Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560

Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560 to dokument, który potwierdza, że produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Deklaracja zgodności zawiera dokładną specyfikację produktu, informacje o instalacji, konserwacji i użytkowaniu, a także informacje o przestrzeganiu wymagań technicznych, norm i przepisów dotyczących jakości i bezpieczeństwa. Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560 jest ważnym dokumentem, który potwierdza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560

Deklaracja zgodności - (potocznie błędnie nazywana Certyfikatem CE) dokument związany z dyrektywami Nowego Podejścia, które mówią o oznakowaniu CE (w przypadku niektórych wyrobów budowlanych mówiący o znaku B . - znak krajowy). Deklaracja zgodności to nie pełna nazwa dokumentu. Wyróżniamy następujące deklaracje zgodności (pełne nazwy dokumentu):

 • deklaracja zgodności WE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE - więcej kliknij >>
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych - więcej kliknij >>
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - więcej kliknij >>
 • krajowa deklaracja zgodności (dokument obecnie nie obowiązujący) - więcej kliknij >> 
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych - więcej kliknij >>
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • deklaracja zgodności WE - wystawiana jest np, dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE, dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE, dyrektywy hałasowej 2000/14/WE – szczegóły menu DYREKTYWY)
 • deklaracja zgodności UE - wystawiana np. dla dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE, dyrektywy radiowej 2014/53/UE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE, dyrektywy prostych zbiorników ciśnieniowych 2014/29/UE, rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej ŚOI 2016/425, dyrektywy łodzi i jachtów rekreacyjnych 2013/53/UE, dyrektywy urządzeń pomiarowych 2014/32/UE, dyrektywy wind/dźwigów 2014/33/UE, rozporządzenie w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426, dyrektywy urządzeń ważących 2014/31/UE, dyrektywy fajerwerków 2013/29/UE, dyrektywy środków wybuchowych do użytku cywilnego 2014/28/UE – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja zgodności UE dla wyrobów medycznych jest specjalnym rodzajem deklaracji zgodności UE - wystawiana dla wyrobów podlegających rozporządzeniu 2017/745 i 2017 /746 – szczegóły menu DYREKTYWY
 • deklaracja właściwości użytkowych DWU - wystawiana dla wyrobów budowlanych znakowanych znakiem CE podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie wyrobów budowlanych – CPR – 305/2011– szczegóły menu DYREKTYWY
 • krajowa deklaracja zgodności - wystawiana dla wyrobów podlegających starym przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym B)
 • krajowa deklaracja właściwości użytkowych(wystawiana dla wyrobów podlegających pod znakowanie B zgodnie z Dz. U. 16. 1966 oraz Dz. 18. 1233– szczegóły menu DYREKTYWY)
 • szczególowe informacje dostępne na naszych - SZKOLENIACH >>
 • W wyżej wymienionych dokumentach producent lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdzają zgodność z wyrobu z wymogami zawartymi w przepisach zasadniczych (dyrektywy Nowego Podejścia oraz Rozporządzenia - więcej kliknij) oraz w przepisach szczegółowych (normy zharmonizowane - więcej kliknij).

  Każda dyrektywa określa treść deklaracji zgodności. Standardowe elementy to:

 • pełne dane producenta lub upoważnionego przedstawiciela
 • dokładne dane identyfikujące wyrób (nazwa, typ, podtyp, model... )
 • odniesienie do przepisów zasadniczych
 • odniesienie do przepisów szczegółowych
 • oświadczenie zgodności
 • podpis osoby upoważnionej (z reguły właściciel lub osoby odpowiedzialne za reprezentacje)
 • Niektóre dyrektywy wymagają dodatkowych zapisów (sprawdź w załącznikach do dyrektyw).

