Polecenia sterujące Brother Gtx600nb

Brother GTX600NB to zaawansowane urządzenie do sterowania maszynami i procesami w przemyśle. Jest to uniwersalne urządzenie, które może być stosowane w różnych aplikacjach, w tym w aplikacjach przemysłowych, automatyzacji, maszynach i procesach. Polecenia sterujące Brother GTX600NB są wysoce wydajne i elastyczne, co zapewnia wysoką jakość i niezawodność w różnych aplikacjach. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć i modyfikować polecenia sterujące, co pozwala na szybkie i sprawne wdrażanie i dostosowywanie aplikacji do potrzeb użytkowników. Dzięki łatwej obsłudze, funkcjom i możliwościom konfiguracji, polecenia sterujące Brother GTX600NB są wysoce wydajnym narzędziem, które może być stosowane w wielu różnych aplikacjach.

Ostatnia aktualizacja: Polecenia sterujące Brother Gtx600nb

Konfigurowanie bazy danych przy użyciu skryptu język zapytań Kusto na platformie Azure Data Explorer | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 6 min

Skrypt język zapytań Kusto można uruchomić w celu skonfigurowania bazy danych podczas wdrażania szablonu usługi Azure Resource Management (szablon usługi ARM). Skrypt jest listą co najmniej jednego polecenia sterującego, z których każda jest oddzielona jednym podziałem wiersza i jest tworzona jako zasób, do którego będzie uzyskiwany dostęp za pomocą szablonu usługi ARM. Skrypt może uruchamiać tylko polecenia sterujące rozpoczynające się od następujących zleceń:

 • . create
 • . create-or-alter
 • . create-merge
 • . alter
 • . alter-merge
 • . add
 • Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy użycie idempotentnej wersji poleceń, aby jeśli są one wywoływane więcej niż raz z tymi samymi parametrami wejściowymi, nie mają dodatkowego efektu. Innymi słowy, uruchomienie polecenia wiele razy ma taki sam efekt jak uruchomienie go raz. Na przykład, jeśli to możliwe, zalecamy użycie idempotentnego polecenia . create-or-alter za pomocą zwykłego . create polecenia.

  Istnieją różne metody, których można użyć do skonfigurowania bazy danych za pomocą skryptów. Skupimy się na następujących metodach przy użyciu wdrożeń szablonów usługi ARM:

  1. Skrypt wbudowany: skrypt jest dostarczany w tekście jako parametr szablonu usługi ARM JSON.
  2. Skrypt Bicep: skrypt jest dostarczany jako oddzielny plik używany przez szablon usługi ARM Bicep.
  3. Konto magazynu: skrypt jest tworzony jako obiekt blob na koncie usługi Azure Storage i jego szczegóły (adres URL i sygnatury dostępu współdzielonego (SaS) podane jako parametry szablonu usługi ARM.

  Uwaga

  Każdy klaster może mieć maksymalnie 50 skryptów.

  Przykładowy skrypt z poleceniami sterowania

  Użyjemy następującego przykładu pokazującego skrypt z poleceniami, które tworzą dwie tabele: MyTable i MyTable2.

  . create-merge table MyTable (Level:string, Timestamp:datetime, UserId:string, TraceId:string, Message:string, ProcessId:int32). create-merge table MyTable2 (Level:string, Timestamp:datetime, UserId:string, TraceId:string, Message:string, ProcessId:int32)

  Zwróć uwagę, że dwa polecenia są idempotentne. Po pierwszym uruchomieniu tworzą tabele, w kolejnych uruchomieniach nie mają wpływu.

  Wymagania wstępne

 • Subskrypcja platformy Azure. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure.
 • Baza danych i klaster usługi Azure Data Explorer. Utwórz klaster i bazę danych.
 • Zabezpieczenia

  Podmiot zabezpieczeń, taki jak użytkownik lub jednostka usługi, używany do wdrażania skryptu, musi mieć następujące role zabezpieczeń:

 • Rola współautora w klastrze
 • rola Administracja w bazie danych
 • Ważne

  Jednostka aprowizacji klastra automatycznie pobiera All Databases Admin rolę w klastrze.

