Instrukcja stosowania systemu Beko Wmb 51221

Beko Wmb 51221 to nowoczesny system do zarządzania domem. System ten zapewnia wszystkie funkcje, które są potrzebne, aby zarządzać budynkiem, w tym automatyzację, narzędzia do raportowania i monitorowania, a także możliwość sterowania urządzeniami domowymi za pomocą aplikacji. Instrukcja stosowania tego systemu Beko Wmb 51221 jest łatwa do przestrzegania, a instrukcje dotyczące używania systemu są dostępne w języku polskim i angielskim. System ten ma wiele zalet, w tym wygodę użytkowania, łatwość instalacji, szerokie możliwości sterowania i zabezpieczeń. System ten może być używany do zarządzania różnymi urządzeniami i systemami w domu, aby upewnić się, że Twój dom jest bezpieczny i wygodny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja stosowania systemu Beko Wmb 51221

Beko WMB51232PLPTY instrukcja obsługi – Pobierz (1, 4 MB)

Sprawdź parametry i cenę produktu
w sklepie morele. net

Rozważasz zakup pralki Beko WMB 51232 PL PTY lub masz pytania dotyczące jej działania? Poznaj jej funkcje, zasady obsługi oraz dane techniczne. Sprawdź instrukcję obsługi (pdf) pralki Beko WMB 51232 PL PTY!

Polecane suszarki do ubrań

Zobacz poniższy poradnik dla Beko WMB 51011 PL NY. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

2820523285_EN / 09-10-13. (21:40)Document NumberWMB 50811 PL NYWMB 51011 PL NYWashing MachineUser’s ManualPralka automatycznaInstrukcja obsługi

Strona: 2

20 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi1 Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa i ochronyśrodowiska naturalnegoRozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyćsię przed zagrożeniem obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Nieprzestrzeganietych instrukcji anuluje wszelkie gwarancje.1. 1. Bezpieczeństwo ogólne• Wyrób ten może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osobynie w pełni rozwinięte fizycznie, zmysłowo lub umysłowo, lub niedoświadczone inieumiejętne, pod warunkiem że są nadzorowane lub przeszkolone w bezpiecznymużytkowaniu tego wyrobu i spowodowanych nim zagrożeniach. Dzieciom nie wolnobawić się tym wyrobem. Bez nadzoru dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia aniprac konserwatorskich.• Nie wolno stawiać tego wyrobu na podłodze pokrytej dywanem lub wykładziną. Wprzeciwnym razie brak przepływu powietrza pod pralką spowoduje przegrzanie się jejczęści elektrycznych. To spowoduje problemy w użytkowaniu tej maszyny.• Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno sie go uruchamiać dopóki nie zostanienaprawiony przez autoryzowanego agenta serwisowego. Grozi to porażeniemelektrycznym!• Urządzenie to zaprojektowano, aby ponownie podejmowało funkcjonowanie wprzypadku przywrócenia zasilania energią elektryczną po przewie w zasilaniu. Jeślichcesz skasować ten program, patrz rozdział "Kasowanie programów".• Przyłącz pralkę do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 A.Konieczna jest instalacja uziemiająca wykonana przez wykwalifikowanego elektryka.Firma nasza nie odpowiada za żadne szkody powstałe przy użytkowaniu tegourządzenia bez uziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.• Przewody zasilania w wodę oraz spustu wody muszą być mocno przytwierdzone inie wolno dopuścić do ich uszkodzenia. W przeciwnym razie zachodzi zagrożeniewyciekiem wody.• Nigdy nie otwieraj drzwiczek do wkładania prania ani nie wyjmuj filtru, gdy w bębnienadal znajduje się woda. W przeciwnym razie grozi zalanie wodą i poparzenie nią.• Zamkniętych drzwiczek nie próbuj otwierać siłą. Drzwiczki można otworzyć kilkaminut po zakończeniu cyklu prania. Próba otwarcia drzwiczek siłą może spowodowaćuszkodzenie drzwiczek i ich zamka.• Jeśli pralka nie jest używana, wyjmij wtyczkę z gniazdka.• Nie myj pralki polewając ją wodą! Grozi to porażeniem elektrycznym!• Nie wolno dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi! Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należypociągnąć za wtyczkę, nigdy za przewód.• Używaj wyłącznie detergentów, środków zmiękczających wodę i dodatkówprzeznaczonych do prania w pralce automatycznej.• Przestrzegaj wskazówek podanych na metkach tkanin oraz na opakowaniudetergentu.• W trakcie instalacji, konserwacji, czyszczenia i napraw wtyczka przewodu zasilającegopralkę musi być wyjęta z gniazdka.

Strona: 3

21 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi• Instalację i wszelkie naprawy wykonywać musi autoryzowany agent serwisowy. Producentnie ponosi odpowiedzialności za szkody, które może spowodować instalacja i naprawawykonywana przez osoby nieupoważnione.• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymianę trzeba powierzyćproducentowi, serwisowi posprzedażnemu, lub osobie o podobnych kwalifikacjach(najlepiej elektrykowi) lub osobie wskazanej przez importera w celu uniknięciaewentualnych zagrożeń.• Postaw pralkę na sztywnej, płaskiej i równej powierzchni.• Nie ustawiaj jej na wykładzinie dywanowej ani innych podobnych powierzchniach.• Nie stawiaj pralki na podeście lub blisko krawędzi uskoków podłoża.• Nie stawiaj pralki na przewodzie zasilającym.• Nigdy nie używaj gąbki ani szorstkich materiałów. Zniszczą one powierzchnielakierowane, chromowane i plastykowe.1. 2. Przeznaczenie• Produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowańkomercyjnych i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu.• Urządzenie to wolno stosować tylko do prania i płukania tkanin posiadającychwłaściwe oznaczenie.• Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowegoużytkowania lub transportu.1. 3. Bezpieczeństwo dzieci• Materiały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać je wbezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.• Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Należy trzymać dzieci z dala oduruchomionego urządzenia. Nie wolno zezwalać dzieciom na manipulowanie przypralce. Aby zapobiec zabawom dzieci z pralką zastosuj blokadę dostępu dzieci.• Opuszczając pomieszczenie, gdzie stoi pralka, nie zapomnij zamknąć jej drzwiczki.• Wszystkie detergenty i dodatki przechowuj w bezpiecznym miejscu i zabezpiecz przeddostępem dzieci zamykając pokrywę pojemnika na detergent lub szczelnie zamykającopakowanie detergentu.Przy praniu w wysokich temperaturach szklane drzwiczki bardzo sięnagrzewają. W związku z tym, gdy pranie jest w toku, zwłaszcza dziecinależy trzymać z dala od nich.1. 4. Informacje o opakowaniu• Opakowanie tego wyrobu wytworzono z surowców wtórnych zgodnie z naszymi kra-jowymi przepisami ochrony środowiska. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowychrazem z odpadkami domowymi lub innymi. Dostarcz je do punktów zbiórki materiałówopakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.

Strona: 4

22 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi1. 5. Złomowanie zużytego wyrobu• Wyrób ten został wyprodukowany z wysokiej jakości części i materiałów, które mogąbyć ponownie użyte i nadają się do recyklingu. Dlatego po zakończeniu użytkowanianie należy wyrzucać tego wyrobu razem z odpadkami domowymi. Dostarcz go dopunktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do celów recyklingu.Prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o najbliższympunkcie zbiórki. Pomóż chronić środowisko i zasoby naturalne poprzez recyklingzużytych urządzeń. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed pozbyciem sie pralkiodetnij przewód zasilający i zniszcz zamek drzwiczek tak, aby nie można było ich użyć.1, 6 Zgodność z dyrektywą WEEENiniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady(2012/19/EU). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urzą-dzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).Wyrób ten wykonano z części i materiałów wysokiej jakości, które mogą byćodzyskane i użyte jako surowce wtórne. Po zakończeniu użytkowania nie należypozbywać się go razem z innymi odpadkami domowymi. Należy przekazać go do punktuzbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Aby dowiedzieć się,gdzie jest najbliższy taki punkt, prosimy skonsultować się z władzami lokalnymi.Zgodność z dyrektywą RoHS:Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS(Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodli-wych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Strona: 5

