Środki ostrożności i informacje o przepisach Epson Workforce Wf 7520

Przy korzystaniu z drukarki Epson Workforce Wf 7520 należy zawsze przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przestudiować instrukcję obsługi i zapoznać się z zaleceniami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy również kontrolować poziom atramentu i wymieniać go w odpowiednim czasie, aby uniknąć uszkodzenia drukarki. Kiedy drukarka jest używana, trzeba zachować ostrożność, aby uniknąć utraty cennego atramentu. Dodatkowo, należy regularnie czyścić drukarkę, aby uniknąć uszkodzenia części i usunąć kurz i zanieczyszczenia. Przed wykonaniem jakichkolwiek napraw, należy zawsze wyłączyć urządzenie i nie należy go nigdy próbować naprawiać samodzielnie.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Epson Workforce Wf 7520

Ubezpieczenie OC taniej nawet o 40%.

Sprawdź swoją cenę w 5 minut.

Kalkulator OC/AC

Każdego dnia firmy transportowe podejmują się przewozu różnych towarów. Szczególne wymogi muszą przy tym spełnić podmioty oferujące transport substancji niebezpiecznych. Czym są substancje niebezpieczne i jak należy je przewozić?

Najprościej mówiąc, za substancje niebezpieczne w transporcie uznaje się te substancje, z którymi styczność oznacza zagrożenie zdrowia czy życia człowieka lub niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Z tego względu przewożenie takich substancji jest regulowane, a podstawowym dokumentem jest międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych – w skrócie ADR.

W tekście konwencji znajduje się definicja towarów niebezpiecznych, która brzmi następująco: „Towary niebezpieczne oznaczają materiały i przedmioty, których przewóz na podstawie ADR jest zabroniony, albo jest dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR”. Zgodnie z treścią ADR, wyróżnia się dziewięć klas towarów niebezpiecznych. Są to:

 • Klasa 1 – materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 – gazy,
 • Klasa 3 – materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4. 1-4. 3 – odpowiednio: materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe stałe odczulone; materiały podatne na samozapalenie; materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5. 1-5. 2 – odpowiednio: materiały utleniające, nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6. 1-6. 2 – odpowiednio: materiały trujące; materiały zakaźne,
 • Klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 – materiały żrące,
 • Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Umowa ADR przewiduje podklasy dla poszczególnych klas, w których zgrupowane zostały materiały. W dokumencie tym znajdują się też definicje poszczególnych substancji niebezpiecznych. Przykładowo gazem – zgodnie z ADR – jest materiał, który w temperaturze 50 st. C ma prężność par większą niż trzy bary lub jest całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20 st. C pod ciśnieniem normalnym 101, 3 kPa.

Ciekawostka – aby umowa ADR pozostawała dostosowana do realiów gospodarczych i miała realny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jej treść jest aktualizowana co dwa lata, zawsze w roku nieparzystym. Oznacza to, że ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2021 r., kolejna odbędzie się w 2023 r.

Każda niebezpieczna substancja czy produkt posiada własny, czterocyfrowy numer UN, który pochodzi z Przepisów modelowych ONZ. Przykładowe oznaczenia materiałów to:

 • UN 1090 – aceton,
 • UN 1133 – kleje,
 • UN 1139 – farby ochronne,
 • UN 1202 – olej napędowy do silników diesla,
 • UN 1266 – wyroby perfumeryjne,
 • UN 1863 – paliwo lotnicze,
 • UN 1978 – propan.

Takie oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie to jednak nie wszystko. Aby informować o zagrożeniu, wykorzystuje się także nalepki z piktogramem. Umieszcza się je zarówno na poszczególnych towarach, jak i cysternach czy samochodach, którymi są one przewożone. To informacja dla uczestników ruchu drogowego.

Oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie odbywa się także poprzez zastosowanie znormalizowanej tablicy ADR. To pomarańczowa tablica odblaskowa o wymiarach 40 na 30 cm, która zawiera:

 • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (HIN) – dwie lub trzy cyfry w górnej części tablicy, przy czym pierwsza cyfra charakteryzuje substancję (czy jest to np. gaz i jakie ma działanie), druga lub druga i trzecia doprecyzowują działanie substancji i jego nasilenie,
 • numer rozpoznawczy materiału (UN) – cztery cyfry w dolnej części tablicy.

