Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal Cf330bq00

Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal CF330BQ00 to proces, który obejmuje regularną kontrolę i konserwację urządzenia, a także usuwanie usterek i nieprawidłowości. Regularna konserwacja powinna obejmować sprawdzenie i wymianę filtrów, czyszczenie komponentów i sprawdzenie poziomu oleju. Usterki i nieprawidłowości należy identyfikować i naprawiać, aby zapobiegać szkodliwemu działaniu urządzenia. Niektóre usterki mogą wymagać wymiany komponentów lub napraw mechanicznych. Aby wykonać konserwację i usuwanie usterek Emerson Ideal CF330BQ00, należy skonsultować się z fachowcem, aby uniknąć szkód lub dalszych komplikacji.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal Cf330bq00

POLSKI

10

Zablokować wrzeciono. Osadzić klucz do

nakrętek czołowych otworowych (13) na nakrętce

mocującej (12) i dokręcić nakrętkę zgodnie z

kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Zwolnienie

Zablokować wrzeciono, zwolnić nakrętkę

mocującą przy pomocy klucza do nakrętek

czołowych otworowych (13) i wykręcić nakrętkę.

10 Konserwacja

Przed przystąpieniem do dowolnych czynności

konserwacji należy wyjąć wtyczkę z gniazda

sieciowego.

Czyszczenie silnika: Maszynę należy regularnie,

często i dokładnie przedmuchiwać sprężonym

powietrzem przez tylną szczelinę wentylacyjną.

W tym czasie maszynę należy trzymać w sposób

zapewniający bezpieczeństwo.

Z przycisku nastawienia rękojeści należy od czasu

do czasu wydmuchać zanieczyszczenia (Po

wciśnięciu, we wszystkich trzech położeniach).

Szczotki węglowe mogą być wymieniane

wyłącznie w zakładzie producenta lub w

odpowiednim warsztacie specjalistycznym.

Kontrole i czynności konserwacji należy

powierzyć serwisowi technicznemu Metabo, który

przekaże odpowiednie potwierdzenie wykonania

wymaganych napraw.

11 Usuwanie usterek

Włączanie powoduje krótkotrwały spadek

napięcia. W przypadku niekorzystnych warunków

panujących w sieci mogą wystąpić nieprawidłowści

w funkcjonowaniu innych urządzeń. W przypadku

oporności sieciowych mniejszych niż 0, 2 Ohm nie

należy oczekiwać żadnych usterek.

88

11

12 Wyposażenie dodatkowe

Należy stosować wyłącznie oryginalne wyposaże-

nie dodatkowe Metabo. Wyposażenie dodatkowe

jest dostępne w specjalistycznych placówkach

handlowych. W celu wyboru właściwego wyposa-

żenia dodatkowego należy podać sprzedawcy

dokładny typ posiadanego elektronarzędzia.

Patrz strona 4:

a Kołpak ochronny do przecinania ściernicą

tarczową z sankami prowadzącymi, do

obróbki kamienia

b Osłona dłoni

c Okulary ochronne panoramiczne

d Kołpak ochronny do ściernicy garnkowej

e Ściernica garnkowa do wygładzania

powierzchni

f Szczotki druciane

g Lamelowa ściernica tarczowa

h Ściernice tarczowe do przecinania

i szlifowania zgrubnego

i Elastyczny talerz podporowy

k Krążki ścierne

l Ściernica diamentowa do przecinania

m Klucz do nakrętek czołowych otworowych

12. 1

Zakładanie osłony dłoni

(do wykorzystania w czasie pracy

z użyciem talerza podporowego i krążków

ściernych)

W razie potrzeby zdjąć narzędzie, kołpak

ochronny i rękojeść.

b

Osadzić osłonę dłoni (b) na elemencie

gwintowanym rękojeści (3). Wyregulować

ustawienie osłony dłoni i umocować wraz

z rękojeścią na szlifierce kątowej.

12. 2

Zakładanie talerza podporowego i

krążka ściernego

Wykorzystać wyłącznie nakrętkę

mocującą dostarczoną z talerzem

podporowym!.