23 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi2 InstalacjaO zainstalowanie pralki zwróć się do najbliższegoautoryzowanego agenta serwisowego. Aby przygotować pralkędo użytkowania przed wezwaniem autoryzowanego agentaserwisowego zapoznaj się z informacjami z niniejszej instrukcjiobsługi i upewnij się, że systemy zasilania w elektrycznośći wodę oraz odprowadzenia wody są właściwe. Jeżeli nie,należy wezwać wykwalifikowanego technika i hydraulika wcelu wykonania wszelkich niezbędnych przyłączy.C InformacjePrzygotowanie miejsca na pralkę oraz instalacji elektrycznej iwodno-kanalizacyjnej w tym miejscu jest obowiązkiem klienta.Upewnij się, że węże dopływu i odpływu wody, a także elektrycznyprzewód zasilający nie uległy zagięciu, zakleszczeniu lubuszkodzeniu przy ustawianiu pralki w jej miejscu po zainstalowaniulub czyszczeniu.B ostrzeżenieInstalację pralki oraz jej przyłączenie do sieci elektrycznej musiwykonać autoryzowany agent serwisowy. Producent nie ponosiodpowiedzialności za szkody, które może spowodować instalacja inaprawa wykonywana przez osoby nieupoważnione.A ostrzeżeniePrzed zainstalowaniem obejrzyj pralkę aby sprawdzić, czy nie majakichś usterek. Jeśli ma, nie instaluj jej. Uszkodzone urządzeniazagrażają Twojemu bezpieczeństwu.2. Właściwe miejsce instalacji• Pralkę należy ustawić na sztywnej podłodze. Nie ustawiajjej na wykładzinie dywanowej ani innych podobnychpowierzchniach.• Całkowita waga pralki z suszarką - całkowicie napełnionejpraniem - gdy umieszczone są jedno na drugim sięga ok.180 kg. Ustaw pralkę na solidnej i płaskiej podłodze owystarczającej nośności.• Nie instaluj pralki w miejscu, w którym temperatura możespaść poniżej 0ºC.• Zachowaj co najmniej 1 cm odstępu od krawędzi innychmebli.2. Usuwanie wzmocnień opakowaniaPrzechyl pralkę do tyłu, aby usunąć wzmocnienie opakowania.Zdejmij wzmocnienia pociągając je za wstążkę.2. Usuwanie zabezpieczeń transportowychNie usuwaj zabezpieczeń transportowych przed zdjęciemwzmocnień opakowania.Przed uruchomieniem pralki wyjmij śruby zabezpieczające na czastransportu. W przeciwnym razie pralka może się uszkodzić.Poluzuj wszystkie śruby za pomocą właściwego klucza,aż zaczną się swobodnie obracać (C). Usuń śrubyzabezpieczające delikatnie je wykręcając. Plastykowymiosłonami (dostarczonymi w torebce z Instrukcją Obsługi)zaślep otwory w tylnym panelu. (P)Należy zachować śruby zabezpieczające w bezpiecznym miejscu poto, aby ponownie ich użyć przy następnym transporcie pralki.Nie wolno transportować pralki bez śrub zabezpieczającychumieszczonych we właściwych miejscach!2. Przyłączanie zasilania w wodęPotrzebne do użytkowania pralki ciśnienie wody wynosi od 1 do10 barów (0. 1 – 1 MPa). Oznacza to, że przy pełnym otwarciukranu musi z niego wypływać 10 – 80 litrów wody na minutę,aby zapewnić płynną pracę pralki. Jeżeli ciśnienie wody jest zbytwysokie, zamontuj zawór redukujący.Jeśli zamierzasz użytkować pralkę z podwójnym wlotemwody w trybie wlotu pojedynczego (tylko zimnej wody), przeduruchomieniem pralki na zawór wody gorącej trzeba założyćzaślepkę dostarczaną wraz z nią. (Dotyczy pralek dostarczanychrazem zestawem zaślepek).Jeśli później chce się używać obu wlotów wody do pralki, możnaprzyłączyć wąż wody gorącej po zdjęciu z zaworu wody gorącejzestawu zaślepki i uszczelki. (Dotyczy pralek dostarczanych razemzestawem zaślepek).Modeli z pojedynczym dopływem wody nie należy podłączać dokranu z ciepłą wodą. W takim przypadku pranie ulegnie zniszczeniulub pralka przełączy się w tryb ochronny i nie będzie działać.Do nowej pralki nie zakładaj starych lub używanych węży wlotuwody. Może to spowodować zaplamienie prania.

Strona: 6

24 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi1. Podłącz specjalne węże dostarczone wraz z pralką dowlotów dopływu wody w pralce. Wąż czerwony (lewy)(maks. 90 ºC) służy do wody gorącej, wąż niebieski (prawy)(maks. 25 ºC) służy do wody zimnej.Upewnij się, że przy instalowaniu pralki prawidłowo podłączonozimna i ciepłą wodę. W przeciwnym razie po zakończeniu procesupralniczego pranie pozostanie gorące i będzie zużywać się.Ręcznie zakręć wszystkie nakrętki na wężach. Do zakręcanianakrętek nie wolno używać kluczy. Odkręć całkowicie kurkikranu po podłączeniu węży i sprawdzić, czy w punktachprzyłączenia nie przecieka woda. Jeśli wycieka, zamknijkran i zdejmij nakrętkę. Ponownie starannie dokręć nakrętkępo sprawdzeniu uszczelki. Aby zapobiec wyciekom wody ipowodowanym przez nie szkodom zakręcaj krany na czas,kiedy pralka nie jest używana.2. Przyłączenie do kanalizacji• Końcówka węża spustowego musi być bezpośredniopodłączona do odpływu ścieków lub umywalki.• Wąż ten należy zainstalować na wysokości od 40 cm do100 cm.• Po uniesieniu węża z podłogi (poniżej 40 cm nadpodłożem), odpływ wody będzie utrudniony i gotowe praniemoże być zbyt wilgotne. A zatem należy przestrzegaćpodanych na rysunku wysokości.• Aby zapobiec wpływaniu brudnej wody z powrotem dopralki i umożliwić jej płynny spust, nie zanurzaj końcówkiwęża w brudnej wodzie ani nie wsadzaj jej do odpływugłębiej niż na 15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi, skróć go.• Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta,a wąż nie może być zakleszczony między odpływem aurządzeniem.• Jeśli wąż jest zbyt krótki, przedłuż go stosując oryginalnyprzedłużacz. Wąż nie może być dłuższy niż 3, 2 m. Abyzapobiec usterkom spowodowanym przeciekiem wody,połączenie między wężem przedłużającym a wężemspustowym pralki musi być zabezpieczone właściwymzaciskiem, aby wąż nie wypadał i nie powodował wyciekuwody.2. 6. Nastawianie nóżekAby zapewnić cichą i pozbawioną wibracji pracę maszyny należyustawić ją pewnie i równo na nóżkach. Ustawienie maszynywyrównuje się regulując nóżki. W przeciwnym razie pralkamoże przesunąć się ze swego miejsca i spowodować problemymechaniczne.Ręcznie poluzuj nakrętki zabezpieczające nóżek pralki. Ustawnóżki tak, aby pralka stała równo. Ręcznie zakręć wszystkienakrętki blokujące.Nie używaj narzędzi do poluzowania nakrętek blokujących. Wprzeciwnym razie ulegną uszkodzeniu.2. 7. Połączenia elektryczneUrządzenie to przyłącza się do uziemionego gniazdkazabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości zgodnej z treściątabeli "Dane techniczne". Firma nasza nie odpowiada zażadne szkody powstałe przy użytkowaniu tego urządzenia bezuziemienia zgodnie z przepisami miejscowymi.• Połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymiprzepisami krajowymi.• Wtyczka przewodu zasilającego musi być dostępna pozainstalowaniu.• Napięcie oraz dopuszczalne bezpieczniki podano wrozdziale “Dane techniczne”. Jeśli prąd zabezpieczeniaw domu jest mniejszy niż 16 A, zleć wykwalifikowanemuelektrykowi zainstalowanie bezpiecznika 16 A.• Podane tam napięcie musi być równe napięciu w siecizasilającej.• Do przyłączenia nie używaj przedłużaczy ani rozgałęźników.Uszkodzone przewody zasilające musi wymienić autoryzowanyagent serwisowy.2. 8. Pierwsze użyciePrzed uruchomieniem pralki upewnij się, że wszystkieprzygotowania wykonano zgodnie z instrukcjami z rozdziałów"Ważne instrukcje zachowania bezpieczeństwa" oraz"Instalacja".Aby przygotować pralkę do prania wykonaj pierwszą operacjęz programu Cotton-90 [Bawełna-90]. Przed uruchomieniemtego programu wsyp 100 g proszku zapobiegającegoosadzaniu się kamienia do głównej komory na detergent(komora nr II). Jeśli środek przeciw osadzaniu się kamieniajest w formie tabletek, włóż tylko jedna tabletkę do komory nrII. Po ukończeniu działania programu wytrzyj do sucha wnętrzebębna czystą ściereczką.

