Przegląd techniczny Cisco Amp8290

Przegląd techniczny Cisco Amp8290 to platforma routerów, przeznaczona do wspierania wielu usług sieciowych, w tym rozwiązań ochrony przed atakami, wirtualizacji, switche i routowania. Przegląd techniczny Cisco Amp8290 zapewnia zaawansowane zabezpieczenia, zgodność z protokołami i wsparcie dla wielu standardowych sieci bezprzewodowych. Cisco Amp8290 zapewnia również zaawansowaną strategię zarządzania, która umożliwia administratorom sieci szybkie i bezpieczne wdrażanie i monitorowanie sieci. Platforma ta oferuje również wsparcie dla wirtualnych sieci wirtualnych, w tym wirtualnych sieci LAN (VLAN) i wirtualnych sieci prywatnych (VPN). Cisco Amp8290 oferuje również możliwość tworzenia i zarządzania zaawansowanymi zasadami sieci, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd techniczny Cisco Amp8290

Czy wiesz, że okresowy przegląd techniczny budynku należy przeprowadzić co kilka lat, a stan niektórych instalacji sprawdzać nawet co rok? Taki obowiązek ciąży na każdym właścicielu obiektu budowlanego lub na jego zarządcy. Sprawdź, co dokładnie na ten temat mówią przepisy i które z nich dotyczą właścicieli domów jednorodzinnych.

Przegląd techniczny budynku - na czym polega?

Posiadanie własnego domu ma wiele zalet, ale wiąże się także z szeregiem obowiązków - przede wszystkim budynek należy użytkować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i utrzymywać go w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Bagatelizowanie tych obowiązków niestety wiąże się z poważnymi sankcjami. Warto mieć tego świadomość, jeszcze zanim się wybierze konkretny projekt domu i podejmie decyzję o jego budowie.

Przestrzeganie przepisów przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych musi być jakoś weryfikowane i właśnie do tego celu służy przegląd techniczny budynku. Jest to rodzaj kontroli przeprowadzanej przez uprawnionego fachowca, który sprawdza nieruchomość pod względem jej estetyki, stanu technicznego i przydatności do użytkowania.

Choć wielu właścicielom kontrole okresowe budynków wydają się jedynie uciążliwym i kosztownym obowiązkiem, tak naprawdę służą do zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkownikom. Dzięki nim można wykryć poważne usterki np. w instalacji gazowej, czy uszkodzenia kluczowych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby zagrażać nie tylko zdrowiu, ale nawet życiu mieszkańców.

Regularne kontrole techniczne powinny być przeprowadzane we wszystkich obiektach budowlanych. Pod tym pojęciem ustawodawca rozumie wszelkiego rodzaju budynki i budowle, a więc m. in. :Jakie budynki wymagają przeprowadzenia kontroli budowlanej?

 • domy jednorodzinne,
 • domy wielorodzinne (również bloki i wieżowce)
 • budynki użyteczności publicznej (np. urzędy, placówki służby zdrowia)
 • biurowce,
 • budynki handlowe i usługowe,
 • budynki przemysłowe itp.

Przepisy rozróżniają jednak zakres i rodzaj kontroli dla poszczególnych rodzajów budynków – dodatkowe obowiązki są przewidziane przede wszystkim dla większych obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2.

W jakim celu wykonuje się przegląd budynku?

Przegląd stanu technicznego budynku ma na celu ocenę:

 • estetyki obiektu i jego otoczenia,
 • aktualnej kondycji obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania,
 • wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowej,
 • sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 • Warto zauważyć,

  że kontrole służą nie tylko bieżącej ocenie stanu technicznego budowli, ale także dają wskazówki, co należy naprawić.

  W praktyce zalecenia takie mogą dotyczyć usunięcia konkretnych usterek lub uszkodzeń, a nawet większych remontów, jeśli jest to konieczne.

  Przegląd budynku - przepisy prawne

  Obowiązkowa kontrola budynków jest narzucona przez Prawo budowlane, czyli ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (aktualna wersja tego aktu prawnego została opublikowana w Dzienniku Ustaw 2020 r. poz. 1333). W Rozdziale 6 ustawy są szczegółowo opisane zasady przeprowadzania przeglądów technicznych i terminy ich wykonania, a także konkretne wskazania, kto może dokonywać takich kontroli i jak powinno się je dokumentować.

  Oprócz tego istnieją odrębne przepisy regulujące konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów poszczególnych instalacji w obiektach budowlanych.

  Co jaki okres należy wykonać przegląd budynku?

