Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73

Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73 to oficjalny dokument serwisowy firmy Electrolux. Zawiera instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy urządzeń produkowanych przez Electrolux. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich części składowych, ich budowy, działania i podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera także szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby dokonać napraw, uzyskać dostęp do części i wykonać bezpieczne instalacje. Używając tego podręcznika, można wykonać wszelkiego rodzaju naprawy, konserwacje i instalacje, aby zapewnić, że urządzenia będą działać prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73

ELEKTROLUX EWF12470W instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELEKTROLUXModel: EWF12470WJezyk: POLSKI

132979190_RU. qxd

21/07/2006

12:08

Pagina

1

???????????????????????
Návod k použití
Instrukcja dla użytkownika

????????????????
Pralka Automaticzna
Automatická Pracka
EWF 10470 W
EWF 12470 W - EWF 14470 W

132979190_RU. qxd

2

132979190_PL. qxd

12:12

80

80 electrolux

Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję, że
dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie szerokiej gamy
wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej komfortowym. Przykładowe
urządzenia zostały przedstawione na okładce tej instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut
na zapoznanie się z instrukcją, tak aby mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej
nowej pralki. Obiecujemy, że zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi.
Powodzenia!

81

Spis treści electrolux 81

SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 82
Opis urządzenia.................................... 84
Panel sterowania................................... 85
Eksploatacja.......................................... 86
Praktyczne wskazówki dotyczące
prania.................................................... 90
Międzynarodowe symbole konserwacji
odzieży.................................................. 96
Program prania................................ 97-99
Informacje o programach.................... 101
Konserwacja i czyszczenie.................. 102
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje................................................. 105
Dane techniczne................................. 109
Wartości poboru.................................. 110
Instalacja............................................. 111
Ochrona środowiska............................ 115
Warunki gwarancji............................... 116
Centra serwisowe................................ 118

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego

PL

82

82 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
zmywarki powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
używania zmywarki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

?

Małe przedmioty takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one dostać
się pomiędzy bęben pralki.

?

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.

?

Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.

?

Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą spowodować
obrażenia lub wadliwe działanie
urządzenia. Należy kontaktować się z
lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
?

?

?

Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia są
niebezpieczne.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
Należy sprawdzić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiegać należy
sprawdzać zawartość bębna przed
użyciem.

Instalacja
?

Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.

?

Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.

?

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć całe opakowanie oraz usunąć
śruby transportowe. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.

?

Każdy drobny przedmiot, np. moneta,
agrafka, gwoźdź, śrubka, kamyk czy
inny twardy lub ostry przedmiot może
spowodować poważne uszkodzenie
pralki. Nie wkładać takich przedmiotów
do urządzenia.

?

?

Stosować wyłącznie zalecanych ilości
środków do zmiękczania tkanin oraz
detergentów. Nadmierna ilość może
uszkodzić tkaninę. Przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących ilości.

Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.

?

Jeśli urządzenie zostało ustawione na
wykładzinie, należy tak wyregulować
nóżki, aby zapewnić swobodny
przepływ powietrza.

83

Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 83
?

Po zainstalowaniu należy się upewnić,
że węże i podłączenia są szczelne.

?

Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
proszę przeczytać rozdział
"Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody".

?

Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.

wyjmować trzymając za wtyczkę.
?

?

Wszelkie prace elektryczne wymagane
wykwalifikowanego elektryka albo inną
Eksploatacja
?

Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym. Nie
należy go używać niezgodnie z
przeznaczeniem.

?

Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.

?

Nie przeładowywać pralki. Patrz
Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.

Bezpieczeństwo dzieci
?

Pralki nie mogą używać małe dzieci lub
osoby chore bez nadzoru.

?

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

?

Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się! Należy trzymać je poza
zasięgiem dzieci

?

Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

?

Należy sprawdzić, czy zwierzęta
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić, należy obrócić
pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć również monety.

Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.

?

Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.

?

Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze

P1131

Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
znajdzie się w położeniu pionowym.

84

84 electrolux Opis urządzenia

Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsza zużycie wody oraz energii.

1

Komora na detergent

Panel sterowania

3

Uchwyt otwierania drzwiczek

95?

1000

60?

900

40?

700

30?

4

Pompa odpływowa wody

5

Nóżki regulowane

4
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone w
zestawie instrukcji użytkownika. Karta na
komorze może zostać bez trudności
wymieniona: należy usunąć kartę
przesuwając ją w prawo i włożyć kartę z
wybraną wersją językową.

EN006

85

Panel sterowania electrolux 85

Pokrętło wyboru programów

Przycisk temperatury

Przycisk zmniejszania obrotów wirowania

Przycisk Łatwe prasowanie

Przycisk dodatkowego płukania

6

Przycisk opóźnionego startu

7

Wyświetlacz

8

Przycisk Start/Pauza

9

Przycisk "Timer"

86

86 electrolux Eksploatacja

Eksploatacja

Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego

Pierwsze użycie

Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergentu. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
a jeśli ubrania mają
również zostać poddane "praniu
wstępnemu", wsypać detergent do komory
oznaczonej
.

?

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.

?

Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.

?

Wlać 2 litry wody do komory prania
komory na detergent
w celu aktywacji zaworu ECO.
Następnie wybrać program
"Bawełniane" z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.

C0064

Można również dodać zmiękczacza do
tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.

Codzienna eksploatacja
Ładowanie prania

Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było zbite.
Zamknąć drzwiczki.

C0065

87

Eksploatacja electrolux 87

Wybrać żądany program

Przyciski opcji programów

Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem
Kontrolka Start/Pauza zacznie migać, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja o
długości wybranego programu.

W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku
"START/PAUZA".
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą się
odpowiadające im kontrolki. Po ponownym
wciśnięciu kontrolki gasną.

Ustawianie temperatury
1200
900
Tarcza wyboru programów dzieli się jak
następuje:
? Bawełniane
?

Syntetyczne

?

Programy specjalne: Delikatne
,
Wełniane
, Pranie Ręczne
, Bielizna
, Jedwabne
, Jeans
Namaczanie
, Płukanie
,
Odpompowanie
, Wirowanie
i
delikatne wirowanie
.

Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym. Ustawić na O, aby anulować
program/wyłączyć urządzenie.

Każde wciśnięcie tego przycisku sprawia,
że temperatura prania dla danego cyklu
zwiększa się lub zmniejsza w stosunku do
wartości proponowanych automatycznie
przez pralkę.
Maksymalne temperatury to: 95°C dla
rzeczy bawełnianych, 60°C dla kolorowych
bawełnianych i syntetycznych, 40°C dla
delikatnych, wełnianych i prania ręcznego,
30°C dla rzeczy jedwabnych,
odpowiada praniu na zimno.

Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O".

Wybór opcji prędkości wirowania, cyklu
nocnego lub opcji stop z wodą

Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, kontrolka Start/Pauza
zaświeci się 3 razy i napis Err pojawia się
na wyświetlaczu, aby zasygnalizować
niewłaściwy wybór. Pralka nie wykona
nowego programu.

,

EWF10470W EWF12470W EWF14470W
1200

1400
88

88 electrolux Eksploatacja

Jeśli prędkości wirowania ma być inna niż
proponowana przez urządzenie należy
naciskać przycisk Wirowania, aby dokonać
tej zmiany.

?

ustawić pokrętło wyboru programów na
"O"

?

wybrać program
(Odpompowanie),
(Wirowanie) lub
(Wirowanie
delikatne)

?

w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku

dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr. /min;

?

wcisnąć przycisk Start/Pauza

?

po zakończeniu programu na
wyświetlaczu miga zero (0. 00).

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr. /min.

?

EWF 12470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1200 obr. /min;

Stop z wodą
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Po zakończeniu programu wyświetlone
zostanie pulsujące zero (0. 00), kontrolka
(Drzwi) jest włączona, kontrolka
Start/Pauza będzie zgaszona, a drzwiczki
są zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.

Zapali się odpowiednia kontrolka.
Prędkość maksymalna:
EWF 10470 W;
? dla tkanin bawełnianych: 1000 obr. /min;
?

?

EWF 14470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1400 obr. /min;

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr.

Tryb nocny
: po wybraniu tej opcji
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też
może być wykonywane w nocy lub przy
ekonomiczniejszej taryfie energetycznej.
W programach do prania bawełny i tkanin
syntetycznych płukanie wykonywane jest z
większą ilością wody.
odpompować wodę.
Aby odpompować wodę:

Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.

Wybór opcji Łatwe prasowanie

Po wybraniu tej funkcji bielizna będzie
prana i wirowana delikatnie tak, aby
uniknąć jej wygniecenia. Tym sposobem
ułatwia się jej prasowanie. Oprócz tego
maszyna wykonuje 6 krotne płukanie
zamiast 3 - krotnego dla bawełny i 4 krotnych dla syntetycznych. Funkcja ta
może być wybrana również dla bawełny i
syntetycznych. Do prania bawełny
maksymalna prędkość jest automatycznie
zmniejszona do 900 obrotów/minutę.

89

Eksploatacja electrolux 89

Wybór opcji Dodatkowego płukania

Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie: 30 min - 60 min - 90
min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż
do maks. 20 godzin - wciskając ten
przycisk.
Wybór opóźnienia czasu rozpoczęcia
programu.
?

Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i prania
ręcznego. Pralka wykona dodatkowe
płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna
polecenia dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz do prania na obszarach
gdzie występuje bardzo miękka woda.

Wybrać dany program i wymagane
opcje.

?

Wybrać opóźniony start.

?

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza":
urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).

Pranie rozpocznie się po upływie
ustawionego czasu.
Skasowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia
?

Wybór Opóźnionego startu

90’

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza".

?

Wciskać przycisk "Start/Pauza" dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol 0'.

?

Ponownie wcisnąć przycisk
"Start/Pauza".

Opóźnienia startu nie da się ustawić w
programu Odpompowanie
.

Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje następujące
informacje:
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy, naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Informacja o wybranym opóźnieniu startu
(do 20 godzin) pojawi się na wyświetlaczu
na ok. 3 sekundy, a następnie powróci
komunikat o długości czasu prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w dowolnym
momencie wciskając przycisk Start/Pauza.

Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w minutach
(na przykład 2. 05).
Czas trwania obliczany jest automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru
prania, jaki jest zalecany dla każdego typu
tkaniny.

2. 05
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.

12:13

90

90 electrolux Eksploatacja

Ikonki faz programu prania
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikonki
poszczególnych faz programu prania. 05

Po włączeniu urządzenia świecić się
będzie tylko ikonka trwającej fazy. Gdy
program się skończy, na wyświetlaczu
miga zero (0.
Czas opóźnienia startu
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin)
ustawiony za pomocą odpowiednich
przycisków pojawi się na wyświetlaczu na 3
sekundy, a następnie ponownie pojawi się
komunikat o długości poprzednio
wybranego programu.
Czas opóźnienia będzie się zmniejszać o
jedną jednostkę co godzinę, a następnie
(gdy do uruchomienia pozostanie już tylko
godzina) co minutę.

E20
Koniec programu
Po zakończeniu programu miga zero,
gaśnie kontrolka
"Drzwiczki" i można
otworzyć drzwiczki.

0. 00
Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania, na wyświetlaczu
pokazuje się ikonka temperatury, co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło
podgrzewanie wody w bębnie.

Wybór przycisku Start/Pauza

15 h
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji niezgodnej z
wybranym programem, przez 2 sekundy
wyświetlany będzie komunikat Err, a
zintegrowana czerwona kontrolka
Start/Pauza zacznie migać.

Kody alarmowe
W wypadku problemów z funkcjonowaniem
pralki, pojawią się kody alarmowe, np. E20
(patrz rozdział "Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje").

Aby rozpocząć wybrany program należy
nacisnąć przycisk "Start/pauza";
odpowiednie zielone kontrolki przestaną
migać.
Zapala się kontrolka
"drzwiczki", co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę,
a drzwiczki są zablokowane.

91

Eksploatacja electrolux 91

Kontrolka "Drzwiczki"
informuje, czy
można otworzyć drzwiczki:
?

kontrolka zapalona: drzwiczek nie można
otworzyć. Urządzenie pracuje.

?

kontrolka zgaszona: drzwiczki można
otworzyć. Program prania się zakończył.

Aby przerwać wykonywany program,
nacisnąć przycisk "Start/Pauza":
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy ponownie
nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej opcji,
zintegrowana czerwona kontrolka przycisku
"Start/ Pauza" zaświeci się 3 razy. Przez 2
sekundy wyświetla się komunikat Err.

Wybrać opcję "Timer"

Poziom
zabrudzenia
Intensywny
(Silny)
Normalny
(Zwyczajny)

Typ wsadu

Ikona

dla bardzo zabrudzonych
ubrań rzeczy
dla średnio zabrudzonych
rzeczy
dla zwyczajnie zabrudzonych
dla lekko zabrudzonych
dla bradzo lekko
zabrudzonych rzeczy
Dla rzeczy, które były używane
lub noszone przez krótki okres
czasu.

Codzienny
Lekki (Łatwy do
wyprania)
Delikatny
Bardzo lekki
(Drobne)

(*) Maks. wsad rzeczy bawełnianych: 3 kg.
Maks. wsad rzeczy syntetycznych i
delikatnych: 1 kg.
Dostępność ikonek poziomu zabrudzenia
zmienia się w zależności od rodzaju tkaniny.
Patrz tabela.
Poziom zabrudzenia

Bawełna
95°C
60°C
40°C
30°C
-zimny

X
X

Syntetyki
Funkcja ta pozwala na zmienianie czasu
prania proponowanego automatycznie przez
pralkę.
Kilkukrotne wciśnięcie przycisku "Timera"
pozwala na skrócenie lub przedłużenie
długości trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonka
zabrudzenia informując o wybranym
poziomie zabrudzenia.

Delikatne
92

92 electrolux Eksploatacja92 ele

Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji,
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany należy ustawić
pauzę w pralce naciskając przycisk
"Start/Pauza".
Zmiany już rozpoczętego programu
można dokonać tylko po jego anulowaniu.
Należy przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O", a następnie
wybrać nowe ustawienie. Woda z prania
pozostaje w pralce. Uruchomić nowy
program naciskając w tym celu przycisk
"start pauza".