Strona: 7

25 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi3 Przygotowanie3. Co można zrobić, aby oszczędzać energię.Następujące informacje pomogą użytkować pralkę w przyjaznyśrodowisku naturalnemu i energooszczędny sposób.• Używaj pralki wykorzystując pełną pojemność dopuszczalnąw wybranym programie ale jej nie przeładowuj, patrz"Tabela programów i zużycia".• Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu• Rzeczy mało zabrudzone pierz w niskich temperaturach.• Do niewielkich ilości lekko zabrudzonego prania stosujszybsze programy.• Nie używaj wysokich temperatur do prania rzeczy niezbytzabrudzonych i niepoplamionych.• Nie używaj więcej detergentu niż zaleca się na jegoopakowaniu.3. Sortowanie prania• Odzież przeznaczoną do prania należy posortowaćwedług typu tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia orazdopuszczalnej temperatury prania.• Zawsze przestrzegaj instrukcji z metek odzieży.3. Przygotowanie rzeczy do prania• Rzeczy do prania z elementami metalowymi, jak np.biustonosze ze stelażem drucianym, klamry paskówi metalowe guziki, uszkodzą pralkę. Usuń metaloweczęści lub pierz takie rzeczy w woreczkach do prania lubposzewkach na poduszkę.• Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty takie jak monety,długopisy i spinacze biurowe, oraz wywróć kieszenie nazewnątrz i oczyść szczoteczką. Przedmioty takie mogązniszczyć pralkę lub powodować nadmierny hałas.• Małe sztuki odzieży, takie jak skarpetki dziecięce ipończochy nylonowe, włóż do woreczka do prania lubposzewki na poduszkę.• Firanki wkładaj nie gniotąc ich. Zdejmij klamerki i haczyki zfiranek.• Zapnij zamki błyskawiczne i wszystkie guziki oraz zaszyjmiejsca rozerwane i naderwane.• Produkty z metkami “do prania w pralce” lub “do praniaręcznego” pierz tylko w odpowiednim programie.• Nie pierz rzeczy kolorowych razem z białymi. Nowa odzieżbawełniana w ciemnym kolorze może mocno farbować.Należy ją prać oddzielnie.• Uporczywe plamy należy właściwie wywabić przedrozpoczęciem prania. W razie niepewności, sprawdź wpralni chemicznej.• Używaj tylko barwników/odbarwiaczy oraz środkówzapobiegających osadzaniu się kamienia przeznaczonychdo prania w pralkach. Zawsze przestrzegaj wskazówek na• Spodnie i delikatne ubrania pierz wywrócone na lewąstronę.• Ubrania wykonane z wełny z angory przed praniem trzymajkilka godzin w zamrażarce. Zredukuje to zbijanie siętkaniny.• Rzeczy do prania, które miały intensywny kontakt zmateriałami takimi jak mąka, wapno w proszku, mleko wproszku itp., należy wytrzepać przed włożeniem do pralki.Kurz i proszki z rzeczy do prania mogą sie odkładać nawewnętrznych częściach pralki i z czasem spowodować jejuszkodzenie.3. Prawidłowa ilość wsaduMaksymalna ładowność zależy od rodzaju tkaniny, stopniazabrudzenia i wybranego programu prania.Pralka automatycznie dostosowuje ilość wody do wagi praniaw bębnie.Postępuj zgodnie z informacjami z "Tabeli programów i zużycia".Sprawność pralki spada przy jej przeładowaniu. Ponadto mogąwystąpić nadmierne drgania i hałas.Użyj odkamieniacza dla pralek.Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji wewnętrzu pralki może pozostać trochę wody. Nie szkodzi to pralce.2. 9. Pozbywanie się materiałówopakowaniowychMateriały opakowaniowe są niebezpieczne dla dzieci. Należytrzymać je w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.Opakowanie pralki wykonano z materiałów nadających się doodzysku. Pozbyj się ich w odpowiedni sposób i sortuj zgodniez instrukcjami odzysku odpadów. Nie wolno wyrzucać ichrazem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego.2. 10. Transportowanie pralkiPrzed transportem wyjmij wtyczkę z gniazdka. Usuń przyłączado zasilania w wodę i jej spustu. Do końca spuść z pralkiresztki wody; patrz "Spuszczanie resztek wody i czyszczeniefiltru pompy". Załóż śruby zabezpieczające na czas transportuw kolejności odwrotnej do procedury ich wyjmowania; patrz"Usuwanie śrub zabezpieczających w transporcie".2. 11. Utylizacja wyeksploatowanegourządzeniaNależy je zezłomować w sposób przyjazny środowiskunaturalnemu.Należy zgłosić się do miejscowego agenta lub punktu zbiórkisurowców wtórnych w swojej okolicy, aby uzyskać informacjena temat utylizacji posiadanego urządzenia.Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed pozbyciem siepralki odetnij przewód zasilający i zniszcz zamek drzwiczektak, aby nie można było ich użyć.

Strona: 8

26 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługiRodzaje rzeczy do prania i ich przeciętne wagi podano wnastępującej tabeli jako przykłady.Typ rzeczy do prania Waga (g)Płaszcz kąpielowy 1200Narzuta na łóżko 700Prześcieradło 500Powłoczka na poduszkę 200Serweta stołowa 250Ręcznik 200Męska koszula 2003. Ładowanie praniaOtwórz drzwiczki. Włóż pranie, luźno układając je w pralce.Przyciśnij drzwiczki aby je zamknąć, aż usłyszysz odgłoszamka. Upewnij się, że nic nie uwięzło w drzwiczkach.W trakcie wykonywania programu drzwiczki pozostają zamknięte.Można je otworzyć dopiero po chwili od zakończeniu programu.Jeśli pranie włożono do pralki nieprawidłowo, mogą wystąpićnadmierne drgania i hałas.3. Dodaj detergent i środek zmiękczający.Szuflada na detergentSzuflada na detergent składa się z trzech części:- (1) do prania wstępnego- (2) do prania głównego- (3) na środek zmiękczający- (*) ponadto w komorze na środek zmiękczający mieści sięsyfon.12 3Detergent, środek zmiękczający i inne środkiczyszczące• Detergent i środek zmiękczający dodaj przeduruchomieniem programu piorącego.• Nigdy nie otwieraj szuflady dozownika detergentu, gdyprogram piorący jest w toku!• Gdy używasz programu bez prania wstępnego nie dodawajdetergentu do komory prania wstępnego (komora nr 1).• Gdy używasz programu z praniem wstępnym, nie nalewajdetergentu w płynie do komory prania wstępnego (komoranr 1).• Nie wybieraj programu z praniem wstępnym, jeśli używaszdetergentu w torebce lub dozownika detergentu. Detergentw torebce lub dozownik detergentu włóż bezpośrednio dobębna pralki razem z rzeczami do prania.• Jeśli używasz detergentu w płynie nie zapomnij umieścićkubka na detergent w płynie do komory prania głównego(komora nr 2).3. Wybór rodzaju detergentuRodzaj detergentu zależy od typu tkanin oraz ich koloru.• Do prania rzeczy białych i kolorowych należy używaćróżnych detergentów.• Odzież delikatna pierz tylko w detergentach specjalnych(detergenty w płynie, szampon do wełny, itp. ) używanychwyłącznie do prania rzeczy delikatnych.• Do prania odzieży w ciemnych barwach oraz kołder zalecasię użycie detergentu w płynie.• Tkaniny wełniane należy prać przy użyciu środkówprzeznaczonych specjalnie do tego celu.Należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do prania wpralkach automatycznych.Nie używaj mydła w proszku.3. Dostosowanie ilości detergentuKonieczna ilość środka do prania zależy od ilości prania,stopnia zabrudzenia oraz twardości wody. Uważnieprzeczytaj instrukcje producenta na opakowaniu detergentu iprzestrzegaj zalecanych dawek.• Nie należy przekraczać dawek zalecanych przez producentana opakowaniu detergentu, aby uniknąć problemów znadmiarem piany, niedostatecznym stopniem wypłukania,kosztami, a także ochroną środowiska.• Do prania niewielkich ilości rzeczy lub rzeczy lekkozabrudzonych używaj mniej detergentu.• Używaj detergentów w koncentracie w zalecanychdawkach.3. Stosowanie środków zmiękczającychNalej środek zmiękczający do właściwej komory szuflady nadetergent.• Użyj dawki zalecanej na opakowaniu.• Nie przekraczaj maksymalnego poziomu oznaczonego(>max<) w komorze środka zmiękczającego.• Jeżeli środek zmiękczający stracił swoją pierwotnąpłynność, należy rozcieńczyć go wodą przed wlaniem dokomory dozownika.Stosowanie wybielaczy• Wybierz program z praniem wstępnym i dodaj środekwybielający na początku prania wstępnego. Nie dodawajdetergentu do komory prania wstępnego.• Nie mieszaj środka wybielającego z detergentem.• Używaj niewielkich ilości (ok. 50 ml) środka wybielającegoi starannie wypłukaj pranie ponieważ powoduje onpodrażnienia skóry. Nie wylewaj środka wybielającegowprost na rzeczy do prania i nie stosuj go do rzeczykolorowych.• Przy stosowaniu wybielaczy na bazie utleniaczy należypostępować zgodnie z instrukcją na jego opakowaniu iwybrać program piorący przy niskiej temperaturze.• Wybielacze na bazie utleniaczy można stosować razem zdetergentami; jednakże jeśli różnią się od nich gęstością,najpierw wlej detergent do komory nr "II" w szufladziena detergent i odczekaj, aż detergent spłynie, gdy pralkapobiera wodę. Dodaj środek wybielający z tej samej komorypodczas gdy maszyna nadal pobiera wodę.Stosowanie środka do usuwania kamienia• W razie potrzeby użyj wyłącznie środka do usuwaniakamienia przeznaczonego do pralek.• Zawsze przestrzegaj instrukcji na opakowaniu.