  Kontrole okresowe budynku muszą być przeprowadzane regularnie w konkretnych odstępach czasowych. Ustawodawca przewidział kilka różnych przeglądów i kilka terminów ich wykonywania.

  Coroczna kontrola budynku (co najmniej raz w roku) dotyczy sprawdzenia:

 • elementów narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych (np. wiatrów, opadów) oraz niszczący wpływ czynników występujących podczas użytkowania budowli,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (czyli dymowych, spalinowych, a także tych wentylacyjnych).  
 • W zakresie powyższych elementów obowiązuje kontrola półroczna budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

  Kontrola stanu technicznego budynku co 5 lat obejmuje kompleksowe sprawdzenie wszystkich kluczowych elementów obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania.

  Przeglądowi poddawane są m. :

 •  elementy konstrukcyjne (ściany nośne, stropy, fundamenty i ściany fundamentowe, wieńce i nadproża, dach, schody zewnętrzne i wewnętrzne),
 • elementy techniczne (elewacje, kominy, rynny i rury spustowe, tynki i izolacja termiczna, stolarka okienna i drzwiowa itp. ),
 • instalacje (wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, odgromowa, wentylacyjna itp. ). Kontroler ocenia również estetykę – samego budynku, jak i jego otoczenia, chodnika, a nawet ogrodzenia.
 • Dodatkowy przegląd i kontrola budynku są konieczne poza powyższymi terminami w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany działaniu czynnikom zewnętrznym np. po wichurze, pożarze, intensywnych opadach, czy wstrząsach sejsmicznych.

  Warto też wiedzieć, że w przypadku domów wielorodzinnych ich mieszkańcy mają prawo domagać się od ich zarządców dodatkowych kontroli, jeśli uznają, że jest to konieczne.

  Obowiązkowe przeglądy techniczne domu jednorodzinnego - jakie są?

  Na właścicielach domów jednorodzinnych ciążą w zasadzie te same obowiązki pod względem kontroli stanu budynku co na zarządcach domów wielorodzinnych. Przede wszystkim muszą dokonywać przeglądów 5-letnich. Pewien wyjątek dotyczy natomiast tych przeprowadzanych raz w roku.

  Coroczny przegląd techniczny domu jednorodzinnego dotyczy wyłącznie:

 •  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (w praktyce chodzi tu o instalacje służące np. do oczyszczania ścieków, gromadzenia odpadów stałych itp. ),
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.
 • W praktyce większość właścicieli domów prywatnych dokonuje głównie raz w roku przeglądów instalacji gazowych (najczęściej przed sezonem grzewczym) oraz wzywa kominiarzy. Tutaj warto pamiętać, że oprócz niezbędnych kontroli przewodów kominowych niezbędne jest również regularne ich czyszczenie. Zazwyczaj więc obie usługi (przegląd i czyszczenie) są wykonywane jednocześnie.

  Zgodnie z przepisami kanały wentylacyjne należy czyścić minimum raz w roku, natomiast kanały dymowe i spalinowe wymagają czyszczenia co najmniej raz na 3 miesiące (jeśli obsługują paleniska na paliwa stałe) lub raz na pół roku w przypadku palenisk na paliwa płynne lub gazowe.

  Przegląd budynków - inne obowiązkowe przeglądy

  Obowiązkowy przegląd okresowy budynku narzucony przez ustawę Prawo budowlane powinien obejmować kontrolę techniczną wszystkich instalacji, a więc także centralnego ogrzewania. Warto jednak wiedzieć, że istnieją odrębne przepisy, które zobowiązują właścicieli obiektów budowlanych do przeprowadzenia dodatkowych przeglądów tego systemu. Chodzi o Ustawę z dn. 29 sierpnia 2014 r.

  O charakterystyce energetycznej budynków, według której należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego kotła – wraz z oceną jego mocy (w stosunku do potrzeb użytkowych) oraz pod względem efektywności energetycznej. Takie badanie trzeba wykonać w następujących terminach:

 • raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kW,
 • raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.
 • Odrębne przepisy przewidują również konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych i czyszczenia systemów klimatyzacji (obowiązek dotyczy głównie zakładów pracy), czy też urządzeń dźwigowych (czyli wind).

  Przegląd techniczny budynku a naprawy i remonty

  Jeżeli podczas kontroli wykryte zostaną jakieś uszkodzenia, usterki lub nieprawidłowości, osoba dokonująca przeglądu może wskazać w protokole zalecenia dokonania niezbędnych napraw lub remontów, a także wyznaczyć terminy ich realizacji. Przy kolejnym badaniu technicznym będzie dokonana weryfikacja, czy właściciel wykonał wszystkie zalecenia.

