Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus

Instalacja sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus jest prosta i można ją zakończyć w kilka minut. Najpierw należy pobrać i zainstalować sterownik z oficjalnej strony 4tek. Po zainstalowaniu sterownika należy podłączyć urządzenie Rain4Plus do komputera za pomocą portu USB. Po podłączeniu urządzenia należy uruchomić program 4tek, aby skonfigurować urządzenie. Po skonfigurowaniu urządzenia można korzystać z niego, aby kontrolować oświetlenie i inne urządzenia wykorzystujące technologię 4tek.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus

Uwaga: Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uzyskiwania aktualizacji sterowników w Windows jest zawsze Windows Update. Jeśli masz problemy z Windows Update, możesz sprawdzić, czy którykolwiek z linków znajduje się w witrynie Update Windows może pomóc w pierwszej kolejności.

Przed rozpoczęciem

Aktualizacje sterowników dla Windows oraz wiele urządzeń, takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo, są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem Windows Update. Już prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, ale jeśli chcesz ręcznie zaktualizować lub ponownie zainstalować sterownik, oto jak:

Aktualizacja sterownika urządzenia

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Wybierz kategorię, aby wyświetlić nazwy urządzeń, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) to, które chcesz zaktualizować.

  Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

  Wybierz opcję Aktualizuj sterownik.

  Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

Ponowne instalowanie sterownika urządzenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

Uruchom ponownie komputer.

System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

Więcej pomocy

Jeśli nie widzisz pulpitu i zamiast tego widzisz niebieski, czarny lub pusty ekran, zobacz Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran lub Rozwiązywanie problemów z czarnym lub pustym ekranem.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje Windows

Successfully reported this slideshow.

Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych

 1. 1.1Moduł 31. Wstęp2. Instalacja sterowników do urządzeń zewnętrznych (skaner, drukarka itp. )3. Instalacja urządzenia w systemie Windows4. Instalacja sterowników w Windows 85. Problemy dotyczące sterowników na platformie Windows
 2. 2. 2Każde urządzenie peryferyjne działa na podstawie zainstalowanych sterowni-ków. Często pojawiają się problemy z powodu różnic w systemach operacyjnych, wersje32-bitowe i 64-bitowe, dlatego warto zadbać o poprawne działanie urządzeń peryferyj-nych. Systemy operacyjne posiadają dość dużą ilość wbudowanych sterowników, co uła-twia nam pracę i podłączanie kolejnych urządzeń. Producenci sprzętu mają swoje ste-rowniki do konkretnego sprzętu, a ponadto pojawiają się coraz to nowsze wersje, którepoprawiają działanie naszego sprzętu. Czasami w nowych wersjach są usuwane błędyz poprzednich wersji. Warto sprawdzać strony producenta i być na bieżąco z wersjamido sterowników urządzeń peryferyjnych, z których korzystamy.Warto pozostać przy sterownikach zalecanych przez producenta, co pozwoliutrzymać pełną sprawność naszego sprzętu.System Windows jest zgodny ze specyfikacją Plug and Play, która definiuje spo-sób, w jaki komputer może wykrywać i konfigurować nowo dodany sprzęt oraz automa-tycznie instalować sterownik urządzenia. Przed wprowadzeniem specyfikacji Plug andPlay użytkownicy musieli ręcznie konfigurować urządzenia, zanim zostały podłączonedo komputera.Sprzęt typu Plug and Play w połączeniu z systemem operacyjnym, zgodnymze specyfikacją Plug and Play, takim jak system Windows Vista® oraz Win-dows Server® 2008, umożliwia podłączenie sprzętu, po czym system Windows automa-tycznie wyszukuje odpowiedni pakiet sterownika urządzenia i konfiguruje go w takisposób, aby urządzenie nie kolidowało z innymi mechanizmami.Ponieważ sterownik urządzenia działa tak, jakby był częścią systemu operacyjne-go z nieograniczonym dostępem do całego komputera, bardzo ważne jest, żeby w tymprocesie były używane jedynie znane i autoryzowane sterowniki urządzeń. Aby spełnićten wymóg proces instalacji w systemie Windows Vista oraz Windows Server 2008 jestpodzielony na dwa etapy.Instalacja urządzenia i sterownika w systemie Windows Vista oraz Windows Se-rver 2008 odbywa się w sposób przedstawiony na poniższym diagramie. Na tym rysun-ku „PnP” oznacza usługę Plug and Play, która działa w systemie Windows. Jeśli nie jestspełniony którykolwiek z wymogów dotyczących zabezpieczeń lub nie można znaleźćodpowiedniego pakietu sterownika urządzenia, wówczas proces jest przerywany.3. 3Rys. Schemat działania i wykrywania sterowników w systemie Windows.Źródło: http://technet. microsoft. com/pl-pl/library/cc731478. aspxa) Instalacja drukarkiSterownik urządzenia to program lub fragment programu, który odpowiadaza dane urządzenie i pośredniczy pomiędzy nim a resztą systemu komputerowego.Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwe-stiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy pro-gram, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.W tradycyjnych systemach operacyjnych (Unix i inne) sterowniki znajdują się w jądrzesystemu operacyjnego. W systemach operacyjnych z mikrojądrem, w jądrze znajduje sięjedynie kod zajmujący się uprawnieniami, a sam sterownik jest niezależnym progra-mem.Często sterownik urządzenia jest odpowiedzialny za obsługę urządzeń, które fi-zycznie nie istnieją. W systemach operacyjnych Linux i Unix znajduje się wiele sterowni-ków urządzeń wirtualnych (abstrakcyjnych). Jako przykłady można wymienić: sterownik urządzenia NULL (dostęp przez /dev/null) – abstrakcyjne urządzenie,do którego można zapisywać, co nie przynosi żadnego efektu, sterownik urządzenia RANDOM (dostęp przez /dev/random) – dane odczytywa-ne z tego urządzenia są pseudolosowe, /dev/zero – nieskończone źródło znaków (o kodzie 0x00), sterowniki systemów plików – tworzą abstrakcję nad sterownikami dysków, po-zwalają na wygodny dostęp do danych bez znajomości sposobu ich zapisu.4. 4W systemach operacyjnych Linux i Unix urządzenia reprezentowane są przezwirtualne pliki w katalogu /dev. Znajdujące się tam urządzenia dzielimy na blokoweoraz znakowe. To samo fizyczne (albo wirtualne) urządzenie może posiadać oba rodzajesterowników. Różnica między nimi polega na zbiorze udostępnianych operacji. Do peł-nej identyfikacji sterownika w systemie operacyjnym potrzebne są dwie liczby z zakresuod 0 do 255. Pierwsza z nich nazywana jest liczbą główną i stanowi pozycję w odpo-wiedniej tablicy sterowników w jądrze systemu operacyjnego. Druga z nich przekazy-wana jest sterownikowi przy wykonywaniu konkretnych operacji. W wypadku sterow-nika dysku może ona na przykład oznaczać numer podłączonego dysku twardego.Aby utworzyć nowy plik urządzenia, można posłużyć się poleceniem mknod. Jako para-metry przyjmuje ono ścieżkę do pliku urządzenia, a następnie dane jednoznacznie iden-tyfikujące sterownik, czyli kolejno: znak c lub b w zależności od tego, czy urządzenie jest blokowe, czy znakowe, numer główny, numer podrzędny.W automatyce przemysłowej sterownik urządzenia to samodzielny układ (komputero-wy, elektryczny, elektroniczny, elektromechaniczny), który zajmuje się nadzorowaniempracy urządzenia elektrycznego. Czasem takie układy elektroniczne nazywa się kontro-lerami, aby je odróżnić od programowych sterowników urządzeń w systemie operacyj-nym1.Przed zainstalowaniem sprzętu zawsze trzeba się zapoznać z wymaganiami mi-nimalnymi. Jest to informacja dla użytkownika, czy dane urządzenie po zainstalowaniubędzie działało na danym sprzęcie. Warto się z tym dokładnie zapoznać.Proces instalowania drukarki należy rozpocząć od uruchomienia płyty dostar-czonej przez producenta. Jeżeli płyta zawiera oprogramowanie dla innych modeli druka-rek, należy wybrać z listy