Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Feb398cetb Control

Instalacja Dodatku Frigidaire Feb398cetb Control jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie części są dostępne i że zostały one zainstalowane zgodnie z instrukcją instalacji. Następnie należy zlokalizować punkt zasilania i podłączyć kontroler do gniazda elektrycznego. Po podłączeniu, należy włączyć zasilanie i wybrać odpowiednią opcję w menu. Po wykonaniu wszystkich wymaganych kroków i skonfigurowaniu wszystkich ustawień, Dodatek Frigidaire Feb398cetb Control jest gotowy do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Feb398cetb Control

Wniosek o dofinansowanie do gazu należy złożyć na formularzu zgodnym z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Jak go wypełnić?

Jak wypełnić wniosek o dodatek gazowy – instrukcja krok po kroku

Krok 1. Dane osobowe

W pierwszej kolejności wpisz informację do kogo kierujesz wniosek. Dodatek do gazu wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej o tą dopłatę. I to do nich, wraz z nazwą urzędu, należy kierować ten formularz.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - organ

Instrukcja krok po kroku

INFOR

Krok 2. CZĘŚĆ I

Następnie uzupełnij swoje dane osobowe. Wpisz kolejno drukowanymi literami: swoje imię (jeśli posiadasz dwa uzupełnij dwa), nazwisko, obywatelstwo, a także numer PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - dane wnioskodawcy

Pozycja numer 5 przeznaczona jest do wypełnienia przez obcokrajowców. Osoby, które mają nadany numer PESEL nie muszą podawać serii i numeru dokumentu tożsamości. Jeśli jesteś obcokrajowcem, któremu przysługuje ten dodatek, i nie posiadasz numeru PESEL, wpisz serię i numer dokumentu stwierdzającego twoją tożsamość.

Jak wypełnić dodatek do gazu - dokument tożsamości

Obcokrajowcom posiadającym miejsce zamieszkania w Polsce i przebywającym na jej terenie również przysługuje dofinansowanie do gazu.

Krok 3. Adres i miejsce zamieszkania

W kolej części zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych dotyczących twojego miejsca zamieszkania. Wpisz nazwę gminy, czy też dzielnicy miasta, którą zamieszkujesz, a następnie podaj dokładny adres. Nie ma znaczenia twój adres zameldowania ani to, czy jesteś właścicielem danej nieruchomości, czy ją zamieszkujesz na innej podstawie prawnej. Ważny jest adres zamieszkania na dzień złożenia wniosku. Pozycja nr 06 i 07, czyli numer telefonu i adres poczty elektronicznej nie są obowiązkowe. Nie musisz ich wpisywać.

Jeśli chcesz zostać powiadomiony o przyznanym Ci dodatku węglowym drogą elektroniczną podaj swój adres e_mail. Nie jest to część obowiązkowa, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od przekazania takiej decyzji.

Krok 4. Forma wypłaty [przelew na rachunek bankowy bądź gotówka]

Tą część wypełnij, jeśli chcesz otrzymać dopłatę do gazu na rachunek bankowy. Nie jest to jedyna forma. Możesz go otrzymać również w formie gotówki „do ręki”. Jeśli chcesz świadczenie otrzymać w gotówce, pozostaw to miejsce niewypełnione. Dla pewności możesz je również przekreślić poziomą kreską.

Jeśli wybierasz wypłatę świadczenia na rachunek bankowy wpisz najpierw numer składający się z 26 cyfr imię i nazwisko jego posiadacza.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - sposób wypłaty pieniędzy

Krok 5. Dane członków gospodarstwa domowego

W drugiej części zostaniesz poproszony o zadeklarowanie liczby osób twojego gospodarstwa domowego. Jeśli prowadzisz je samodzielnie - zaznacz znakiem X bądź V „jednoosobowe”. Jeśli liczy ono więcej niż jedną osobę - wpisz X bądź V w drugim okienku i podaj dokładną liczbę osób, uwzględniając w niej siebie.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - liczba członków gospodarstwa

W kolejnej części uzupełnij dane wszystkich pozostałych członków twojego gospodarstwa domowego. Jeśli liczy ono więcej niż sześć osób, dane pozostałych wpisz na drugim formularzu. Serię i numer dokumentu tożsamości uzupełnij tylko, jeśli członek twojego gospodarstwa domowego nie posiada numeru PESEL.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - dane członków gospodarstwa

Pamiętaj, że dodatek do gazu przysługuje w myśl zasady „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem wszystkie osoby zamieszkujące pod tym samym adresem otrzymają tylko jeden dodatek do gazu, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy samodzielne gospodarstwo domowe.