  Wystawienie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji zgodności WE/UE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest zadaniem nie łatwym. Prócz dokonania odpowiedniego wyboru przepisów zasadniczych czyli dyrektyw Nowego Podejścia lub odpowiednich Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, należy dokonać niezwykle żmudnego i trudnego wyboru przepisów szczegółowych czyli aktualnych norm zharmonizowanych. Wszystkie informacje należy zawrzeć w dokumencie „deklaracji” pamiętając o zastosowaniu wszystkich reguł zawartych w dyrektywach Nowego Podejścia i w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (nie zapominając również o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG).

  Należy także pamiętać, że przy korzystaniu z kilku przepisów zasadniczych wystawia się jeden dokument deklaracji, zawierający postanowienia wszystkich dyrektyw. Najtrudniejsze jest to w przypadku wystawiania deklaracji dla maszyn, ponieważ starą dyrektywę 2006/42/WE, łączymy z młodszymi dyrektywami takimi jak niskonapięciowa 2014/35/UE lub kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.

  W żadnym wypadku jednak nie wolno nam rozszerzać deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych o inne dyrektywy Nowego Podejścia. Najlepszym przykładem wyrobu, na który należy wystawić deklarację zgodności WE / UE oraz deklarację właściwości użytkowych jest brama garażowa. W związku, że brama jest wyrobem budowlanym wystawiamy na nią deklarację właściwości użytkowych. W związku, że brama zasilana jest prądem, ma elektronikę, mechanikę, sterownie radiowe, pozostałe dyrektywy (2014/30/UE. 2014/35/UE, 2006/42/WE, 2014/53/UE, 2011/65/UE) umieszczamy w dokumencie deklaracji zgodności WE/UE.


 • Potrzebujesz dodatkowych informacji skorzystaj z naszych SZKOLEŃ.
 • Możesz też zamówić wykonanie deklaracji zgodności UE, deklaracji zgodności WE, deklaracji właściwości użytkowych, krajowej deklaracji zgodności, krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz etykiet i tabliczek znamionowych - zadzwoń +48 61 830 81 81.
 • Podczas audytu wydano nam polecenie sporządzenia deklaracji zgodności dla maszyn zakupionych i użytkowanych przed dniem 1 maja 2004 r. Dla wszystkich maszyn istnieją dokumenty, według których maszyny dostosowano do wymagań minimalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228).
  Czy audytor miał rację?

  Jeśli użytkowane maszyny zakupione przed 1 maja 2004 r. nie były modyfikowane, a są wyposażone w dokumenty, według których dostosowano wszystkie maszyny do wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm. ) polecenie audytora nie ma podstawy prawnej.
  Deklaracja zgodności to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Wystawienie deklaracji poprzedza pewna procedura, którą wykonuje producent, a mianowicie:
  1)stwierdzenie, czy wyrób podlega dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9. 06. 2006, str. 24 z późn. ) - dalej dyrektywa 2006/42/WE;
  2)stwierdzenie, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 2006/42/WE;
  3)identyfikacja odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i zapoznanie się z ich treścią;
  4)wypełnienie procedury oceny zgodności przewidzianej dla danego wyrobu;
  5)przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej elementy wymagane przez daną dyrektywę/dyrektywy;
  6)sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności;
  7)umieszczenie na wyrobie oznakowania CE.
  Wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy to pracodawca staje się producentem maszyny. Jeżeli podczas naprawy (serwisowej lub innej) maszyna zostaje poddana istotnym zmianom w celu zmodyfikowania jej oryginalnej charakterystyki technicznej lub rozszerzenia jej przeznaczenia o nowe użytkowe funkcje, taka maszyna po oddaniu jej do użytku może być traktowana jako tzw. nowa maszyna. Decyzja o modernizacji maszyny powinna być podejmowana przez pracodawców każdorazowo z uwzględnieniem istotnych parametrów dokonanych zmian. Jeśli zmodyfikowana maszyna uznana zostanie za nowy wyrób, i jako taka ma być wprowadzona do obrotu lub/i oddana do użytku, powinna spełniać zasadnicze wymagania wynikające z dyrektywy 2006/42/WE i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. Oznacza to, że dokonujący modernizacji maszyny jednocześnie zobowiązuje się do wystawienia dla tej maszyny deklaracji zgodności, oznakowania jej znakiem CE oraz opracowania instrukcji obsługi.
  Przepisy dotyczące pracodawców ujęte są w dyrektywach socjalnych (społecznych), określających minimalne wymagania bhp, jakie powinni oni zapewnić pracownikom podczas pracy. Do podstawowych dyrektyw społecznych należy dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. WE L 183 z 29. 1989, str. 1 z późn. ) - dalej dyrektywa 89/391/EWG i wydane na podstawie art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG dyrektywy szczegółowe, m. in. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy.
  Roman Majer