Przerwanie trwającego programu
należy nacisnąć przycisk "Start/pauza",
odpowiednia kontrolka zacznie migać. Aby
wznowić program należy ponownie wcisnąć
przycisk.

Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji "O". Teraz można
wybrać nowy program.

Otwieranie drzwiczek po
rozpoczęciu programu
Najpierw należy ustawić pauzę wciskając
przycisk "Start/Pauza".
Jeśli kontrolka "Drzwiczki"
zgaśnie,
można otworzyć drzwiczki.
nie
gaśnie, oznacza to, ze urządzenie już
rozgrzewa wodę, poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwiczek lub
bęben się obraca.
W takim przypadku drzwiczek nie wolno
otwierać.

Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło wyboru programów
w położenie "O". Po około 3 minutach
można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody! ).

Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Jeśli wybrano funkcję "Stop z wodą"
lub "Tryb nocny"
zapala się kontrolka
"Drzwiczki"
, na wyświetlaczu miga
zero (0. 00), kontrolka "Start/Pauza"
gaśnie i drzwiczki pozostają zamknięte, aby
przypomnieć użytkownikowi o potrzebie
odpompowania wody przed otwarciem
drzwiczek.
zostanie pulsujące zero (0.
Odpompować wodę jak opisano w opcji
"Tryb nocny".
programów w położenie "O", aby wyłączyć
pralkę. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody. Zostawić
drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę i
zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.

93

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 93

Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.

Temperatury
95°

do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, ręczniki, ścierki, itp. )

50°-60°

do normalnie zabrudzonych ubrań
o trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy.... ) z lnu,
bawełny lub włókien syntetycznych
oraz do lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np. bielizna).

30°-40°

do tkanin delikatnych (np. firanek),
prania mieszanego zawierającego
tkaniny syntetyczne i wełniane z
metką "czysta nowa wełna,
nadająca się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu".

Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją "biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp. ).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.

Wszelkie plamy należy usunąć przed
praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki do prania.

Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość
wsadu.

Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:

płaszcz kąpielowy
serwetka, pieluszka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie

1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
600 g
100 g

94

94 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie
plamy należy usunąć przed przystąpieniem
do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie
lub środek do usuwania rdzy. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury
celulozy oraz mają tendencje do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.

Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.

Detergenty i środki zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp. ),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
o detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
o detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
o detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks. ) do wszystkich rodzajów
tkanin, lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.

95

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 95

Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
tuż przed
rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
włączeniem programu prania.
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX"
zaznaczonego w komorze na detergent.

Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
o prana jest mniejsza ilość wsadu,
o pranie jest lekko zabrudzone,
o podczas prania tworzy się dużo piany.

Stopień twardości wody
Stopnie

PoRodzaj
ziom

niemieckie francuskie
°dH

1
2
3
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda

°T. H.

0-7
8-14
15-21
& gt; 21

0-15
16-25
26-37
& gt; 37

96

96 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży

97

programy zmywania electrolux 97

Programy prania
Program/
Temperatura

Bawełniane Białe bawełniane: np.
pościel, obrusy, itp.
95°-

Przyciski

Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C3 płukania
Długie wirowanie

Tkaniny bawełniane
białe i o trwałych
kolorach: ubrania
robocze, prześcieradła,
pościel, bielizna, obrusy.

temp. 95°-40°C
3 płukania
Bawełniane
+ Pranie
wstępne
Białe bawełniane
(mocno zabrudzona):
np. pościel, obrusy, itp.

Pranie wstępne w
temp. 30°C
95°-40°
Ekonomiczny
program

kolorach (mocno
zabrudzona): ubrania
Tkaniny syntetyczne

Syntetyczne lub mieszane,
bielizna, ubrania
60°-

kolorowe, niekurczące
się koszule, bluzki.

temp 60°3 płukania
Krótkie wirowanie

Syntetyczne
Tkaniny syntetyczne lub
mieszane (mocno
zabrudzona), bielizna,
ubrania kolorowe,
niekurczące się koszule,
bluzki.

40°
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane,
temp 40°
98

98 electrolux Programy zmywania

Temperatura
Typ wsadu
lub mieszane (mocno
Delikatne+ Tkaniny delikatne
Pranie wstępne (mocno zabrudzona),
np. firanki.

40°-

Wełniane
ręczne
Opcje

Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze przy
temp. 40°C3 płukania
Tkaniny delikatne,
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką
"Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce".

Specjalny program do
tkanin pranych ręcznie

Bielizna 40° Bielizna
Maks. wsad 1 kg

temp. 40°C
Jedwabne

Jeans

5 płukania
Jedwabne
30°
Jeans 40°
Maks. wsad 3 kg

99

programy zmywania electrolux 99

Jest to specjalny program do
rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urzadzenie wykonuje program
namaczania przez ok. 20 minut
w temperaturze 30°C. Po
zakonczeniu namaczania,
urzadzenie automatycznie sie
Namaczanie zatrzymuje, a woda pozostaje w
bebnie. Dodac detergentu do
programu namaczania do
komory oznaczonej
.
Z programu nie mozna
korzystac do namaczania
bardzo delikatnych tkanin, np.
jedwabnych lub welnianych.

Płukanie

Osobny cykl prania dla
wszystkich tkanin do
prania ręcznego.

Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
Odpompowanie bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
została funkcja "Stop z
wodą" lub "Tryb nocny".

Opis programu

PL
Namaczanie w temp.
30°C

Odpompowanie wody

Wirowanie

Oddzielne wirowanie
dla rzeczy
bawełnianych.

Odpompowanie i długie
wirowanie

Osobne krótkie
wirowanie tkanin
syntetycznych,
delikatnych, wełnianych
i pranych ręcznie.

Odpompowanie i
krótkie wirowanie

Maks. wsad rzeczy bawełnianych........ 6 kg. wsad rzeczy
syntetycznych/delikatnych.................. 2, 5 kg. wsad rzeczy wełnianych i do prania
ręcznego................................................ 2 kg.

100

100 electrolux Informacje o programach

Informacje o programach

Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być prane w
pralce

Pranie ręczne

Namaczanie

i

oraz wełnianych i delikatnych z symbolem "prać

ręcznie"
.
Cykl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez
Woolmark do prania w pralkach, pod warunkiem, że pranie
odbywa się zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami
producenta pralki.
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urządzenie wykonuje program namaczania przez ok. 20 minut w
temperaturze 30°C. Po zakończeniu namaczania, urządzenie
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Dodać detergentu do programu namaczania do komory
oznaczonej
. Z programu nie można korzystać do
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub
wełnianych. Przed rozpoczęciem nowej fazy prania, należy
opróżnić bęben z wody:
o Tylko odpompowanie: obrócić pokrętło wyboru programów i
ustawić na program Odpompowanie". (Wcisnąć przycisk
Start/Pauza).
o Odpompowanie i odwirowanie: obrócić pokrętło wyboru
programów i ustawić na programie Wirowanie lub Delikatne
Wirowanie, zmniejszyć prędkość wirowania przy pomocy
pokrętła wyboru prędkości wirowania, a następnie wcisnąć
przycisk Start/Pauza.
Ważne!
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można
wybrać program prania. Najpierw ustawić pokrętło wyboru
programów na "O", następnie wybrać program i wcisnąć przycisk
Start/Pauza.

Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając przycisk
.

101

Informacje o programach electrolux 101

Odpompowanie

Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana została funkcja "Stop z wodą"
i "Tryb
nocny"
.
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na O, następnie
wybrać program Odpompowanie
i wcisnąć przycisk
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z
opcją "Stop z wodą"
oraz Pranie nocne
. Przed
wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło wyboru
programów w położenie O. Prędkość można ustawić używając
odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają
być wirowane.

Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie przy 700 obr.
Musi być stosowany do rzeczy syntetycznych, delikatnych,
wełnianych/pranych ręcznie, jedwabnych.

O = Anulowanie/
Wyłączenie

Aby anulować program i wyłączyć pralkę, ustawić pokrętło
wyboru programów na O. Następnie można wybrać nowy
program.

102

102 electrolux konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ urządzenie
od zasilania.

Czyszczenie komory na detergent.
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.

Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosując się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osiadaniu się kamienia.

Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz
urządzenia. Pozostawianie otwartych
drzwiczek po praniu pomoże również
zachować uszczelkę przy drzwiczkach.

C0066

Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.

Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
o Bęben powinien być pusty.
o Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
o Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.

Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni kuchenki
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie
wytrzeć.

C0067

Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić wnękę
używając małego pędzelka, upewniając się,
że wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.

103

Konserwacja i czyszczenie electrolux 103

P0038

Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
o pralka nie odpompowuje wody i/lub nie
wiruje
o podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak guziki, zapinki. które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
o Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
o Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to
wymagane).
o Otworzyć klapkę pompy.

P1114

o Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
o Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
o Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody, wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.

P1115

o Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.

o Nałożyć zatyczkę na wąż, który
następnie należy z powrotem umieścić w
miejscu, z którego został wyjęty.

P1117

o Mocno dokręcić pokrywę pompy.
o Zamknąć klapkę pompy.

Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.

104

104 electrolux konserwacja i czyszczenie

Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę należy się upewnić, że
jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.

Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać.
W związku z tym należy go poddawać
okresowemu czyszczeniu.
Zakręcić zawór dopływowy wody. Odłączyć
wąż dopływowy. Oczyścić filtr szczotką o
twardym włosiu. Dobrze zamocować wąż
dopływowy.

P1090

Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli pralka jest narażona na temperatury
poniżej 0°C, należy podjąć pewne środki
ostrożności.
o Zakręcić zawór dopływowy wody.
o Odkręcić wąż dopływowy.
o Umieścić końcówkę węża spustowego
pompy oraz końcówkę węża
dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego
spłynie woda z pralki.
o Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
o Jeśli pralka ma być ponownie
uruchomiona, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.

Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego węzą spustowego, należy wlać
2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
o wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
o Zakręcić zawór dopływowy wody;
o jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
o otworzyć klapkę pompy;
o ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia, nałożyć zatyczkę z powrotem
na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność aż do pełnego
spuszczenia wody;
o w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
o nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć
klapkę;
o dokręcić pokrywę pompy i zamknąć
klapkę.

105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona Kontrolka Start/Pauza miga, a na
wyświetlaczu pojawia się jeden z kodów alarmowych, co oznacza, że pralka nie pracuje:

E10: problem z dopływem wody
E20: problem z odpływem wody
? E40: otwarte drzwiczki.
?

PL

?

Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk
"Start/Pauza". Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się utrzymuje, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna
pracy:

Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały
zamknięte. E40.
? Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka.
? W gniazdku nie ma prądu.
?

Spalony bezpiecznik
główny instalacji
elektrycznej
? Pokrętło wyboru
programów nie zostało
ustawione we właściwej
pozycji i przycisk
Start/Pauza nie został
wciśnięty.
? Wybrano opcję opóźnienia
startu.
?

Pralka nie pobiera wody:

Zamknięty zawór wodny.
E10
? Przygnieciony bądź zgięty
filtr węża dopływowego.
E10
? Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany.
E10
? Niedomknięte drzwiczki.
E40
?

Rozwiązanie
?

Zamknąć drzwiczki.

?

Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.

Proszę sprawdzić domową
instalację elektryczną.
? Wymienić bezpiecznik.
?

?

Proszę przekręcić pokrętło
wyboru programów i
ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza.

?

Jeśli pranie ma się
rozpocząć od razu, należy
wyłączyć opóźnione
uruchomienie.

?

Odkręcić zawór wody.

?

Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.

?

Wyczyścić filtr węża
Dokładnie zamknąć
drzwiczki.

106

106 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Nieprawidłowe działanie

Możliwa przyczyna
?

Patrz rozdział "Podłączenie
węża odpływowego wody".

Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
E20
? Pompa odpływowa jest
zatkana. E20
? Wybrano opcję
lub
.
? Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.

?

Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody

?

Zmienić ułożenie prania.

Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
? Sprawdzić czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Łatwo to sprawdzić
dotykając węża podczas
odprowadzania wody; wąż
jest wilgotny.
? Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
? Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.

?

Zmniejszyć ilość
detergentu lub użyć innego.

?

węża dopływu wody.

?

Wymienić na nowy.

?

Nałożyć zatyczkę na wąż,
który następnie należy z
powrotem umieścić w
miejscu, z którego został
wyjęty.

Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
? Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.

?

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

?

Pralka nie odprowadza
wody i (lub) nie wiruje:

?

Wyciek wody:

Niezadowalające wyniki
prania:

Rozwiązanie

Zbyt nisko położona
końcówka węża
spustowego.

?

?

Nie wybrano właściwej
temperatury.
? Nadmierna waga prania.
?

Przeczyścić pompę
odpływową.
? Wyłączyć opcję
lub
?

Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
? Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na
rynku.
? Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
? Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.

107

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 107

Nie da się otworzyć
drzwiczek pralki:

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca pralki:

Możliwa przyczyna

Poczekać, aż cykl prania
się skończy.
? Drzwi pralki można otworzyć
? Niezwolniona blokada
wtedy, gdy lampka kontrolna
drzwiowa.
zgaśnie.
? W bębnie pozostała woda.? Wybrać program
odpompowywania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
?

Program nie dobiegł końca.

Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
? Brak regulacji nóżek.
?

Pranie nie jest
rozmieszczone w bębnie.
? Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
?

Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:

Rozwiązanie

?

Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w
bębnie obracając go w tym
celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta
może zostać powtórzona
kilka razy, dopóki bęben
nie uzyska równowagi i nie
rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie,
pralka nie wykona
wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.

?

?

Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.

Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
? Zmienić ułożenie prania.
?

?

Włożyć więcej prania.

?

108

108 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Pralka wydaje dziwne
dźwięki

?

Urządzenie jest
wyposażone w nowy
rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.

Woda jest niewidoczna w
bębnie

?

Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają
znacznie mniej wody bez
uszczerbku dla
parametrów pracy.

Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.

Mo
Pro d......
d.
No.....
......
.
Ser
. No

.....