Dokręcić dłonią krążek ścierny z talerzem

podporowym w kierunku zgodnym z ruchem

wskazówek zegara.

2/ Rilievo digitale e modelli tipologiciClaudio Giustiniani

41ad ampie strutture. I sensori attivi sono in grado di fornire

direttamente e in poco tempo grandi quanttà di dati 3D,restituendoli sotto forma di nuvola di punti non strutturatae densa.

2. 1. 1 La fotogrammetria

Metodo di rilevamento planimetrico e altimetrico medianteil quale, dato un conveniente numero di fotografie di unoggetto, prese da punti diversi, è possibile ricostruirel’oggetto o determinate sue proiezioni.

Partendo da punti omologhi individuati nelle immagini,le tecnica fotogrammetrica consente di determinareinformazioni metriche sulle dimensioni, forma e posizionedi un oggetto o scena. La fotogrammetria pertantostabilisce una relazione geometrica fra le immagini e lascena reale al momento della ripresa fotografica. Unavolta ricostruita questa relazione mediante l’utilizzo delmodello matematico della collinearità, è possibile ottenereinformazioni metriche e 3D sull’oggetto attraversol’impiego di almeno due immagini. In fotogrammetria,analogamente a quanto avviene nella visione umana, se unoggetto viene ripreso con almeno due immagini scattate dapunti di vista differenti, le diverse posizioni dell’oggettonelle immagini consentono di ottenere viste stereoscopichee derivare informazioni 3D dalle aree di sovrapposizionenelle immagini.

La fotogrammetria è utilizzata in molti campi, daltradizionale impiego catastale e industriale ai video giochi,alle produzioni cinematografiche, alla documentazionedel patrimonio culturale sino al campo medico. I recentisviluppi informatici di questa tecnologia ne hannoaumentato le prestazioni e automatizzato molte proceduredi restituzione, riportandola come tecnica fondamentaleanche per il rilievo archeologico e architettonico.

Paragonata ad altre tecniche image-based (computervision, shape from shading, shape from texture, ecc. ), lafotogrammetria non mira ad una completa automazionedelle procedure di restituzione, ma ha come obiettivoprimario l’acquisizione di informazioni metriche, accurate(precise e affidabili) e dettagliate dal punto di vistageometrico. i recenti sviluppi nel campo della correlazioneautomatica d’immagini (image matching)hanno mostratocome sia possibile restituire in 3D, con precisioni moltoelevate, anche forme geometriche complesse e dettagliate

partendo da dati di immagini. Queste vengono preferitein quanto in grado di estrarre automaticamente un grandenumero di corrispondenze (e quindi punti in 3D) necessariea restituire la scena con tutti i suoi dettagli geometrici. allediverse scale, paragonabili a quelle ottenute con sensoriottici attivi (Remondino et al., 2008; Vu et al., 2009;Pierrot-Deseilligny et al., 2011).

L’utilizzo del metodo fotogrammetrico permette diricavare modelli che contengono non solo una descrizionequalitativa dell’oggetto, ma che consentono anchedi ottenere, con una notevole affidabilità metrica, leproporzioni e le dimensioni in relazione al contesto.Come per i laser scanner, anche la fotogrammetria vieneutilizzata con ottimi risultati su oggetti più o menocomplessi, a piccola o larga scala, garantendo la definizionedella componente materica, ma anche di ottenere prodottialtamente affidabili con facilità e a bassissimo costo, nonottenibile con nessun altro strumento ad oggi esistente sulmercato.

Le fasi che consentono di passare da immaginibidimensionali di fotografiche a modelli tridimensionalisono tre:

La fase di acquisizione, ovvero le operazioni riguardantila presa delle immagini fotografiche, effettuate conopportune camere o macchine fotografiche e opportunetecniche di ripresa.

L’orientamento, in cui vengono eseguite le operazioniper posizionare i centri di ripresa e i raggi proiettanti diciascun fotogramma nella stessa posizione nello spazioche avevano al momento dello scatto.

