Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg L75670nwd

Aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa i długą żywotność produktu, Aeg L75670nwd zaleca się przestrzeganie wszystkich instrukcji konserwacji użytkownika. Przed użyciem urządzenia należy dokładnie wykonać wszystkie czynności konserwacyjne, takie jak czyszczenie, smarowanie lub wymiana materiałów eksploatacyjnych, w celu zapewnienia optymalnych wyników. Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonywać według instrukcji zamieszczonych w instrukcji użytkowania i konserwacji Aeg L75670nwd. Należy także regularnie sprawdzać stan urządzenia, w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości. W razie potrzeby należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Aeg, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg L75670nwd

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF12670W (6556 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Návod k pouzití Instrukcja uytkownikaPraèka Pralka automatyczna EWF 10670 W / EWF 12670 W80 electrolux Zárucní podmínkyZárucní podmínkyZáruka vyplývající z tchto zárucních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek slouzící k bznému pouzívání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotebiteli Záruku v trvání dvaceti cty msíc, a to od data pevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady, popípad - není-li to vzhledem k povaze (tzn. pícin i projevu) vady neúmrné - právo na výmnu výrobku. [... ] Plamy ze szminki: Przetrze acetonem, a nastpnie uy spirytusu skaonego. Pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza. Plamy z czerwonego wina: Zamoczy w wodzie z dodatkiem mydla, wypluka lub przetrze kwasem octowym lub cytrynowym i spluka. Plamy z tuszu: W zalenoci od typu tuszu, zwily tkanin acetonem(*), a nastpnie kwasem octowym; pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza, a nastpnie dobrze wypluka. Plamy ze smoly: Najpierw czyci rodkiem odplamiajcym, spirytusem skaonym lub benzyn, a nastpnie wyczyci proszkiem do prania. Detergenty i rodki zmikczajce Dobre rezultaty prania zale równie od wybranego detergentu oraz jego iloci (tak, aby unika jego marnowania i chroni rodowisko naturalne). Zwlaszcza, e nawet rodki ulegajce biodegradacji zawieraj w swoim skladzie substancje, które w zbyt duych ilociach szkodz rodowisku. Wybór odpowiedniego detergentu uzaleniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, welniana, bawelniana, itp. ), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubra przeznaczonych do prania. Do prania w opisywanej pralce mona uywa wszystkich dostpnych detergentów: · detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin, · detergenty w proszku do tkanin delikatnych (60°C max) i welnianych, · detergenty w plynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze (60°C maks. ) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty tylko do tkanin welnianych. Detergenty i rodki zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Korzystajc z koncentratów proszków i detergentów w plynie naley wybiera programy bez prania wstpnego. Pralk wyposaono w system recyrkulacji, który pozwala na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego rodka piorcego. Detergent w plynie naley wla do komory pojemnika oznaczonej tu przed rozpoczciem pracy pralki. Plyn zmikczajcy lub krochmal naley doda do komory oznaczonej przed wlczeniem programu prania.Praktyczne wskazówki dotyczce prania electrolux 99 Naley przestrzega zalece producenta rodka dotyczcych jego dozowania i nie przekracza poziomu "MAX" zaznaczonego w komorze na detergent. Dozowanie detergentów Rodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci i stopnia zabrudzenia ubra oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w miejskich zakladach wodocigowych lub od wlaciwych organów lokalnych. Detergenty naley dozowa wedlug zalece producenta podanych na opakowaniu. Naley stosowa mniejsze iloci detergentów, jeli: · prana jest mniejsza ilo wsadu, · pranie jest lekko zabrudzone, · podczas prania tworzy si duo piany. Stopie twardoci wodyStopnie Poziom Rodzaj niemieckie °dH francuskie °T. H.PL1 2 3 4mikka rednia twarda bardzo twarda0-7 8-14 15-21 > 210-15 16-25 26-37 > 37100 electrolux Midzynarodowy symbol konserwacji odzieyProgramy prania electrolux 101Programy praniaProgram/ Temperatura Typ wsadu Funkcje Opis programu Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanieBawelniane Zwykle 90°-Bawelniane biale i kolorowe: np. Tkaniny bawelnianie biale i kolorowe prane w trybie Economy, normalnie do lekko zabrudzonych, koszule, bluzki, bielizna. pociel, obrusy, koszule, bielizna.Prdko wirowania.Bawelniane Eco 90°-60°-40°Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. 40°C 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. ] 7 Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnooeci o charakterze specjalistycznym wlaoeciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

• Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

wierających olej roślinny lub do smażenia albo

produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

czeństwo zostanie częściowo ograniczone

(ale nie wyeliminowane całkowicie).
Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

całkowite otwarcie urządzenia.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

niami ich producentów.

• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

• Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

porne na wysoką temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem należy

wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

szenia.

– Nie używać zasobnika z detergentem po

ustawianiu programu ciągłego.

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

buchem.

• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

ciu łatwopalnych produktów.

• Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

dzenia.

Występuje zagrożenie poparzeniem!

• Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

gramu. Szyba może być gorąca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

rażeń i uszkodzenia urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

du zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

ani metalowych przedmiotów.

INSTALACJA

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura wynosi po‐

niżej 0°C.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

• Nie instalować urządzenia w miejscach, które

uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

pomiędzy urządzeniem i podłogą.

• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

nem.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

korzystać z wcześniej używanych węży.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, które nie były używane przez

dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

aż będzie ona czysta.

POLSKI

5

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EHS6651P (640 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX______________________EHS 6651 PCeramiczna p yta grzejna do zabudowy______________________ INSTRUKCJA OBS*UGI12SPIS TRE CIWSKAZÓWKI DOTYCZ1CE BEZPIECZE2STWA................................ 5 UTYLIZACJA.......................................................................................... 7 OPIS URZ1DZENIA............................................................................... 9 PRZED PIERWSZYM U7YCIEM........................................................... 11 OBS*UGA P*YTY CERAMICZNEJ..................................................... 11 ZEGAR................................................................................................. 18 PRAKTYCZNE RADY........................................................................... 21 MYCIE I KONSERWACJA.................................................................... 24 CO ZROBI;, GDY............................................................................... 25 AUTORYZOWANY SERWIS................................................................ 27 DANE TECHNICZNE........................................................................... 28 MONTA7 I POD*1CZENIE.................................................................. 28 POD*1CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ........................... 29 RYSUNKI MONTA7OWE..................................................................... 313Szanowni Klienci!Przed przyst? pieniem do pod? czenia i eksploatacji urz? dzenia prosimy o dok adne zapoznanie siC z instrukcj? obs ugi, w której podano waEne informacje dotycz? ce bezpiecznej eksploatacji, instalacji oraz konserwacji ceramicznej p yty do gotowania. InstrukcjC obs ugi naleEy zachowaH, aby w razie koniecznoIci móc z niej skorzystaH. [... ] Dotyka1 sensor wybrany stopie" mocy grzejnej od do.Sensoramiimo na w ka dej chwili zmieni1 stopie" mocy grzejnej.16W? czanie i wy? czanie blokady (bezpieczeMstwo dzieci)P#yt' mo na zablokowa1 przed przypadkowym w# czeniem przez dzieci. W? czenie zabezpieczenia