W przypadku, gdy wniosek złoży kilka osób z tego samego gospodarstwa domowego świadczenie zostanie przyznane pierwszej osobie, która złożyła wniosek. Pozostałe zostaną odrzucone.

Krok 6. Główne źródła ogrzewania domu

Następnie w formularzu zaznacz jedno – główne, źródło ogrzewania gazowego.

Dodatek do gazu przysługuje Ci tylko, jeśli do dnia 11 sierpnia 2022 roku została złożona deklaracja do CEEB o źródłach ogrzewania w twoim budynku – w przypadku starszych źródeł ciepła. Data graniczna nie ma znaczenia, jeśli to źródło ciepła zgłoszono po raz pierwszy. Przy czym nieistotne jest kto składał deklarację – obowiązek ten spoczywał bowiem na właścicielu nieruchomości. Jeśli jesteś najemcą, bądź użytkownikiem i nie składałeś jej, a zrobił to właściciel, to ty masz prawo do dodatku węglowego. Zweryfikuj jednak, czy została ona przekazana. Możesz to zrobić pod adresem:

https://www. pl/aktualnosc/sprawdz-swoja-deklaracje-ceeb-nowa-e-usluga

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - główne źródło ogrzewania

Krok 7. Rodzaj wykorzystywanego paliwa

W tej części przekaż informację o paliwie, którym zasilane jest główne źródło ciepła w twoim domostwie. W przypadku dodatku do gazu zaznacz czwartą pozycję – gaz skroplony LPG. Ustawodawca gaz skroplony LPG definiuje jako mieszkankę propanu i butanu. Świadczenie to nie przysługuje na gaz ziemny i gaz z tzw. butli gazowych.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - rodzaj paliwa

Krok 8. Oświadczenie o podaniu prawdziwych danych, pod rygorem odpowiedzialności karnej

W ostatniej części znajdują się oświadczenia. Złożenie podpisu na wniosku jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń. Deklarujesz, że wszystkie wymienione w niniejszym wniosku są członkami twojego gospodarstwa domowego, że nie wnioskowałeś o dodatek węglowy oraz, że wszystkie podane tu informacje są zgodne z prawdą.

Nie zapomnij złożyć odręcznego podpisu na formularzu. Możesz również każdą stronę opatrzeć parafą – nie jest to jednak warunek konieczny.

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu - oświadczenia

Ważne! Jeśli korzystasz z lokalnej sieci ciepłowniczej dołącz do wniosku oświadczenie właściciela lub zarządy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji budynków.

Jak złożyć wniosek o dodatek do gazu?

Wypełniony wniosek o dopłatę do gazu możesz dostarczyć na trzy sposoby: osobiście, wysłać pocztą nadając list polecony, bądź wysłać przez Internet. Do tego ostatniego potrzebujesz konto na ePUAP oraz profil zaufany

Jak wysłać wniosek o dodatek do gazu przez Internet?

Możesz to zrobić tylko w jedne sposób. Mianowicie wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek załącz do pisma skierowanego do urzędu przez ePUAP. Możesz to zrobić przez stronę internetową:

https://epuap. pl/wps/portal

Nie ma do tego dedykowanej zakładki, przez którą możesz to zrobić bezpośrednio wypełniając tam aktywny wniosek. Może zostać przesłany tylko w formie załącznika do „Pisma ogólnego do podmiotu publicznego".

Tu znajdziesz pełną instrukcję wysyłki wniosku o dodatek do gazu przez ePUAP >>>>>

Wniosek o dodatek do gazu do pobrania:

A także:

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.

Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw / MF628Cw)

W podręczniku przedstawiono procedurę łączenia urządzenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN oraz instrukcje usuwania problemów podczas konfiguracji ustawień. Należy również zapoznać się z częścią Pierwsze kroki.

Instrukcja e-Manual (ten podręcznik)

Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. Korzystanie z programu Instrukcja e-Manual

Podręcznik instalacji sterownika MF

Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników MF, narzędzia MF Scan Utility oraz oprogramowania znajdującego się na dysku DVD-ROM dołączonym do urządzenia.

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik opisuje, jak dokonać konfiguracji ustawień oraz przeprowadzić przygotowania do wysyłania zeskanowanych obrazów pocztą elektroniczną oraz jak zapisywać zeskanowane obrazy do folderów udostępnianych.

Pierwsze kroki

Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Feb398cetb Control

Bezpośredni link do pobrania Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Feb398cetb Control

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek Instrukcja instalacji Frigidaire Feb398cetb Control