Przykład 1: Tablicę zawierającą numery 33/1203 stosuje się do oznaczenia transportu benzyny. Pierwsza cyfra 3 wskazuje na zapalność cieczy (par) i gazów, druga na ciecz łatwo zapalną (temperatura zapłonu niższa od 23 st. C). Z kolei 1203 to oznaczenie UN – benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 st. C).

Przykład 2: Tablicą zawierającą numery 23/1965 oznacza się transport mieszaniny węglowodorów (gazów skroplonych). Cyfra 2 to emisja gazu spowodowana ciśnieniem lub reakcją chemiczną, a 3 to gaz palny. 1965 to oznaczenie UN – mieszaniny węglowodorów (gazów skroplonych), mieszaniny A, AO, AI, B i C.

Prawidłowe oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie jest kluczowe. W razie kolizji czy wypadku z udziałem takiego pojazdu służby (np. straż pożarna) otrzymują dzięki oznakowaniu niezbędne informacje. W rezultacie mogą one zastosować przewidziane na daną okoliczność procedury.

Aby ograniczyć różne ryzyka, które są charakterystyczne dla transportu towarów i substancji niebezpiecznych, umowa ADR dokładnie precyzuje m. in. :

 • wymagania dotyczące konstrukcji i badań opakowań (w tym naczyń ciśnieniowych, pojemników aerozolowych, dużych pojemników) dedykowanych do przewozu określonych grup towarów niebezpiecznych,
 • zasady dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem,
 • wymagania odnośnie do szkolenia załóg, które dokonują transportu substancji niebezpiecznych,
 • ograniczenia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych przez tunele drogowe,
 • wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów, którymi będą transportowane substancje niebezpieczne.

Powyższe środki ostrożności to jednak nie wszystko – nie bez znaczenia jest też doświadczenie kierowcy pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne. Dodatkowo od 2003 r. każda firma w Polsce oferująca przewóz towarów niebezpiecznych ma obowiązek zatrudniać tzw. doradcę ADR.

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych precyzuje, jakie wymagania musi spełnić kierowca, który realizuje transport niebezpiecznych substancji – musi on posiadać zaświadczenie ADR. Aby otrzymać ten dokument, kierowca musi:

 • ukończyć 21 lat. Wyjątkiem są kierowcy pojazdów należących do Sił Zbrojnych RP – oni też nie płacą za wydanie zaświadczenia. Jednocześnie otrzymane przez nich zaświadczenie pozwala na transport niebezpiecznych substancji wyłącznie pojazdami należącymi do wojska,
 • posiadać prawo jazdy kategorii B lub C – przewóz w cysternach,
 • ukończyć odpowiedni kurs ADR – początkowy (gdy ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy) lub doskonalący (gdy ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR). Lista firm, które mogą prowadzić takie kursy, jest dostępna na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego (TDT),
 • zdać egzamin, którym kończy się kurs ADR zarówno początkowy, jak i doskonalący, z wynikiem pozytywnym.

Egzamin obejmuje pytania z zakresu przepisów krajowych i umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego substancji niebezpiecznych.

Zaświadczenie ADR wydawane jest na okres pięciu lat. Termin ten liczy się od dnia zdania przez kierowcę egzaminu. Ważność tego dokumentu przedłuża się na okres kolejnych pięciu lat. Wydanie zaświadczenia ADR jest uzależnione od wniesienia opłaty w wysokości 50, 50 zł na konto wskazane przez urząd marszałkowski.

Transport niebezpiecznych substancji może odbywać się nie tylko środkami transportu drogowego. Z tego względu umowy analogiczne do

ADR funkcjonują w przypadku przewozu substancji niebezpiecznych:

 • Koleją – Regulamin międzynarodowy przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID).
 • Śródlądowymi drogami wodnymi – Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN).
 • Drogą morską – Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG).

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (tzw. doradca ADR) to osoba, która znajduje zatrudnienie w firmach oferujących nadanie lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Do obowiązków doradcy ADR należy m. :

 • podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych – może on m. doradzać kadrze zarządzającej firmą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności firmy w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Dostęp do tego dokumentu mają: kierownictwo firmy, władze lokalne, władze poszczególnych krajów,
 • szkolenie pracowników przedsiębiorstwa i wprowadzanie środków, których celem jest przeciwdziałanie wypadkom.

Jak zostać doradcą ADR? Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi posiadać świadectwo doradcy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. O taki dokument może ubiegać się osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i bezpieczeństwu powszechnemu.
 • ukończyła kurs doradcy,
 • zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, która działa przy Dyrektorze TDT – przy czym nie później niż w terminie 12 miesięcy od ukończenia kursu.