  Jakie osoby są uprawnione do wykonania przeglądu budynku?

  O tym, kto wykonuje okresowy przegląd budynku, mówi wprost ustawa: może ją przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane. Oznacza to, że na przykład przegląd instalacji gazowej musi zrobić osoba, która ma udokumentowane świadectwo kwalifikacji E+D (eksploatacji i dozoru) w zakresie kontrolno-pomiarowym. W przypadku przeglądu systemów kominowych ustawa wskazuje, że może ich dokonywać kominiarz posiadający tytuł mistrza.

  Warto też wiedzieć,

  że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obiekcie mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwa mienia lub środowiska naturalnego, może być przeprowadzona kontrola budynku przez nadzór budowlany.

  Przegląd budynku - ile kosztuje?

  W praktyce kontrolę techniczną należy zlecić firmie lub osobie mającej do tego odpowiednie uprawnienia. Takie usługi są odpłatne, a cena za przegląd okresowy budynku zależy od cennika określonego indywidualnie przez dany podmiot. Ceny ustalane są rynkowo, a więc mogą się różnić w poszczególnych firmach i regionach kraju. Pod tym względem muszą uważać osoby, które szukają na tym polu oszczędności - na rynku nie brakuje oszustów, którzy oferują usługi w bardzo atrakcyjnych cenach, nie mając jednak stosownych kwalifikacji bądź uprawnień do przeprowadzania przeglądów.

  To, ile kosztuje przegląd techniczny budynku, w dużej mierze zależy od zakresu kontroli oraz powierzchni użytkowej budynku. Przykładowo, w jednej z warszawskich firm cena przeglądu rocznego budynku wynosi:

 • w przypadku powierzchni poniżej 1000m2 – od 400 do 700 zł (za całość)
 • w przypadku powierzchni powyżej 1000 i poniżej 1500 m2 – od 0, 70 do 0, 60 zł/1m²
 • w przypadku powierzchni powyżej 1500 i poniżej 2500 m2 – od 0, 60 do 0, 50 zł/1m².
 • Mieszkańcy domów wielorodzinnych również ponoszą koszty przeprowadzania przeglądów technicznych, ponieważ z reguły są one rozliczane w comiesięcznym czynszu.

  Protokół z kontroli stanu technicznego budynku - co z nim zrobić?

  Każda kontrola techniczna powinna być udokumentowana. Taki protokół z przeglądu budynku musi zawierać konkretne informacje – ich minimalny zakres wyszczególniony jest w ustawie. Jedną kopię dokumentu otrzymuje właściciel, który ma obowiązek przechowywać ją przez okres istnienia obiektu. Drugą kopię protokołu osoba wykonująca przegląd musi przekazać do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

  Jak odbywa się okresowy budynku mieszkalnego w czasie pandemii?

  W związku z pandemią koronawirusa wiele firm wstrzymało okresowo świadczenie usług, co uniemożliwiło przeprowadzenie przeglądów technicznych wielu budynków w wyznaczonym terminie. Wzbudziło to niepokój wśród wielu zarządców nieruchomości oraz właścicieli budynków jednorodzinnych.

  Na ten problem zareagowało Ministerstwo Rozwoju, które wyjaśniło, że kontrole roczne nie muszą odbywać się w terminie równym do 365 dni od daty poprzedniego przeglądu, lecz po prostu co najmniej raz w danym roku kalendarzowym. Osobom, którym nie udało się ich przeprowadzić np. wiosną 2020 roku podczas okresowego zamrożenia gospodarki, powinne były to zrobić w późniejszym czasie, gdy możliwość świadczenia usług została odblokowana.

  Brak aktualnego przeglądu budynku - jakie są konsekwencje?

  Kara za brak przeglądu okresowego budynku może być dotkliwa, dlatego nie warto lekceważyć tego obowiązku. Grozi za to bowiem grzywna do 5 tys. zł (mandat nakłada nadzór budowlany), a nawet postępowanie karne przed sądem, które może skutkować ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności na okres do 12 miesięcy. Z reguły najbardziej dotkliwe sankcje dotykają zarządców budynków wielorodzinnych, w których zaniedbania stanu technicznego budynku zagrażają życiu i zdrowiu wielu osób.

  Warto też pamiętać,

  że na sankcje narażają się również właściciele domów, którzy nie usuną nieprawidłowości wskazanych w protokole kontrolnym, czyli na przykład nie naprawią zwisającej rynny z dachu, nie usuną usterki pieca, czy nie przeprowadzą remontu sypiącej się elewacji.