......
....

Mod...........
Prod. No............
P0042 BD

Ser. No..........

109

Dane techniczne electrolux 109

Dane techniczne
Wymiary

Szerokość

60 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

63 cm

Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki

Ciśnienie doprowadzenia
wody

Minimalny

0, 05 MPa

Maksymalnie

0, 8 MPa

Maksymalny wsad

Wełniane i pranie ręczne

Prędkość wirowania

6, 0
2, 5
2, 0

kg
kg

1000 obr. /min (EWF 10470 W)
1200 obr. /min (EWF 12470 W)
1400 obr. /min (EWF 14470 W)

110

110 electrolux Wartości poboru

Wartości poboru
Pobór wody
(w litrach)

Pobór energii
(w kWh)

61

2. 0

60°(*)

54

1. 02

+

71

2. 15

60°

64

1. 2

59

0. 9

40°

48

0. 5

57

53

0. 4

50

0. 35

47

0. 2

55

0. 55

19

42

0. 1

-

Długość
(w minutach)

Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania.

Program

40°/

Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wlotowej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody,
przewidzianych dla poszczególnych
programów prania.

(*) Program "Bawełniane 60° z zaznaczoną
opcją Eco
" jest programem
referencyjnym dla danych
umieszczonych na tabliczce zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.

111

Instalacja electrolux 111

Instalacja
Rozpakowanie

A

Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby móc z nich skorzystać w
razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
pralkę na tylniej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.

HEC0002S

4. Odkręcić dwie duże śruby z tyłu
urządzenia B i sześć mniejszych śrub
C.

C

HEC0003S

HEC0008

B

5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.

D
HEC0011S

HEC0001

3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A. Wyciągnąć właściwą
plastikową rozpórkę.

HEC0014

112

112 electrolux Instalacja

6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy blok przymocowany taśmą
klejoną do uszczelki drzwiczek.

Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych materiałów,
aby wyrównać nierówności w podłodze.

HEC0010
HEC007S

7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkownika.

Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie należy
używać węża dołączonego do starej pralki,
aby podłączyć wodę do nowego
urządzenia. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.

HEC0005

Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Upewnić
się, czy cyrkulacja powietrza dookoła
urządzenia nie jest utrudniona przez
dywany, wykładzinę dywanową itp. Pralka
nie może dotykać ścian ani mebli
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki. Regulacja
nóżek może sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać
zainstalowane na stabilnej i poziomej
powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie
używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.

Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.

HEC0006

3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.

113

Instalacja electrolux 113

Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody z
gwintem 3/4". Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie. Nie
można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można
przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż.

P0022

Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.

Nie można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż.

Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tj. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.

Podłączenie węża odpływowego wody

Waż odpływowy nie może być zagięty.

P1088

Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby upewnić się, że powstająca
podczas odpływu wody siła odrzutu, nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.

P1118

Wąż odpływowy może być przedłużony do
maksymalnie 4 metrów długości.
Dodatkowy wąż oraz element łączący są
dostępne w lokalnym centrum serwisowym.

114 electrolux Instalacja

Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości 50
Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń (2, 2 kW), biorąc pod
uwagę również korzystanie z innych
sprzętów gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem

Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.

114

115

Ochrona środowiska electrolux 115

Zalecenia ekologiczne

Ochrona środowiska
Opakowanie

W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego
wykorzystania.

nadają

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyren
& gt; PP & lt; = polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu
czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

o Normalnie zabrudzona bielizna może być
prana bez cyklu prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska! ).
o Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
o Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; a następnie wykonać cykl
prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
o Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.

116

116 electrolux gwarancja serwis

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do
autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.

Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

Wymiany sprzętu dokonuje
autoryzowany punkt serwisowy
Electrolux Poland lub jeśli jest to
niemożliwe placówka sprzedaży
detalicznej, w której sprzęt został
zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.

Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być
wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.

W wyjątkowych przypadkach
konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30
dni.

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie się wykonanie czynności o
charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.

Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunięcia w
sposób uzależniony od właściwości
wady.

- uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych,
chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.

10 Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialnooeci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaoeciwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11 Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12 Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13 Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.

117

gwarancja serwis electrolux 117

14 Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem
sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji
przez okres podany w gwarancji urządzenia
lub okreoelony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właoeciciela urządzenia z
jednego z poniższych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoją waznooeć z
następującymi zastrzeżeniami:?

Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu
zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.

?

Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
częoeci) są takie same, jak okres i zakres
obowiązujące dla danego modelu lub
serii urządzenia w nowym kraju
zamieszkania.

?

Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobioecie na pierwszego kupującego i
nie można jej przekazać na innego
Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.

?

Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.

tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
web: www. electrolux. pl

Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.

118

118 electrolux Centra obsługi klienta

Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta

www. com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Espa? a
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
??????

+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www. fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www. fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjaellandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29, 900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C. so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risl? kkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s. r. o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlaba? i caddesi no: 35 Taksim Istanbul
129090??????,???????????????????, 16,?? "??????? "

119

www. ru
www. cs
www. pl

ANC number: 132 979 190-00-292006

120

 • Electrolux EWS1221 - tryb serwisowy

  Witam. Czy może mi ktoś pomóc wejść w mojej pralce (electrolux ews1221) w tryb serwisowy, odczytać kod błędu i jak go usunąć. Przeszukałem całe forum i nie moge znaleźć mojego modelu pralki. Wiem jak wchodzić w tryb serwisowy (wybierak programów na "zero"; przycisk start/pauza, funkcyjny, power) wszystkie...

  AGD Początkujący 20 Maj 2008 20:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 19566

 • Electrolux EWF16981W -tryb serwisowy

  Witam, proszę o podpowiedż jak wejść w tryb serwisowy pralki Electrolux EWF16981W. Jak odczytać kod błędu, skasować błąd, wyjść z trybu serwisowego.Pozdrawiam:lcd

  AGD Użytkowy 06 Mar 2012 13:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 10915

  Electrolux EWT1026/1326 - tryb serwisowy, schemat

  Witam.Mam problem z wyżej wymienioną pralką, a mianowicie po ustawieniu programu i wciśnięciu przycisku Start/Pauza na wyświetlaczu pojawia się informacja "Pranie zasadnicze" i po kilku sekundach wyskakuje informacja OTWÓRZ DRZWI - na bardzo krótki czas i następnie PAUZA. Miga kontrolka przycisku...

  28 Wrz 2010 10:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6395

  Płyta indukcyjna AEG HK754400FB - Jak wejść w tryb serwisowy?

  Trzyletnia płyta indukcyjna AEG HK754400FB samoczynnie wyłącza się w trakcie gotowania po 5 piknięciach. Problem zgłoszony w serwisie, serwisant nie widzi błedów w montażu, wszelkie pomiary po rozkręceniu płyty prawidłowe, brak widocznych uszkodzeń. Po wykasowaniu błędów w trybie serwisowym przez...

  10 Gru 2018 21:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1500

  Electrolux ENN3153AOW - jak włączyć tryb serwisowy lub diagnostyczny

  A wiesz jak działa tryb serwisowy w takiej lodówce? Odpowiem Ci - nijak.Jeśli myślisz, że lodówka wyświetli Ci kod błędu, to grubo się mylisz.Piotrze mam nadzieję, że umiesz czytać. Nie proszę o tryb serwisowy aby odczytać kod błędu bo błędu nie ma, lodówka pracuje. Chcę tylko zgodnie z informacją...

  AGD chłodnictwo 18 Cze 2020 07:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1257

  Pralka Electrolux EW 1067F - Tryb serwisowy

  Gdzie znajdę opis sposóbu wejścia w tryb serisowy pralek Electrolux, numery kodów i ich znaczenie.Z góry dziękuje za każdą pomoc.

  AGD Szukam 02 Wrz 2006 09:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 28520

  Pralka electrolux ewf 1045 tryb serwisowy

  Witam czy wie ktoś jak można wejść w tryb serwisowy w tej pralce? Dodam ze nie posiada ona żadnych diód tylko wyświetlacz ciekłokrystaliczny podający nazwę programu prania, czas do końca, obroty, temperaturę itp.

  AGD Pralki, Suszarki 27 Sie 2007 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12798

  Electrolux EWW1697MDW tryb serwisowy

  WitamPodbijam temat, czy wie ktoś jak wejść w tryb serwisowy pralko-suszarki Electrolux EWW1697MDW Prod. No 914604602-00

  10 Maj 2016 15:13Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 13470

  Pralka Electrolux EWS1064EEW - Kreski na wyświetlaczu, tryb serwisowy

  Witam,Pralka jak w tytule z panelem dotykowym. Po włączeniu na wyświetlaczu świecą się 3 poziome kreski i pralka na nic nie reaguje. Proszę o podpowiedź co może oznaczać ten błąd. Byłbym wdzięczny również za info jak w tym modelu wejść w tryb serwisowy.dzięki.

  28 Cze 2016 18:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4836

  Electrolux EWF 1076 GDW - Tryb serwisowy

  Witam, poszukuję informacji jak wejść w tryb serwisowy tej pralki. Przestał obracać się bęben, chciałbym zobaczyć kod błędu. Pasek na miejscu, klikania przekaźnika nie słychać.

  12 Lip 2016 23:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3498

  Pralka Electrolux EWS11256EDU - błąd err, tryb serwisowy, kody błędów

  Witam wszystkichPralka przy próbie uruchomienia, resetuje czas programu np. z 2 godzin do 1 min, a potem do 0. Dalej wyświetla się err.Czy ktoś spotkał się z takim lub podobnym problemem?Szukam informacji jak wejść w tryb serwisowy oraz poszukuję kody błędów dla tego typu pralki.

  12 Paź 2016 19:23Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 11622

  Electrolux EDH 3386PJW - Tryb serwisowy, a kody błędów.

  Witam, trafiła do mnie na warsztat suszarka jak w temacie i potrzebuje pomocy. Jak wejść w tryb serwisowy urządzenia aby sprawdzic ostatni zapisany kod błędu?

  13 Gru 2016 21:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3132

  Electrolux ESL67070R - Brak możliwości uruchomienia trybu serwisowego.

  Po wyczyszczeniu misy i zbiorniczka od czujnika poziomu w zmywarce Electrolux ESL 67070R chciałem skalibrować czujnik poprzez włączenie trybu kalibracji. Niestety ani kalibracji ani trybu serwisowego nie da się uruchomić. Brak reakcji na wciśnięcie 1-go i 3-go klawisza od lewej i włączeniu zasilania....

  05 Cze 2017 11:28Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3600

  Electrolux EWFK 1284BR - tryb serwisowy

  W jaki sposób wejść w tryb serwisowy tej pralki?

  28 Kwi 2018 11:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 408

  Electrolux EWP1264TEW - Tryb serwisowy

  Poszukuję sposobu na wejście w tryb serwisowy tej pralki. Szukałem szukałem i nic nie mogę znaleźć. Może ktoś zna sposób i się podzieli?Co do problemu z pralka, to przy przełączeniu na jakiś program np. wypompowanie, pralka pokazuje czas 14 min, nie mogę zmienić szybkości obrotów a po uruchomieniu...

  03 Sty 2019 15:49Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 996

  Electrolux EWT 9120W - tryb serwisowy

  Jak wejść w tryb serwisowy, jak sprawdzić błędy i jak zresetować błędy w tym modelu?

  09 Lip 2021 15:38Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 486

  Suszarka Electrolux EDH3498RDE - nie kręci bębnem - tryb serwisowy?

  Suszarka jak w temacie przestała kręcić bębnem. Po włączeniu dowolnego programu uruchamia się (oświetlenie gaśnie), ale nie kręci.Od jakiegoś czasu wydawało nam się, że zaczęła wydawać nieco inne dźwięki (coś jak cykliczne "dudnienie" podczas obracania bębnem), a teraz gdy nie kręci bęben daje się...

  29 Mar 2019 14:55Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2193

  AEG L1246EL - jak wejść w tryb serwisowy?

  Uruchamiałem już w innych pralkach electrolux tryb serwisowy, ale w tej i innej podobnej z opisem aeg electrolux sie da się w ten sposób, Próbowałem różnych kombinacji klawiszy ale niestety klapa.

  08 Lis 2016 21:53Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2976

  Pralka Electrolux EW 876F Tryb serwisowy

  Posiadam schemat kodów błędów lecz nie znalazłem nigdzie informacji jak wejść w serwisZaiste, że masz kody błędów, a nie potrafisz wejść w tryb serwisowy...Parę pięter niżej:

  10 Lis 2009 17:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 8553

  Electrolux AEG CG 6200 - ekspres do kawy. Jak wejść w tryb serwisowy?

  Mam ekspres cafe grande 6600 i ten sam problem, czy udało Ci się wejść w ten tryb serwisowy? Jak możesz podeślij sposób rozwiązania problemu. Próbowałem wersji załączonych w poście ale u mnie one nie działają. Może dlatego że w moim modelu jest jest dodatkowy wyłącznik z tyłu obudowy. Działa tylko jednoczesne...

  24 Lis 2015 19:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7386

  Electrolux ESL5320L0 zawiesiła się podczas zmywania jak wejść w tryb serwisowy?

  Proszę o informację jek wejść w tryb serwisowy, zrobić reset modułu.Nic to nie da, to nie komputer, żeby reset uzdrowił sytuację. Reset jako taki wykonuje się pierwszym przyciskiem od prawej wg opisu na panelu.

  08 Cze 2019 04:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1215

  Pralka Electrolux EWT 11064TW - jak wejść w tryb serwisowy?

  Niestety, ale na filmie też nie uruchamia sie tryb serwisowy i u mnie jest tak samo.

  28 Cze 2019 20:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2979

  Pralka Electrolux EWB105205 W - jak wejść w tryb serwisowy?

  Wczoraj skasowałem błędy. Ale dziś podczas prania znowu to samo tj. w momencie startu obrotu bębna mignie kontrolka startu na czerwono. W trybie serwisowym podczas sprawdzania fazy diagnostycznej 7 i 8 pralka normalnie działa bez sygnalizacji przy starcie bębna. Dodam, że pralka pranie wykonuje poprawnie....