Strona: 9

27 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi3. Rady dotyczące skutecznego praniaOdzieżKolory i jasne i biały Kolory Ciemne koloryDelikatna/wełniana/jedwabna(Zalecana temperatura zależnaod stopnia zabrudzenia: 40-90ºC)od stopnia zabrudzenia:zimna-40ºC)(Zalecana temperaturazależna od stopniazabrudzenia: zimna-40ºC)30ºC)StopieńzabrudzeniaBardzozabrudzona(trudne do usunięciaplamy z trawy, kawy,owoców i krwi. )Konieczne może byćprzygotowanie plam lubpranie wstępne. Proszki ipłyny przeznaczone do praniabiałej odzieży należy używać wdawkach zalecanych do praniabardzo zabrudzonej odzieży. Dousuwania plam z gliny i ziemioraz wrażliwych na wybielaczezaleca się stosowaniedetergentów w proszku.Proszki i płyny przeznaczonedo prania kolorowej odzieżynależy używać w dawkachzalecanych do prania bardzozabrudzonej odzieży. DoUżywać detergentów bezwybielacza.Płynne detergentyprzeznaczone do praniakolorowej i ciemnejodzieży należy używaćw dawkach zalecanychdo prania bardzozabrudzonej odzieży.Do tkanin delikatnychdetergentów wpłynie. Wełna ijedwab muszą byćprane w specjalnychdetergentachprzeznaczonych doprania wełny.Normalnie(Na przykład,zabrudzenia nakołnierzykach imankietach)do prania białej odzieżymożna używać w dawkachzalecanych do prania normalniezalecanych do pranianormalnie zabrudzonejodzieży. Używać detergentówbez wybielacza.do prania normalnieLekko(Brak widocznychplam. )do prania białej odzieży możnaużywać w dawkach zalecanychdo prania lekko zabrudzonejodzieży.zalecanych do prania lekkozabrudzonej odzieży. Używaćdetergentów bez wybielacza.odzieży należy używać wdawkach zalecanych doprania lekko zabrudzonej

Strona: 10

28 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi4 Obsługa pralki4. Panel sterowania23451 - Pokrętło wyboru programu (Pozycja górna Wł. /Wył. )2 - Wskaźnik otwartych drzwiczek3 - Wskaźnik śledzenia programu4 - Przycisk Start/Pauza5 - Przycisk nastawiania prędkości wirowania4. Przygotowanie pralkiUpewnij się, że węże są ściśle zamocowane. Wepnij wtyczkęprzewodu sieciowego do gniazdka. Całkowicie odkręćkran. Załaduj pranie do pralki. Dodaj detergent i środekzmiękczający do tkanin.Wybieranie programuWybierz program odpowiedni do typu rzeczy do prania, ichilości, oraz stopnia zabrudzenia zgodnie z "Tabelą programówi zużycia" oraz poniższa tabelą temperatur. Następnie wybierzodpowiedni program przyciskiem wyboru programu.90˚CBardzo zabrudzona biała bawełna lub len.(bieżniki, obrusy, ręczniki, pościel, itp. )60˚CNormalnie odzież zabrudzona, kolorowa,nieblaknąca, bawełny lub z włókien sztucznych(koszule, koszule nocne, piżamy, itp. ) orazlekko zabrudzona bielizna osobista, stołowa,lub pościelowa itd.40˚C-30˚C-ZimnoPranie mieszane, w tym tkaniny delikatne(firanki z muślinu, itp. ), syntetyczne i wełnianeGranicę zastosowania programu wyznacza maksymalną prędkośćwirowania danego rodzaju tkaniny.Przy wyborze programu zawsze uwzględniaj rodzaj tkaniny, kolor,stopień zabrudzenia oraz dopuszczalną temperaturę wody.Aby uzyskać więcej szczegółów o programach prania, patrz “Tabelaprogramów i zużycia”4. 3 Główne programyZależnie od rodzaju tkaniny stosuj następujące programygłówne.• BawełnaProgram ten służy do prania rzeczy bawełnianych (np.prześcieradeł, pościeli oraz poszewek na poduszki,ręczników, szlafroków, bielizny itp. ). Tkaniny zostaną poddaneenergicznemu praniu w długim cyklu prania.• SyntetykiProgram ten służy do prania odzieży z włókien sztucznych(koszule, bluzki, rzeczy z bawełny z domieszka włókiensztucznych, itp. ) Pierze łagodnie i w krótszych cyklach wporównaniu do programu Bawełna.Do prania zasłon i firanek służy program Synthetic 40˚C[Syntetyczne 40˚C]. Ponieważ ich siatkowa faktura powodujeobfite pienienie się, woale/tiule pierze się przy niewielkiejilości detergentu w komorze prania głównego. Nie dodawaj• WełnaProgram ten służy do prania odzieży wełnianej. Dobierzodpowiednią temperaturę zgodnie ze wskazaniem na metkachodzieży. Używaj detergentów odpowiednich do prania tkaninwełnianych.

Strona: 11

29 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi4. Programy dodatkoweW przypadkach specjalnych do dyspozycji są programydodatkowe.Programy dodatkowe mogą się różnić w zależności od modelupralki.• Bawełna EcoProgram ten służy do prania rzeczy nadających się do praniaprzy zastosowaniu programu dla bawełny przez dłuższy czas izapewnia dobrą skuteczność i oszczędność.Program Cotton Economy [Bawełna Ekonomicznie] zużywa mniejenergii niż inne programy do prania bawełny.• Delikatne 30Program ten służy do prania tkanin delikatnych. Pierzełagodnie, bez pośredniego wirowania, jak to się dzieje wczasie prania tkanin z tworzyw sztucznych.• Pranie Ręczne 20Program ten służy do prania odzieży wełnianej/delikatnej zmetką “nie nadaje się do prania w pralce”, dla której zalecasię pranie ręczne. Pierze bardzo łagodnie, aby nie uszkodzić• Mini 30Program ten służy do szybkiego prania lekko zabrudzonejodzieży bawełnianej.• Bawełna z Praniem WstępnymProgram ten służy do prania bardzo zabrudzonej odzieży.Rezygnując z tego programu z praniem wstępnym oszczędza sięenergię, wodę, detergent i czas.4. Programy specjalneDo szczególnych zastosowań do dyspozycji są następująceprogramy.• PłukanieProgram ten stosuje się, gdy chce się oddzielnie płukać lubkrochmalić pranie.• Wirowanie + OdpompowanieProgram ten służy do wykonania dodatkowego cykluwirowania prania lub do odpompowania wody z pralki.Jeśli chcesz odwirować pranie przetrzymywane w wodzie, nastawprogram Spin+Pump [Wirowanie + spuszczanie wody] i naciśnijprzycisk Start/Zatrzymanie. Po zakończeniu wypompowywaniawody, pralka przełączy się na wirowanie. Naciśnij przycisk „Start/Zatrzymaj", aby zatrzymać pralkę, gdy zobaczysz, że bęben sięobraca. W celu anulowania programu obróć pokrętło wyboruprogramów w inne położenie.

Strona: 12

30 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi4. Tabela programów i zużycia•: Do wyboru**: Etykieta Programu Energetycznego (EN 60456)***: Jeśli maksymalna prędkość wirowania tej pralki jest niższa od tej wartości, można wybrać prędkość wirowania tylko domaksymalnej prędkości wirowania.Zużycie wody i energii może różnić się zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy doprania, wyboru funkcji pomocniczych i prędkości wirowania oraz wahań napięcia w sieci elektrycznej.** „Bawełna Eco 40°C i Bawełna Eco 60°C do oszczędnego prania bawełny są cyklami standardowymi. ” Cyklete znane są jako ‘standardowy cykl bawełna 40°’ i ‘standardowy cykl bawełna 60°C’ oznaczone symbolamina panelu.PL 18ProgramMaksymalnywsad(kg)Czastrwaniaprogramu(min. )Zużyciewody(l)energii(kWgodz. )Prędkośćmaks. ***Bawełna 90 5 130 53 1. 63 1400Bawełna z Praniem Wstępnym 60 5 115 64 1. 10 1400Bawełna 40 5 120 50 0. 97 1400Bawełna Na zimno 5 120 52 0. 10 1400Bawełna Eco 60** 5 145 45 0. 80 1400Bawełna Eco 60** 2. 5 145 38 0. 75 1400Bawełna Eco 40** 2. 5 116 38 0. 65 1400Syntetyki 60 2. 5 113 55 1. 02 800Syntetyki 40 2. 5 105 54 0. 50 800Syntetyki Na zimno 2. 5 66 52 0. 10 800Delikatne 30 30 2 61 47 0. 26 800Wełna 40 1. 5 54 50 0. 35 800Pranie Ręczne 20 20 1 41 34 0. 20 800Mini 30 30 2. 5 29 72 0. 21 1400Orientacyjne wartości dla programów Synthetics do prania tkanin z tworzyw sztucznych (PL)LoadWaterConsumption(kWh)(min)*Wilgotność resztkowa(%) **≤ 1000 rpm > 1000 rpmSyntetyki 60 2. 5 55 1. 02 01:53 45 40Syntetyki 40 2. 5 54 0. 50 01:45 45 40*Czas trwania prania przy użyciu wybranego programu można zobaczyć na wyświetlaczu pralki. To normalne, że mogąwystąpić niewielkie różnice pomiędzy czasem pokazanym na wyświetlaczu a rzeczywistym czasem trwania prania.** Wartości wilgotności szczątkowej mogą się różnić odpowiednio do wybranej prędkości wirowania.