  Kiedy i jak często powinieneś robić badanie techniczne samochodu? W tym poradniku odpowiemy na wszystko pytania dotyczące badanie technicznego samochodu. Przede wszystkim musisz wiedzieć to, że badanie techniczne samochodu jest obowiązkowe i dotyczy każdego właściciela pojazdu. Nie masz ważnego badania technicznego i trafiłeś akurat na kontrolę policji? Niestety będziesz musiał liczyć się z konsekwencjami, które mogą być dość dotkliwe. Co ci grozi za prowadzenie samochodu bez badania technicznego? Jakie zmiany weszły ostatnio w życie?

  Jak często musisz wykonywać badanie techniczne samochodu?

  Zacznijmy od tego, że badanie technicznej pojazdu jest obowiązkowe dla każdego pojazdu, który jeździ po drodze publicznej. Dlatego właściciele samochodów osobowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych i motocykli są zobowiązani do przeprowadzania cyklicznych badań technicznych. To jak często będziesz musiał zrobić przegląd samochodu lub innego pojazdu, zależy od jego rodzaju i wieku. Możesz być jednak pewien, że takie badanie należy przeprowadzić przynajmniej raz w roku. Jak to jednak wygląda w przypadku nowego samochodu. Jeśli Twoje auto wyjechało prosto z salonu, t pierwsze badanie techniczne musisz wykonać dopiero tuż przed upływem 3 lat od jego rejestracji, a drugie badanie przed upływem 2 lat od pierwszego przeglądu. Po tym czasie będziesz zobowiązany jeździć na przegląd techniczny co 12 miesięcy.

  Ile kosztuje przegląd techniczny pojazdu?

  Przegląd techniczny nie jest drogi i na pewno nie warto na nim oszczędzać. Jest to bardzo nierozsądne i niepotrzebne. Stawki za badanie techniczne pojazdu są następujące:

  • samochód osobowy – 98 zł + 1 zł opłaty ewidencyjnej, czyli 99 zł
  • samochód z instalacją gazową – 162 zł
  • motocykl – 63 zł
  • ciągnik rolniczy – 63 zł
  • motorower – 51 zł.

  Ubezpiecz samochód zdalnie

  Skorzystaj z bezpłatnej pomocy dedykowanego agenta.Porównaj oferty 30 towarzystw ubezpieczeniowych!

  Zamów rozmowę

  Jakie kary obowiązują za brak przeglądu technicznego?

  Biorąc pod uwagę dotkliwość kar i wysoki mandat, bez wątpienia odradzamy jazdę bez ważnego badanie technicznego. Jeżeli chcesz uniknąć konsekwencji, to przynajmniej raz do roku powinieneś takie badanie przeprowadzić. Okazuje się, że mandat wcale nie jest najdotkliwszą z kar, choć też do niskich nie należy. Oto co może Cię czekać, gdy Twoje badanie pojazdu nie jest aktualne:

 • Mandat w wysokości 500 zł Zapomniałeś, że minął termin kolejnego badanie technicznego? W najlepszym przypadku czeka Cię mandat, jeśli przypadkowo zatrzyma Cię policja. Taki mandat może zostać nałożony przez policję albo Inspektorat Transportu Drogowego. Kwota mandatu to nawet 500 zł. Jest to jednak ta lepsza opcja, dla tych osób, które spóźniają się z przeglądem tylko kilka dni. Na szczęście nie otrzymasz też za to przewinienie punktów karnych, co najwyżej oprócz mandatu dostaniesz upomnienie. Jednak, gdy jeździsz bez przeglądu od kilku miesięcy bez mandatu, to wtedy musisz liczyć się z poważniejszymi konsekwencjami.
 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego Załapałeś się na kontrolę i okazuje się, że nie masz ważnego przeglądu technicznego. Policja zatrzyma Ci zatem dowód rejestracyjny i wystawi skierowanie na badanie techniczne. Masz na to badanie 7 dni. Dzięki cyfryzacji policja nie zabierze Twojego „papierowego” dowodu rejestracyjnego. Kiedyś policja zatrzymywała dowód i Twojego wystawiała zaświadczenie, które umożliwiało dojazd do stacji kontroli w celu przeprowadzenia przeglądu. Teraz dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany wirtualnie, ponieważ policja ma stały dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców CEPiK. Tak naprawdę nie musisz ze sobą wozić dowodu rejestracyjnego. Twoją dokumentację policja sprawdzi w CEPIK. Jeśli okaże się, że nie przeprowadzałeś badania technicznego lub się ono zdezaktualizowało, to policja zablokuje Twój dowód rejestracyjny w systemie. Kiedy dojdzie do blokady, to w Twoim interesie jest jak najszybciej wykonać badanie techniczne, a następnie udać się z aktualnym przeglądem do urzędu lub na policję. Twój dowód rejestracyjny zostanie wtedy odblokowany.
 • Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego bez możliwości dalszego prowadzenia pojazdu Są sytuacje, kiedy policja może zatrzymać Twój pojazd. Może to nastąpić, gdy nie masz aktualnego przeglądu, a policja ma zastrzeżenia co do stanu technicznego auta. Taki pojazd może zagrażać bezpieczeństwu na drodze, więc policja wykorzysta swoje uprawnienia, żebyś nie mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. Niestety będzie to dla Ciebie bardzo kosztowne, ponieważ będziesz musiał ponieść koszty holowania samochodu lub innego pojazdu na najbliższy parking. Koszt lawety to kolejna kara za brak badanie technicznego, która może nadwyrężyć Twój budżet.
 • Odmowa wypłaty odszkodowania Jedną z kar, która może Cię szczególnie dotknąć, jest odmowa wypłaty odszkodowania. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, samochód bez ważnych badań technicznych jest pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić Ci wypłaty odszkodowania, gdy podczas wypadku, kolizji lub stłuczki z Twoim udziałem okaże się, że Twój samochód nie ma przeglądu. Roszczenie z tytułu ubezpieczenia AC może zostać zmniejszone lub całkowicie stracisz prawo do niego. Natomiast w przypadku OC, jako sprawca nie poniesiesz konsekwencji oprócz tego, że dostaniesz mandat.
 • Podwójna stawka za badanie techniczne Ustawodawca, chcąc wymusić na kierowcach odpowiedzialność za swój pojazd i bezpieczeństwo na drodze, przygotował kolejną niespodziankę dla kierowców. W przypadku, gdy spóźnisz się z badaniem ponad 30 dni, to czekają Cię kolejne finansowe kary. Otóż w przypadku spóźnienia zapłacisz za przegląd dwa razy więcej. W ten sposób ustawodawca upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony poniekąd zmusza nas przeprowadzania badania technicznego na czas, a z drugiej strony zapewnia dodatkowe wpływy do kasy Transportowego Dozoru Technicznego. To nie wszystkie zmiany. Od 2021 r. diagnosta jest zobowiązany do wykonania podczas przeglądu zdjęcia pojazdu, które są dowodem na to, że taki, a nie inny pojazd faktycznie pojawił się w stacji diagnostycznej.
 • Jak mogę odzyskać dowód rejestracyjny, odebrany za brak przeglądu?

  Policja zablokowała wirtualnie Twój dowód rejestracyjny, ponieważ Twój przegląd okazał się nieaktualny. Twoim zadaniem jest przeprowadzić przegląd techniczny samochodu jak najszybciej. Co dalej? Jak odzyskać dowód rejestracyjny? Kiedy wykonasz już badanie w stacji diagnostycznej i opinia o pojeździe będzie pozytywna, to otrzymasz odpowiednie zaświadczenie, które jest ważne przez 30 dni. Możesz również poprosić o pieczątkę, którą zostanie wbita do dowodu rejestracyjnego. Po otrzymaniu zaświadczenia możesz spokojnie ruszyć w trasę, ale pamiętaj, że i tak musisz udać się do Wydziału Komunikacji lub na policję. Kiedy pokażesz zaświadczenie, że wykonano przegląd, to systemu CEPIK zniknie informacja o zablokowaniu dowodu rejestracyjnego.

  Co należy zrobić w sytuacji negatywnego wyniku badań technicznych?

  Może się również okazać, że Twój samochód nie przejdzie badania technicznego. W trakcie badania wyjdą różne usterki i diagnosta nie będzie miał możliwości zatwierdzić takiego badania. W Twoim dowodzie rejestracyjnym pojawi się informacja, że przeprowadzono przegląd techniczny, ale nie dał on pozytywnego wyniku. Co wtedy można zrobić? Masz 14 dni na to, żeby usunąć bądź naprawić wszystkie usterki i ponownie pojawić się na badaniu technicznym. Nie musisz wtedy płacić pełnej stawki za badanie techniczne, ale tylko poniesiesz koszty dodatkowe kontroli wykazanych wcześniej usterek.