  23 Mar 2020 09:33Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 20766

  Electrolux EWS1477FDW - Wejście w tryb serwisowy - wybija różnicówkę

  Mam taki sam bład w Electroluxie - pralko - suszarka. I też różnicówka wywala na pozycji 7 w trybie serwisowymCzyli rozumiem że do wymiany grzałka grzewcza pralki? Nie grzałka suszarki? Bo w pralko-suszarkach chyba są dwie grzałki i nie chce złej kupić/wymienić.Proszę o potwierdzenie.

  10 Maj 2020 19:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5007

  Suszarka Electrolux EW6C428WP - nie uruchamia się, jak wejść w tryb serwisowy

  Jak w temacie. Suszarka Electrolux PerfectCare 600 EW6C428WP po naciśnięciu startu słychać pyknięcie stycznika i po chwili drugie i na tym koniec.Nie potrafię wejść w tryb serwisowy, po prostu nie wiem jak. Suszarka ma dotykowy panel, a kombinacje takie jak te (chociaż to pralka z innym rozstawem...

  27 Sie 2020 18:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1125

  Electrolux EW6F328W - Wejście w tryb serwisowy oraz odczyt i reset błędu

  Jakie pomiary NTC?Dzięki za info co do braku potrzeby resetowania błędów.NTC raczej w normie ok 5 kOhm na zimno czyli w temperaturze pokojowej iponiżej 600 Ohm po zalaniu pralki gorącą wodą z czajnika.Przyczyną okazało się pęknięte połączenie przy elemencie SMD namodule odpowiadającym...

  27 Lis 2020 19:04Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 612

  Zmywarka Electrolux EEG69300L - Wejście w tryb serwisowy + sprawdzenie automatyc

  Dzięki za serwisówkę. Ja znalazłem coś takiego, może się przyda.Rozwiązanie w załączniku.

  25 Cze 2021 22:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1623

  Electrolux EWC 1350 - programator?

  Pralka Electrolux EWC 1350 pobrała wodę, podgrzała i dalej nic. Nie działa odpompowanie, wirowanie. Programator został wyciągnięty. Mogę zrobić zdjęcie.Czy wie ktoś ewentualnie, jak wejść w tryb serwisowy?

  07 Cze 2017 21:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1209

  Pralka Electrolux EWS 1266 - reset urządzenia - jak zrobić?

  Dzień dobry,proszę o pomoc, jak wejść w tryb serwisowy Electrolux EWS1266.Przeczytałem sporo wątków - ale co model to inne ustawienia.PozdrawiamArtur

  28 Maj 2018 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7161

  Electrolux EWT135510W - Posypał się wyświetlacz

  Próbowałeś wejść w tryb serwisowy?

  16 Lut 2018 13:13Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2559

  Electrolux ESL 67040R - brak zasilania na sprawnej grzałce

  Tacho podgrzalem i oporność wzrastala do 250. I wszystko ok. Jak wejść w tryb serwisowy?

  19 Gru 2018 10:36Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 1158

  Electrolux EWS 1266CI - brak wysokich obrotów wirowania

  Błąd jeśli został zapisany w pamięci powinien się pojawić kręcąc pokrętłem o 9 pozycji w prawo po wejściu w tryb serwisowy.

  30 Wrz 2021 17:19Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 339

  Electrolux EW6C527 - Jak odczytać kod błędu?

  Zna ktoś jakąś kombinacje guzików do pokazania kodu błędu?A tu niby na forum wróżki siedzą?PNC suszarki nie podałeś, wersji panelu obsługi nie znasz (TC1, TC2, TC3, TC4) a Ty się pytasz jak wejść w tryb serwisowy.

  11 Lis 2022 16:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 396

  Pralka Electrolux EWF 12670 W - Rozpoczyna cykl od spustu wody

  Woda z kranu instalacji wodociągowej cieknie, wąż pomiędzy kranem instalacji wodociągowej a pralką bez zastrzeżeń, na zaworach w pralce brak napięcia. Dobra, wchodzę w tę grę. Jak wejść w tryb serwisowy? Jeszcze raz podkreślam, że jestem w temacie pralek całkowicie zielony. Na wyświetlaczu nie widać...

  03 Kwi 2014 20:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5454

  Pralka Electrolux EWS1045 - zabrudzony filtr wody

  Ciąg dalszy zmagań z pralką.Na podstawie instrukcji serwisowej do innej pralki electrolux dostępnej na forum doszedłem do tego jak wejść w tryb serwisowy. Niestety dalej nie wiem jak sprawdzić np. kod błędu. Przekręcając programatorem mogę nalać wody do pralki, odpompować wodę, włączyć wirowanie itp....

  02 Mar 2011 23:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8117

  Pralka Electrolux EWT10410W - pobiera wodę cały czas

  Wyłącz pralkę z zasilania i odkręć wodę w kranie do którego jest podłączony wąż dopływowy. Przy otwartej klapie powinieneś widzieć czy woda wpływa do pralki nadal. Jeśli wpływa to elektrozawór bezwzględnie do wymiany.Jeśli pralka nie będzie się napełniać wodą to będziesz musiał wejść w tryb serwisowy...

  24 Sty 2021 21:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 534

  Electrolux EWT1062TEW - nie uruchamia się, nie świecą diody

  Witam po 3 latach przestała działać pralka ELECTROLUX EWT 1062 TEW (PNC: 913101379/01)- przy próbie wybrania konkretnego programu słychać pojedynczy pisk, a na panelu sterowania żadna dioda się nie świeci - pralka nie reaguje.Rozebrałem obudowę panelu sterowaniai zmierzyłem...

  01 Paź 2016 15:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 7116

  Electrolux EWF1276GDW - Niereagujący panel sterowania

  CześćOd wczoraj mam problem z pralką Electrolux EWF1276GDW. Włączając pralkę ustawiam program, po starcie pobiera przez parę sekund wodę. Po chwili od włączenia sygnalizuje 1 minutę do końca i za chwilę koniec programu. Drzwiczki zablokowane.Co dziwne, kiedy wkładam wtyczkę do gniazdka pralka jakby...

  18 Gru 2017 11:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1437

  Electrolux EW7W4684WP - program nie rusza

  Mam problem z moją pralko- suszarką, mianowicie nie pobiera wody. Wymieniłem programator i hydrostat. Nic nie pomogło. Sprawdziłem na krótko elektrozawór - działa. Wyjąłem moduł i falownik, nie ma na nim żadnych niepokojących elementów. Sprzęt wypompowuje wodę, później pstryka tak jakby przełączał...

  04 Lis 2022 01:17Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 375

  Electrolux EW 1066 F - Rozszyfrowanie błędu.

  Powiem tak, w końcu usiadłem konkretnie do tej roboty bo tak trochę tu trochę tu (po łebkach) to jednak nie ma sensu. Zacząłem mierzyć jeszcze raz po kolei wszystko i znalazłem zwarcie na przekaźniku. Wylutowałem go i działał bez zarzutu więc sprawdzam na PCB i jest zwarcie. Dioda, która nie wyglądała...

  01 Gru 2016 18:41Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 1944

  Pralka Electrolux EW 1067 F nie grzeje wody

  Dla wszystkich zainteresowanych jednak problem leżał w nieoryginalnej grzałce... Wyjaśnienie:W tym konkretnym przypadku chodziło o niedopasowanie grzałki względem oryginalnej. Mianowicie pomimo, że na grzałce która pracowała w urządzeniu nie można było wykryć upływu prądu induktorem, to grzałka posiadała...

  10 Mar 2017 16:37Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4842

  Zmywarka Electrolux ESI6710ROX - Poszukuję instrukcji jak wejść w tryb seriwsowy

  Tak, wiem, jest tu tysiąc takich pytań i tysiąc odpowiedzi, ale naprawdę przekopałem to forum oraz internet i nigdzie nie znalazłem instrukcji, jak wejść w tryb serwisowy zmywarki Electrolux model: ESI6710ROX (Typ: 911D2162B2, PNC 911427018/04)Ta zmywarka ma przyciski dotykowe na froncie, a włącznik...

  02 Kwi 2020 14:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4107

  Electrolux EWT10115W - pralka staje po paru obrotach

  Pralka po ustawieniu na jakikolwiek program po pobraniu wody zatrzymuje się. Przycisk start miga. Po wciśnięciu, ponownie rusza i kończy pranie bez grzania wody. Co ciekawe pauza nie następuje zawsze. Około w 70% prań. Po wejściu w tryb serwisowy 06. Pralka nagrzała wodę.Po tym przy normalnym...

  13 Sty 2023 16:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 249

  Pralka PRIVILEG 5020 / ELECTROLUX

  Żeby skasować numer błędu musisz wejść w tryb serwisowy, ustawić pokrętło na pozycję 1 w lewo (wpis kodu konfiguracyjnego) i wcisnąć jednocześnie i przytrzymać aż zaczną migać diody, te same przyciski jak do wejścia w tryb serwisowy.

  20 Maj 2009 17:58Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4861

  Pralka Electrolux EWF 1455 - nie załącza prania

  Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, mam identyczny problem z tą pralką. Czy ktoś mógłby podzielić się informacją w jaki sposób wejść w tryb serwisowy? Albo może podzielić się instrukcją serwisową? W necie trudno to znaleźć. Wiem, że to wielkie tajemnice firm serwisowych, strzeżone pilnie niczym przepis...

  27 Sie 2017 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8283

  Electrolux EWT11264EW - Nabiera wodę i początkowo kręci bembnem

  Próbowałem wejść do trybu serwisowego poprzez wciśnięcie start/pauza + time (opóźnienie włączenia) + przekręcenie gałki z pozycji "0" w prawo, ale nie ma żadnej reakcji. Jest inny schemat wchodzenia do trybu serwisowego w tym modelu pralki?? Jeśli tak to prosił bym o pomoc.Błędów poza trybem serwisowym...

  09 Mar 2016 23:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 984

  Electrolux EWS11277FW - Czy możliwa jest awaria grzałki bez komunikatu błędu?

  Oczywiście, że jest to możliwe. Należy wejść w tryb serwisowy co było już opisywane na tym forum setki razy i odczytać kod błędu, który zasugeruje w którym kierunku rozpocząć oględziny lub po prostu zmierzyć rezystancję grzałki multimetrem. Procedura wejścia w tryb serwisowy:By odczytać błąd należy...

  13 Mar 2022 17:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 234

  Electrolux EW7W268SP Perfectcare 700 - błąd E40 i nie blokuje drzwi

  Musisz wejść w tryb serwisowy: bo kod błędu E40 mówi o problemie niedomkniętych drzwi, ale po wejściu w tryb serwisowy powinien się pojawić szczegółowy kod błędu czyli na przykład E41, 42 lub E43.Cześć,po wejściu w ten tryb migały mi wszystkie lampki, kręcenie gałką dało podobny rezultat, 3...

  15 Kwi 2022 12:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 564

  Electrolux EW9HEU478R typ TC16H64HP - bęben działa błędu, ale nie suszy.

  Nie odczytałem błędów ponieważ nie wiedziałem że trzeba wejść w tryb serwisowy, myślałem że wyświetli błąd na wyświetlaczu automatycznie.W mojej suszarce jest start/pauza i suszenie na czas, a tryb serwisowy pokazuje błąd e32.Po wyjściu z trybu serwisowego suszarka automatycznie załącza test (na...

  28 Sie 2022 11:52Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 951

  Pralko-suszarka Electrolux EW 1248 W - nie działa suszenie

  Najprościej jest wejść w tryb serwisowy i ustalić szczegóły.To na początek.W tryb serwisowy wchodzi się tak samo we wszystkich Electroluksach serii EW (z elektroniką EWM).Musisz poszperać zasoby Forum, jak to się robi.Dzięki za podpowiedź. Niestety nic konkretnego na temat trybów serwisowych...

  15 Sie 2011 21:11Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 12649

  Electrolux, ESL6807R, 91143800 - błąd i20

  Podbijam temat. Mam identyczne objawy dla zmywarki Electrolux ESL67040R - pod koniec programu wyrzuca błąd i20 i wskazuje (w każdym przypadku) 33 minuty do końca programu. Zmywarka w przeszłości wywalała błąd i20 ale był on związany z zabrudzonym czujnikiem zmętnienia/temperatury. Kolejne wystąpienie...

  08 Paź 2014 06:56Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7236

  Electrolux EWF 1045 - Jak zresetować pralkę

  Niestety resetowanie nie występuje w pralkach Electrolux a jedynie kasowanie błędów. Należy wprowadzić pralkę w tryb serwisowy i podać odczytany błąd lub błędy w temacie. Tutaj podpowiedź:Wejście w tryb serwisowy:

  08 Lis 2020 16:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2547

  Electrolux EW6S0506OP - nie wypompowuje wody i nie odwirowuje

  wejść w tryb serwisowy. Jak odczytać kod błędu, skasować błąd, wyjść z trybu serwisowego?Nic Ci to nie da, tryb serwisowy ewentualnie może pomóc w ustaleniu z jakiego powodu cykl jest przerwany, Ty już to sam ustaliłeś.nie wypompowuje wodyWięc teraz należy się zabrać do pracy fizycznej.

  25 Lip 2022 18:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 684

  Pralka Electrolux EWT1315 - nie uruch. się programy do prania

  Witam wszystkich forumowiczów:)Sprawdziłem - programy płukania, wypompowania i odwirowania działają, w przeciwieństwie do prań.Po ustawieniu żądanego prania, po naciśnięciu przycisku start:1) słychać elektromagnes zamka klapy, gasną diody odpowiednie dla danego programu a zapalają się diody...

  12 Lis 2012 13:22Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 14378

  Pralka Electrolux EWT 10120W tylko wylewa wodę.

  :arrow: antekch THX, pewnie skorzystam, ale nie w niedzielę:)Szukałem na forum i znalazłem kilka wejść w tryb serwisowy (ogólnie sposoby banalne, "tylko" trzeba wiedzieć) i znalazłem dla różnych modeli, ale nie dla EWT 10120W. Proszę więc o wyrozumiałość i pomoc z tym trybem. Są one podobne,...