Strona: 13

31 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi4. Uruchomianie programuNaciśnij przycisk „Start/Wstrzymaj”, aby rozpocząć program.We wskaźniku śledzenia programu zapala się kontrolkarozpoczęcia programu.Przebieg programuPostęp wykonywania czynnego programu można śledzić nawskaźniku postępu przebiegu programu ze wskaźnikami„Running" [Pracuje] i „End/Cancel" [Kończ/Anuluj].Jeśli pralka nie przechodzi do kroku wirowania, uruchomiona byćmoże funkcja zatrzymania płukania lub być może uruchomionyzostał system wykrywania nierównomiernego obciążenia skutkiemnierównomiernego rozłożenia prania w pralce.4. Zamek drzwiczekDrzwiczki pralki zaopatrzono w zamek zapobiegający ichotwarciu w przypadku, gdy poziom wody jest nieodpowiedni.Jeśli podczas pracy pralki konieczne jest otworzeniedrzwiczek, naciśnij przycisk „Start/Zatrzymaj", aby zatrzymaćdziałanie pralki. Wskaźnik drzwiczek „Door Open" zaczniemigać, gdy pralka przełącza się w tryb wstrzymania. Pralkasprawdza poziom wody w swym wnętrzu. Jeśli poziom tenjest właściwy, wskaźnik drzwiczek zapali się na stałe po 1-2minutach i można otworzyć drzwiczki.Jeśli poziom jest niewłaściwy, wskaźnik „Door Open" zgaśniei drzwiczek otworzyć nie można. Jeśli chcesz otworzyćdrzwiczki pomimo tego, że nie pali się wskaźnik „Door Open",musisz anulować bieżący program; patrz „Anulowanieprogramu".Przełączanie pralki w tryb wstrzymaniaAby w trakcie wykonywania programu przełączyć pralkę wtryb pauzowania, naciśnij przycisk Start/Zatrzymaj. Lampkaaktualnie wykonywanego kroku programu we wskaźnikuśledzenia programu zacznie migać, co oznacza, że pralkazostała przełączona w tryb zatrzymania.Jeśli można już będzie otworzyć drzwiczki, wskaźnik „DoorOpen" będzie się świecić światłem ciągłym.Dodawanie lub odejmowanie praniaNaciśnij przycisk „Start/Zatrzymaj”, aby przełączyć pralkę wtryb wstrzymania. Gdy pralka jest w trybie wstrzymania migawskaźnik „Running" [Praca]. Odczekaj, aż będzie możnaotworzyć drzwiczki. Otwórz drzwiczki i dodaj pranie do bębnalub wyjmij je z niego.Zamknij drzwiczki. Przyciśnij przycisk Start/Zatrzymaj, abyuruchomić pralkę.Drzwiczki można otworzyć przy odpowiednim poziomie wody.Symbol zamknięcia drzwiczek miga do czasu, gdy będzie można jeotworzyć. Lampka symbolu będzie świecić się światłem stałym, gdymożna będzie otworzyć drzwiczki. Drzwiczki można otworzyć, abydodać/zmniejszyć ilość prania.4. Anulowanie programuW celu skasowania programu obróć pokrętło wyboruprogramów aby wybrać inny program. Poprzedni programulegnie anulowaniu. Lampka End/Cancel [Kończ/Anuluj]będzie się świecić światłem ciągłym, powiadamiając oanulowaniu programu.Jeśli po anulowaniu programu rozpoczniesz nowy, zostanie onrozpoczęty bez spuszczania wody z pralki.Jeśli musisz otworzyć drzwiczki pomimo tego, że nie pali sięwskaźnik „Door Open", musisz użyć programu „Spin+Pump[Wirowanie + spuszczanie wody]. Patrz „Spin+Pump" [Wirowanie +spuszczanie wody]Ponowne wirowanie praniaSystem kontroli niezrównoważonego wsadu prania możeuniemożliwić wirowanie, ponieważ ładunek prania jestw pralce nierównomiernie rozłożony. Jeśli konieczne jestponowne wirowanie:Rozłóż inaczej ładunek w pralce. Wybierz program Spin+Pump[wirowanie + spuszczanie wody] i naciśnij przycisk Start/Zatrzymaj.4. Koniec programuPo zakończeniu programu zaświeci się lampka końcaprogramu „End/Cancel [Kończ/Anuluj]; przez 1 - minutybędzie migać symbol „Door Open", do czasu, gdy będziemożliwe otworzenie drzwiczek. Lampka symbolu „DoorOpen" będzie świecić się światłem stałym, gdy można będzieotworzyć drzwiczki.Aby wyłączyć pralkę obróć pokrętło wyboru programów wpołożenie „Wł/Wył. Wyjmij pranie i zamknij drzwiczki. Pralkajest gotowa do następnego cyklu prania.4. Door Open [Otwarte drzwiczki]Po otworzeniu drzwiczek, lampka symbolu Door Open będzieświecić się światłem stałym. Symbol tern zniknie, gdy możnabędzie otworzyć drzwiczki. Gdy lampka symbolu „DoorOpen" nie świeci się światłem stałym, nie wolno siłą otwieraćdrzwiczek. Lampka symbolu będzie świecić się światłemstałym, gdy można będzie otworzyć drzwiczki.4. 12 Pralka ta wyposażona jestw “tryb gotowości “Jeśli nie uruchomi się żadnego programu, lub pralka czekabezczynnie załączona przyciskiem Zał. /Wył., lub jeśli jestw trakcie wybierania programu i przez ok. 2 minuty niejest wykonywana żadna inna operacja po zakończeniuwybranego programu, pralka automatycznie przełączy się wtryb oszczędzania energii. Lampki wskaźników ściemnieją.Ponadto, jeśli pralka ta wyposażona jest w wyświetlaczpokazujący czas trwania programu, wyświetlacz wyłączy sięcałkowicie. Za obróceniem pokrętła wyboru programów lubza naciśnięciem dowolnego lampki i wyświetlacz powrócą dopoprzedniego stanu. Wartości wybrane w trakcie wychodzeniaz trybu energooszczędnego mogą się zmienić. Przeduruchomieniem tego programu sprawdź, czy wartości te sąwłaściwe. W razie potrzeby skoryguj je. To nie jest usterka.

Strona: 14

32 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługiObce substancje metaliczne mogą powodować powstawanieplamy rdzy. Powierzchnię bębna oczyść z plam używając środka doczyszczenia stali nierdzewnej. Nie wolno używać wełny stalowej lubdrucianej.5. Czyszczenie korpusu i panelu sterowaniaPrzetrzyj korpus pralki wodą z mydłem lub, jeśli to konieczne,łagodnym, niepowodującym korozji detergentem w żelu iwytrzyj do sucha miękką ściereczką.Używaj tylko miękkiej i wilgotnej ściereczki w celuoczyszczenia panelu sterowania.Nigdy nie używaj gąbki ani szorstkich materiałów. Zniszczą oneczęści plastykowe i emalię.5. Czyszczenie filtrów wlotu wodyNa końcu każdego zaworu dopływu wody z tyłu pralki, atakże na końcu każdego węża zasilającego podłączanego dokranu znajduje się filtr. Filtry te zapobiegają przedostawaniusię do wnętrza pralki ciał obcych i brudu z wody. Filtry należyoczyścić, kiedy się zabrudzą.Zakręć krany. Zdejmij nakrętki z węży dopływu wody abydostać się do filtrów na zaworach dopływu wody. Oczyśćje odpowiednią szczoteczką. Jeśli filtry są bardzo brudne,wyjmij je szczypcami i oczyścić. Filtry na płaskim końcu wężydopływu wody należy wyjąć ręcznie razem z uszczelkamii starannie umyć pod bieżącą wodą. Dokładnie umieśćuszczelki i filtry z powrotem na swoim miejscu i ręczniedokręć nakrętki węża.5. Spuszczanie pozostałej wodyi czyszczenie filtra pompySystem filtrów w pralce zapobiega zatkaniu wirnika pompytakimi stałymi elementami, jak guziki, monety czy włóknapodczas usuwania wody. A zatem woda będzie spuszczanabez problemów, a okres użytkowania pompy się przedłuży.Jeżeli pralka nie odpompowuje wody, zatkany jest filtr pompy.Filtr trzeba czyścić po każdym zatkaniu lub co 3 miesiące. Abywyczyścić filtr należy najpierw spuścić wodę.Ponadto wodę może być trzeba całkowicie spuścić przedtransportowaniem pralki (np. przy przeprowadzce do innegomieszkania) oraz w razie zmarznięcia wody.Obce substancje pozostawione w filtrze pompy mogą uszkodzićpralkę lub powodować problemy z hałasem.Aby wyczyścić zabrudzony filtr i spuścić wodę:Wyłącz wtyczkę pralki, aby odciąć zasilanie energiąelektryczną.5 Konserwacja i czyszczenieOkres użytkowania pralki wydłuża się, a częste występowanieproblemów zmniejsza, jeśli pralkę czyści się z regularnączęstotliwością.5. Czyszczenie szuflady na detergentAby zapobiec zbieraniu się detergentu z upływem czasu, zregularną częstotliwością (co 4 - 5 cykli prania) czyść szufladęna detergent tak, jak pokazano to poniżej.Naciśnij zakreskowany punkt przy syfonie w komorze płynuzmiękczającego i pociągnij go w swoim kierunku, aż komorawysunie się z pralki.Jeżeli w komorze płynu zmiękczającego zaczyna zbierać się większaniż normalnie ilość mieszaniny wody i płynu, należy wyczyścić syfon.Umyj szufladę na detergent i syfon w umywalce w dużejilości letniej wody. Zakładaj rękawice ochronne lub używajodpowiedniej szczotki, aby uniknąć kontaktu pozostałościdetergentów ze skórą podczas czyszczenia. Po oczyszczeniuwłóż szufladę z powrotem w jej miejsce i upewnij się, zedobrze w nim siedzi.5. Czyszczenie drzwiczek i bębna.Z czasem w pralce mogą zbierać się resztki środkazmiękczającego, detergentu i brudu powodując nieprzyjemnyzapach i niedoskonałości prania. Aby tego uniknąć stosujprogram Drum Cleaning [Czyszczenie bębna]. Jeśli pralkanie ma programu „Drum Cleaning} [Czyszczenie bębna],należy użyć programu Cotton-90 [Bawełna-90]. Przeduruchomieniem tego programu wsyp 100 g proszkuzapobiegającego osadzaniu się kamienia do głównej komoryna detergent (komora nr II). Jeśli środek przeciw osadzaniusię kamienia jest w formie tabletek, włóż tylko jedna tabletkędo komory nr II. Po ukończeniu działania programu wytrzyj dosucha wnętrze bębna czystą ściereczką.Powtarzaj proces czyszczenia bębna co 2 miesiące.Po każdym praniu sprawdzaj, czy w bębnie nie pozostała jakaśobca substancja.Jeśli otwór pokazany na rysunku poniżej został zablokowany,udrożnij go używając wykałaczki.