  Czy brak przeglądu w samochodzie zwalnia ubezpieczyciela z wypłacenia odszkodowania w razie wypadku?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu polisy AC lub NNW, kiedy Twój samochód uczestniczył wypadku bądź w stłuczce i okaże się, że nie miałeś aktualnego badania technicznego. Ubezpieczyciele w takich sytuacjach najczęściej wyłączają możliwość wypłaty odszkodowania, gdy okaże się, że stan techniczny samochodu miał wpływ na powstanie szkody.

  Ubezpieczenie OC samochodu a brak badania technicznego

  Na podstawie poszczególnych przepisów prawa, co roku jesteś zobowiązany do wykonania badania technicznego oraz wykupienia ubezpieczenie OC. OC pojazdu jest to rodzaj ubezpieczenie komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wyrządzenia szkody przez nas konkretnej osobie, ubezpieczenie OC pokryje wszystkie koszty. Uświadamiamy swoim klientom, że jeżeli polisa OC straci ważność, to kary są naliczane już od pierwszego dnia, kiedy ta ważność upłynie. Kara finansowa za brak OC jest bardzo dotkliwa. Musisz w takim wypadku liczyć się z karą w wysokości nawet 5000 zł. Taka opłata dotyczy samochodów osobowych, w przypadku samochodów dostawczych może ona być dużo wyższa. Natomiast brak badań technicznych nie oznacza, że ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty całego odszkodowania. Otrzymasz przynajmniej jakąś jego część. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w przypadku ubezpieczenia AC.

  Ubezpieczenie AC samochodu

  Nie masz obowiązku wykupywania ubezpieczenia AC. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem. Jednak doradcy ubezpieczeniowi z www. ubezo. pl zalecają wykup polisy AC. Polisa AC pokryje bowiem nasze szkody własne, gdy przykładowo nie możemy pokryć naszej szkody z cudzego OC. Ubezpieczenie AC chroni nas również finansowo przed kradzieżą lub uszkodzeniem pojazdu. Kiedy się okaże podczas zdarzenia, że nie miałeś przeglądu auta, to ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty ubezpieczenia lub wypłacić tylko jego część.

  Zmiany dotyczące badań technicznych planowane w nowej ustawie

  Jakie zmiany wprowadzi planowana ustawa o badaniu technicznym pojazdów? Zmiany dotyczą m. in. funkcjonowania stacji diagnostycznych. Przede wszystkim zmieni się sposób wykonywania przeglądu technicznego w stacji diagnostycznej. Ustawa przewiduje również kilka innych rozwiązań. Postanowiliśmy im się przyjrzeć:

 • Wykonywanie zdjęć podczas przeglądu Jedną z najważniejszych propozycji, jest konieczność wykonywania zdjęć podczas przeglądu technicznego. Diagnosta będzie miał obowiązek wykonać zdjęcie całej bryły samochodu oraz zegarów licznika. Wszystkie zrobione zdjęcia powinny być przechowywane w stacji diagnostycznej przez minimum 5 lat. Rozwiązanie to ma pomóc wyeliminować wątpliwości związane ze stanem technicznym pojazdu.
 • Podwójna opłata za przegląd dla spóźnionych Opłata ta będzie dotyczyć tych osób, które przeprowadziły przegląd swojego samochodu 30 dni po terminie. Wtedy za badanie techniczne przyjdzie zapłacić podwójną stawkę. Jest to dodatkowo i dość dotkliwa kara za brak badania technicznego.
 • Uwzględnienie planowanego terminu przeglądu Jest to udogodnienie dla osób, które przyjadą na przegląd na maksymalnie 30 dni przed terminem upływu ważności badania technicznego. Kolejny termin badania otrzymasz bowiem po roku od planowanego, a nie wykonanego przeglądu technicznego. Przyjeżdżając wcześniej na stację kontroli, nic nie stracisz, jeśli chodzi o liczbę dni do kolejnego, obowiązkowego badania technicznego.
 • Planowane zmiany dotyczące przeglądów technicznych i ich znaczenie

  Stan techniczny samochodu ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Wiele wypadków w Polsce jest spowodowanych złym stanem technicznym samochodów. Dlatego nie ma co dziwić się ustawodawcy, że chce wymusić na kierowcach regularne przeglądy. Stąd w nowej ustawie znajdzie się kilka bardzo ważnych zmian, które mogą wpłynąć na postawę kierowców. Konieczność wykonywania zdjęć, większe opłaty za przegląd po terminie to tylko dwie z proponowanych zmian. Wprowadzenie ustawy w życie zostało przesunięte na początek 2022 r. Ministerstwo chce dać więcej czasu stacjom diagnostycznym, do wdrożenia koniecznych zmian.