odpowiedni produkt, a następnie określić język instalacjii oprogramowania (może się zdarzyć, że producent nie dostarczy na płycie oprogramo-wania w języku polskim, wówczas rozwiązaniem będzie wizyta na stronie producenta).Należy określić, jakie oprogramowanie ma być zainstalowane – do wyboru jest pełnainstalacja oprogramowania i sterowników albo tylko sterowników lub innego oprogra-mowania, dokumentacji itp. Po wybraniu pełnej instalacji należy wskazać typ interfejsu(USB, LPT, RJ-45), za pomocą którego drukarka zostanie podłączona do komputera2.Universal Serial Bus (USB) to obecnie najpopularniejszy sposób podłączania urządzeńperyferyjnych do komputerów. Jest łatwy w użyciu, nie wymaga instalacji sterowników,a przyłączane urządzenia nie wymagają osobnego zasilania.Praktycznie każde z dostępnych na rynku urządzeń peryferyjnych posiada złącze USB –przynajmniej jako alternatywę dla kabla szeregowego. Obsługa urządzeń USB pojawiłasię w Linuksie niedawno, dlatego ich używanie wymaga pewnej ostrożności. Jeśli użyt-kownik posiada w miarę nowy komputer, to prawdopodobnie ma on zintegrowany napłycie głównej kontroler USB (tzw. host controller). Istnieją dwa typy kontrolerów USB– Open Host Controller Interface (OHCI opracowany przez firmę Compaq) oraz Univer-sal Host Controller Interface (UHCI opracowany przez firmę Intel). Obydwa rodzaje kon-trolerów oferują takie same możliwości, jednak kontrolery UHCI bardziej obciążają pro-cesor. Linux obsługuje zarówno OHCI, jak i UHCI. Niestety nie potrafi obsługiwać wersjispecyfikacji – UBS 2. 0.1http://pl. wikipedia. org/wiki/Sterownik_urz%C4%85dzenia2Kowalski T., Kwalifikacja E. 12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,Gliwice, Helion, 2012.5. 5Myszy USB są obsługiwane przez trzy moduły jądra: input. o, hid. o i mousedev. o. Po pod-łączeniu myszy należy sprawdzić, czy jej obecność została wykryta przez system,sprawdzając zawartość pliku/proc/bus/usb/devices. Trzeba też dodatkowo utworzyćpseudo-pliki urządzeń:mkdir /dev/inputmknod /dev/input/mice c 13 63.Po wykonaniu polecenia cat /dev/input/mice powinna się pojawić seria przypadkowychznaków po poruszeniu myszą lub kliknięciu jednym z jej przycisków. Jeśli chcemy ko-rzystać z myszy USB w środowisku graficznym X Window, to należy otworzyć w edyto-rze tekstowym plik/etc/X11/XF86Config-4, następnie znaleźć sekcję o nazwie InputDevice i zmienić ją tak, aby wyglądała w następujący sposób:Section „Input Device”Identifier „USB Mice”Driver „mouse”Option „Protocol” U„IMPS/2”Option „Device” U„/dev/input/mice”End SectionDość rzadko spotykanymi typami urządzeń USB są joysticki i gamepady, niemniejJednak Linux potrafi z nich korzystać poprzez moduły jądra hid. o, input. o i joydev. Na-leży najpierw utworzyć następujące pseudo-pliki urządzeń:mknod /dev/input/js0 c 13 0mknod /dev/input/js1 c 13 1mknod /dev/input/js2 c 13 2mknod /dev/input/js3 c 13 3Jeśli wykonamy polecenie cat /dev/input/js0, powinna się pojawić seria dziwnych zna-ków po każdym poruszeniu joysticka. Oznacza to, że urządzenie zostało prawidłowozainstalowane i wszystkie gry obsługujące joystick i gamepad powinny bez problemuz nich korzystać.Modemy USBModemy USB (tradycyjne, ISDN oraz kablowe) są w Linuksie obsługiwane, o ile są zgod-ne ze specyfikacją CDC (Communication Device Class) i ACM (Abstract Control Model).Zgodność z tymi specyfikacjami znajduje się w specyfikacji technicznej modemu. Mode-my USB są obsługiwane poprzez moduł jądra acm. Najpierw jednak trzeba utworzyćpseudo-pliki reprezentujące nowe urządzenia:mknod /dev/usb/ttyACM0 c 166 0mknod /dev/usb/ttyACM1 c 166 1mknod /dev/usb/ttyACM2 c 166 2mknod /dev/usb/ttyACM3 c 166 3Teraz modem powinien być rozpoznany przez dialer, tak jak standardowe urządzeniatego typu, przyłączane przez port szeregowy.Drukarki i urządzenia dźwiękowe USBDrukarki USB powinny być bez problemu obsługiwane w Linuksie i można je dodawaćz poziomu Panelu sterowania KDE. Jeśli jednak drukarka nie zostanie wykryta,6. 6mknod /dev/usb/lp0 c 180 0Systemy audio USB – są to głównie głośniki, powinny pracować od razu – bez żadnejkonfiguracji.Pamięci masoweCoraz częściej spotykane są obecnie urządzenia pamięci masowej do przechowywaniadanych, które posiadają złącze USB – są to głównie zewnętrzne dyski twarde, czytnikikart pamięci i nagrywarki CD-RW. Większość dystrybutorów potrafi już automatyczniemontować dyski USB.Trzeba je zatem montować ręcznie z linii poleceń. Linux potrafi obsługiwać na-stępujące urządzenia masowe przyłączane przez USB: stacje dyskietek USB, napędy ZIP,napędy CD-ROM/CD-RWD, dyski Flash, czytniki kart pamięci. Pierwszym krokiem poprzyłączeniu nowego urządzenia jest sprawdzenie, czy system je „zauważył”. Można towykonać na dwa sposoby:ls /proc/bus/usbTo polecenie wyświetla listę urządzeń USB rozpoznanych przez system – listamoże być dość długa, jednak łatwo znaleźć na niej potrzebne urządzenie po nazwie, np.dyski są identyfikowane jako „mass-storage”, czasem wpisana jest wręcz nazwa produ-centa. Alternatywnie można użyć polecenia:cdrecord –scanbusWykrywa ono wszystkie urządzenia SCSI, a ponieważ w Linuksie obsługa pamięcimasowych USB jest realizowana przez sterownik SCSI, jest to najlepsze źródło informa-cji o USB. Jeśli urządzenie jest widoczne, należy jeszcze sprawić, żeby można było łatwoz niego korzystać – w tym celu do pliku /etc/fstab należy dodać wpisy definiujące nazwęurządzenia i katalog, w którym będzie ono montowane. Oto przykłady wpisów dla róż-nych urządzeń: stacje dyskietek USB/dev/sda /mnt/usbfd auto Unoauto, user 0 0 napędy Iomega Zip U przyłączane przez USB:/dev/sda4 /mnt/usbzipvfatU dyski zewnętrzne przyłączane przez USB(także dyski typu Flash):/dev/sda1 /mnt/usbdisk ext2 defaults 1 2W przypadku obecności innych dysków USB zmieni się odpowiednio nazewnic-two i zamiast /dev/sda1 trzeba będzie użyć/dev/sdb lub /dev/sdc. Pozostało jeszczeutworzyć katalogi, w których będzie montowana zawartość nośników, trzeba użyć dotego polecenia mkdir, np. :mkdir /mnt/usbdiskTeraz można zamontować nośnik, używając odpowiednio polecenia mount, np. :mount /mnt/usbfdmount /mnt/usbzipmount /mnt/usbcdrommount /mnt/usbdiskPo skopiowaniu plików nośnik należy odmontować poleceniem umount – jego składniajest analogiczna jak dla mount3.3www. linux-magazine. pl7. 