  Dyrektywy Nowego Podejścia przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku urządzeń elektrycznych obowiązującymi dokumentami są:

  • od 20 kwietnia 2016 roku Dyrektywa 2014/35/UE (przed tą datą dyrektywa 2006/95/WE) "Dyrektywa w w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia"
  • od tej samej daty Dyrektywa 2014/30/UE (przed tą datą dyrektywa 2004/108/WE) "Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej".
  • często w ocenie zgodności określonych grup urządzeń elektrycznych należy zastosować również dyrektywę RoHS II 2011/65/UE "Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".

  Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego.

  Zakres dyrektywy

  Nowa Dyrektywa LVD 2014/35/UE (oraz stara dyrektywa LVD 2006/95/WE) odwołują się do urządzeń elektrycznych pracujących w określonych granicach napięć. Jeżeli produkowany/importowany przez Twoją organizację wyrób przeznaczony jest do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50V do 1000V prądu przemiennego, lub od 75V do 1500V prądu stałego, Twoje przedsiębiorstwo obligatoryjnie musi spełniać wymagania dyrektywy LVD. Jest to w zasadzie jedyna, dość oczywista definicja urządzenia elektrycznego pracującego w określonych granicach napięć.

  Dyrektywa 2014/35/UE (2006/95/WE) określa również urządzenia, których napięcie nominalne znajduje się w zakresie dyrektywy, jednak ze względu na specyfikę tych urządzeń, są one wyłączone z wymagań niniejszej dyrektywy. A są to:

  • sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem,
  • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym,
  • elektryczne części dźwigów osobowych i towarowych,
  • liczniki energii elektrycznej,
  • wtyczki i gniazda użytku domowego,
  • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem,
  • zakłócenia radioelektryczne
  • urządzenia przeznaczone do pracy na statkach, statkach powietrznych oraz kolei
  • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


  Dyrektywa EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) odwołuje się do urządzeń elektrycznych (w każdym zakresie napięć), które:

  • mogą być zdolne do wywoływania w swoim środowisku zaburzenia elektromagnetyczne,
  • mogą nie być odporne na zaburzenia wywoływane przez inne urządzenia.

  Podobnie jak w poprzednim przypadku, dyrektywa EMC wyłącza ze swoich wymagań następujące urządzenia:

  • urządzenia telekomunikacyjne,
  • urządzenia radiowe,
  • wyroby medyczne,
  • pojazdy,
  • produkty lotnicze
  • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych


  Dyrektywa RoHS 2011/65/UE odwołuje się do urządzeń elektrycznych pracujących przy napięciu do 1000V prądu przemiennego, lub do 1500V prądu stałego, które służą do:

  • wytwarzania prądu,
  • przesyłania prądu,
  • pomiaru prądu

  Dyrektywa także określa szczególne grupy wyrobów objętych dyrektywą:

  • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
  • sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny,
  • sprzęt konsumencki,
  • sprzęt oświetleniowy,
  • narzędzia elektryczne i elektroniczne,
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
  • wyroby medyczne,
  • przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych,
  • automaty wydające,
  • inne SEE (Sprzęt elektryczny i elektroniczny) nieobjęty żadną z powyższych kategorii


  Podsumowując zakresy trzech dyrektyw:

  • zdecydowana większość urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem do 50V prądu przemiennego, lub do 75V prądu stałego podlega pod wymagania dyrektyw EMC 2014/30/UE (2004/108/WE) i RoHS II 2011/65/UE.
  • Wyroby pracujące pod napięciem w zakresach 50V - 1000V prądu przemiennego, lub 75V - 1500V prądu stałego, przeważnie podlegają pod wymagania wszystkich trzech dyrektyw, a więc zarówno dyrektywy LVD 2014/35/UE (2006/95/WE), EMC 2014/30/UE (2004/108/WE), jak i RoHS II 2011/65/UE.