La restituzione che consente di effettuare misure sulmodello dell’oggetto per ricostruire nella fotogrammetriabidimensionale un’immagine ortorettificata e in quellatridimensionale un insieme di coordinate nello spaziodescriventi un modello 3D.

In realtà il passaggio dall’analogico al digitale ha portatotutta la fase di orientamento e restituzione a sistemiche utilizzano sempre meno operazioni manuali diorientamento delle camere a sistemi che, tramite softwarespecifici che sfruttano la geometria proiettiva, rendonoquasi totalmente automatizzata la fase di elaborazionefotogrammetrica e, pertanto, più semplice la fase digestione dei dati acquisiti, incrementando notevolmentel’utilizzo di tali strumentazioni. Poiché non si tratta di

42

utilizzare la fotogrammetria solamente per riprodurrein tre dimensioni l’oggetto rilevato, ma di estrarre dallafotografia le informazioni e di trasformarle in un linguaggiografico codificato.

2. 1 L’acquisizione fotografica

Tutte le fasi del processo di quella che viene chiamatastructure from motion, dipendono dalla prima operazionedel progetto di acquisizione ovvero dalla strategia diripresa e dalla qualità stessa della fotografia derivanteanche dalla scelta dello strumento in relazione all’oggettoda rilevare.

La macchina fotografia, sia che si utilizzi uno strumentoanalogico sia che se ne utilizzi uno digitale, il risultatoottenuto dall’acquisizione sarà direttamente influenzatodalle condizioni di luce in cui si trova l’oggetto.

Durante la fase di acquisizione sarà quindi necessarioimpostare i settaggi dello strumento fotografico in base aquanto è illuminato l’oggetto da rilevare e alla distanzaalla quale vengono effettuate le riprese fotografiche. Lefotografie devono cercare di garantire la stessa condizionedi illuminazione omogenea nella sequenza di scatti,cercando di eliminare eventuali ombre o regolandol’esposizione a seconda della posizione assunta nei varipunti della sequenza. Questo consentirà di facilitare ilsoftware di fotogrammetria nell’operazione di calibrazionedelle camere e riconoscimento dei punti geometrici dellospazio.

Da questi fattori dipenderà la nitidezza o menodell’immagine ottenuta, ovvero il grado di definizione,fattore che condizionerà tutte le fasi successive diorientamento delle camere e restituzione del modellogeometrico.

2. 2 L’orientamento delle camere

Dalla fase di calibrazione e orientamento delle cameredipendono l’affidabilità metrica e geometrica del modellogenerato. In molti software la calibrazione avvienemanualmente, sia per la macchina fotografica cercando dieliminare le eventuali deformazioni derivanti dall’obiettivoutilizzato, sia durante il processo di riconoscimento deipunti omologhi tra coppie di fotografie e la successivaindividuazione spaziale. Sebbene la conoscenza delfunzionamento della macchina e dei principi che regolanole deformazioni siano di fondamentale importanza per

l’operatore al fine di una più consapevole ripresa e post-processamento dati della campagna fotografica eseguita,i recenti sviluppi della computer grafica nell’ambitodell’automatizzazione di questi processi attraversol’utilizzo di specifici software di fotogrammetria ha portatoa ridurre i tempi di ciascuna fase del processo fotografico,incrementando le potenzialità in ambito del rilevamento diquesto strumento.

2. 3 La restituzione

Grazie allo sviluppo di software di fotogrammetria larelazione tra immagine reale e immagine fotograficasembra cercare un rinnovato confronto: lo spazio dellarappresentazione diviene, virtualmente, tridimensionale,e la fotografia si modella in tale spazio qualificando ognisuperficie per renderla il più simile possibile alla realtàCampagna fotografica in una delle chiese rupestri di Göreme (foto di Marcello Scalzo)

43percepita.

Da una semplice campagna fotografica è infatti possibileelaborare delle rappresentazioni tridimensionali altamenteverosimili, nelle quali le texture generate costituisconoun archivio digitale fondamentale per la descrizione dellacondizione in cui si trovano gli edifici al momento dellaripresa.