7Procesy zachodzące w systemie w trakcie instalowania przez użytkownika nowychurządzeń i zawierające komponenty niezbędne do udanego zakończenia operacji.Rys. 2. Schemat instalacji urządzenia.Źródło: http://fuhperfekt. republika. pl/rejestr8/plug. htmlKolejność działań przy instalowaniu urządzenia:1. Użytkownik podłącza urządzenie do komputera. Warto zauważyć, że jeśli urządzeniei jego magistrala obsługują tak zwane powiadamianie na bieżąco(ang. hot-plug notifica-tion), urządzenie może zostać podłączone w trakcie pracy systemu.2. Menedżer PnP i sterownik magistrali identyfikują nowe urządzenie. Najpierw sterownikmagistrali – przy jej wsparciu – odbiera powiadomienie od nowego urządzenia,a następnie sam informuje menedżera PnP trybu jądra o zmianie w konfiguracji sprzę-towej (w przykładzie zmianą jest dodanie nowego urządzenia). Menedżer PnP trybu jądrawysyła następnie do sterownika magistrali żądanie przesłania mu listy urządzeń fizyczniepodłączonych do magistrali i po jej uzyskaniu porównuje ją z poprzednią kopią listy.A zatem menedżer PnP stwierdza, jakie urządzenie zostało dodane i żąda od sterownikamagistrali przekazania informacji na jego temat, takich jak: identyfikator urządzenia,identyfikator producenta, identyfikatory zgodności i możliwości urządzenia.Menedżer PnP trybu jądra powiadamia menedżera PnP trybu użytkownika o tym, że zostaniezainstalowane urządzenie. Menedżer PnP trybu użytkownika za pomocą programu run-dll32. exe tworzy nowy proces i w celu zainstalowania urządzenia wywołuje bibliotekęnewdev. dll.4. W celu wykonania zadań instalacyjnych biblioteka newdev. dll wywołuje funkcje instalacjiurządzenia (Setup API) i funkcje menedżera PnP Configuration Manager (CfgMgr API).Biblioteka DLL tworzy listę możliwych sterowników urządzenia i w razie potrzeby uru-chamia kreator wyszukujący nowe urządzenie.8. 85. W procesie instalacji urządzenia może brać udział instalator klas i dodatkowe instala-tory (jeśli takie istnieją).6. Po wybraniu przez program instalacyjny najlepszego sterownika, skopiowaniu jego od-powiednich plików, zarejestrowaniu wszystkich dodatkowych instalatorów związanychz urządzeniem i jego interfejsów oraz wykonaniu podobnych czynności w celu załado-wania sterowników i uaktywnienia urządzenia, program instalacyjny przekazuje kontrolętrybowi jądra. Odpowiednia funkcja Cfg Mgr API wysyła do menedżera PnP trybu użyt-kownika żądanie, które przekazuje menedżerowi PnP trybu jądra.7. Menedżer PnP ładuje dla urządzenia odpowiedni sterownik funkcyjny i wszystkieopcjonalne sterowniki filtrujące.8. W celu zmiany ustawień urządzenia instalatory mogą uruchomić kreatory.Rys. Komunikacja aplikacji użytkownika ze sprzętem za pośrednictwem sterowni-ków.Źródło: http://pl. org/wiki/Plik:Device-driver-pl. svg9. Gdy użytkownik podłączy urządzenie, system Windows wykrywa nowy sprzęt i sy-gnalizuje usłudze Plug and Play, że należy go uruchomić.10. Usługa Plug and Play identyfikuje urządzenie.11. Usługa Plug and Play przeszukuje magazyn sterowników, aby znaleźć pakiet sterow-nika odpowiedni dla urządzenia. Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego pakietu, należyprzejść do kroku 4. W przeciwnym wypadku – do kroku 8.12. System Windows wyszukuje odpowiedni pakiet sterownika, przeszukując następują-ce lokalizacje i zatrzymując się, gdy tylko znajdzie odpowiedni pakiet: przeszukiwanie folderów określonych we wpisie rejestru DevicePath (aby uzy-skać więcej informacji, zobacz temat: Konfigurowanie systemu Windows do wy-szukiwania sterowników urządzeń w dodatkowych folderach), przeszukiwanie witryny Windows Update w sieci Web (aby uzyskać więcej in-formacji, zobacz temat: Konfigurowanie systemu Windows do wyszukiwania ste-rowników urządzeń w witrynie Windows Update), monitowanie użytkownika o nośnik.13. System Windows sprawdza, czy użytkownik ma uprawnienia do umieszczenia pakie-tu sterownika w magazynie sterowników. Użytkownik musi mieć poświadczenia admi-nistratora lub zasada komputera musi zezwalać, aby standardowy użytkownik instalo-wał urządzenia, które mają taki identyfikator. (Aby uzyskać więcej informacji na temat9. 9tej zasady, zobacz temat: Konfigurowanie zasady komputera umożliwiającej użytkowni-kom z ograniczeniami instalowanie konkretnych urządzeń. )14. System Windows sprawdza, czy pakiet sterownika ma ważny podpis cyfrowy. Jeślipakiet sterownika jest podpisany za pomocą ważnego certyfikatu, którego nie ma w ma-gazynie Zaufani Wydawcy, wówczas system Windows monituje użytkownika o potwier-dzenie.15. System Windows umieszcza kopię pakietu sterownika w magazynie sterowników.16. Usługa PnP kopiuje pliki sterownika z magazynu sterowników do lokalizacji opera-cyjnych, czyli na ogół do folderu%systemroot%windows32drivers.17. Usługa PnP konfiguruje rejestr w taki sposób, aby system Windows otrzymał in-strukcje, jak używać nowo zainstalowanych sterowników.18. Usługa PnP uruchamia nowo zainstalowane sterowniki. Ten krok jest powtarzanyprzy każdym uruchomieniu komputera w celu ponownego załadowania sterowników.Warstwy sterownikówW przypadku dowolnego urządzenia można wyróżnić dwie lub więcej warstw ste-rowników. Są to: warstwa sterownika magistrali I/O (lub menedżera PnP w przypadkugłównych urządzeń) i sterownik funkcyjny urządzenia. Opcjonalnie magistrala lub urzą-dzenie mogą być wyposażone w jeden lub kilka