Ile kosztuje kurs na doradcę ADR? Wydatek, z jakim muszą się liczyć osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu, to 2000 zł.

Świadectwo doradcy ADR wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora TDT. Dokument jest ważny przez okres pięciu lat, a jego ważność może zostać przedłużona. Warunkiem przedłużenia jest jednak, aby doradca ADR spełnił wymogi – np. aby w okresie ostatnich pięciu lat nie naruszył przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych.

Kalkulator OC/AC

Zielony listek – co warto wiedzieć?

Ustawodawcy od lat próbują wprowadzić przepisy mające na celu zmniejszenie kolizji, których uczestnikami są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Zakres tych regulacji dotyczyłby m. in....

Pierwszeństwo łamane – jak uniknąć kolizji?

Skrzyżowania, na których obowiązuje pierwszeństwo łamane sprawiają kierowcom dużo trudności, a brak znajomości przepisów często skutkuje wypadkiem. Nadużywanie lub nieużywanie...

Kto może zamontować małe tablice rejestracyjne?

Tablica rejestracyjna z ciągiem literowo-cyfrowym pozwala na identyfikację pojazdu mechanicznego. W Polsce jej standardowe wymiary wynoszą 520x114 mm. Kierowcy mogą jednak zdecydować się na...

Previous Next

Previous Next

Bezpieczna wysyłka produktów – pakowanie paczek i dowóz w czasie epidemii

10. 06. 2020

W przeciwieństwie do wielu innych sektorów usługi pocztowe i kurierskie działają płynnie. To znakomita wiadomość nie tylko dla konsumentów, ale też dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą pomyśleć o przeniesieniu swojego biznesu do sieci. Pamiętaj jednak, że także w sprzedaży wysyłkowej obowiązują pewne obostrzenia. Jak zapakować paczkę i jak dostarczyć ją w bezpieczny sposób?

Z tekstu dowiesz się:
 • czy koronawirus może przetrwać na paczce,
 • jak właściwie przygotować i nadać paczkę,
 • jak bezpiecznie odebrać przesyłkę w czasie pandemii,
 • jakie środki ostrożności podjęli dostawcy, aby zapewnić swoim klientom maksimum bezpieczeństwa.

Globalna pandemia koronawirusa spowodowała znaczny wzrost zainteresowania zakupami online, a co za tym idzie – zwiększyła liczbę dostaw paczek do domów, biur i paczkomatów. Jak zapakować paczkę do wysyłki, aby zrobić to zgodnie z procedurami? Z jakich usług możesz skorzystać jako nadawca i odbiorca? Dowiedz się więcej o wysyłce i odbiorze paczek w czasie pandemii.