La quantità di informazioni che è possibile registrare in fasedi campagna fotografica di acquisizione è enorme. Sarà lafinalità del rilievo a determinare il grado di accuratezza,il risultato dipenderà dalla quantità e dalla qualità dellefotografie scattate, quindi le caratteristiche proprie dellamacchina fotografica, e da fattori esterni, quali il problemadel colore, della luce e della geometria.

2. 2 Laser scanner

Possiamo definire uno scanner 3D come uno strumento

in grado di registrare coordinate tridimensionali di unaporzione o dell’intera superficie di un oggetto, in modoautomatico, con elevata densità ed alta velocità.

Il principio di funzionamento di questi strumenti a sensoriattivi, si basa sulla proiezione di un raggio, di un fasciodi luce o di un pattern sull’oggetto e l’analisi del segnaledi ritorno. Generalmente gli strumenti si differenzianoper il metodo usato per il calcolo della distanza. In alcunimodelli la distanza tra oggetto e trasmettitore è calcolatabasandosi sul tempo di volo, TOF, cioè il tempo cheimpiega il segnale emesso a ritornare allo strumento. Inaltri la distanza è calcolata analizzando e comparando lafase del segnale emesso rispetto a quello di ritorno. Altretipologie si basano sulla triangolazione del segnale.2. 2. 1 Sistemi a tempo di volo (T. o. F., Time of Flight) Questo principio di funzionamento è quello maggiormenteSvolgimento di una campagna fotogafica nei territori limitrofi all’Open Air Museum di Göreme (foto di Berna Aydın)

44

usato. Un impulso laser viene emesso dallo strumentoverso l’oggetto da misurare e la distanza tra trasmettitore esuperficie riflettente è calcolata in base al tempo impiegatodal segnale tra l’emissione e la ricezione. Conoscendo lavelocità della luce e moltiplicandola per la metà del tempodi volo trascorso tra emissione e ricezione si ottiene ladistanza dall’oggetto.

Questo principio è ormai noto, essendo lo stesso principiousato nelle stazioni totali topografiche ad impulsi. Ladifferenza sostanziale è che nel caso della stazione totale ilpunto misurato è collimato, e quindi scelto dall’operatore,mentre lo scanner campiona lo spazio in modo densoma acritico. Inoltre se nel primo caso il calcolo delladistanza viene effettuando misurazioni ripetute, in mododa ottenere accuratezze elevate ed eliminare errorigrossolani, gli scanner usano algoritmi semplificati perl’elaborazione del segnale di ritorno, questo determina unaminore accuratezza degli scanner rispetto ai distanziometritopografici. (M. Sgrenzaroli e G. P. M Vassena, Tecniche dirilevamento tridimensionale tramite laser scanner, Brescia,Starrylink, 2007)

La misura della distanza, basata sul principio del tempodi volo, consente di effettuare misure fino a centinaia dimetri, con precisioni al di sotto del centimetro. Possonoessere acquisiti punti distanti fino ad un chilometro(Optech, Riegl), mantenendo la precisione nell’ordine delcentimetro.

Il problema fondamentale dei sistemi di misura basatisul tempo di volo consiste nel determinare esattamente ilmomento di arrivo del segnale riflesso; la precisione nellamisura della distanza è quindi influenzata dalla qualitàdello strumento impiegato per la determinazione del tempotrascorso e dal processamento del segnale: i principaliparametri che entrano in gioco nel definire il rapportotra precisione ed intensità sono la distanza, l’angolo diincidenza, le caratteristiche della superficie.