  System Oceny Zgodności dla Dyrektywy LVD i Dyrektywy EMC i Dyrektywy RoHS

  Wszystkie dyrektywy - dopuszczają stosowanie możliwie najprostszego modułu systemu oceny zgodności. Jest nim "Kontrola Wewnętrzna" (różnie nazywana w dyrektywach, przeważnie jako "Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami").

  Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami jest szybkim i przyjemnym systemem, którego wymagania spełniając, możemy nadać oznaczenie CE na wyrób, wystawić deklarację zgodności, czy uzyskać Certyfikat CE. Jeżeli nie jesteś pewien czy Twój wyrób spełnia wymagania, skontaktuj się z naszym specjalistą. Wyślij zapytanie klikając tutaj, lub skorzystaj z opcji kontaktu telefonicznego.

  WYMAGANIA ZASADNICZE

  Producent lub importer urządzeń elektrycznych jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wyznaczonych dla produkowanego przez niego wyrobu. Spełnienie wymagań zasadniczych opiera się na ocenie bezpieczeństwa produkowanego wyrobu i jednoznacznemu uzasadnieniu spełnienia podstawowych założeń wynikających z dyrektywy. Spełnienie wymagań zasadniczych jest niezbędnym elementem jakie należy wykonać, potrzebnym do znakowania swoich wyrobów znakiem CE. Zwieńczeniem dzieła jest wystawienie deklaracji zgodności dla urządzenia elektrycznego, oraz oznakowanie go prawidłową tabliczką znamionową CE.

  NASZA OFERTA

  Nasza jednostka specjalizuje się w tematyce oznaczenia CE urządzeń elektrycznych. Oferujemy Państwu kompleksową usługę zawierającą doradztwo dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu:

  • klasyfikację przynależności do dyrektyw UE,
  • opracowanie zestawienia wymagań do spełnienia,
  • analizę wymagań prawnych i normatywnych, jakie muszą zostać spełnione w celu nadania oznaczenia CE na wyrób,
  • opracowanie wzoru instrukcji obsługi dla urządzenia elektrycznego
  • opracowanie wzoru DEKLARACJI ZGODNOŚCI dla urządzenia elektrycznego,

  • opracowanie wzoru TABLICZKI ZNAMIONOWEJ dla urządzenia elektrycznego,

  • przygotowanie schematu dokumentacji technicznej
  • koordynacja przeprowadzanych badań na urządzeniach elektrycznych w jednostkach notyfikowanych / akredytowanych

  Jeżeli jesteś producentem / importerem wyrobów wykazanych w tym dziale - nie zwlekaj, Twój produkt jest prawnie zobowiązany do posiadania oznaczenia CE. Jeżeli masz pytania dotyczące oznaczenia CE, deklaracji zgodności, czy Certyfikatu CE, skorzystaj z opcji kontaktu z naszą jednostką. Kontakt nic Cię nie kosztuje, a w zamian nasz specjalista pomoże Ci w doborze odpowiedniej ścieżki postępowania. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego spotkania informacyjnego w zakresie oznaczenia Twojego wyrobu. Na naszej witrynie możesz skorzystać również z FAQ - Pytania i Odpowiedzi.

  DOKUMENTY PRAWNE I INNE

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia          
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej          

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

           
  Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego  


         
  Tekst podstawowy obowiązujący - Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej            
  Tekst podstawowy obowiązujący - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym            
               

  Pytania i odpowiedzi

  Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560

  Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Electrolux Mobione Zmo1560