Czy koronawirus może przetrwać na paczce?
To pytanie zadawano sobie jeszcze przed wybuchem epidemii w Europie. Wszystko ze względu na dużą liczbę zamówień z serwisu Aliexpress, umożliwiającego chińskim firmom bezpośrednią sprzedaż wysyłkową swoich produktów na rynki całego świata. Chiny, które na przełomie 2019 i 2020 roku stały się światowym epicentrum pandemii, zapewniały o bezpieczeństwie wysyłanych produktów. Co na to naukowcy?Profesor Euan Tovey z Research Fellow in Medicine na Uniwersytecie w Sydney przyznaje, że wciąż nie ma pewności, jak długo wirus potrafi się utrzymać na różnych powierzchniach. Według wiedzy, którą naukowcy dysponują obecnie, ten czas wynosi od kilku godzin do kilku dni, w zależności od wielu zmiennych. Wszelkie badania mogą być jednak niedoszacowane, ponieważ odbywają się głównie w laboratoriach. W przypadku wirusa sporo zależy bowiem od warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wilgotność czy wentylacja.Największe i najpewniejsze badania dowodzą, że koronawirus może przetrwać na plastiku nawet przez 72 godziny. Jego żywotność jest o wiele niższa w przypadku tektury – jak podaje „New England Journal of Medicine”, jest to około jednej doby. Przy zachowaniu pewnych środków ostrożności ryzyko zakażenia jest jednak niemal zerowe.Jak zapakować paczkę, aby zachować bezpieczeństwo?Zasady pakowania paczek do wysyłki nie uległy znaczącym zmianom. Przytoczone wyżej badania dotyczące żywotności koronawirusa sugerują, że kartony do pakowania są bezpieczniejsze bez plastikowych osłon, jednak te z kolei można łatwiej zdezynfekować.
Pamiętaj, aby dostosować przesyłki do wymagań przewoźnika – zarówno jej zawartość, jak i opakowanie. Informacje o wymogach znajdziesz na stronie internetowej dostawcy lub w jegomediach społecznościowych. Masz tam także możliwość zasięgnięcia fachowej opinii poprzez dostępne dla klientów formularze, czaty czy infolinie. Nie zapominaj, że ze względu na zwiększone zainteresowanie tego typu usługami czas oczekiwania na odpowiedź może się wydłużyć.Informuj klientów o bezpieczeństwie dostawy Twoich produktówW dobie koronawirusa specjaliści rekomendują, aby za wszelkie produkty i usługi płacić kartą lub online. Dlatego jako przedsiębiorca powinieneś umożliwić to swoim klientom i uświadamiać ich w tym zakresie.
 • Unikaj płacenia gotówką. Dowiedz się więcej o zaleceniach dla konsumentów i sprzedawców oraz o akcji#ZdrowoBezgotówkowo.
 • Dotrzyj do klientów różnymi kanałami (takimi jak strona internetowa, social media czy newsletter) i zapewnij ich, że odbieranie przesyłek jest bezpieczne, a firmy kurierskie należycie zadbały o bezpieczeństwo użytkowników. To ważne, aby Twoi klienci mieli poczucie, że po drugiej stronie stoi kompetentny i odpowiedzialny sprzedawca, który dba o ich komfort i zdrowie.
 • Pokaż, że wiesz, jak bezpiecznie nadawać produkty, oraz poinstruuj odbiorców, co mogą zrobić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia, kupując online.
 • Możliwości sprzedaży internetowej jest wiele, dlatego warto z nich korzystać i prowadzić swoją działalność na szeroką skalę.
 • Przeczytaj także: Jak sprzedawać produkty, kiedy zamknięto lokale i odwołano targi? Sklep na Allegro, Etsy i inneBezpieczna dostawa kurierem – jakie zmiany wprowadzili dostawcy?Jakie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadziły firmy dostawcze? Kurierzy starają się przekazywać przesyłki bezkontaktowo, noszą maski oraz rękawiczki, nie wymagają również podpisu na skanerze. Dla własnego bezpieczeństwa po odebraniu paczki możesz przetrzeć opakowanie ściereczką dezynfekującą, a po wyrzuceniu opakowania dokładnie umyć ręce.Aby jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, RUCH S. A. jako pierwsza w Polsce firma świadcząca usługi kurierskie wprowadziła obowiązkowy proces odkażania ozonem przesyłek obsługiwanych w ramach usługi „Paczka w RUCH-u”.Jedną z bezpieczniejszych form nadawania i odbierania paczek jest korzystanie z paczkomatów. InPost, mający ponad 6000 punktów w całej Polsce, wydał dla swoich klientów następujące rekomendacje:
 • jeśli masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera i do paczkomatu, wybierz tę drugą opcję; to pozwala ograniczyć kontakt z innymi osobami,
 • odbierając paczkę z paczkomatu, nie dotykaj panelu sterującego – otwórz skrytkę za pomocą aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play).
 • W dostawie krajowej nie wprowadzono znaczących zmian, jednak w przypadku przesyłek międzynarodowych sytuacja jest bardzo dynamiczna. Dlatego przed wysłaniem lub zamówieniem paczki zapoznaj się z aktualnościami na stronie danego dostawcy. Aktualizacje są także dostępne na stronie:https://furgonetka. pl/blog/koronawirus-aktualnosci-z-firm-kurierskich/Upewnij się, że Twoi klienci mogą zamawiać produkty różnymi kanałami. Daj im możliwość wyboru dostawcy i pozwól im poczuć się bezpieczniej.
  Przeczytaj inne artykuły:

  Ta sekcja opisuje �rodki ostro�no�ci, które nale�y zawsze zachowa� podczas u�ywania urz�dzenia.

  Tematy pokrewne

  �rodowiska, w których urz�dzenie mo�e by� u�ywane
  Pod��czanie wtyczek i kabli zasilaj�cych
  Obs�uga urz�dzenia g�ównego
  Obs�uga wn�trza urz�dzenia
  Obs�uga materia�ów eksploatacyjnych
  Inne �rodki ostro�no�ci

  Środki ostrożności i informacje o przepisach Epson Workforce Wf 7520

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Epson Workforce Wf 7520

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Epson Workforce Wf 7520