przed dzieHmi Aby w# czy1 zabezpieczenie przed dzie1mi nale y wcze, niej w# czy1 p#yt'. Pauza blokady p yty Funkcj' blokady mo na pauzowa1 na czas jednorazowego korzystania z urz dzenia (do nast'pnego wy# czenia p#yty). Przy kolejnym w# czeniu p#yty blokada b'dzie automatycznie wznowiona. Je, li blokada jest aktywna, na wy, wietlaczu pojawia si' wskazanie. W tym samym czasie dotkn 1 na 1 sekund' dwa sensory jednocze, nie i.Rozlegnie si' sygna# potwierdzaj cy wykonanie operacji. Dotkn 1 sensor mocy grzejnej.Wy, wietlacze zgasn, blokada jest wy# czona. Urz dzenie wy# czy si' automatycznie po up#ywie kilku sekund.ZEGARFunkcj' zegara mo na wykorzysta1 do: - ustawienia automatycznego wy? czenia pola. Nadne z pól grzejnych nie mo e by1 w# czone, je eli zamierzaj Pa"stwo skorzysta1 z funkcji minutnika. Automatyczne wy? czenie Pole (pola) grzejne, które maj automatycznie wy# czy1 si', musza by1 w# czone przed wykonaniem poni szej czynno, ci: 1. Po jednokrotnym dotkni'ciu sensora zegara, pierwsze aktywne pole grzejne zostanie wybrane (w kolejno, ci ruchu wskazówek zegara), odpowiedni wskaEnik szybko pulsuje. Przyk#ad: lewy tylny wskaEnik odpowiada lewemu tylnemu polu grzejnemu. Kolejne dotkni'cie sensora zegara spowoduje wybór kolejnego pola grzejnego.182. W czasie, gdy wskaEnik szybko pulsuje nale y ustawi1 czas automatycznego wy# czenia si' pola (np. Lampka kontrolna pulsuje nieco wolniej, a na wy, wietlaczu pojawia si' czas gotowania. Je eli funkcja automatycznego wy# czenia jest ustawiona dla kilku pól grzejnych, na wy, wietlaczu pojawi si' najkrótszy ustawiony czas. Lampki kontrolne innych pól (dla których ustawiono automatyczne wy# czenie) s pod, wietlone. Czas gotowania dla pozosta#ych pól mo na sprawdzi1 poprzez dotkni'cie sensora zegara, odpowiednia lampka kontrolna szybko pulsuje. Aby zmieni1 ustawiony czas wy# czenia nale y wybra1 pole grzejne poprzez dotkni'cie sensora zegara. Dotykaj c sensory zegara i mo na zmieni1 czas wy# czenia si' pola. Po up#ywie ustawionego czasu pole wy# czy si' automatycznie, po 2 minutach rozlegnie si' sygna# akustyczny, a na wy, wietlaczu pulsuje wskazanie. Dotkn 1 sensor zegara, aby wy# czy1 sygna#.Szybszego ustawienia mo na dokona1 dotykaj c jednego sensora zegara lub, a na wy, wietlaczu pojawi si' wymagana warto, 1. ] Zalecamy zapisanie tych danych poni ej: PNC (9 cyfr).................................... S-Nr (9 cyfr)....................................UEytkownik pokrywa koszty naprawy, jeIli: - usuni'cie usterek opisanych w rozdziale,, Usterki" lub b#'du spowodowanego wskutek nieprawid#owej obs#ugi urz dzenia le y w mo liwo, ciach u ytkownika, - technik serwisowy nie b'dzie przed pierwsz wizyt u Pa"stwa dok#adnie poinformowany o rodzaju usterki i b'dzie zmuszony do powtórnego przyjazdu (np. Podanie wyczerpuj cej informacji umo liwi personelowi zak#adu serwisowego szybsze za#atwienie Pa"stwa zg#oszenia, pozwoli na unikni'cie powtórnych wizyt technika i zwi zanych z tym dodatkowych kosztów.27Producent nie ponosi odpowiedzialnoIci za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów bezpieczeMstwa. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych.DANE TECHNICZNEWymiary zewnCtrzne p yty Szeroko, 1 590 mm G#'boko, 1 520 mm Wysoko, 1 47 mm Wymiary wyciCcia do zabudowy p yty Szeroko, 1 560 mm G#'boko, 1 490 mm Kt R5 Parametry pole grzejne, przód lewa strona pole grzejne, ty# lewa strona pole grzejne, ty# prawa strona pole grzejne, przód prawa strona Sie1 zasilaj ca Ca#kowity pobór mocy 120/175/210 mm 145 mm 170x265 mm 145 mm 230 V~50 Hz 7, 1 kW 800/1600/2300 W 1200 W 1500/2400 W 1200 WUrz dzenie spe#nia normy Unii Europejskiej: Dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 1973 r. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EHS6651P

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EHS6651P.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg L75670nwd

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg L75670nwd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji użytkownika Aeg L75670nwd