  Jednak my zawsze przypominamy, że nie tylko kary powinny nas motywować do wykonania przeglądu. Przede wszystkim musimy brać pod uwagę nasze bezpieczeństwo i spokojną jazdę. Samochód z usterkami w złym stanie technicznym zagraża nam i innym uczestnikom ruchu drogowego. Co jeszcze możemy zrobić, żeby zapewnić sobie komfort jazdy? Są to polisa OC, która jest obowiązkowa oraz ubezpieczenie dobrowolne jak Auto Casco (AC) lub ubezpieczenie NNW. Chronisz się wtedy nie tylko przed wypadkami, ale również przed kradzieżą i uszkodzeniami.

  Chcesz znaleźć odpowiedni dla siebie pakiet ubezpieczeń? Zapraszamy do kontaktu z doradcami ubezpieczeniowymi z www. pl. Pomożemy Ci znaleźć najlepsze i najtańsze ubezpieczenie. Wyliczymy też, ile będzie Cię kosztować składka. Odpowiednie ubezpieczenie oraz aktualny przegląd techniczny to komfort jazdy i bezpieczeństwo na drodze.

  Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

  Wiele towarzystw do wyboru, kompleksowa ochrona Twojego auta, pełne wsparcie doradców.

 • Zamów rozmowę Formularz kontaktowy
 • Telefon do eksperta(+48) 571 394 901

  Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
  If you watch the ads, you support portal and users.

  Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

  locarnos 12 Jul 2021 20:21 7248

  • #1Level 5  

   #1

   Witam. Auto miało przegląd do 13. 07. Badanie zostało wykonane 10. 07 i przegląd zgodnie z tym co wyczytałem powinien być ważny do 13. 22. Natomiast wpisane jest że ważny jest do 10. Czy nie powinno być tak że jak robię przegląd wcześniej to w dowodzie powinna być wbita późniejsza data do której był przegląd?

  • #2Jacek1lLevel 15  #2

   Przegląd jest ważny rok czasu od momentu jego wykonania.

  • #3bumbleLevel 39  #3

   locarnos wrote:

   Czy nie powinno być tak

   nie nie powinno

  • #4sanfran

   Network and Internet specialist  #4

   locarnos wrote:

   Czy nie powinno być tak że jak robię przegląd wcześniej to w dowodzie powinna być wbita późniejsza data do której był przegląd?

   Zdaje się trwają pracę nad modyfikacją prawa, aby to działało w ten sposób, czyli aby data była utrzymana należy zbadać samochód w terminie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu, ale na razie to rok od badania.

  • #5#5

   To w sieci źle piszą

   Quote:

   Od 2019 roku można też wykonać badanie techniczne auta „na zapas”, czyli na 30 dni przed upływem ostatecznego terminu. Co więcej, nawet jeśli wykonamy przegląd szybciej, jego ważność zostanie wydłużona o rok, licząc od daty znajdującej się w dowodzie rejestracyjnym.

   https://kioskpolis. pl/przeglad-samochodu-sprawdz-co-powinienes-wiedziec/

  • #6ta_tar#6

   locarnos wrote:

   To w sieci źle piszą

   Chyba nie wszystkie stacje o tym wiedzą. Sprawdziłem swój dowód i mając termin na 23 maja, zrobiłem badania w dniu 14 maja i niestety wpis następnych badań mam na 14 maja następnego roku.

  • #7#7

   locarnos wrote:

   Od 2019 roku można też wykonać badanie techniczne auta „na zapas”, czyli na 30 dni przed upływem ostatecznego terminu.

   Czyli zmodyfikowali. Należy się pyszczyć u diagnosty.

  • #8JacdiagLevel 26  #8

   locarnos wrote:

   To w sieci źle piszą

   Bo nie słucha się plotek tylko korzysta z zapisów prawa, a to jest publikowane na http://isap. pl/
   ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
   Terminy badań określa ustawa`Prawo o ruchu drogowym Art. 81
   Najnowszy tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 450 http://isap. xsp? id=WDU20210000450

   Quote:

   5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 6-10.
   6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki "SAM", pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.
   7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
   8. Przepisy ust. 6 i 7 dotyczą również pojazdów, o których mowa w ust. 6 i 7, zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą. W tym przypadku za dzień pierwszej rejestracji, o której mowa w ust. 6 i 7, przyjmuje się dzień pierwszej rejestracji za granicą.
   9. Okresowe badanie techniczne autobusu przeprowadza się przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji i następnie co 6 miesięcy.
   10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym. W przypadku pojazdu zabytkowego, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego podlega on corocznym badaniom technicznym.