Strona: 15

33 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługiTemperatura wody wewnątrz pralki może wzrosnąć do 90 ºC. Abyuniknąć zagrożenia oparzeniem filtr trzeba czyścić po ostygnięciuwody w pralce.Otwórz pokrywkę filtra, pociągając ją z obu stron, od góry.Pokrywkę filtru zdjąć można naciskając ją narzędziem z cienkąplastykową końcówką lekko ku dołowi przez szczelinę ponadpokrywką filtru. Do zdejmowani pokrywy filtru nie używaj narzędzi zkońcówka metalową.Aby spuścić wodę postępuj według poniższej instrukcji.Umieścić duże naczynie przed filtrem, aby złapać wodęwypływającą z niego. Poluzuj filtr pompy (w kierunkuprzeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż woda zaczniez niego wypływać. Skieruj wypływającą wodę do pojemnikaumieszczonego przed filtrem. Zawsze miej pod rękąściereczkę do zbierania rozlanej wody. Gdy w pralce nie majuż wody, całkiem wyjmij filtr obracając go.Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtru, a także włókna,które mogą zbierać się wokół wirnika. Załóż filtr.Najpierw wsuń klapki w dolnej części w ich miejsca inastępnie naciśnij część górną, aby zamknąć pokrywkę.

Strona: 16

34 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługiWMB 50811 PL NY WMB 51011 PL NY5 584 8460 6041. 5 41. 555 55230 V / 50Hz 230 V / 50Hz10 101550 1550800 10001. 00 1. 000. 20 0. 209413 9413• / - • / -6 Dane techniczneDane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia w celu poprawy jakości tego wyrobu.Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać danemu modelowi pralki.Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odnośnymi normami. Wartościte mogą się różnić w zależności od warunków eksploatacji oraz otoczenia pralki.ModeleWsad maksymalny (kg)Wysokość (cm)Szerokość (cm)Głębokość (cm)Waga netto (±4 kg)Napięcie i częstotliwość zasilania (V/Hz)Prąd całkowity (A)Moc całkowita (W)Maksymalna prędkość wirowania (obr. /min)Zużycie energii w trybie czuwaniaZużycie energii w trybie wyłączeniaGłówny kod modeluPojedynczy wlot wody/podwójny wlot wody• Dostępny

Strona: 17

35 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługi7 Usuwanie problemówNie można uruchomić lub wybrać programu.• Pralka została przełączona na tryb autoochrony z uwagi na usterkę zasilania (np. napięcie w sieci, ciśnienie wody itp. >>>W celu skasowania programu obróć pokrętło wyboru programów aby wybrać inny program. Poprzedni program ulegnieanulowaniu. (Patrz "Anulowanie programu")Woda w pralce• Ze względu na proces kontroli jakości w trakcie produkcji we wnętrzu pralki może pozostać trochę wody. >>> Nie jest tobłąd, woda ta nie szkodzi pralce.Pralka drga lub hałasuje.• Pralka może stać nierówno. >>> Ustaw nóżki, aby wyrównać ustawienie pralki.• Do filtru pompy mógł się dostać jakiś twardy przedmiot. >>> Oczyść filtr pompy.• Nie usunięto śrub zabezpieczających pralkę w transporcie. >>> Usunąć śruby zabezpieczające.• Może jest za mało prania w pralce. >>> Dodaj więcej prania do pralki.• Pralka może być przeładowana praniem. >>> Wyjmij trochę prania z pralki lub ręcznie rozłóż pranie w pralce bardziejrównomiernie.• Pralka może opierać się o jakiś sztywny przedmiot. >>> Upewnij się, że pralka o nic sie nie opiera.Pralka zatrzymuje się na krótko po rozpoczęciu programu.• Pralka mogła zatrzymać się na chwilę z uwagi na niskie napięcie. >>> Następnie wznowi działanie, gdy napięcie z powrotemosiągnie normalny poziom.Nie odlicza się czas trwania programu. (W modelach z wyświetlaczem)• Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie pobierania wody. >>> Wskaźnik czasomierza nie będzie odliczał czasu, dopókipralka nie pobierze odpowiedniej ilości wody. Pralka odczeka, aż będzie wystarczająca ilość wody, aby uniknąć niedostatecznegoefektu prania na skutek wycieku wody. Po tym wskaźnik czasomierza od nowa podejmie odliczanie.• Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie podgrzewania wody. >>> Wskaźnik czasomierza nie będzie odliczał czasu dopókipralka nie osiągnie nastawionej temperatury.• Czasomierz mógł się zatrzymać w trakcie odwirowania. >>> Mógł się uruchomić automatyczny system wykrywanianierównomiernego obciążenia z powodu nierównomiernego rozłożenia prania w bębnie.Aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia, pralka nie przełącza się na wirowanie, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone wbębnie. Pranie należy na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować.Z szuflady na detergent wypływa piana.• Użyto zbyt wiele detergentu. >>> Zmieszaj 1 łyżkę środka zmiękczającego z 1/2 litra wody i wlej do komory prania głównegoszuflady na detergent.Włóż do pralki detergent odpowiedni dla danych programów i maksymalnych ilości prania wskazanych w "Tabeli programów i zużycia". Gdyużywasz dodatkowych środków chemicznych (odplamiacz, wybielacz, itp. ), zmniejsz ilość detergentu.Na koniec programu pranie pozostaje wilgotne.• Mogła pojawić się nadmierna ilość piany i mógł sie uruchomić automatyczny system absorpcji piany z powodu nadmiernejilości użytego detergentu. >>> Użyj zalecanej ilości detergentu.Jeśli pomimo postępowania zgodnie z tą instrukcją nie potrafisz usunąć tego problemu, skonsultuj się ze sprzedawcą pralki lub autoryzowanymagentem serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać niedziałającej pralki.

Strona: 18

36 / PL Pralka automatyczna / Instrukcja obsługiKARTA WYROBUZgodność z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1061/201Nazwa lub znak towarowy dostawcy Beko BekoNazwa modelu WMB 50811 PL NY WMB 51011 PL NYPojemność znamionowa (kg) 5 5Klasa efektywności energetycznej (1)A+ A+Roczne zużycie energii (kWgodz) (2)168 168Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełna w 60°Ci pełnym wsadzie (kWgodz)0. 800 0. 800i częściowym wsadzie (kWgodz)0. 745 0. 745Zużycie energii przy standardowym programie do prania bawełna w 40°C0. 650 0. 650Zużycie energii w trybie wyłączenia 0. 200 0. 200Zużycie energii w trybie czuwania 1. 000 1. 000Roczne zużycie wody (l) (3)9900 9900Klasa efektywności wirowania (4)D CMaksymalna prędkość wirowania (obr/min) 800 1000Wilgotność resztkowa (%) 71 62Standardowy program do prania bawełna (5)Bawełna Eco 60°C i 40°CCzas trwania standardowego programu do prania bawełna w 60°C przypełnym wsadzie (min. )145 145częściowym wsadzie (min. )Czas trwania standardowego programu do prania bawełnf w 40°C przy116 116Czas trwania trybu czuwania (min. N/A N/APoziom emitowanego hałasu pranie/ wirowanie (dB) 61/76 61/77Do zabudowy Nie Nie(1)Skala od A+++ (Najwyższa wydajność) do D (Najniższa wydajność)(2)Zużycie energii określone na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełnf w 60°C oraz 40°Cprzy wsadzie pełnym i częściowym oraz zużycia w trybach o niskiej mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania(3)Zużycie wody określono na podstawie 220 standardowych cykli pralniczych przy programie do prania bawełnf w 60°C oraz 40°Cprzy wsadzie pełnym i częściowym. Rzeczywiste zużycie wody zależy od sposobu użytkowania pralki.(4)Skala od A (Najwyższa wydajność) do G (Najniższa wydajność)(5)“Standardowy program do prania bawełnf w 60°C” oraz “standardowy program do prania w 40°C” są to standardowe programypiorące, do których odnoszą się informacje podane na etykiecie i karcie wyrobu. Programy te nadają się do prania normalniezabrudzonych rzeczy z bawełnf i są to programy najbardziej wydajne z punktu widzenia łącznego zużycia energii i wody.

  • Contents
  • Table of Contents Troubleshooting Bookmarks

Pralka automatyczna

Washing Machine

WMB 61221 PL PTM

WMB 61021 PL PTM

Related Manuals for Beko WMB 61021 PL PTM

Summary of Contents for Beko WMB 61021 PL PTM

  • Page 1: Washing Machine

    Pralka automatyczna WMB 61221 PL PTM WMB 61021 PL PTM Washing Machine...
  • Page 2ścisłej kontroli jakości, służyć Wam będzie jak najlepiej. Prosimy zatem przed jej uruchomieniem uważnie przeczytać całą instrukcje obsługi i zachować ją do wglądu w przyszłości. Jeśli kiedyś przekażecie tę pralkę komu innemu, wraz z nią oddajcie także tę instrukcję.