  Skrypt wbudowany

  Użyj tej metody, aby utworzyć szablon usługi ARM ze skryptem zdefiniowanym jako wbudowany parametr. Jeśli skrypt ma co najmniej jedno polecenie sterujące, rozdziel polecenia co najmniej jednym podziałem wiersza.

  Uruchamianie skryptu wbudowanego przy użyciu szablonu usługi ARM

  Poniższy szablon przedstawia sposób uruchamiania skryptu przy użyciu szablonu usługi Azure Resource Manager JSON.

  {"$schema": "https://schema. management. azure. com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate. json#","contentVersion": "1. 0. 0","parameters": {"kqlScript": {"defaultValue": ". create-merge table MyTable (Level:string, Timestamp:datetime, UserId:string, TraceId:string, Message:string, ProcessId:int32)\n\n. create-merge table MyTable2 (Level:string, Timestamp:datetime, UserId:string, TraceId:string, Message:string, ProcessId:int32)","type": "String"},"forceUpdateTag": {"defaultValue": "[utcNow()]","continueOnErrors": {"defaultValue": false,"type": "bool"},"clusterName": {"databaseName": {"scriptName": {"type": "String"}},"variables": {},"resources": [{"type": "Microsoft. Kusto/Clusters/Databases/Scripts","apiVersion": "2022-02-01","name": "[concat(parameters('clusterName'), '/', parameters('databaseName'), '/', parameters('scriptName'))]","properties": {"scriptContent": "[parameters('kqlScript')]","continueOnErrors": "[parameters('continueOnErrors')]","forceUpdateTag": "[parameters('forceUpdateTag')]"}}],"outputs": {}}

  Użyj następujących ustawień:

  UstawienieOpis
  kqlScriptWbudowany skrypt język zapytań Kusto. Użyj \n polecenia, aby dodać nowe znaki wiersza. forceUpdateTagUnikatowy ciąg. W przypadku zmiany skrypt zostanie ponownie zastosowany. continueOnErrorsFlaga wskazująca, czy kontynuować, jeśli jedno z poleceń zakończy się niepowodzeniem. Wartość domyślna: false. clusterNameNazwa klastra, w którym zostanie uruchomiony skrypt. DatabasenameNazwa bazy danych, w której zostanie uruchomiony skrypt. scriptNameNazwa skryptu podczas używania pliku zewnętrznego do podawania skryptu. Jest to nazwa rzeczywistego zasobu szablonu usługi ARM typu skryptu.

  Pomijanie tagu aktualizacji

  Uruchamianie skryptu KQL w każdym wdrożeniu szablonu usługi ARM nie jest zalecane, ponieważ zużywa zasoby klastra. Uruchomienie skryptu można zapobiec w kolejnych wdrożeniach przy użyciu następujących metod:

 • forceUpdateTag Określ właściwość i zachowaj tę samą wartość między wdrożeniami.
 • Pomiń forceUpdateTag właściwość lub pozostaw ją pustą i użyj tego samego skryptu między wdrożeniami.
 • Najlepszym rozwiązaniem jest pominięcie forceUpdateTag właściwości, aby wszystkie zmiany skryptu zostały uruchomione przy następnym wdrożeniu szablonu. Użyj forceUpdateTag właściwości tylko wtedy, gdy musisz wymusić uruchomienie skryptu.

  Skrypt Bicep

  Przekazywanie skryptu jako parametru do szablonu może być uciążliwe. com/pl-pl/azure/azure-resource-manager/bicep/overview" data-linktype="absolute-path">Szablon usługi Azure Resource Manager Bicep umożliwia przechowywanie i konserwację skryptu w osobnym pliku i ładowanie go do szablonu przy użyciu funkcji loadTextContent Bicep.