  09 Lip 2013 19:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5715

  Pralka Electrolux EWF 1408 WDL - po kilkunastu sekundach kończy pranie

  Cześć,Na wstępie - wiem, że podobny temat jest na forum, ale nie rozwiązuje on moich problemów. Zanim zdecydowałem się napisać, postarałem się przeszukać forum. Wspomniana w tytule pralka kilka, kilkanaście sekund po włączeniu kończy pranie. Obecne objawy są następujące.Po wciśnięciu on/off mrugnie...

  19 Kwi 2021 07:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 882

  Electrolux ESF47020 XR - Błąd i30 - brak wycieków pod zmywarką

  wczoraj pojawił się problem ze zmywarką Electrolux model ESF47020XR, po włączeniu zapalił się bład i30 i zmywarka przestała funkcjonować. Wiem, że jest to błąd dotyczący ewentualnego wycieku. Po otwarciu było jeszcze widać wodę w środku, jednak ta została wypompowana, mimo to słychać cały czas...

  02 Paź 2017 13:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1422

  Pralka ELECTROLUX EW 1067 F - przerywa pranie

  Masz wejść w tryb serwisowy i powiedzieć, jaki błąd wyświetla. Masz duże ułatwienie, bo model EW1067 posiada wyświetlacz.Tutaj link (wersja bez wyświetlacza- w tryb serwisowy wchodzi się identycznie):

  27 Lis 2006 15:28Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 10906

  Pralka Electrolux EW 1248W nie reaguje i blokada drzwi

  Po załączeniu pralka zwraca E90.Naczytałeś się na Forum, pokombinowałeś nie tak z przyciskami i masz... :|E90 oznacza błąd komunikacji pomiędzy panelem sterowania, a modułem sterującym. Musisz ponownie wejść w tryb serwisowy i poprawnie skonfigurować elektronikę na pozycji G wybieraka - pierwsza...

  18 Cze 2007 10:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 13734

  Pralka Electrolux EWT1016 błąd E82 i E83

  Witam!Mam problem z moją pralką, który pojawił się jakieś 3 dni temu. Pralka na kilku programach działa normalnie, na dwóch wydłużył się czas prania (Jeans i Flash 30) o ponad połowę, a dwa przestały całkowicie działać (AA 40° i Pranie ręczne).Po wejściu w tryb serwisowy pralki na niedziałających...

  16 Lip 2019 14:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5033

  Pralka Electrolux EWT 1215 błąd E83

  Moja pralka zaczęła się ostatnio dziwnie zachowywać. Naprościej mówiąc zaczęła mieszać programy. Na niektórych programach są inne ustawienia niż pierwotnie, ale dziłają zgodnie ze wskazaniem diod. Niektóre w góle są nieaktywne i wyświetlacz pokazuje "---" albo poprostu "Err". Po przejściu w tryb serwisowy...

  18 Lis 2011 17:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3768

  Electrolux EWF 8040 W - Procesor nie włącza grzałki - poza tym wszystko OK.

  W trybie serwisowym grzeje?? Generuje jakieś błędy??W trybie serwisowym grzeje.Po wejściu w serwis, na pozycji 6 wybieraka, pobiera wodę i zaczyna grzać.Żadnej sygnalizacji błędów nie zauważyłem.W tej pralce bęben jest nierozbieralny, łożyska jeszcze dobre choć już jakby zaczynały się...

  02 Mar 2013 01:54Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4413

  pralka Electrolux EW 1067F nie załącza się

  Powinna w trybie serwisowym pokazać co ją boli.Witam, dzieki za podpowiedz, ale nie udało mi się wejść w tryb serwisowy. choć postępowałem zgodnie z tym co znalazłem na forum. Jeżeli możesz napisać jak wejśc, to byłbym wdzięcznyDodano po 38udało się znaleźć błąd E 54, tylko nie...

  21 Cze 2013 11:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2988

  Zmywarka Electrolux ESL 46010 - czujnik NTC

  Czy mógłbym dowiedzieć się jak wejść w tryb serwisowy. Szukałem, ale nic nie mogę znaleźć. Kojarzy mi się coś z dwoma pierwszymi klawiszami od prawej, ale nie jestem pewien nie chce popsuć jeszcze bardziej.Edit 1:Błędy są trzy i tak1- i702- i20 (lecz tu ten błąd pojawił mi się na wyświetlaczu...

  21 Sie 2021 11:29Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8751

  Electrolux EWT 1316 - Nie grzeje wody

  Pralka działa normalnie, po wejściu w tryb serwisowy nie pokazuje żadnych błędów. Czy tryb serwisowy powinien wykryć uszkodzoną grzałkę?

  31 Sty 2016 19:49Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2247

  Electrolux ESL46010 - Zmywarka nie grzeje wody

  czy może ktoś z Was uświadomić mnie w jaki sposób wejść w tryb serwisowy tej zmywarki? Niestety urządzenie padło - nie grzeje wody (poza tym działa) a nie pokazuje błędów.Dodano po 25Jak włączyć tryb serwisowy znalazłem na forum rosyjskojęzycznym - przy wyłączonym zasilaniu trzymać...

  17 Lis 2016 01:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3978

  Electrolux EWF12470W - nie pobiera wody

  Witam. Proszę o pomoc w temacie.Po ustawieniu dowolnego programu pralka właściwie nic nie robi (powinna pobierać wodę) tylko "cicho buczy". Sprawdziłem i oczyściłem dopływ wody i filtry, pokrywa działa normalnie. Doczytałem się na forum, że prawdopodobnie mógł wyskoczyć jakiś błąd, który trzeba skasować...

  27 Lip 2017 19:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1152

  Electrolux EDH97981W - Naprawa przetwornicy

  Borykam się z problemem w ww. suszarce. Niestety wątki tematyczne o naprawie przetwornicy zamknięte stąd zakładam nowy. Na bazie opisów w innych wątkach w suszarce z ciemnym wyświetlaczem bez oznak życia wymieniłem LNK304GN i rezystor R76 - 47Ω.Suszarka wróciła do życia, startuje każdy...

  03 Sty 2019 13:27

  Pralka Electrolux EWF10679W - Nie grzeje wody

  Nie mam pojęcia jak wejść w tryb serwisowy, szukałem tego na forum, ale nic nie znalazłem, a przynajmniej nie do tej pralki:(Edit:Ok. udało mi się przejść w tryb serwisowy. Po wybraniu pozycji do sprawdzania grzałki pralka zapikała i pokazała kod E68

  21 Sty 2019 19:32Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 1395

  Zmywarka Electrolux ESL46010 - brak realizacji programu/resety zmywarki

  co może być przyczyną takiego zachowania urządzenia.Trzeba zerknąć w trybie serwisowym, jaki błąd zapisany. Wejście w tryb serwisowy, opisywane już w wielu wątkach.

  21 Wrz 2019 14:49Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4269

  Pralka Electrolux EWF 1276 GDW - error

  Witam serdecznieObszukałem forum i do tej pralki nie wiem jak wejść w tryb serwisowy. Klawiszologia start pauza + ikona na wyświetlaczu wyżej nie działa. Przy próbie uruchomienia pralki słychać tylko cykanie w programatorze i nic więcej. Najpierw 2 godziny na wyświetlaczu potem minuta, a potem zero....

  29 Paź 2019 11:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1401

  Electrolux EWF11064SE skarpetka utknęła między bębnem a płaszczem

  W pierwszej kolejności sprawdź czy resztki skarpetki nie zablokowały silnika pompy odpływowej. Jeśli pralka nadal nie będzie chciała się uruchomić to wejdź w tryb serwisowy i powinien zostać zapisany kod błędu, który nakieruje Cię gdzie szukać usterki. W tym temacie podpowiedź jak wejść w tryb serwisowy:...

  26 Paź 2019 22:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 663

  Electrolux EWS 10010 - przerywa pranie po 30 minutach, jak odczytać błędy

  Z Twojego opisu można by wywnioskować, że problem będzie po stronie pompy spustowej, ale jeśli został zapamiętany jakiś błąd to spróbuj go odczytać. Tryb serwisowy uruchamiasz w ten sposób:Po wejściu w tryb serwisowy obracasz pokrętło wybieraka programów o 9 pozycji w prawo i dopiero obserwujesz diodę...

  02 Mar 2020 05:45Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 333

  Pralka Electrolux EWT9125W (PNC913101262 08) - kasowanie błędów

  Jak kasuje się błędy w tym modelu pralki czyli Electrolux EWT9125W(PNC913101262 08). Pralka bez wyświetlacza LCD. Wiem jak się wchodzi w tryb serwisowy. "Aby wejść w tryb serwisowy należy pokrętło programatora ustawić na 0. Następnie naciskamy jednocześnie start i sąsiedni przycisk. Pokrętło...

  07 Maj 2020 20:38Odpowiedzi: 37 Wyświetleń: 3303

  Pralka Electrolux EW6F328WP - błąd EH0

  A w jaki sposób w tym modelu wejść w tryb serwisowy?Wyszukane tu na forum opisy są od innych modeli pralek a poza tym, czy będzie możliwe wejście w tryb serwisowy skoro nie reaguje na żadne przyciski?

  23 Kwi 2020 20:01Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1881

  Zmywarka Electrolux ESL66020 Juno - nie grzeje

  ... Co ciekawe - w trybie serwisowym nie było błędów. Albo ten model nie pokazuje błędów? Sam nie wiem:-(ddziuda za trafną podpowiedź.A jak wejść w ten tryb serwisowy? możesz podpowiedzieć?

  01 Paź 2020 15:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1995

  Electrolux EWS 11064 SDU - pojawia się napis Error

  Czasem pojawia mi się taki napis Error. Udało mi się wejść w tryb serwisowy i no właśnie, co dalej?Zapalają się wszystkie kontrolki i nic się nie dzieje, tzn. trwa taka jakby karuzela tych kontrolek, ale nic się nie pokazuje.Jak przekręcam pokrętło pojawia się C01, C02 itd. Pytanie co jeszcze trzeba...

  05 Gru 2020 19:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 381

  Electrolux EWT 1262 TDW - nie działają programy/chyba uszkodzony programator

  Jeżeli to co kolega opisał wyżej nie pomoże to wprowadź pralkę w tryb serwisowy i podaj odczytany kod błędu w temacie. Procedura wejścia w tryb serwisowy była już na forum opisywana setki razy więc wystarczy poszukać. Nawet YouTube będzie pomocny.

  22 Lut 2021 12:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 852

  Suszarka Electrolux T5130C - Error 12:255 Jumper 3

  Mam dwie takie suszarki. Na jednej wyskakuje błąd Jumper3 a na drugiej Jumper2. Nikt przy nich nie grzebał. Dopiero rozkręciłem żeby wejść w tryb serwisowy, co widać na wcześniejszych zdjęciach. Niestety opcja przywróć ustawienia fabryczne nie działa gdyż trzeba wpisać kod, którego nie mam. W trybie...

  Urządzenia przemysłowe 21 Mar 2021 16:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 633

  Pralka Electrolux EWT1016 - błąd E9

  Sprawdź w trybie serwisowym jaki błąd pokaże.Dzięki za podpowiedź. Dotąd nie mogłem się tą pralką zająć. A problem sam się nie rozwiązał.Niestety nie jestem fachowcem i nie wiem jak wejść w tryb serwisowy

  21 Mar 2021 18:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2145

  Electrolux EWS1076CI - nie wiruje nie pobiera wody.

  Udało mi się wejść w tryb serwisowy, kiedy kręcę pokrętłem nabiera wodę wiruje i wypompowuje ja. Gdy wyjdę z trybu serwisowego i włączam szybkie pranie cały czas chce wypompowywać wodę i załącza pompę. Wyczytałem że trzeba zalać około 2 litrów wody, tak też zrobiłem wypompowało ta wodę i dalej próbuje...

  21 Sie 2021 17:14Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 366

  Pralka Electrolux EWT 1062 IDW - co to za błąd?

  Proszę wprowadzić pralkę w tryb serwisowy:W pralce nie ma wyłącznika więc należy go pominąć przy procedurze. Po wejściu w tryb serwisowy należy kręcić pokrętłem wyboru programów o 9 pozycji w prawo. Jako, że pralka nie posiada wyświetlacza należy policzyć mrugnięcia diody start i podać liczbę owych...

  10 Paź 2021 11:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 858

  Suszarka Electrolux EDH3887GDE - błąd E20.

  "Sygnał dźwiękowy" i "Start".Suszarka wyświetliła "deN" i nic więcej.Włączyłeś tryb demo, tak samo go wyłączysz.Tym razem wyskakuje błąd E20. Czy może mi ktoś powiedzieć jak wejść do menu serwisowego?Bład już znasz, tryb serwisowy więcej tu nie pomoże.Masz do obadania stronę elektryczną...

  30 Mar 2022 13:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 465

  Pralka Electrolux EWP1064TEW - start/stop czasem się "zawiesza"

  Żaden błąd się nie wyświetla:( Normalnie pralka wykonuje te same czynności, co na filmiku.Myślę, że może być ciężko z taką identyfikacją błędu, bo - jak pisałem - CZASEM się zawiesza. Teraz akurat jest wszystko ok. A znów, gdy się zawiesi, to - z racji tego, że do wejścia w tryb serwisowy potrzebne...

  11 Lis 2022 08:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 207

  Pralka Electrolux timesaver 6kg 800rpm

  Podaj model urządzenia bo jeżeli kończy program to trzeba wejść w tryb serwisowy a do tego należy wiedzieć z jakim modelem ma się do czynienia. W trybie serwisowym warto sprawdzić czy są błędy w pamięci. Czy te obroty bębna nie są przypadkiem bardzo szybkie?

  23 Lis 2022 22:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 93

  Electrolux ESL4610 - skasowanie błędów serwisowych

  Gdzie mogę znaleźć informacje jak wykasować błędy serwisowe? Jak wejść do trybu serwisowego wiem, ale jak skasować nie mam pojęcia. Proszę o pomoc

  25 Lut 2020 10:29Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 453

  Pralka Electrolux EWF 1255 - nie pobiera wody w trybie prania.