    Page 3: Table Of Contents

    ... 28 Co można zrobić, aby oszczędzać energię...... 13 7 Usuwanie problemów Sortowanie prania. html? page=4#manual">Page 4środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania pralki do jednego z punktów prowadzących zbiórkę... html? page=5#manual">Page 5: Oto Wasza PralkaOto wasza pralka Przegląd ogólny 1 - Przewód zasilający 5- Nastawiane nóżki 2- Panel górny 6- Drzwiczki 3- Panel sterowania 7- Szuflada na detergent 4- Pokrywka filtru 8- Wąż spustowy 5 _ PL... html? page=6#manual">Page 6: Dane Techniczne0. 25 Dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia w celu poprawy jakości tego wyrobu. Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie w pełni odpowiadać danemu modelowi pralki. Wartości podane na naklejkach lub w dołączonej dokumentacji uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odnośnymi normami. html? page=7#manual">Page 7: Ważne Instrukcje Zachowania BezpieczeństwaNigdy nie otwieraj drzwiczek do przez osoby z zakłóceniami fizycznymi, wkładania prania ani nie wyjmuj filtru, zmysłowymi lub umysłowymi oraz gdy w bębnie nadal znajduje się woda. dla osób niewykształcanych i W przeciwnym razie grozi zalanie wodą niedoświadczonych (w tym dzieci) i poparzenie nią. html? page=8#manual">Page 8: PrzeznaczenieProdukt jest przeznaczony do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań komercyjnych i nie może być użytkowany wbrew przeznaczeniu. • Urządzenie to wolno stosować tylko do prania i płukania tkanin posiadających właściwe oznaczenie. • Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego użytkowania lub... html? page=9#manual">Page 9: InstalacjaInstalacja O zainstalowanie pralki zwróć się do • Zachowaj co najmniej 1 cm odstępu od najbliższego autoryzowanego agenta krawędzi innych mebli. serwisowego. Aby przygotować pralkę Usuwanie wzmocnienia do użytkowania przed wezwaniem opakowania autoryzowanego agenta serwisowego Przechyl pralkę do tyłu, aby usunąć... html? page=10#manual">Page 10: Przyłączanie Zasilania W WodęDo nowej pralki nie zakładaj starych lub używanych węży wlotu wody. Może to spowodować zaplamienie prania. 1. Podłącz specjalne węże dostarczone wraz z pralką do wlotów dopływu wody w pralce. Wąż czerwony (lewy) (maks. html? page=11#manual">Page 11: Nastawianie Nóżek15 cm. Jeśli wąż jest zbyt długi, skróć go. • Końcówka węża nie może być zagięta ani nadepnięta, a wąż... html? page=12#manual">Page 12: Uruchomienie Pralki“Dane Materiały opakowaniowe są niebezpieczne techniczne”. Jeśli prąd zabezpieczenia dla dzieci. Należy trzymać je w w domu jest mniejszy niż 16 A, zleć bezpiecznym miejscu poza zasięgiem wykwalifikowanemu elektrykowi dzieci. zainstalowanie bezpiecznika 16 A. Opakowanie pralki wykonano z materiałów •... html? page=13#manual">Page 13: PrzygotowanieTemperatura naturalnemu i energooszczędny sposób. dla delikatnych tkanin wody piorącej • Używaj pralki wykorzystując pełną pojemność dopuszczalną w wybranym programie ale jej nie przeładowuj, patrz "Tabela programów i zużycia". Nie używaj Można użyć • Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami wybielacza! wybielacza na opakowaniu detergentu. html? page=14#manual">Page 14: Prawidłowa Ilość WsaduPonadto mogą na zewnątrz i oczyść szczoteczką. wystąpić nadmierne drgania i hałas. Przedmioty takie mogą zniszczyć Rodzaje rzeczy do prania i ich przeciętne pralkę lub powodować nadmierny wagi podano w następującej tabeli jako hałas. przykłady. html? page=15#manual">Page 15: Dodaj Detergent I Środek Zmiękczający• Odzież delikatna pierz tylko w Szuflada na detergent detergentach specjalnych (detergenty Szuflada na detergent składa się z trzech w płynie, szampon do wełny, itp. ) części: używanych wyłącznie do prania rzeczy - (I) do prania wstępnego delikatnych. html? page=16#manual">Page 16Nie wylewaj a pralka nie jest wyposażona w środka wybielającego wprost na rzeczy specjalny kubek na detergent w płynie, do prania i nie stosuj go do rzeczy włóż detergent w żelu do komory kolorowych. na detergent do prania głównego w •... html? page=17#manual">Page 17"II" w szufladzie na detergent i odczekaj, aż detergent spłynie, gdy pralka pobiera wodę. Dodaj środek wybielający z tej samej komory podczas gdy maszyna nadal pobiera wodę. Stosowanie środka do usuwania kamienia •... html? page=18#manual">Page 18: Rady Dotyczące Skutecznego PraniaRady dotyczące skutecznego prania Odzież Delikatna/ Kolory i jasne i biały Kolory Ciemne kolory wełniana/ jedwabna (Zalecana (Zalecana (Zalecana (Zalecana temperatura temperatura temperatura temperatura zależna od stopnia zależna zależna zależna od stopnia zabrudzenia: zimna- od stopnia od stopnia zabrudzenia: 40-... html? page=19#manual">Page 19: Obsługa PralkiObsługa pralki Panel sterowania 1 - Pokrętło wyboru programu (Pozycja 5 - Przyciski funkcji pomocniczych górna Zał. /Wył. ) 6 - Przycisk zwłoki czasowej (w niektórych 2 - Wskaźnik śledzenia programu modelach) 3 - Przycisk do nastawiania temperatury 7 - Przycisk Start/Pauza 4 - Przycisk do nastawiania prędkości... html? page=20#manual">Page 20: Przygotowanie Pralki1. Wybierz program odpowiedni do z bawełny z domieszka włókien sztucznych, typu rzeczy do prania, ich ilości, oraz itp. ) Pierze łagodnie i w krótszych cyklach w stopnia zabrudzenia zgodnie z "Tabelą porównaniu do programu Bawełna. programów i zużycia" oraz poniższa Do prania firanek i tiulu służy program... html? page=21#manual">Page 21: Programy SpecjalneProgram ten służy do prania odzieży wełnianej/delikatnej z metką “nie nadaje się Po wybraniu nowego programu wskaźnik temperatury wyświetla zalecaną do prania w pralce”, dla której zaleca się temperaturę dla tego programu. pranie ręczne. Pierze bardzo łagodnie, aby nie uszkodzić odzieży. html? page=22#manual">Page 22: Tabela Programów I Zużycia*** Jeśli maksymalna prędkość wirowania tej pralki jest niższa od tej wartości, można wybrać prędkość wirowania tylko do maksymalnej prędkości wirowania. Zużycie wody i energii może różnić się zależnie od ciśnienia wody, jej twardości oraz temperatury, temperatury otoczenia, typu i ilości rzeczy do prania, wyboru funkcji pomocniczych i prędkości wirowania oraz wahań... html? page=23#manual">Page 23: Wybór Funkcji PomocniczychW tym celu pralka musi wykonywać krok i prędkość wirowania. Ponadto pranie przed funkcją pomocniczą, którą chcesz wybrać lub skasować. odbywa się w dużej ilości wody. Funkcja ta służy do prania odzieży delikatnej podatnej Jeśli jakiejś funkcji pomocniczej nie na zagniecenia. html? page=24#manual">Page 24: Uruchomianie ProgramuPrzy założonej blokadzie dostępu zwłoki czasowej. dzieci i w trakcie pracy pralki można ją Kasowanie funkcji Delayed Start przełączyć w tryb pauzy bez wyłączania [Opóźniony start] blokady obracając pokrętło wyboru Aby skasować... html? page=25#manual">Page 25: Przebieg ProgramuGdy przez 3 sekundy trzymasz można. Jeśli chcesz otworzyć drzwiczki wciśnięte przyciski funkcji pomocniczych 1. pomimo tego, że nie pali się lampka ich oraz 2., ich lampki będą migać. stanu, musisz skasować bieżący program; patrz "Kasowanie programu". Aby w inny niż powyższy sposób wyłączyć... html? page=26#manual">Page 26Gdy wybierzesz i uruchomisz nowy program, ten nowy program ruszy od kroku, w którym skasowany został program poprzedni. Na przykład może nabrać więcej wody lub kontynuować pranie w wodzie, która jest we wnętrzu. html? page=27#manual">Page 27: Konserwacja I CzyszczenieII). Jeśli środek przeciw osadzaniu się kamienia jest w formie tabletek, włóż Czyszczenie szuflady tylko jedna tabletkę do komory nr II. Po na detergent ukończeniu działania programu wytrzyj do Aby zapobiec zbieraniu się detergentu sucha wnętrze bębna czystą ściereczką. html? page=28#manual">Page 28: Spuszczanie Pozostałej Wody I Czyszczenie Filtra Pompy2. Zdejmij nakrętki z węży dopływu wody aby dostać się do filtrów na Jeśli pokrywka filtru jest jednoczęściowa, zaworach dopływu wody. Oczyść je pociągnij za nią z obu stron na górze aby ją odpowiednią szczoteczką. Jeśli filtry są otworzyć. bardzo brudne, wyjmij je szczypcami i oczyścić. html? page=29#manual">Page 29Zawsze miej pod ręką ściereczkę do zbierania rozlanej wody. c. Gdy w pralce nie ma już wody, całkiem wyjmij filtr obracając go. 4. Usuń wszelkie pozostałości z wnętrza filtru, a także włókna, które mogą... html? page=30#manual">Page 30: Usuwanie ProblemówPralka może być przeładowana praniem. >>> Wyjmij trochę prania z pralki lub ręcznie rozłóż pranie w pralce bardziej równomiernie. • Pralka może opierać się o jakiś sztywny przedmiot. >>> Upewnij się, że pralka o nic sie nie opiera. Pralka zatrzymuje się na krótko po rozpoczęciu programu. html? page=31#manual">Page 31Czas prania jest dłuższy niż czas podany w instrukcji obsługi. • Niskie ciśnienie wody. >>> Pralka czeka aż napełni się odpowiednią ilością wody aby zapobiec pogorszeniu się jakości prania z powodu mniejszej ilości wody. A zatem czas prania przedłuża się. html? page=32#manual">Page 32• Zbyt mało detergentu użyto z twardą wodą. >>> Użycie