  Przy założeniu, że skrypt jest przechowywany w pliku script. kql znajdującym się w tym samym folderze co plik Bicep, następujący szablon spowoduje wygenerowanie tego samego wyniku co w poprzednim przykładzie:

  param forceUpdateTag string = utcNow()param continueOnErrors bool = falseparam clusterName stringparam databaseName stringparam scriptName stringresource cluster 'Microsoft. Kusto/clusters@2022-02-01' existing = {name: clusterName}resource db 'Microsoft. Kusto/clusters/databases@2022-02-01' existing = {name: databaseNameparent: cluster}resource perfTestDbs 'Microsoft. Kusto/clusters/databases/scripts@2022-02-01' = {name: scriptNameparent: dbproperties: {scriptContent: loadTextContent('script. kql')continueOnErrors: continueOnErrorsforceUpdateTag: forceUpdateTag}}Flaga wskazująca, aby kontynuować, jeśli jedno z poleceń zakończy się niepowodzeniem. Nazwa skryptu podczas używania pliku zewnętrznego do podawania skryptu. 

  Szablon Bicep można wdrożyć przy użyciu podobnych narzędzi jak szablon usługi ARM JSON. Możesz na przykład użyć następujących poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, aby wdrożyć szablon:

  az deployment group create -n "deploy-$(uuidgen)" -g "MyResourceGroup" --template-file "json-sample. json" --parameters clusterName=MyCluster databaseName=MyDb

  Szablony Bicep są transpilowane do szablonu usługi ARM JSON przed wdrożeniem. w naszym przykładzie plik skryptu jest osadzony w tekście w szablonie usługi ARM JSON. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie Bicep.

  Skrypt konta magazynu

  Ta metoda zakłada, że masz już obiekt blob na koncie usługi Azure Storage i podajesz jego szczegóły (adres URL i sygnatury dostępu współdzielonego) bezpośrednio w szablonie usługi ARM.

  Tworzenie zasobu skryptu

  Pierwszym krokiem jest utworzenie skryptu i przekazanie go do konta magazynu.

 • Utwórz skrypt zawierający polecenia sterujące, których chcesz użyć do utworzenia tabeli w bazie danych.

 • Przekaż skrypt do konta usługi Azure Storage. Konto magazynu można utworzyć przy użyciu Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • Zapewnianie dostępu do tego pliku przy użyciu sygnatur dostępu współdzielonego (SaS). Możesz to zrobić za pomocą programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub platformy. NET.

  Uruchamianie skryptu przy użyciu szablonu usługi ARM

  W tej sekcji dowiesz się, jak uruchomić skrypt przechowywany w usłudze Azure Storage przy użyciu szablonu usługi Azure Resource Manager.

  "scriptUrl": {"scriptUrlSastoken": {"type": "SecureString"},"apiVersion": "2021-01-01","name": "[concat(concat(parameters('clusterName'), '/'), concat(parameters('databaseName'), '/'), parameters('scriptName'))]","scriptUrl": "[parameters('scriptUrl')]","scriptUrlSasToken": "[parameters('scriptUrlSasToken')]",UstawienieOpisscriptUrlAdres URL obiektu blob. Na przykład "https://myaccount. blob. core. windows. net/mycontainer/myblob". scriptUrlSastokenCiąg z sygnaturami dostępu współdzielonego (SaS).

  Ograniczenia

 • Skrypt jest obsługiwany tylko w usłudze Azure Data Explorer; nie jest obsługiwany w pulach usługi Synapse Data Explorer
 • Nie można dodać, zmodyfikować ani usunąć dwóch skryptów równolegle w tym samym klastrze. Spowoduje to następujący błąd: Code="ServiceIsInMaintenance". Problem można obejść, umieszczając zależność między dwoma skryptami, aby były tworzone lub aktualizowane sekwencyjnie.
 • Rozwiązywanie problemów

  Polecenia uruchamiane przez zasób skryptu nie są wyświetlane w wynikach polecenia. show commands-and-queries. Wykonanie skryptu można śledzić przy użyciu polecenia . show journal.

  Następne kroki

 • Omówienie zarządzania (polecenia sterujące)

Opinia

Dodatkowe zasoby

Polecenia sterujące Brother Gtx600nb

Bezpośredni link do pobrania Polecenia sterujące Brother Gtx600nb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Polecenia sterujące Brother Gtx600nb