  Sprawdź czy pracują obie cewki elektrozaworu:Poszukaj na forum lub w sieci jak wejść w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętany kod błędu w postaci np: E20

  23 Cze 2020 08:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 489

  Pralka Electrolux EWT 1315 -program serwisowy

  wejście w tryb serwisowy. naciskasz dwa skrajne przyciski (pierwszy od lewej i z prawej- ale nie start) i obracasz pokrętło programatora na pierwszy skok zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przytrzymujesz. powinna zapalić ci się "choinka". kolejny skok to nabieranie wody. poszukaj na forum. powinien...

  07 Mar 2022 21:19Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 16302

  electrolux EWT10620W - błąd serwisowy E45.

  Pralka po wejściu w tryb serwisowy pokazuje błąd E45. Co to jest za usterka?Dziękuję z góry za pomoc.

  06 Lip 2014 06:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2637

  Electrolux EWF 14470 W - 5minut porobi i przestaje

  Czy po wejściu w tryb serwisowy wyświetla jakiś błąd? Sposób wejścia w tryb serwis, kasowanie i legenda błędów jest w tych postach. Sprawdź sprawność mechaniczną i elektryczną kołka uziemiającego w gnieździe zasilającym 230V, zamień miejscami fazę i zero w gnieździe lub na filtrze przeciwzakłóceniowym...

  01 Lip 2019 21:38Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 5427

  Zmywarka Electrolux ESL 67070R - nie grzeje wody ani nie suszy

  A jak odczytać błędy w tej zmywarce? Pewnie przytrzymać jakieś klawisze przy włączaniu ale nie mogę znaleźć jakie. W tej zmywarce wyświetlacz ma tylko dwie cyfry więc odczyt tego błędu jak w poście powyżej tylko nie wiem jak wejść w tryb odczytu błędu.Dodano po 8Dobra, znalazłem jak wejść w...

  07 Wrz 2017 23:50Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 8916

  Pralka Electrolux EWS 106410 - Nie wiruje (również pusta), zgłasza błąd EF5 (unb

  Pralka Electrolux EWS 106410PNC: 914529144Programator EWM 2100 N (było EWM 1200 N)Silnik WU126U35E01Z w/w pralką mam taki problem. Przy próbie wirowania kręci się powoli, troche przyspiesza, znowu zwalnia i tak wiele razy, ale nigdy nie wchodzi na wysokie obroty. W menu serwisowym można podejrzeć,...

  16 Sie 2018 19:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2649

  Electrolux EWG14550W - Nie przestaje pobierać wody, hydrostat nowy, sprawne elek

  W tej pralce jest popularna elektronika EWM2100 - możesz wejść w tryb serwisowy i odczytać kody błędów.Pralka napełniając ok. 3/4 bębna wodą powinna wejść w tryb wypompowywania wody - hydrostat stan FULL.Więc albo elektronika dostała fiksum-dyrdum albo jak kolega wyżej pisze, komora hydrostatu jest...

  04 Sty 2020 04:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1764

  Zmywarka Electrolux ESL66060R błąd 40 i 20.

  Panowie. Może inaczej. Nie jestem laikiem i umiem czytać instrukcję - również te w wersji angielskiej, albo wręcz głównie te w wersji angielskiej ze względu jak już zauważyliście nagminne kiepskie tłumaczenia. Specjalizuję się troszeczkę w innej dziedzinie i nie serwisuję sprzętu AGD na co dzień. Naprawiałem...

  31 Sie 2021 14:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 981

  Pralka Electrolux nie pobiera wody

  Podaj model pralki kolego z tabliczki znamionowej pod drzwiami a jeśli będzie to górnowsad to tabliczka chyba jest z tyłu. Podaj również numer PNC urządzenia. Trzeba wejść w tryb serwisowy i pralka sama Ci wskaże gdzie szukać problemu. Nie znając modelu nie jestem Ci w stanie podać procedury wejścia...

  26 Paź 2022 05:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 162

  Suszarka Electrolux EDI97170W - błąd EA1

  Suszarka Electrolux EDI97170W nie startuje, włącza się, jednak po ok. 20 sek. bezruchu pojawia się błąd EA0. Natomiast po wejściu w tryb serwisowy pojawia się błąd EA1. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, niestety nie dysponuję żadną dokumentacją serwisową.Jacek

  05 Gru 2022 20:23Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 195

  Pralka Electrolux EW8F229SP - nie działa żaden program oprócz odpompowanie wody

  Witam. Od wczoraj mam problem z pralką. Po nie do końca zakończonym programie ultrawash w bębnie została została woda, na wyświetlaczu program ultrawash zresetował się jakby do początku i mrugała dioda pauzy. Pralki nie dało się otworzyć. Nie wyświetlił się żaden komunikat błędu.Włączyłem program odwirowanie/odpompowanie....

  16 Wrz 2021 14:23Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 2517

  Suszarka Electrolux EDH3897SDE - błąd E70

  Witam, problem dotyczy suszarki z pompą ciepła marki Electrolux EDH3897SDE. Wywala błąd E70 ale czasem nie ma błędu i można uruchomić program. Po dwóch minutach wchodzi w tryb eco i nie można nic zrobić, stoi i czeka. Po wejściu w tryb serwisowy wyświetla błąd E73. Był wymieniamy czujnik ntc niestety...

  18 Paź 2022 17:30Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 306

  Zmywarka Electrolux ESF4510 - Tryb serwisowy/kalibracja

  Ja mam taki panel i zupełnie inny układ przycisków. Ok udało się wejść w tryb serwisowy...Przytrzymać dwa lewe przyciski i włączyć zasilanie. W trybie serwisowym pokazuje błędy: i41 oraz i44.Po włączeniu 15 min programu testowego wykonuje wszystkie funkcje prawidłowo. Po wyjściu z trybu...

  27 Sty 2021 08:40Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 38064

  Electrolux EWT9120W - Obraca raz bębnem i tyle

  chciałbym wznowić temat. Pralka AEG Electrolux EWT9120W (EWT 9120W) PNC: 913211001 02. Moduł elektroniczny/programator w tej pralce to EMW1100 (EMW 1100). Poniżej jest link do service manual do tego modułu:Po włączeniu jakiegokolwiek programu, pralka robi to samo: rygluje drzwi, obraca...

  17 Kwi 2016 15:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3054

  Electrolux EWW1697MDW - Omija fazę suszenia - błąd E73

  Temat zamieszczam, bo może ktoś będzie miał podobny przypadek i szybko znajdzie rozwiązanie.Zaczęło się od tego, że pralko-suszarka szybko kończyła fazę suszenia, czego efektem byly nadal mokre ubrania. Ogólnie sprzęt nie jest stary bo od zakupu minęło ponad 2 lata (niestety gwarancja się już skończyła).Na...

  12 Sty 2018 22:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2601

  Electrolux WSL4575RO - błąd i50

  Cała litania błędów i5x związana jest z:- pomiarami prądu na silniku asynchronicznym- napięciami Vbat- zwarciem na silniku- awarią MCU- pomiarami napięcie DCLink czy Vbat przetwornika analogowo-cyfrowegoNapięcie Vbat jest wykorzystywane przy pomiarze rezystancji silnikaDla przykładu...

  14 Gru 2020 18:11Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 20232

  Pralka Electrolux EWT1367VDW - błąd E91 przy włączeniu oraz err przy wyborze pro

  Tak, moduł do naprawy.E91 - Błąd komunikacji między głównym układem elektronicznym a układem wyświetlacza.W tej pralce aby wejść w tryb serwisowy, pralka musi uruchomić się po naciśnięciu przycisku WŁ/WYŁ po czym naciskamy START/PAUZA i najbliższy przycisk opcji.Po 5 próbach cudowania z...

  08 Lip 2019 08:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 10836

  Suszarka Electrolux EDH97981W - Błąd E60

  Mam problem z suszarką Electrolux EDH97981W PNC-91609675400.Po zamknięciu drzwi jeżeli od razu się nie włączy programu to wyskakuje błąd E60, natomiast jeżeli uruchomi się to pokręci jakieś dwie minuty, stuka jakiś przekaźnik i kończy cykl błędem E60.Zanim pojawił się ten błąd to...

  24 Lis 2018 19:32Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4020

  Pralka Electrolux EWP11074TW - Nie startuje żaden program - po sekundzie koniec

  Udało mi się wejść w tryb serwisowy i wskazało błąd C01,W tryb serwisowy moze i wszedłeś, ale błędów nie odczytałeś. błąd misu mieć postać Exx gdzie xx to cyfry, np E41.Ściągnąłem Pana do naprawy i sprawdził wszystko co mógł i wszystko jest OKA jednak nie jest OK, pralka przerywa bo moduł...

  05 Cze 2020 17:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 864

  Pralka Electrolux EW876F Kody błędów

  Co prawda pralki to nie moja dziedzina (zajmuję się sprzętem RTV) ale mam pralkę jak w temacie u bratowej na wsi. Parę dni stanęła i nie działa. To znaczy po załączeniu jakiegokolwiek programu zaczyna wypompowywać wodę i po chwili staje i nic nie daje się zrobić oprócz wyłączenia wyłącznikiem sieciowym.Znalazłem...

  02 Gru 2007 20:32Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 20515

  Electrolux EW1066 - dziwne uszkodzenie modułu

  Witam serdecznie. Koledzy proszę o pomoc. W pralce jak wyżej uszkodzeniu uległ (najprawdopodobniej) moduł. Problem polega na tym, iż automat zamyka blokadę, pobiera wodę i... cisza. Kiedy zauważyłem ten problem po raz pierwszy, o dziwo, wystarczyło delikatne "puknięcie" śrubokrętem po plastikowej obudowie...

  09 Maj 2008 21:34Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2876

  Electrolux EWW1290 - Pralko-suszarka zatrzymuje się podczas nalewania wody

  Dziękuję wszystkim "wyżartym" forumowiczom za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Sam sobie poradziłem chociaż zajmuje się zupełnie inną branżą.Przyczyną zatrzymywania pralki były zużyte szczotki silnika bębna. Pralka zatrzymywała się jak by na coś czekała i nie wyświetlała żadnego błędu. Dopiero...

  02 Sie 2016 21:36Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1683

  Electrolux ESF 63020 - Nie grzeje wody

  Czołem!W zmywarce cokolwiek by się nie działo, to nie będzie grzała wody. Po wejściu w tryb serwisowy diody migały 15 razy - co daje błąd czasu napełniania. Po sprawdzeniu elektrozaworu na wejściu wody okazał się dobry. Na wyjściach sterujących brak napięcia 220v. Zamontowane są triaki w obudowie układu...

  15 Wrz 2016 20:08Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 3114

  Electrolux ESL 67070R - Wyciek wody po czyszczeniu, brak możliwości wejścia w tr

  Miałem ostatnio podobny problem. Na programie 30 minutowym nie ciekło między misą a komorą a na programie 1h ciekło. Problemem była stara uszczelka, na której po demontażu widać było "spłaszczenia" na całym obwodzie. Mi udało się tę uszczelkę wymienić od środka, tzn. od komory z naczyniami bez demontażu...

  28 Lut 2020 01:05Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 405

  Electrolux EWT12670W EWM 2100 - błędy E43 E41

  Jak na złość na kwarantannie padło. Małżonka źle domknęła drzwiczki pralki, zastukało wiele razy i skończyło. Po zamknięciu drzwiczek i odpaleniu załącza tylko program odpompowania. W trybie serwisowym pokazuje E43 i E41.Rozkręciłem blokadę i wyjąłem sterownik. Na blokadzie ślady przypalenia...

  03 Maj 2020 19:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2730

  Electrolux EWP 1064 TEW - nie wiruje

  Byłem dziś u córki sprawdzić tę pralkę. Zanim próbowałem tryb serwisowy, zdjąłem górną pokrywę i tył. Naprężenie paska OK. Zobaczyłem, że spadł wężyk z tego chyba czujnika ciśnienia. Założyłem wężyk, sprawdziłem jeszcze raz filtr i uruchomiłem pralkę " na sucho'. Cały program włącznie z wirowanie...

  06 Kwi 2021 12:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 507

  Electrolux EWW1685SWD - brak napięcia na grzałce suszarki

  Ave, problem jak w temacie.Po załączeniu suszenia nie pojawia się napięcie na grzałce suszarki. Wentylator się obraca, grzałka wygląda na sprawną (53R), wyłączniki bimetaliczne są sprawne (zwarte), termistor sprawny (ok. 5kΩ).Wyczytałem gdzieś na forum, że przyczyną może być uszkodzona wiązka,...

  12 Paź 2022 18:36Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 399

  Electrolux ew1067f - błąd e54

  Mam problem z pralką Electrolux ew1067f, pralka po przeprowadzce ni kończy prania. Włącza się pobiera wodę i w pewnym momencie staje.Na forum wyczytałem jak wejść w tryb serwisowy, ukazał mi się błąd e54. Postępowałem zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tego błędu, czyli suszenie silnika...

  15 Sie 2011 22:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2634

  Electrolux EWT 13420W- nie rusza błąd E23 co oznacza?

  Posiadam pralkę electrolux EWT 13420W. Problem jest w tym, że po wybraniu programu pralka zakręci i włącza się pauza po ponownym wciśnieciu start pralka wyświetla na czerwono Err. Poczytałem forum udało mi się wejść w tryb serwisowy pralka wyświetliła mi błąd E23, ale nigdzie nie mogłem odszukać...

  11 Gru 2012 18:51Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7457

  Błąd E40/E41, swąd, Electrolux EWT10620W

  Witam, posiadam pralkę Electrolux EWT10620W.Podczas prania, po pierwszym płukaniu, zaczął wydobywać się swąd przepalonych kabli/plastiku/jakiegoś tworzywa i wyskoczył błąd E40.Po wejściu w tryb serwisowy wyskoczył błąd E41.Pralka niby zaskakuje w pranie ale po paru sekundach na zmianę jest E40/pranie/E40/pranie/E40...

  05 Lut 2014 02:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3798

  Pralka Electrolux EWB 105205W - Przerywa pranie, mruga przycisk start/pauza

  Pralka Electrolux EWB 105205W przerywa pranie, mruga przycisk start/pauza.Po otwarciu okazuje się że wodę pobrała ale proszku nie ( wodę pobiera przez przegródkę do prania wstępnego). Woda jest zimna czyli grzałka się nie załączyła.Problem pojawiał się sporadycznie później coraz częściej...