niedostatecznej ilości detergentu z twardą wodą sprawia, ze brud przywiera do tkaniny i z czasem tkaniny od tego szarzeją. Taką szarość trudno jest wyeliminować. Użyj zalecanej ilości detergentu odpowiednio do twardości wody i do rodzaju prania. html? page=33#manual">Page 33Wybrano wyższą temperaturę. >>> Wybierz odpowiedni program i temperaturę według rodzaju, ilości i stopnia zabrudzenia prania. • Bęben nie był regularnie czyszczony. >>> Regularnie czyść bęben. W tym celu prosimy zajrzeć do rozdziału "Czyszczenie drzwiczek i bębna". Pralka nie płucze właściwie. html? page=34#manual">Page 34Nie należy przechowywać detergentów w miejscach, w których panuje nadmierna temperatura. • Jakieś rzeczy do prania o siatkowej fakturze, np. tiul, mogą tworzyć zbyt wiele piany. >>> Użyj mniejszej ilości detergentu do prania takich rzeczy. •... html? page=35#manual">Page 35>>> Użyj zalecanej ilości detergentu. Pralka nie przełącza się na wirowanie, gdy pranie nie jest równomiernie rozłożone w bębnie, aby zapobiec uszkodzeniom pralki oraz jej otoczenia. Pranie należy na nowo rozmieścić w bębnie i odwirować. html? page=37#manual">Page 37Therefore, please read the entire user manual carefully before using the product and keep it as a reference for future use. In case of transferring the product to someone else, give the manual as well. html? page=38#manual">Page 38Removing the transportation locks.. 43 drum...... 59 Connecting water supply... 44 Cleaning the body and control panel. html? page=39#manual">Page 39: Your Washing MachineYour washing machine Overview 1- Power cable 5- Adjustable feet 2- Top panel 6- Loading door 3- Control panel 7- Detergent drawer 4- Filter cap 8- Drain hose 39 _ EN... html? page=40#manual">Page 40: Technical Specifications0. 25 0. 25 Off-mode power (W) Technical specifications may be changed without prior notice to improve the quality of the product. Figures in this manual are schematic and may not match the product exactly. Values stated on the product labels or in the documentation accompanying it are obtained in laboratory conditions in accordance with the relevant standards. html? page=41#manual">Page 41: Important Safety InstructionsAlways have the installation and location of the product. repairing procedures carried out • If the product has a failure, it should not by the Authorized Service Agent. be operated unless it is repaired by the Manufacturer shall not be held liable Authorized Service Agent. html? page=42#manual">Page 42: Children's SafetyChildren's safety • Electrical products are dangerous for the children. Keep children away from the product when it is in use. Do not let them to tamper with the product. Use child lock to prevent children from intervening with the product. html? page=43#manual">Page 43: Installation1. Loosen all the bolts with a spanner until • Place the machine on a rigid floor. Do they rotate freely (C). not place it on a long pile rug or similar surfaces. • Total weight of the washing machine... html? page=44#manual">Page 44: Connecting Water Supply• The hose should be attached to a on the product. Red hose (left) (max. height of at least 40 cm, and 100 cm at 90 ºC) is for hot water inlet, blue hose most. (right) (max. 25 ºC) is for cold water •... html? page=45#manual">Page 45: Adjusting The Feet1. Loosen the lock nuts on the feet by drain more than 15 cm. If it is too long, hand. html? page=46#manual">Page 46: First UseII. Dry the inside loading door so that it will be nonfunctional of the bellow with a clean piece of cloth before disposing of the product. after the programme has come to an end. html? page=47#manual">Page 47: PreparationHang without Can be ironed with heavily soiled or stained. spinning hot iron • If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during washing Non machine-washable Do not wash process. html? page=48#manual">Page 48: Correct Load Capacity- (II) for main wash Correct load capacity – (III) for softener The maximum load capacity depends on – (*) in addition, there is siphon piece in the the type of laundry, the degree of soiling softener compartment. and the washing programme desired. html? page=49#manual">Page 49• In a programme with prewash, do not • If the softener has lost its fluidity, dilute put liquid detergent into the prewash it with water before putting it in the compartment (compartment nr. I). html? page=50#manual">Page 50Always follow instructions on the encounter such a case, place the tablet package. detergent between the laundry, close to the lower part of the drum in future washings. Use the tablet or gel detergent without selecting the prewash function. Using starch •... html? page=51#manual">Page 51: Tips For Efficient WashingUse detergents are sensitive to without bleach. html? page=52#manual">Page 52: Operating The Product4 - Spin Speed adjustment button position On/Off) 5 - Auxiliary Function buttons 2 - Programme Follow-up indicator 6 - Delayed Start button (in some models) 3 - Temperature Adjustment button 7 - Start / Pause button 52 _ EN... html? page=53#manual">Page 53: Preparing The MachineUse this programme to wash your synthetic 1. Make sure that the hoses are clothes (shirts, blouses, synthetic/cotton connected tightly. blends, etc. ). It washes with a gentle action 2. Plug in your machine. and has a shorter washing cycle compared 3. Turn the tap on completely. html? page=54#manual">Page 54: Temperature SelectionBefore selecting this programme, select the desired spin speed and press Start / Pause button. First, the machine will drain the water inside of it. Then, it will spin the laundry with the set spin speed and drain the water coming out of them. html? page=55#manual">Page 55: Programme And Consumption TableAutomatically selected, no canceling. ** Energy Label programme (EN 60456 Ed. 3) *** If maximum spin speed of the machine is lower then this value, you can only select up to the maximum spin speed. Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water hardness and temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection of auxiliary functions and spin speed, and changes in electric voltage. html? page=56#manual">Page 56: Auxiliary Function SelectionFor example, if you want If you want to spin the laundry held in water, to select Quick Wash after you have adjust the Spin Speed and press Start / selected the Prewash, Prewash will be Pause button. html? page=57#manual">Page 57: Starting The ProgrammeTo activate the Child Lock: 1. Set the Delayed Start period to zero (all Press and hold 1st and 2nd Auxiliary delayed start period lights will turn off) Function buttons for 3 seconds. The lights... html? page=58#manual">Page 58: Progress Of ProgrammeThere is a locking system on the loading take out the laundry. door of the machine that prevents opening 4. Close the Loading Door. of the door in cases when the water level is 5. Make changes in auxiliary functions, unsuitable. temperature and speed settings if Loading door light will start flashing when necessary. html? page=59#manual">Page 59: Maintenance And CleaningUse only a soft and damp cloth to clean the 3. Insert the drawer back into its place control panel. html? page=60#manual">Page 60: Draining Remaining Water And Cleaning The Pump Filter2. Remove the nuts of the water intake hoses to access the filters on the water intake valves. Clean them with an If the filter cap is one piece, pull the cap appropriate brush. If the filters are too from both sides at the top to open. html? page=61#manual">Page 616. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close. html? page=62#manual">Page 62: TroubleshootingThere is water leaking from the bottom of the washing machine. • Likely problems with hoses or the pump filter. >>> Be sure the seals of the water inlet hoses are securely fitted. Attach the hose to the tap tightly. html? page=63#manual">Page 63Laundry should be rearranged and re-spun. • The machine will not spin if water is not drained completely. >>> Check the filter and the draining hose. html? page=64#manual">Page 64• Washing was made at low temperatures for a long time over a long period of time. >>> Select the proper temperature for the laundry to be washed. html? page=65#manual">Page 65Laundry became stiff after washing. • Insufficient amount of detergent is used. >>> Using insufficient amount of detergent for the water hardness can cause the laundry to become stiff in time. Use appropriate amount of detergent according to the water hardness. html? page=66#manual">Page 66Detergent is put in the wrong compartment. >>> Put the detergent in the correct compartment. • Softener is being taken early. >>> There may be problem in the valves or in the detergent dispenser. Call the Authorized Service Agent. html? page=67#manual">Page 6767 _ EN...

Instrukcja stosowania systemu Beko Wmb 51221

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja stosowania systemu Beko Wmb 51221

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja stosowania systemu Beko Wmb 51221