2. 2 Sistemi a differenza di fase (Phase shift)

In questa tipologia di strumenti la distanza è calcolataconfrontando la fase dell’onda emessa con quella ricevutadopo la riflessione sulla superficie dell’oggetto. Questaclasse di strumenti ha generalmente una portata più limitatadi quelli a tempo di volo ma una velocità di scansione anchenettamente superiore. Per questo motivo alcuni scanner a

differenza di fase sono utilizzati in applicazioni dinamiche Il rilievo di un insediamento rupestre a Göreme (foto di C. Crescenzi)Fasi di rilievo di uno dei cunicoli della casa di Mimar Sinan d Airnas eseguito con scanner Z+F (foto di Francesco Tioli)

45(su piattaforme in movimento: treni, auto, ecc. ).

2. 3 scelta della strumentazione

Gli scanner distanziometrici operano in modo analogoa quello di una stazione totale: entrambi determinano laposizione di un punto nello spazio tramite le sue coordinatepolari (un angolo sul piano orizzontale, uno sul pianoverticale e una distanza nello spazio), successivamentetrasformate in coordinate cartesiane.

Sono però in uso molte tipologie di laser scanner concaratteristiche differenti, che implicano differenzenell’accuratezza della misura, nel range di misura e nellarisoluzione della nuvola di punti.

La scelta dello strumento deve essere effettuataconsiderando molteplici fattori, in base alle esigenzespecifiche di utilizzo ed al livello di restituzione richiesto.Tra le principali caratteristiche possiamo ricordare:• accuratezza

• velocità di acquisizione• range di misurazione

• caratteristiche delle superfici da misurare• dotazione di camere digitali interne od esterne• facilità di trasporto

• costoL’accurratezza

accuratezza è un aspetto fondamentale da considerarenell’utilizzo di uno scanner laser essendo un fattoredeterminante nel caso di rilievi architettonici dove ènecessario misurare anche piccoli dettagli. La qualitàglobale di una nuvola di punti deriva dalle accuratezzenella misura delle caratteristiche fisico-geometriche dell’oggetto, e possono essere influenzate dalle caratteristicheintrinsiche dell’oggetto o da fattori ambietali.

Le caratteristiche che concorrono al raggiungimento delleaccuratezze fioli sono:

Accuratezza angolare

E’ legata alle caratteristiche costruttive dei vari strumentied, in particolare, alle oscillazioni o rotazioni di specchi oprismi deflettori, usati per direzionare l’impulso laser.Nella determinazione delle coordinate cartesiane deipunti misurati vengono impiegati gli angoli di rotazioneorizzontale e verticale. Ogni incertezza nella lorodefinizione comporta quindi un errore corrispondenteFasi preparatorie per il rilievo di una pccola chiesa a Göreme (foto di

Francesco Tioli)

Fasi di rilievo di una pccola chiesa a Göreme eseguito con scanner Faro Focus3D (sistema a differenza di fase)

46

ad uno spostamento del punto della superficie in unaposizione non corrispondente a quella reale accuratezzanella misura della distanza

Come avviene nelle stazioni totali, la precisione delsistema di misura della distanza è caratterizzata dauna componente fissa e da una variabile, direttamenteproporzionale alla distanza stessa. In genere, gli strumentia differenza di fase raggiungono portate inferiori a quellia tempo di volo e con precisioni leggermente inferiori. Mapossono essere ritenuti più vantaggiosi se si consideranoaltre caratteristiche, come per esempio la velocità discansione.

Risoluzione e “spot size”

Il termine indica la capacità di uno scanner di descriveredettagli geometrici di dimensioni minime. Ovvero sia lospazio che intercorre tra punti misurati, con la “risoluzione”di una scansione si esprime infatti la densità della nuvoladi punti. La distanza tra punti successivi è selezionabiledall’operatore ed è espressa con un valore angolare oppurecon una distanza lineare riferita ad una superficie sfericaconcentrica allo strumento.

Bisogna poi ricordare che il segnale emesso da unoscanner non è perfettamente coerente ed arriva sullasuperficie da rilevare con un’area finita. Lo “spot size” hadimensione dell’ordine del mezzo centimetro a distanzedi 10/20 m. Poichè il segnale emesso tende a divergere, lasua dimensione aumenta al crescere della distanza. Quantopiù la dimensione dello spot size è contenuta, tanto megliolo strumento impiegato è in grado di descrivere i dettagliminuti.