   Jeżeli wynik badania jest negatywny (N) to na "poprawkę" jest 14 dni, a termin na poprawkowym jest ustalany na rok od dnia badania z wynikiem N

   Quote:

   6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki istotne oraz usterki stwarzające zagrożenie zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego. Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki.

   Dodano po 14 [minuty]:

   sanfran wrote:

   Należy się pyszczyć u diagnosty.

   Zapraszam na SKP i życzę "sukcesów w pyszczeniu"

  • #9kikoo2Level 11  #9

   W paragrafach jest:Nalerzy wykonać przegląd do roku od poprzedniego przeglądu. nie dotyczy nowych i innych szczególnych sytuacji. Nic niema o datach i wydłużaniu.

  • #10cirrostratoLevel 37  #10

   ,, Nówka'' czterolatka, po trzech latach robię przegląd.... teraz po roku robię kolejny przegląd, pan diagnosta nawet okiem nie mrugnął, ścieżkę zdrowia przejechałem, dowód rejestracyjny dostałem opłacając wcześniej 99zł bez żadnego wpisu..... zapomniałem, że drugi przegląd robi się PO DWÓCH LATACH a dopiero kolejne co roku.

  • #11750kVLevel 32  #11

   cirrostrato wrote:

   ,, Nówka'' czterolatka, po trzech latach robię przegląd....

   Diagnosta uznał, że domagasz się przeglądu z troski o bezpieczeństwo, wynikającej z podejrzenia przez Ciebie usterek. Uznał ten przegląd za dodatkowy, nie obowiązkowy.

  • #12Gerri

   Mercedes specialist  #12

   W Irlandii można zrobić przegląd z wyprzedzeniem do trzech miesięcy. Czyli jak zrobię trzy miesiące przed nakazanym terminem to mam podbite na 15 miesięcy.

  • #13#13

   Fragment ze strony:
   https://www. pl/page/portal/news/zmia... hnicznych-samochodow-od-1-wrzesnia-2022-roku/

   "Badanie 30 dni przed terminem z uwzględnieniem poprzedniej daty
   Zyskają przewidujący kierowcy, którzy na stacji diagnostycznej stawią się do 30 dni przed wyznaczonym terminem. W ich przypadku termin kolejnego badania będzie wyznaczony na rok od poprzednio ustalonej daty. To ukłon w stronę kierowców, którzy z jakiegoś powodu chcą wykonać badanie wcześniej (np. z uwagi na planowany wyjazd). "

   Wychodzi na to że dopiero od 01. 09. 2022 będzie wpis od poprzedniej daty a nie bieżącej daty badania.

   Gerri wrote:

   Czyli jak zrobię trzy miesiące przed nakazanym terminem to mam podbite na 15 miesięcy.

   Nie masz na następne 15 miesięcy tylko nadal masz na 12 miesięcy od obowiązującej dat, bo te trzy miesiące pokrywają się.

  • #14#14

   No tak. Rzeczywiście masz rację. Ale mam przynajmniej jakieś pole manewru

  • #15janosiksikLevel 23  #15

   Irlandia to dziwny kraj, opony możesz mieć, każdą inną ale jak brakuje Tobie kołpaka to przeglądu nie przejdziesz, chyba że.... zdejmiesz pozostałe trzy. Jeśli nie działa wycieraczka tylnej szyby, przeglądu nie będzie, chyba że.... zdejmiesz ramię tej wycieraczki. Najgorzej, jak zacina się korek wlewu paliwa, o przeglądzie możesz zapomnieć.

  • #16#16

   ta_tar wrote:

   Wychodzi na to że dopiero od 01. 2022 będzie wpis od poprzedniej daty a nie bieżącej daty badania.


   autobaza. pl/ wrote:

   Oczywiście fakt, że zmiany w badaniach technicznych zaczną obowiązywać od 1 września 2022 roku, nie jest jeszcze przesądzony. Przypomnijmy, że o dużych zmianach w tym obszarze mówi się od jesieni 2020 roku. Jednak w końcu projekt trafił do Komisji Prawniczej. Teraz musi zostać zatwierdzony przez rząd, następnie trafić na salę plenarną, zostać przegłosowany i podpisany przez prezydenta.

   Więc jak się pojawi odpowiedni dziennik ustaw, to wtedy możemy dyskutować

   A teraz to podpada pod SF

   Dodano po 12 [minuty]:

   ps.
   teraz dopatrzyłem, że to staroć z 9 lutego 2022

  Przegląd techniczny Cisco Amp8290

  Bezpośredni link do pobrania Przegląd techniczny Cisco Amp8290

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przegląd techniczny Cisco Amp8290