sterowników filtrujących4.Obiekty urządzeńDla każdego kontrolowanego urządzenia sterownik tworzy obiekt urządzenia, któryjest dla sterownika reprezentacją urządzenia. Biorąc pod uwagę perspektywę technologiiPlug and Play, można wyróżnić trzy rodzaje obiektów urządzeń – fizyczne obiekty urzą-dzeń PDO (physical device object), operacyjne obiekty urządzeń FDO (functional deviceobject) i filtrujące obiekty urządzeń. Obiekty PDO reprezentują urządzenie w magistrali.Każdy interfejs PnP API, który odwołuje się do urządzenia, odwołuje się także do obiektuPDO. Obiekty FDO są dla sterownika funkcyjnego reprezentacją funkcjonalności urządzenia.Filtrujące obiekty urządzenia reprezentują sterownik filtrujący jako łącze do dodatkowejfunkcjonalności. Wszystkie te obiekty urządzeń to urządzenia typu DEVICE_OBJECT, ale są sto-sowanewróżny sposób i mogą mieć odmienne rozszerzenia urządzenia5.Poziom obsługi technologii PnP – oferowany przez urządzenie – zależy od stopniazgodności z technologią zarówno urządzenia, jak i powiązanego z nim sterownika.Tabela 3. Poziomy obsługi technologii Plug and Play przez urządzenia i sterowniki.Typ urządzenia Sterownik PnPSterownik niezgodnyz PnPUrządzenie PnPPełna obsługa technologiiPnPBrak obsługi technologii PnPUrządzenie niezgodne z PnPCzęściowa obsługa techno-logii PnP4http://fuhperfekt. html5http://fuhperfekt. html10. 10W celu zaoferowania pełnej obsługi technologii PnP konieczne jest zastosowanieodpowiedniego sterownika. Poniżej zawarto krótki opis wszystkich możliwych konfigu-racji. Oto one: Pełna obsługa – urządzenie i sterownik są zgodne z technologią PnP. W celuzaoferowania optymalnej obsługi technologii PnP komponent sprzętowy musispełniać wymagania inicjatywy On Now, w tym specyfikacji ACPI. Obsługatechnologii PnP systemów Windows 2000/XP skupia się wyłącznie nakomputerach zgodnych z interfejsem ACPI. Urządzenie PnP/starszy sterownik – brak obsługi technologii PnP. Jeślisterownik urządzenia PnP nie obsługuje technologii PnP, takie urządzeniebędzie zachowywało się jakby było niezgodne z technologią Plug and Play.Warto zauważyć, że może to spowodować ograniczenie możliwościtechnologii PnP całego komputera. Starsze urządzenie/sterownik PnP. Taka kombinacja może zaoferować tylkoczęściową obsługę technologii PnP. Jeśli użytkownik dysponuje starszym urządze-niem na poziomie sprzętowym, które nie obsługuje technologii PnP, po załadowa-niu odpowiedniego sterownika PnP technologia może być obsługiwanaw ograniczonym zakresie. Co prawda taki komputer nie będzie w stanieautomatycznie i w dynamiczny sposób wykryć urządzenia, a następniezaładować odpowiednie sterowniki, ale umożliwi zarządzanie zasobamisprzętowymi. Tego typu komputer będzie też zawierał interfejs, który umożliwisterownikowi prowadzenie interakcji z podsystemem PnP i rejestrowanie zdarzeńzwiązanych z powiadamianiem urządzeń. Jeśli urządzenie posiada sterownik PnP, zo-stanie wyświetlone w oknie Menedżer urządzeń. Zakładki okna Menedżer urzą-dzeń umożliwiają określenie ustawień urządzeń, które są w nim widoczne. Ani urządzenie, ani jego sterownik nie są zgodne z technologią Plug and Play– brak jej obsługi. Starsze urządzenia będą działały jak zwykle, ale nie będąobsługiwały funkcji PnP. Wszystkie nowo stworzone sterowniki powinny byćzgodne z technologią Plug and Play6.Po uruchomieniu programu należy poczekać do momentu, aż program odczyta danekomputera. Następnie należy odnaleźć zakładkę „Sprzęt” – można tam znaleźć wieleprzydatnych informacji, np. : nazwa urządzenia, typ, seria lub model, identyfikator urządzenia (bardzo przydatny, gdy nie zostanie wykryta nazwasprzętu czy też typ), wersje sterownika (jeśli takowy już jest, np. od Microsoftu).Proces odnalezienia sterowników możemy podzielić na kilka etapów: szukanie na podstawie Nazwy Urządzenia, na podstawie log-a, z programu Eve-rest (najprostszy sposób), szukanie, znając tylko serię i typ urządzenia (również prosty sposób), znając tylko nazwę producenta urządzenia i jego typ (trudniejszy sposób), znając tylko identyfikator urządzenia (wyjaśnienie później).6http://fuhperfekt. html11. 11Rys. Screen przykładowego Menedżera Urządzeń po zainstalowaniu samego systemuWindows XP.Źródło: http://komputery-sosnowiec. neostrada. pl/sterowniki/sterownikixp. htmJak widać niektóre urządzenia nie zostały zainstalowane z powodu braku sterownikówwbudowanych w instalkę Windowsa XP. Pytanie: jak rozpoznać, co to za urządzeniai dobrać do nich odpowiednie sterowniki? 7.Aby wykonać to zadanie, trzeba wykorzystać Menadżera urządzeń, można zastosowaćdo pomocy oprogramowanie Everest Home Edition. Na tym etapie każdy może wybraćjaką drogą będzie dalej podążał w celu instalacji swoich sterowników. Wiele sterowni-ków zostanie automatycznie zainstalowanych, ale w Windows XP ta baza nie była ażtaka duża, jak choćby w Windows Vista, Windows 7 czy Windows 8.Proces instalacji systemu Windows 8 przebiega wyjątkowo sprawnie. Praktyczniewszystkie sterowniki do znalezionego sprzętu są automatycznie pobierane z sieci – jeślinie ma ich w podstawowej instancji instalacyjnej systemu. Podobnie system zachowujesię po podłączeniu lub instalacji dowolnego urządzenia peryferyjnego lub np. karty roz-szerzeń. Innymi słowy, użytkownik, który nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświad-czenia nie musi przejmować się procesem instalacji sterowników8.7http://komputery-sosnowiec. htm8http://www. benchmark. pl/testy_i_recenzje/instalacja-urzadzen-windows-8. html12. 12Źródło: http://www. htmlNiekiedy warto zainstalować firmowe sterowniki do takich urządzeń jak karta graficzna.Sterowniki te są dostarczane w uruchamialnych plikach exe zarówno przez firmę Nvidia,jak i AMD oraz są dostępne w wersji zarówno 32- i 64-bitowej. Sterowniki do kart gra-ficznych są na tyle uniwersalne, że mogą być instalowane zarówno w systemie Windows7, jak i Windows 8 (oznaczane są wspólnie w nazwie pobieranego przez użytkownikapliku, jako Win_8_Win7), a ich proces instalacji nie różni się od instalowania driveróww systemie Windows 79.Rys. 6. winbeta. org/9http://www. html13. 