Possibilità di integrare fotocamere digitali

L’acquisizione della componente cromatica di unasuperficie, spesso è fondamentale per un rilievo completodi un oggetto architettonico, basti pensare al rilievo diambienti affrescati o decorati. l’acquisizione delle presefotografiche, necessarie anche per la realizzazione diun modello tridimensionale mappato con texture, puòavvenire in tre differenti modi.

La fotocameraa puo infatti essere interna allo scanner,esterna ma integrata col sistema laser scanner, oppure puòessere una fotocamera esterna usata dall’operatore.

Nel caso la fotocamera sia interna allo scannerl’immagine digitale viene acquisita contemporaneamente

alla scansione, ma in questi casi l’immagine presentauna qualità piuttosto bassa a causa della limitatezzadell’apparecchiatura fotografica.

Un ottima soluzione è quella adottata da alcuni produttori,che consiste nel montare una fotocamera alla testa delloscanner. Conoscendo i parametri interni della fotocamera,la posizione, la distanza focale, i software di interfacciadello strumento sono in grado si gestirle e riproiettarlesulla nuvola di punti.

Fasi di rilievo del paesaggio della valle di Göreme eseguito con scan-ner Riegl (sistema a tempo di volo con fotocamera esterna)

47Il rilievo del paesaggio della valle di Göreme eseguito con scanner

Riegl (foto di Francesco Tioli)

Fase di elaborazione dati all’interno dell’ antico bazar di Kaysei. (foto di M. Scalzo)

Gli strumenti usati per il rilievo. da in alto a sinistra: laser scanner Riegl VZ-400; laser scanner Z+F 5006h; fotocamera digitale Canon D 700; laser scanner FARO Focus 3D.

Il rilievo del paesaggio della valle di Göreme eseguito con scanner Riegl (foto di Francesco Tioli)

48

PL

Uzupełnianie paliwa (ryc. A)

Nigdy nie należy uzupełniać paliwa, gdy maszyna

jest włączona. Po wyłączeniu należy pozwolić

maszynie ostygnąć przez co najmniej 15 minut przed

uzupełnieniem paliwa. Zawsze używać paliwa, które

spełnia następujące specyfikacje: benzyna bezołowiowa

przynajmniej 85-oktanowa

Nie palić tytoniu w pobliżu maszyny i paliwa. Nie należy

uzupełniać paliwa w obecności iskier, płomieni lub

otwartego ognia.

Zdjąć pokrywę (5) z otworu wlewowego.

Ostrożnie wlać paliwo przez otwór wlewowy. Nie należy napełniać

zbiornika powyżej górnej części filtra paliwa.

Założyć pokrywę z powrotem na otwór wlewowy.

Uruchamianie silnika (ryc. A & B)

Upewnić się, że nie jest podłączony żaden odbiornik.

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie otwarte "ON".

Całkowicie wyciągnąć ssanie (11).

Wyłącznik (1) należy ustawić w położeniu włączonym "ON".

Łagodnie pociągnić linkę rozrusznika (12) aż do wyczuwalnego

oporu.

Mocno pociągnić linkę rozrusznika. Czynności powtarzać aż do

uruchomienia silnika.

Powoli wciskać ssanie do położenia wyjściowego.

Instrukcja użytkowania

Uruchomić silnik zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Aby podłączyć urządzenie lub maszynę elektryczną, należy włożyć

wtyczkę do gniazda zasilania prądu przemiennego (6).

Układ zabezpieczający przed przeciążeniem (ryc. A)

W przypadku przeciążenia lub spięcia mechanizm zabezpieczający

przerywa obwód.

Przed przełączeniem zerowania (4) odczekać przynajmniej minutę.

Wyłączanie (ryc. A)

Wyłącznik (1) ustawić w położeniu wyłączonym "OFF".

Przekręcić kurek paliwa (10) w położenie zamknięte "OFF".

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie i konserwacje maszyny mają fundamentalne

znaczenie dla jej prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania.