  02 Maj 2014 19:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5061

  Pralka Electrolux EWF 10040W

  Witam. Mam problem z pralką electrolux EWF10040W. Dokładnie chodzi o to że pralka po wybraniu jakiegos programu np wirowania - obraca bębnem 2-3 razy i silnik wyłącza się. Jeżeli włączę program prania to naleje się woda ale gdy zaczyna prać to znowu obraca się bęben tylko 2-3 razy i koniec prania, jakby...

  08 Cze 2014 10:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3192

  Electrolux EWS 105410A silnik buczy nie rusza

  jak wejść w tryb serwisowy, dodam że przycisk start i guzik funkcji + pokrętło w prawo nie uruchamia trybu serwisuMusi wejść. A jaki błąd Ci pokazało zanim zacząłeś interwencje.

  23 Lut 2018 20:05Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 6186

  Electrolux EWT1066TDW - Pralka podczas prania zawiesza się.

  Dobry wieczór,mam problem z pralką Electrolux EWT1066TDW. Podczas płukania pralka zawiesza się na 36-35 minut do końca cyklu. W kółko wiruje i nic się nie dzieje. To wirowanie z czasem wydaje dziwne dźwięki jakby w środku coś się rozleciało. Nie działają wtedy przyciski, jedyne co pomaga to wyjęcie...

  05 Mar 2016 23:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1311

  Pralka Electrolux EWT 1567 VDW - Przeskakuje zadany cykl do ostatniej minuty

  Tematy wałkowane wielokrotnie. Tu pomysł nic nie da, tutaj trzeba zakasać rękawy, wziąć miernik w dłoń i dokonać pomiarów grzałki, obejrzeć szczotki na silniku - to na początek.Grzałkę sprawdził mi serwisant, którego ściągnąłem, i była to jedna z niewielu rzeczy, które zrobił, nim problem go najwyraźniej...

  19 Lip 2020 21:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1266

  Electrolux ESF63021 - Cały program przebiega pomyślnie, ale wody nie grzeje.

  Przyczyn może być kilka, m. in. :- niesprawna grzałka,- uszkodzony przekaźnik grzałki w module sterującym,- niesprawna cewka tacho na pompie myjącej.Przeszukaj forum - jest wiele tematów dotyczących braku grzania przez zmywarkę. Czy po myciu naczynia są zupełnie zimne czy lekko ciepłe? W Electroluxach...

  AGD Zmywarki 17 Paź 2017 16:55Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2178

  Electrolux EW1067F - błąd E11-po włączeniu wyświetlacz nie pokazuje czasu prania

  Witam, mam problem z pralką Electrolux EW 1067f, po włączeniu zasilania pralka nie pokazuje czasu prania, co uniemożliwia wystartowanie prania. Po wejściu w tryb serwisowy pokazuje błąd E11, jakieś pomysły co to może być? Problemów z pobieraniem wody nie było.

  06 Gru 2017 09:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3681

  Suszarka Electrolux EDH97981W - błąd E20 i E60 a potem całkowity brak reakcji

  Chciałbym prosić o poradę w usunięciu awarii mojej suszarki Electrolux EDH97981W (PNC<ELC>: 916096754(00)).Zaczęło się od tego, że podczas suszenia pojawił się błąd E20 i E60 (po wejściu w tryb serwisowy wyskoczył błąd E62 (z tego co dobrze pamiętam). Po zresetowaniu błędów suszarka...

  06 Mar 2019 20:55Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 5040

  Electrolux EWT1062TDW - nie mozna uruchomić, przerywa cykl prania

  Jak wejść w tym modelu w tryb serwisowy, jak odczytać błędy?Po co Ci tryb serwisowy? Z tego trybu nawet autoryzowani serwisanci nie korzystają.Tak trudno miernikiem jest sprawdzić choćby napięcie czy dochodzi do modułu w czasie jej wyłączenia? Tej awarii tryb serwisowy nie zasygnalizuje.Jeżeli...

  22 Maj 2019 10:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 318

  Pralka Electrolux EWF1408 WDL - nie podgrzewa wody.

  Pralka Electrolux EWF1408 WDL nie podgrzewa wody. Potrzebuje pomocy pralka nie podgrzewa wody, a jak można wejść w tryb serwisowy żeby sprawdzić błędy?Gdzie można szukać przyczyny usterki?Pomocy!

  22 Lip 2019 19:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 444

  Suszarka Electrolux EDH3686GDE

  Marka: ElectroluxModel: EDH3686GDEChassis (płyta lub główne podzespoły):Matryca/Panel (jeśli występuje):Inne (uwagi):Witam!Czy posiada ktoś serwisówkę do ww modelu? Jak w niej wejść do trybu serwisowego?

  31 Lip 2019 20:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 207

  Zmywarka Electrolux ESF75511LX - Nie grzeje wody.

  Zmywarka Electrolux ESF75511LX Nie grzeje wody. Grzałka sprawna rezystancja 27 om i nie dochodzi napięcie do grzałki, sprawdziłem przekaźnik jest sprawny.Sprawdzałem hydrostat w taki sposób: zmywarka pobrała wodę ruszyła ze zmywaniem w tym momencie otworzyłem drzwi dolałem ok. 2 litry...

  17 Wrz 2019 10:26Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2748

  Pralka Electrolux EWF 8040W - zatrzymuje się po 15 min prania

  Tutaj jest prawidłowy opis wejścia w tryb serwisowy:Kod błędu odczytujemy po przekręceniu pokrętła wyboru programów o 9 pozycji w prawo.Jeśli tak zrobiłeś to uzyskałeś błąd E11:

  08 Lis 2020 17:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1029

  Electrolux EWT1062TDW - pralka wydaje 3 serie dźwięków po 3 piknięcia

  Po wejściu w tryb serwisowy udało mi się odpompować wodę z pralki, a więc pompa jest w porządku. W tym trybie pralka też nabiera wodę, jakby była zupełnie sprawna ale gdy ją przełączę w normalny tryb wszystko wraca po staremu. Pralka nie ma wyświetlacza więc nie wiem jak odczytać kod błędu; wyświetlają...

  28 Gru 2020 20:17Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 471

  Electrolux ESL64010 - Zmywarka nie wypuszcza wody błąd i20, pompa sprawna.

  HejMam problem z swoją zmywarką Electrolux ESL64010, nie wypuszcza wody.Potrzebuje informacji jak wejść w tryb serwisowy, podobno jest coś takiego i się tam jakieś błędy kasuje(proszę też o potwierdzenie tego info).Dwie sytuacje albo włączam pustą zmywarkę, zaczyna się program i mycie ale przy...

  09 Sty 2021 16:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2538

  Electrolux ESF6211LOX wypompowuje cały czas wodę i 4 razy mrugnięcia diody zakoń

  Tak przepraszam za pomyłkę, a jeżeli chodzi o zmywarkę to problem wygląda następująco:1. Zmywarka włącza się i wypompowuje wodę w tym samym czasie dioda zakończenia programu świeci się 4 razy co oznacza błąd i40.2. Rozkręciłem całą zmywarkę wyczyściłem wszystkie rurki i komory po czym skręciłem....

  12 Lip 2021 18:58Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 552

  Electrolux EW8F328SP Perfect Care - wyrzuca różnicówkę

  Błąd ewidentnie wskazuje na problem z obwodem blokady drzwi a niekoniecznie z samą blokadą:Dopiero po wejściu w tryb serwisowy uzyskasz szczegółowy kod błędu

  12 Cze 2021 11:15

  Electrolux EW1066F nie "puszcza " wody

  Działa wszystko oprócz "czerpania"wody, w tryb serwisowy wyczytałem jak wejść ale nie wiem co dalej?? jadę do znajomka badać pralkę wieczorem się odezwę skryn mogę liczyć na Ciebie? dzięki!!W trybie serwisowym wyświetla tylko w pierwszym od prawj słupku diody 2, 4, i 6 od góry. Czy mi pomożesxz zidentyfikować...

  16 Wrz 2005 00:08Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5758

  Pralka Electrolux EW 1066F - kod E52

  Moja pralka zwariowała. Podczas wirowania włącza grzałkę.Jak można wejść w tryb serwisowy i dowiedzieć się co ona potrzebuje oraz, listę błędów.Czy jest możliwość naprawy modułu czy tylko zakup nowego za połowę wartości nowej pralki?Zdesperowany!!!(rośnie góra...

  31 Paź 2006 09:38Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 12566

  Pralka Electrolux EWT-1255

  E84 Uszkodzony obwódkontrolny pompycyrkulacyjnej; napięciezawsze 0 lub 5VWymienić elektronikę1 A E80E85 Uszkodzona pompa/ triak Wymienić pompę/ elektronikę 2 ASerwis raczej niewysilił sie w diagnozie ciekawie czy hociaż zdioł bok i podpioł sprawna pompe, bo może tylko ona padła...

  26 Lut 2007 10:59Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 11663

  Electrolux EWT1255 - błąd E90

  Dziękuję wszystkim za porady oraz koledze Bleble za kody błędów ale będę mógł to wszystko sprawdzić dopiero w sobotę bo pralka jest w terenie.Bleble jak wejść w tryb serwisowy aby odczytać dokładniej ten błąd?

  21 Mar 2007 21:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6247

  Electrolux EWF 805 - kod usterki EB3

  Mam problem z pralką - Electrolux model EWF 805 Pr. N 914 281 053Po włączeniu przykładowo programu A - pralka pobiera wodę po czym zaczyna prać, następnie po jakimś czasie pobierze więcej wody i na tym się kończy.Po wejściu do trybu serwisowego odczytałem kod błędu EB3 [(11 mignięć koniec)...

  13 Sie 2020 10:33Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4535

  Electrolux EW 1066 F - kod E33

  Dzisiaj po praniu wstępnym pralka zaczęła się zatrzymywać i niestety ani drgnie dalej. Zapalają się diody: 1, 2, 3, a miga dioda 6.Chciałbym poprosić kogoś, kto posiada tabelę kodów błędów do tego modelu o zdiagnozowanie:po wejściu w tryb serwisowy zapalają się (liczone od góry) diody:3,...

  20 Lis 2008 20:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1939

  pralka electrolux ewt 10120w błąd podczas odpompowywania

  posiadam pralkę jak w tytule, niestety jest już 2 m-ce po gwarancji i pojawił się w niej problem.Mianowicie pralka zatrzymuje się często podczas odpompowywania, odwirowywania i mryga na czerwono przycisk start/stop. Wtedy trzeba wyłączyć pralkę i ręcznie włączyć odpompowywanie/odwirowywanie...

  15 Lis 2009 00:52Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6508

  Pralka Electrolux ew 1066 - programator

  Dziś podczas prania nagle zaczeło się z niej kopcić. Po rozebraniu okazało się że jest wypalone złącze z dwoma przewodami w okolicach przekaźnika oznaczenie W1 W2. Jeden przewód idzie do włącznika drugi do hydrostatu? Uszkodzeniu uległ też triak BTB16/700 Po wymianie programator działa można program...

  04 Gru 2009 13:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1478

  Electrolux EWT 10620 staje na 1 h 09 min. do końca prania...

  Jak w tej pralce wejść w tryb serwisowy i odczytać ewentualne błędy?

  04 Cze 2010 11:20Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4327

  Pralka Electrolux EWT1216 wyłącza się, błąd E66.

  Pralka wyłącza się na każdym programie, przekręci bębnem, potem załącza się pompa i się wyłącza, tak jak po zakończeniu prania. Po wejściu w tryb serwisowy pokazuje błąd E66, tabela błędów podpowiada, żeby wymienić hydrostat, ten sprawdziłem i jest dobry, grzałka dobra, silnik również, blokada...

  10 Sie 2010 13:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6208

  Pralka Electrolux EWT10420W - nie wiruje i glupieje

  Przeczytałem kilka postów na Elektrodzie na temat tej pralki ale we wszystkich pojawia się jakiś błąd na wyświetlaczu, a u mnie nic... po prostu pralka się zawiesza, albo nie chce wirować (jakby się zabierała ale przestaje), no i nie ustawia bębna do otwierania.Wszystko zaczęło się od błędu...

  27 Cze 2011 18:42Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 14772

  Electrolux EW1067F po ustawieniu programu nie zaczyna prania

  Po zablokowaniu lampka w drzwiczkach świeci i drzwi są zablokowane. Po wyłączeniu pralki blokada trzyma około 3 minut, a następnie drzwi się odblokowują. Czy jest możliwe że coś się rozjechało w konfiguracji? Jak można to sprawdzić? W jaki sposób można wejść w tryb serwisowy? Na wyświetlaczu nie ma żadnego...

  31 Lip 2011 20:53Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 5948

  Pralka Electrolux EWT-1050

  Odkopię temat.Mam taki problem.Pralka jak w temacie, problem to brak grzania wody na każdym programie, lecz nie zawsze. Po sprawdzeniu połączenia elektrycznego na wsuwkach grzałki i kostki pokrywy (klapy), działała 2, może 3 prania i później to samo. Grzałka sprawdzona i ma oporność 27Ohm. Proszę...

  29 Sie 2011 10:48Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5834

  Electrolux EWF 10679W "E52" kupię tacho

  Witam Do pralki jak w temacie potrzebuję informacji jak wejść w tryb serwisowy oraz kody błędów. Pralka czasami zawiesza się nie wykonując żadnych ruchów, a czas leci. Innym razem czas też się zatrzymuje. A w większości przypadków pierze poprawnie. Nie wyświetla żadnych błędów, wszystkie układy sprawdzone....

  16 Lut 2012 20:45Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7396

  Pralka Electrolux Inspire EWT 10620w nie pobiera wody

  Albo może ktoś wie, jak wejść w tryb serwisowy? Próbuję różnych sposobów ale mi się nie udaje. Problem z pralką nadal istnieje.