13Ze sprzętem, do którego dostępne są sterowniki dla Windows 7, nie powinno byćw większości przypadków żadnych problemów, gdyż Windows 8 działa bardzo dobrzeze sterownikami pierwotnie przeznaczonymi dla systemu Windows 7. Proces ich insta-lacji też jest tożsamy z tym, do czego przyzwyczaił nas Windows 7. Warto dodać, że jeśliplik z informacjami instalacyjnymi INF nie zawiera informacji na temat instalacji spe-cjalnie dla systemu Windows 8, wówczas system operacyjny będzie po prostu używaćwskazówek przeznaczonych dla Windows 7. Sterowniki można zainstalować za pomocąprogramu instalacyjnego, zaktualizować je z poziomu Menadżera urządzeń, w ten samsposób jak w Windows 7 lub klikając prawym klawiszem na pliku INF i wybierając opcjęZainstaluj10.Rys. 7. Instalacja urządzeń w Windows 8.Źródło: materiały własne10http://www. html14. 141. Należy skorzystać z ekranu startowego Metro Windows 8, czyli trybu Modern UI,wybierając z opcji Wszystkie programy.2. Następnie trzeba odnaleźć Panel sterowania w okienku Programy. Po kliknięciuuruchomiony zostanie klasyczny Panel sterowania.3. Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk, a po jej otworzeniu Menadżera urządzeń.Do ustawień systemowych można też dotrzeć m. in. z poziomu aplikacji Pulpit. Należy przesunąć kursor do prawego rogu ekranu, z prawej strony pojawi siękontekstowy Pasek narzędziowy z opcją Ustawienia, skąd również możemy do-trzeć do Panelu sterowania11. Rys. 8. Instalacja urządzeń w Windows 8.Problemy mogą się pojawić wówczas, gdy instalujemy nietypowe urządzenia, doktórych nie ma zaimplementowanych przez Microsoft sterowników lub producentsprzętu nie daje wsparcia dla Windows 8. Stary sprzęt, do którego dostępne są driverydo systemu Windows XP, a który nie działał z Windows 7 i Windows Vista, także nie bę-dzie działał w Windows 812.11http://www. html12http://www. html15. 15Źródło: http://www. printercomparison. com/default. asp? newsID=1485&p=2Po wybraniu interfejsu USB program instalacyjny wskaże moment, kiedy należypodłączyć urządzenie do gniazda USB komputera oraz włączyć drukarkę, w efekcie na-stąpi automatyczna instalacja sterowników. Po zainstalowaniu pakietu oprogramowaniamożna sprawdzić, czy urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane oraz przystąpić dowstępnej konfiguracji ustawień drukarki, tworząc domyślny profil preferencji wydruku.b) Instalacja skaneraSkaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowegolub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji, odczytując je lub rejestrując. Nie jest towięc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazuw jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu –dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nim). Na-zwa skanera, jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprze-biegowe (np. elektroniczne)13.13http://pl. org/wiki/Skaner16. 16Źródło: http://www. org/s/30/index. htmPrzykładowa instalacja skaneraWażne! Przed zainstalowaniem oprogramowania NIE należy podłączać skanera do kompute-ra. Jeśli podłączamy skaner, należy odłączyć kabel USB od komputera. Gdy pojawi sięekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt), trzeba odłączyć kabel USBi kliknąć przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie poodłączeniu tego kabla USB. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje. W przypadku systemu Windows: przed aktualizacją systemu Windows (w wersji Vi-sta do wersji 7) należy odinstalować oprogramowanie dołączone do skanera markiCanon, a następnie ponownie zainstalować to oprogramowanie. W przypadku systemu Macintosh: po aktualizacji systemu (w wersji Mac OS X v. 5lub starszej do wersji Mac OS X v. 6) należy zainstalować oprogramowanie dołą-czone do skanera marki Canon. W celu zainstalowania programu użytkownik musi być zalogowany jako administra-tor. Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika14.Kolejność działań przy instalowaniu skanera:1. Umieszczamy instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie.Komputer Macintosh: należy kliknąć dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja)i w oknie dialogowym uwierzytelniania wprowadzić identyfikator oraz hasłoadministratora.W systemach Windows XP i Macintosh należy pominąć krok 2 i przejść od razudo kroku 3.2. W systemie Windows 7/Windows Vista: gdy pojawi się okno dialogowe AutoPlay(Autoodtwarzanie), należy uruchomić instalator. Następnie w oknie dialogowymUser Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknąć przycisk Yes (Tak)lub Continue (Kontynuuj).14http://www. canon. pl/Support/Consumer_Products/products/scanners/LiDE_series/CanoScan_LiDE_210. aspx? faqtcmuri=tcm:125-774552&page=1&type=faq17. 17https://www. pl/Support/Consumer_Products/products/scanners/LiDE_series/CanoScan_LiDE_700F. aspx? faqtcmuri=tcm:125-644254&page=1&type=faq3. W razie potrzeby w kolejnym oknie dialogowym należy wybrać język i miejsce za-mieszkania, a następnie kliknąć przycisk Next (Dalej). W niektórych krajach te okna dia-logowe nie będą wyświetlane.4. W menu głównym należy kliknąć opcję Easy Install (Łatwa instalacja).Rys. Funkcja Easy Install.18. 