Nie wykonywać czyszczenia ani konserwacji silnika

podczas pracy.

Nie palić tytoniu w czasie wykonywania poniższych

czynności. Nie pracować w pobliżu iskier, płomieni lub

Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne.

Wymiana oleju (ryc. A)

Olej należy wymienić po pierwszych 20 godzinach pracy a następnie

co 100 godzin lub co 6 miesięcy.

Umieścić pojemnik odbiorczy pod miejscem spuszczania oleju.

Wyjąć bagnetowy miernik poziomu (9) z otworu napełniania.

Odkręcić nakrętkę spustu oleju (8).

Lekko przechylić urządzenie do przodu, aby usunąć cały olej.

Ponownie założyć nakrętkę i mocno ją dokręcić.

Do skrzyni korbowej nalać odpowiednią ilość oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik poziomu.

36

Sprawdzanie poziomu oleju (ryc. A)

Przed uruchomieniem silnika zawsze sprawdzać poziom oleju.

Oczyść bagnetowy wskaźnik poziomu oleju.

Włożyć bagnetowy wskaźnik do otworu do napełniania na kilka

sekund, a następnie wyjąć go ponownie.

Sprawdzić poziom oleju. Poziom oleju powinien znajdować się

pomiędzy najwyższym i najniższym dopuszczalnym poziomem.

Jeżeli poziom jest poniżej znaku minimum, należy go uzupełnić.

– Użyć lejka, by uniknąć rozlania.

– W celu ułatwienia napełnienia przechylić maszynę lekko do tyłu.

Założyć bagnetowy wskaźnik napełnienia.

Czyszczenie filtra powietrza (ryc. A & C)

Filtr powietrza czyścić co 50 godzin pracy.

Poluzować dwa wsporniki zaciskowe (14).

Zdjąć pokrywę (13).

Wyjąć filtr powietrza (15) z pokrywy (16).

Oczyść filtr spirytusem lub etanolem.

Poluzować filtr. Nie skręcać!

Zanurzyć filtr w zbiorniku z czystym olejem silnikowym.

Wyjąć filtr i zamontować do urządzenia.

Ponownie włożyć filtr.

Ponownie założyć pokrywę.

Czyszczenie filtra paliwa (ryc. D)

Wyjąć filtr paliwa (17) z otworu wlewowego.

Oczyścić filtr spirytusem lub etanolem.

Wysuszyć filtr używając miękkiej ściereczki.

Wymienić filtr w otworze wlewowym.

Czyszczenie filtra w przewodzie paliwa.

Filtry w kurku paliwa i w odstojniku należy czyścić w podanych

okreasach, by uniknąć zatkania.

Filtry należy czyścić benzyną.

Sprawdzanie świecy zapłonowej (ryc. F & G)

Odłączyć przewód (18) od świecy zapłonowej.

Wykręcić świecę zapłonową (19) używając klucza do świec.

Oczyścić elektrodę (20) szczotką drucianą.

Sprawdzić przerwę międzyelektrodową (prawidłowa wielkość

0, 7 - 0, 8 mm) i wyregulować w razie konieczności.

Wymienić świecę zapłonową.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy wykonać następujące

czynności w celu usunięcia problemu. Jeżeli problemu nie można

usunąć samodzielnie, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Silnik nie daje się uruchomić

Sprawdzić, czy kurek paliwa jest otwarty.

Sprawdzić, czy w zbiorniku jest paliwo.

Sprawdzić, czy wyłącznik znajduje się w pozycji "ON".

Pociągnąć mocniej za linkę rozrusznika.

Sprawdzić, czy przewód jest zamocowany na świecy zapłonowej.

Oczyścić świecę zapłonową i sprawdzić przerwę międzyelektrodową.

Silnik pracuje nierównomiernie

Sprawdzić, czy świeca zapłonowa jest prawidłowo umieszczona.

Sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie paliwo.

Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal Cf330bq00

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal Cf330bq00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Emerson Ideal Cf330bq00