  22 Gru 2012 20:05Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 13016

  Electrolux ESI68050X - Po starcie programu kilka razy pobiera i wypuszcza wode

  Jest na gwarancji ale jeszcze przez niecałe 2 miesiące. Jeśli serwisant za mocno namiesza to zostane z tym już po gwarancji...Właśnie co do tego trybu serwisowego. Jaką "kombinacją klawiszy" do niego wejść?

  22 Kwi 2013 14:55Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 4803

  Pralka Electrolux 1067F - kod E90

  Jestem posiadaczem Pralki Electrolux EW1067F. Przez prawie 12 lat nie miałem z nią żadnego problemu. Pod koniec ub. roku pojawiały się jakieś awarie i przerywała pranie. Zawsze po odszukaniu podobnych przypadków użytkowników tego forum udawało się je rozwiązywać, a pojawiały się takie kody po wejściu w tryb...

  12 Kwi 2013 15:58Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 8502
Strona: 1

POLSKIDziękujemy za zakup odkurzacza Electrolux ERGORAPIDO®. Aby uzyskaćnajlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalne akcesoria i częścizamienne firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tegoodkurzacza. Ten produkt zaprojektowano jako bezpieczny dla środowiska.Wszystkie plastikowe części oznaczono jako nadające się do recyklingu.OPIS ERGORAPIDO®A. Przycisk wł. /wył.B. Przycisk regulacji mocyC. /wył., jednostkaręcznaD. Śruba blokującaE. Przycisk zwalniający, jednostkaF. Stacja ładująca, jednostkaściennaG. Stacja ładująca, jednostkapodłogowaH. ZasilaczI. Filtr dokładny (filtrwewnętrzny)J. Filtr wstępny (filtr zewnętrzny)K. Przycisk zwalniający, pojemnikna kurzL. Pojemnik na kurzM. Szczotka do kurzuN. Ssawka szczelinowaO. Kratka ochraniacza przewoduP. Pokrywa ochronna szczotkirolkowejQ. Wałek szczotkiR. Przycisk BRUSHROLLCLEAN®*S. Przednie oświetlenie ssawkiT. Kontrolka ładowaniaU. Rączka ułatwiająca parkowanieV. Szczelina do przechowywaniaakcesoriów* Niedostępny w modelachEER71xxx, EER72xxx, EER73xxxPRZED ROZPOCZĘCIEMSprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie części opisane w tejinstrukcji obsługi i uważnie przeczytać tę instrukcję. Zwrócić szczególnąuwagę na rozdział dotyczący środków bezpieczeństwa. Zachowaćinstrukcję do wykorzystania w przyszłości.1 Złożyć uchwyt.2 Złożyć podstawę ładującą.3 Na spodzie stacji ładującej znajduje się miejsce, gdzie można nawinąćnadmiar przewodu. Podłączyć zasilacz do gniazda elektrycznego iustawić stację ładującą na stabilnym, poziomym podłożu, z dala odźródeł ciepła, bezpośrednich promieni słonecznych i wilgoci.4 Po umieszczeniu odkurzacza ERGORAPIDO® w stacji ładującej zapali siękontrolka ładowania.ŁADOWANIE ODKURZACZA ERGORAPIDO®5 Gdy urządzenie jest całkowicie naładowane, kontrolka ładowaniabędzie powoli migać. Liczba świecących się kontrolek LED informuje ostopniu naładowania. Czas całkowitego ładowania wynosi ok. 4 godzin.W celu zwiększenia wydajności akumulatora odkurzacz ERGORAPIDO®należy ładować przez 24 godziny przed pierwszym użyciem, a gdyurządzenie nie jest używane, powinno być zawsze naładowane.OBSŁUGA ODKURZACZA ERGORAPIDO®Aby uniknąć zarysowania delikatnych podłóg i zapewnić maksymalnąwydajność odkurzania, przed jego rozpoczęciem należy sprawdzić, czydo kółek ssawki i wałka szczotki nie przyczepiły się ostre przedmioty.6 Odkurzacz ERGORAPIDO® włącza się i wyłącza przyciskiem wł. /wył.Odkurzacz ERGORAPIDO® uruchomi się w trybie wysokiej mocy. Abyzapewnić cichsze sprzątanie i dłuższy czas pracy, należy nacisnąćprzycisk regulacji mocy.ODKURZANIE MEBLI, SIEDZEŃ SAMOCHODOWYCH ITP7 Nacisnąć przycisk, aby odłączyć jednostkę ręczną od korpusu.8 AZałożyć ssawkę szczelinową, aby ułatwić czyszczenie trudnodostępnych obszarów. Założyć szczotkę na ssawkę szczelinową doodkurzania.9 Ssawkę szczelinową i małą szczotkę można przechowywać w stacjiładującej lub w szczelinie z tyłu uchwytu.FUNKCJA BRUSHROLLCLEAN® (TYLKOW NIEKTÓRYCH MODELACH)Funkcja BRUSHROLLCLEAN® umożliwia utrzymanie szczotki rolkowejw czystości oraz brak włosów i włókien. Aby uzyskać najlepszeefekty czyszczenia za pomocą funkcji BRUSHROLLCLEAN®, odkurzaczERGORAPIDO® powinien być w pełni naładowany.10 Umieścić odkurzać ERGORAPIDO® na twardym i równym podłożu. Nienależy używać funkcji BRUSHROLLCLEAN® na dywanach.Gdy odkurzacz jest włączony, nacisnąć stopą przyciskBRUSHROLLCLEAN®. Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 5 sekund,aby usunąć włosy i włókna, a następnie zwolnić przycisk. Procesowitemu towarzyszy zwiększony hałas – jest to normalne zjawisko. Jeśli nawałku szczotki pozostaną zanieczyszczenia, należy powtórzyć proces.Funkcja BRUSHROLLCLEAN® ma zabezpieczenie przed przegrzaniem.Jeśli funkcji BRUSHROLLCLEAN® używano ponad 30 sekund (w trybieciągłym lub chwilowym), wałek szczotki i przednie oświetlenie ssawkizostaną wyłączone. Z odkurzacza nadal można korzystać, nawet jeślifunkcja BRUSHROLLCLEAN® jest wyłączona. Aby ponownie włączyćfunkcję BRUSHROLLCLEAN®, należy podłączyć odkurzacz ERGORAPIDO®do ładowarki i ładować przez 15 minut.Należy pamiętać, że funkcja BRUSHROLLCLEAN® może nie usunąćgrubszych nici, przewodów lub włókien zaplątanych w wałek szczotki.OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ11 Wyjąć pojemnik na kurz, naciskając przyciski.12 Wyjąć filtry z pojemnika na kurz, naciskając przyciski zwalniające.Opróżnić pojemnik do kosza na śmieci. Nie wolno myć pojemnika nakurz ani filtrów w zmywarce.WAŻNE – CZYSZCZENIE FILTRÓW!13 Aby zapewnić wysoką skuteczność odkurzania, należy regularnieczyścić filtry. Wyjąć filtry, naciskając przyciski zwalniające. Oddzielićwewnętrzny filtr od zewnętrznego filtra.14 Ostrożnie przepłukać części filtra ciepłą wodą bez dodatkudetergentów (filtrów nie wolno myć w zmywarce ani prać w pralce).Potrząsnąć, aby usunąć nadmiar wody i pozostawić do wyschnięcia,przynajmniej na 12 godzin przed włożeniem do odkurzacza.CZYSZCZENIE WĘŻA I KÓŁEK SSAWKI15 Odłączyć wąż znajdujący się z tyłu ssawki od górnego połączenia.Usunąć wszystkie elementy lub zanieczyszczenia, które mogłybyblokować przepływ powietrza w wężu i kanale powietrza, a następnieponownie podłączyć wąż.16 Jeśli kółka wymagają czyszczenia lub doszło do ich zablokowania,należy je wymontować, podważając ostrożnie płaskim śrubokrętem.WYJMOWANIE I CZYSZCZENIE WAŁKA SZCZOTKI17 Jeśli szczotka ulegnie zablokowaniu, odkurzacz ERGORAPIDO®zatrzyma się. Należy otworzyć kratkę ochraniacza przewodu orazklapkę mocowania wałka szczotki i wyjąć wałek szczotki.18 Za pomocą nożyczek usunąć włókna itp. Złożyć wałek szczotki isprawdzić, czy obraca się on swobodnie.WYMONTOWANIE AKUMULATORÓW DO RECYKLINGUOstrzeżenie: akumulatory mogą demontować wyłączniepracownicy punktu serwisowego Electrolux lub zatwierdzonegopunktu obsługi!19 Akumulatory należy wymontować tylko wtedy, gdy produkt mabyć zutylizowany. Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatoremmoże być niebezpieczne. Przed wymontowaniem akumulatorównależy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Należyzanieść produkt do punktu serwisowego Electrolux lub oficjalnegopunktu zbiórki produktów przeznaczonych do recyklingu. Takiepunkty w profesjonalny i bezpieczny sposób wymontowują i utylizująakumulatory oraz pozostałe części elektryczne. Należy postępowaćzgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zdawaniaakumulatorów i elektrycznych produktów.ŻYCZYMY UDANEGO SPRZĄTANIA Z ODKURZACZEM ERGORAPIDO®!58www. electrolux. comGBFRARBGGRNOCZHRPLDEHUPTDKITROEELTRUESLVSESLFINLSKSRTRUA

Strona: 2

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWAUrządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniejwiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresiebezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez odpowiedniego nadzoru.Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulatory.Akumulatory należy utylizować w bezpieczny sposób.Należy wyłącznie używać ładowarki w zestawie z tym produktem.W celu zabezpieczenia silnika, akumulatora i modułówelektronicznych produkt nie powinien być przechowywany iużywany::• W temperaturze otoczenia poniżej 5°C lub powyżej 35°C. Poprzechowywaniu w temperaturze poniżej 5°C lub powyżej 35°Cnależy odczekać aż produkt ostygnie lub ogrzeje się, osiągająctemperaturę pokojową.• W miejscu, gdzie panuje wilgotność poniżej 20% lub 80% (bezskraplania).Przechowywanie produktu przez dłuższy czas (nie użytkowanego inie ładowanego), zaleca się w standardowej temperaturze pokojowejoraz utrzymanie naładowania akumulatora na poziomie przynajmniej50%. Zapewni to wydłużenie żywotności produktu.Ważne! Po przeniesieniu produktu z zimnego pomieszczenia dociepłego lub gdy w pomieszczeniu wzrośnie temperatura, wewnątrzproduktu może skroplić się para wodna. Przed użyciem należyodczekać kilka godzin, aż wewnętrzne podzespoły urządzenianagrzeją się i wyschną.KONTROLKIŁADOWANIE CO TO OZNACZA? PODCZAS UŻYWANIA CO TO OZNACZA?Wolne miganie = 100% naładowania 75 - 100% naładowania50 – 95% naładowania 50- 75% naładowania0 – 50% naładowania 25 – 50% naładowaniaOdkurzacz ERGORAPIDO® wymaga naładowania.Odkurzacz ERGORAPIDO® służy wyłącznie do odkurzania wewnątrzpomieszczeń i w warunkach domowych. Urządzenie należy przechowywaćw suchym miejscu.Materiały opakowaniowe, takie jak torby plastikowe, należy trzymać wmiejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć uduszenia.Nigdy nie należy używać odkurzacza:• Jeśli odkurzana powierzchnia jest mokra.• W pobliżu łatwopalnych gazów itp.• Gdy urządzenie nosi wyraźne ślady uszkodzenia.• Do odkurzania przedmiotów z ostrymi krawędziami lub płynów.• Do odkurzania żarzących się lub zimnych węgli, tlących się niedopałków itp.• Do odkurzania drobnego pyłu – np. gipsu, cementu, mąki, gorącego lubzimnego popiołu.Przestroga:• Nie wolno zostawiać odkurzacza w miejscu, w którym byłby narażony nadziałanie bezpośredniego światła słonecznego.• Nie wystawiać odkurzacza na działanie wysokiej temperatury.• Nie wolno rozbierać lub zwierać ogniw akumulatora ani kłaść ich nametalowych powierzchniach.• Nigdy nie używać odkurzacza bez filtrów.• Nie wolno dotykać wałka szczotki, gdy odkurzacz jest włączony, a wałekobraca się.• Przy czyszczeniu wewnętrznej strony ssawki podłogowej należy uważaćna palce. Metalowe ostrze funkcji BRUSHROLLCLEAN® jest ostre i możespowodować skaleczenie.Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkowaćpoważnym skaleczeniem użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia.Uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją firmy Electrolux.SERWISOWANIE I GWARANCJASerwis i naprawy można wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisiefirmy Electrolux.Niniejsza gwarancja nie obejmuje skrócenia żywotności akumulatorana skutek wieku lub eksploatacji akumulatora, ponieważ żywotnośćakumulatora jest uzależniona od intensywności i specyfiki eksploatacji.59

Strona: 3

OBSŁUGA KLIENTAKontaktując się z centrum obsługi Electrolux, należy przygotowaćponiższe dane:- Numer modelu,- Numer produktu- Numer seryjnyTe informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.CZAS PRACY ERGORAPIDO®Model Volt Tryb długiej pracy45xx 18V HD 45 min35xx 18V 35 min30xx 14, 4V 30 minAKCESORIA I MATERIAŁYEKSPLOATACYJNEwww. com/shopFiltrTyp: EF150Nr produktu: 900 168 3748Zestaw CarTyp: KIT10BNr produktu: 900 167 9803BedPro™ MINITyp: ZE125Nr produktu: 900 168 0819Numer modeluNumer produktuNumer seryjnyZAPRASZAMY NA NASZĄ WITRYNĘINTERNETOWĄ, ABY:Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania,broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów orazinformacje dotyczące serwisu: www. comZarejestruj swój produkt, aby otrzymać lepsząobsługę serwisową:www. com/productregistrationZachęcamy do zakupu akcesoriów i materiałóweksploatacyjnych do posiadanego urządzeniaPrzed utylizacją należy wyjąć baterię z urządzenia. Baterię należy poddać utylizacjilub przekazać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Symbol naprodukcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktowaćtak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktuskupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznymi elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacjiniekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalneoraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklinguniniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta,służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.60

Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wsparcia serwisowego Electrolux 2223 430 73