185. Następnie musimy kliknąć przycisk Install (Instaluj), aby rozpocząć instalację. Przedwykonaniem pierwszych czynności trzeba uważnie przeczytać umowę licencyjną i klik-nąć przycisk Yes (Tak). Komputery Macintosh: należy pominąć krok 6 i przejśćod razu do kroku 7.6. System Windows: należy uważnie przeczytać zawartość ekranu Please Allow All In-stall Wizard Processes (Pozwól na wykonywanie wszystkich procesów kreatora instala-cji) i kliknąć przycisk Next (Dalej).7. Aby kontynuować instalację, trzeba postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlany-mi na ekranie.8. Po wyświetleniu ekranu Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety),należy kliknąć przycisk potwierdzenia. Aby wyrazić zgodę, trzeba kliknąć przycisk Agree(Zgadzam się).9. Po zakończeniu instalacji należy wykonywać poszczególne czynności zgodnie z in-strukcjami wyświetlanymi na ekranie. W przypadku systemu Windows: trzeba kliknąćprzycisk Exit (Zakończ). W przypadku systemu Macintosh: należy kliknąć przycisk Exit(Zakończ). Kliknięcie przycisku OK – w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Me-nu EX rozwiązań Canon) – spowoduje wyświetlenie Solution Menu EX (Menu EX rozwią-zań).c) Kamera internetowaKamera internetowa (ang. webcam) – kamera cyfrowa, podłączana bezpośredniodo komputera, zazwyczaj za pomocą złącza USB. Kamera może transmitować obrazystatyczne (co pewien czas, zwany czasem odświeżania, przesyła pojedynczy obraz) lubtransmisja może odbywać się w sposób ciągły (tzw. streamingcams). Najprostsze mode-le oparte są na tańszej matrycy CMOS o niewielkich rozmiarach, rozdzielczości640 x 480 pikseli. Przydadzą się użytkownikom mało wymagającym i z niezbyt wydaj-nym łączem internetowym. Przeważnie spełniają swoje zadania, ale jakość obrazu, wy-konanie i szybkość działania pozostawiają wiele do życzenia. W słabszym oświetleniuwyraźnie gorzej pracuje15.Obecnie jesteśmy wszędzie otoczeni kamerami, czy to na ulicach miast, czy nabudynkach, w urzędach, firmach. Można także sprawdzić, co dzieje się w innym mieście,jaka jest aktualnie pogoda. Bardzo często kamera internetowa jest wykorzystywana dorozmów pomiędzy użytkownikami. Laptopy mają bardzo często wbudowane kameryinternetowe i dzięki temu nie ma potrzeby kupowania kamer zewnętrznych.Obecnie wiele komunikatorów współpracuje z kamerami, jak np. Skype, co uła-twia międzynarodowe połączenia z jednoczesnym obrazem.Poniżej przedstawiona jest instrukcja kamery internetowej.15 http://pl. org/wiki/Kamera_internetowa19. 19Źródło: http://www. opinie. egospodarka. pl/e5-KAMERA-INTERNETOWA-K02, 30011. htmlRys. 14. Kreator instalacji kamery internetowej.Źródło: http://www. q100sz. pl/support/lt9388. 15. Wyszukiwanie nowego sprzętu.20. 20Rys. Zakończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu.Częstą przyczyną nieprawidłowego działania sprzętu (zainstalowanego w komputerzelub podłączonego do niego) są problemy ze sterownikami.Rys. 17. Funkcja sterowników.Źródło: http://windows. com/pl-pl/windows/tips-fixing-common-driver-problems#tips-fixing-common-driver-problems=windows-vistaPo zainstalowaniu nowego urządzenia nie działa ono poprawnie.Jeśli urządzenie sprzętowe działa nieprawidłowo, być może potrzebny jest nowysterownik – nawet jeśli sterownik był instalowany niedawno lub został już zainstalowa-ny na kupionym komputerze. Każde urządzenie wymaga sterownika umożliwiającegojego komunikację z komputerem. Czasem sterowniki wymagają aktualizacji. Ponadtowszystkie muszą być zgodne z posiadaną wersją systemu Windows.21. 21W większości przypadków sterowniki są dołączone do systemu Windows lub do-stępne po przejściu do usługi Windows Update w Panelu sterowania i sprawdzeniu ak-tualizacji. Jeśli w systemie Windows nie ma potrzebnego sterownika, można go znaleźćna dysku dołączonym do urządzenia lub w witrynie producenta w sieci web.Poniżej przedstawiono kilka czynności, jakie można wykonać, jeśli urządzenie nie działaprawidłowo: Należy sprawdzić, czy w witrynie Windows Update są dostępne zaktualizowane ste-rowniki. Podczas sprawdzania usługi Windows Update należy kliknąć łącze Wyświetldostępne aktualizacje, aby zobaczyć, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik dladanego urządzenia. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat: Instalowanie aktuali-zacji systemu Windows. ) Należy się upewnić, że urządzenie jest zgodne z komputerem i posiadaną wersją sys-temu Windows. Jeśli urządzenie nie jest zgodne, trzeba znaleźć poprawny sterownik.W tym celu trzeba sprawdzić informacje dołączone do urządzenia. Można również wy-szukać urządzenie w witrynie sieci Web z listą zgodności sprzętu dla systemu Win-dows Vista (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim). Ta witryna sieci Webzawiera obszerną listę komputerów i urządzeń, które zostały przetestowane pod kątemwspółpracy z systemem Windows Vista. Wiele urządzeń wymaga specjalnego sterownika do poprawnego działania. Należy sięupewnić, że oprogramowanie znajdujące się na dyskach dołączonych do urządzenia zo-stało zainstalowane. Należy uruchomić ponownie komputer. Ta czynność może okazać się niezbędna, jeśliwymaga tego sterownik lub nie został on poprawnie zainstalowany. Jeśli urządzenie jest urządzeniem uniwersalnej magistrali szeregowej (USB), należy jeodłączyć, a następnie podłączyć do innego portu USB. System Windows powinien wy-kryć urządzenie i zainstalować sterowniki. Również powiadomi użytkownika, jeśli insta-lacja sterowników nie przebiegła prawidłowo16.Bibliografia:1. Kowalski, T. (2012). Kwalifikacja E. Montaż i eksploatacja komputerów osobistychoraz urządzeń peryferyjnych. Gliwice: Helion.2. Marciniuk T., Pytel K., Osetek S., Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobi-stego. Warszawa: WSiP.Netografia:1. Kamera internetowa http://pl. org/wiki/Kamera_internetowa2. Rozwiązywanie problemów ze sterownikami http://windows. com/pl-pl/windows/tips-fixing-common-driver-problems#tips-fixing-common-driver-problems=windows-vista3. Skaner http://pl. org/wiki/Skaner4. Sterownik urządzenia http://pl. org/wiki/Sterownik_urz%C4%85dzenia5. Technologia Plug and Play http://fuhperfekt. html16http://windows. com/pl-pl/windows/tips-fixing-common-driver-problems#tips-fixing-

