Rysunek wymiarowy Frigidaire Cfef3046lsj

Rysunek wymiarowy Frigidaire CFef3046lsj to profesjonalny rysunek wymiarowy dla lodówki Frigidaire CFef3046lsj. Rysunek wymiarowy zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące wymiarów i cech produktu, w tym szerokość, wysokość i głębokość lodówki, a także obrazujący sposób montażu. Rysunek wymiarowy jest przydatnym narzędziem dla osób planujących zakup lub instalację lodówki Frigidaire CFef3046lsj, ponieważ pozwala im dokładnie wiedzieć, jakie wymiary muszą być spełnione i jak lodówka będzie wyglądać w miejscu, w którym jest instalowana.

Ostatnia aktualizacja: Rysunek wymiarowy Frigidaire Cfef3046lsj

Rysunek techniczny maszynowy – Zasady wymiarowania

Rysunek techniczny to podstawa do wykonania jakiegoś przedmiotu. Jednak samo narysowanie go w rzutach prostokątnych to za mało. Same rzuty, bowiem informują nas o kształcie przedmiotu i szczegółach jego wyglądu, ale nie mówią nic o jego wielkości. Należy dodać konieczne wymiary, czyli zwymiarować go.

Przystępując do wymiarowania rysunku technicznego należy pomyśleć o osobie, która na jego podstawie będzie wykonywać dany przedmiot. Trzeba zadbać o to, aby nie zabrakło żadnego z potrzebnych wymiarów i aby można je było jak najłatwiej sprawdzić na materiale podczas obróbki.

Wymiarowanie jest to podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych. Wymiarowanie jest jedną z najważniejszych czynności związanych ze sporządzeniem rysunku technicznego i objete jest wieloma zasadami. To powoduje, że rysunek staje się powszechnie zrozumiały i możliwe jest wykonanie przedmiotu zgodnie z wymaganiami konstruktora - autora rysunku.

Rysunek techniczny będący podstawą wykonania przedmiotu, narysowany bez wymiarów albo z błędami i brakami w zakresie wymiarowania nie ma żadnej wartości.

Ogólne zasady wymiarowania w rysunku technicznym maszynowym dotyczą:

 • linii wymiarowych i pomocniczych linii wymiarowych
 • strzałek-grotów wymiarowych
 • liczb wymiarowych
 • znaków wymiarowych

Linie wymiarowe

Linie wymiarowe rysuje się linią ciągłą cienką równolegle do wymiarowanego odcinka w odległości co najmniej 10 mm. Są one zakończone grotami dotykającymi ostrzem krawędzi przedmiotu, pomocniczych linii wymiarowych lub osi symetrii z reguły od wewnątrz linii, między którymi wymiar ma być podany. Przy braku miejsca groty można umieszczać na zewnątrz tych linii, na ich przedłużeniach.
Linie wymiarowe nie mogą się przecinać. Jedynym dopuszczalnym wyjątkiem od ogólnego zakazu przecinania się linii wymiarowych jest przecinanie się linii wymiarowych średnic w ich środku.

Pomocnicze linie wymiarowe

To są to linie ciągłe cienkie, będące przedłużeniami linii rysunku. Rysuje się je prostopadle do mierzonego odcinka.

Pomocnicze linie wymiarowe mogą się przecinać.

strzałki-groty wymiarowe

 • Długość grota powinna wynosić 6-8 grubości linii zarysu przedmiotu, lecz nie mniej niż 2, 5 mm.
 • Grot może być otwarty, zamknięty lub zamknięty i zaczerniony. Z reguły groty powinny być zaczernione. Na szkicach odręcznych dopuszcza się stosowanie grotów niezaczernionych.
 • Długość grotów powinna być jednakowa dla wszystkich wymiarów na rysunku.
 • Ostrze grota powinno mieć kąt rozwarcia, zawarty w przedziale 15÷90°.
 • Zasadniczo ostrza grotów powinny dotykać od wewnątrz linii, między którymi wymiar podajemy.
 • Przy podawaniu małych wymiarów groty można umieszczać na zewnątrz tych linii, na przedłużeniach linii wymiarowej.
 • Dopuszcza się zastępowanie grotów cienkimi kreskami o długości co najmniej 3, 5 mm, nachylonymi pod kątem 45o do linii wymiarowej albo zaczernionymi kropkami o średnicy do 3mm.
 • Liczby wymiarowe

 • Liczby wymiarowe pisze się nad liniami wymiarowymi w odległości 0, 5 - 1, 5 mm od nich, mniej więcej na środku. Wymiary liniowe (długościowe) podaje się w milimetrah przy czym oznaczenie "mm" pomija się. Wymiary kątowe podaje się w stopniach, minutach i sekundach, oznaczając je odpowiednio symbolami °, ' oraz ''
 • Jeżeli zachodzi potrzeba podania wymiaru w innej jednostce, to za liczbą należy podać jej symbol bez żadnych nawiasów
 • Jeżeli linia wymiarowa jest krótka, to liczbę wymiarową można napisać nad jej przedłużeniem
 • Należy unikać umieszczania liczb wymiarowych na liniach zarysu przedmiotu, osiach i liniach kreskowania przekrojów.
 • Należy unikać przecinania się linii pomocniczych wymiarowych z liniami wymiarowymi innych wymiarów i z liniami rysunku
 • Wymiary powinny być tak rozmieszczone, żeby jak najwięcej z nich można było odczytać patrząc na rysunek od dołu lub od prawej strony
 • Jeżeli jest to konieczne, to trzeba w miejscach, gdzie mają być napisane liczby wymiarowe lub narysowane groty, przerwać linię rysunku
 • Wymiary nominalne pisze się pismem o wysokości min. 3, 5 mm
 • Ułamki zwyczajne i odchyłki graniczne pisze się pismem o jeden stopień mniejszym (lecz nie mniej niż 2, 5 mm)
 • Na dużych rysunkach poglądowych wysokość cyfr przyjmuje się odpowiednio do grubości linii rysunkowych
 • Na wszystkich rysunkach wykonanych na jednym arkuszu i w jednakowej podziałce liczby wymiarowe powinny mieć jednakową wysokość, niezależnie od wielkości rzutów i wartości wymiarów
 • Znaki wymiarowe

  Do wymiarowania wielkości średnic i promieni krzywizn, gwintów stosujemy specjalne znaki wymiarowe.
  Średnice wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem Ø (fi). Znak ten pomija się gdy wymiar podany jest w postaci symbolu (d) oraz przed oznaczeniem gwintu.