Większość drukarek wymaga zainstalowania najnowszego sterownika drukarki, aby drukarka działała prawidłowo. Sterownik może również zostać uszkodzony, jeśli wystąpiły przerwy w zasilaniu, wirusy komputerowe lub inne problemy. Jeśli drukarka nie odpowiada, pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika drukarki często może rozwiązać te problemy.

Instalowanie najnowszego sterownika drukarki

Oto kilka sposobów aktualizowania sterownika drukarki.

W usłudze Windows Update można znaleźć zaktualizowaną wersję sterownika drukarki. Aby użyć tej usługi:

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Windows Update.

  Otwórz Windows Update

 2. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje.

Jeśli usługa Windows Update wykryje zaktualizowany sterownik, pobierze go i zainstaluje, a drukarka będzie go automatycznie używać. Jeśli nie można automatycznie zainstalować sterownika urządzenia, może istnieć opcjonalny sterownik, którego może użyć drukarka. Aby sprawdzić, czy są dostępne sterowniki opcjonalne:

Po zakończeniu sprawdzania wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie wybierz pozycję Aktualizacje opcjonalne.

Wybierz pozycję Aktualizacje sterowników, jeśli są dostępne.

Zaznacz pole wyboru obok sterownika skojarzonego z drukarką.

Wybierz pozycję Pobierz & instalacji.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć opcjonalnego sterownika, który działa w przypadku drukarki, może być konieczne pobranie i zainstalowanie sterownika z witryny internetowej producenta drukarki. 

Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może zawierać oprogramowanie, które może pomóc w zainstalowaniu sterowników drukarki lub może pomóc w sprawdzeniu dostępności aktualizacji sterowników.

Sprawdź witrynę pomocy technicznej producenta drukarki. Aby ją znaleźć, wyszukaj w Internecie nazwę producenta drukarki oraz wyraz "pomoc techniczna", na przykład "Pomoc techniczna HP". 

Aktualizacje sterowników są często dostępne w sekcji „Sterowniki” w witrynie internetowej producenta drukarki. Niektóre witryny pomocy technicznej umożliwiają wyszukiwanie bezpośrednio numeru modelu drukarki. Znajdź i pobierz najnowszy sterownik dla swojego modelu drukarki, a następnie wykonaj instrukcje instalacji podane w witrynie internetowej producenta.

Większość sterowników instaluje się sama. Po pobraniu pliku kliknij dwukrotnie (lub naciśnij dwukrotnie) plik, aby rozpocząć instalację. Następnie wykonaj poniższe kroki, aby usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > urządzenia bluetooth & > drukarki & skanery.

Otwieranie & skanerów drukarek

Znajdź drukarkę, zaznacz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Po usunięciu drukarki dodaj ją z powrotem, wybierając pozycję Dodaj urządzenie. Poczekaj, aż urządzenie znajdzie pobliskie drukarki, wybierz odpowiednią drukarkę, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Większości drukarek wymagana zainstalowania najnowszego sterownika, tak aby drukarka działała prawidłowo. Jeśli ostatnio uaktualniano ze starszej wersji systemu Windows, sterownik drukarki może współpracować z poprzednią wersją, ale może nie działać dobrze lub w ogóle nie działać w systemie Windows 10. Ponadto jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, zainfekowanie wirusem lub inne problemy, sterownik drukarki mógł zostać uszkodzony. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika drukarki często może rozwiązać te problemy. 

Instalowanie najnowszego sterownika drukarki

Wybierz pozycję Start, a następnie pozycję Ustawienia > Aktualizuj & > zabezpieczeń Windows Update
Otwórz Windows Update.

Po zakończeniu sprawdzania aktualizacji wybierz pozycję Wyświetl aktualizacje opcjonalne, jeśli jest to widoczne.

Na następnym ekranie rozwiń pozycję Aktualizacje sterowników.

Jeśli widzisz odpowiednie sterowniki drukarki, wybierz aktualizacje, które chcesz pobrać i zainstalować.

Wybierz pozycję Pobierz i zainstaluj.

Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie pomagające zainstalować sterowniki drukarki lub sprawdzić dostępność aktualizacji sterowników.

Większość sterowników instaluje się sama. Po ich pobraniu kliknij dwukrotnie (lub naciśnij dwukrotnie) plik, aby rozpocząć instalowanie.

Wybierz pozycję Start , a następnie pozycję Ustawienia > Urządzenia  > Drukarki & skanery .
Otwieranie & skanerów drukarek

W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

Po usunięciu drukarki dodają ją z powrotem, wybierając opcję Dodaj drukarkę lub skaner.

Co robić, jeśli sterownik się nie instaluje

Jeśli po dwukrotnym kliknięciu pliku instalacyjnego nic się nie dzieje, wykonaj następujące kroki:

Przewiń w dół do pozycji Powiązane ustawienia i wybierz pozycję Właściwości serwera wydruku.

Wybierz kartę Sterowniki i sprawdź, czy na liście znajduje się drukarka. Jeśli tak, wszystko masz gotowe do pracy.

Jeśli nie widać drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj, a następnie w oknie Kreator dodawania sterowników drukarek — Zapraszamy! wybierz opcję Dalej.

Wybierz architekturę urządzenia, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Po lewej stronie wybierz producenta drukarki, a następnie po prawej stronie wybierz sterownik drukarki.

Wybierz pozycję Dalej, wybierz pozycję Zakończ i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać sterownik.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji powyżej, aby usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia 4tek Rain4Plus