  Średnice powierzchni obrotowych przedstawione na rysunku w postaci niepełnego okręgu wymiaruje się jak na rysunkach poniżej. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_srednice. jpg" alt="wymiary srednice"/>

  Promienie łuków wymiarujemy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem R. Linię wymiarową prowadzi się od środka łuku i zakańcza się grotem tylko od strony łuku.

  Grubość płaskich przedmiotów o nieskomplikowanych kształtach zaznaczamy poprzedzając liczbę wymiarową znakiem x. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_prom. jpg" alt="wymiary prom"/>

  Gwinty wymiaruje się przez podanie oznaczenia gwintu i jego długości użytkowej. Oznaczenie gwintu składa się ze znaku określającego rodzaj gwintu i jego wymiarów. pl/images/stories/artykuly/Marek/wymiary_gwinty. png" alt="wymiary gwinty"/>

   Znaki wymiarowe

  ZnakNazwa znakuPrzykład zapisuZastosowanie
  ØśrednicaØ100wymiarowanie elementów okrągłych, kołowych
  RpromieńR50wymiarowanie promieni łukówkwadrat  10wymiarowanie elementów kwadratowychkąt, wielokąt6 20wymiarowanie wielokątów foremnych z parzystą liczbą boków (poza kwadratem)SRpromień kuliSR50wymiarowanie powierzchni kulistychśrednica kuliSØ40wymiarowanie średnicy kulixgrubość przedmiotu w jednym rzuciex5wymiarowanie grubości jeżeli mamy tylko jeden rzutpochylenie powierzchni 1:100wymiarowanie powierzchni pochylonych pod małym kątem długość rozwinięcia  200wymiarowanie przedmiotów wygiętych po wyprostowaniu lub w rozwinięciudługość łuku


  100

  wymiarowanie długości łuku

  Podstawowe zasady wymiarowania

  Podstawowe zasady wymiarowania w rysunku technicznym dotyczą:

  1. Stawiania wszystkich wymiarów koniecznych
 • Zawsze podajemy wymiary gabarytowe (zewnętrzne), wymiary mniejsze rysujemy bliżej rzutu przedmiotu
 • Zawsze podajemy tylko tyle i takich wymiarów, które są niezbędne do jednoznacznego określenia wymiarowego przedmiotu
 • Każdy wymiar na rysunku powinien dawać się odmierzyć na przedmiocie w czasie wykonywania czynności obróbkowych
 • Wymiary powinny być umieszczane na tych rzutach, na których wymiarowane elementy przedmiotu widać najwyraźniej
  1. Niepowtarzania wymiarów
  2. Wymiarów nie należy nigdy powtarzać, ani na tym samym rzucie, ani na różnych rzutach tego samego przedmiotu
  3. Każdy wymiar powinien być podany na rysunku tylko raz i to w miejscu, w którym jest on najbardziej zrozumiały, łatwy do odszukania i potrzebny ze względu na przebieg obróbki
   1. Niezamykania łańcuchów wymiarowych
   2. Łańcuchy wymiarowe stanowią szereg kolejnych wymiarów równoległych (tzw. łańcuchy wymiarowe proste) lub dowolnie skierowanych (tzw. łańcuchy wymiarowe złożone)
    W obu rodzajach łańcuchów nie należy wpisywać wszystkich wymiarów, gdyż łańcuch zamknięty zawiera wymiary zbędne wynikające z innych wymiarów. Łańcuchy wymiarowe powinny więc pozostać otwarte, przy czym pomija się wymiar najmniej ważny.

    1. Pomijania wymiarów oczywistych
    2. Pomijanie wymiarów oczywistych dotyczy przede wszystkim wymiarów kątowych, wynoszących 0o lub 90o, tj. odnoszących się do linii wzajemnie równoległych lub prostopadłych.

     1. Wymiarowania od baz
     2. Wymiarowanie powinno uwzględniać proces konstruowania, wykonania przedmiotu i pomiary w trakcie kolejnych faz tego procesu. Należy obrać odpowiednie powierzchnie przedmiotu jako bazy pomiarowe niezbędne w trakcie jego wykonania. Rozróżnia się w związku z tym bazy: konstrukcyjne, obróbkowe, pomiarowe. Wybór następuje podczas tworzenia i opracowywania technologii. To jest trudny i szeroki temat, który przekracza ramy tego artykułu.

      1. Unikania wymiarowania niewidocznych zarysów i powierzchni przedmiotu
      2. Takie fragmenty narysowane liniami kreskowymi nie powinny być wymiarowane w tym rzucie. Powinien powstać inny rzut albo przekrój, który już wyrażnie pokazuje ten fragment przedmiotu.

       1. Wymiarowanie równoległe
       2. Polega na podawaniu wszystkich wymiarów równoległych do jednej bazy (powierzchni lub linii). Przy wymiarowaniu w układzie równoległym dokładność każdego wymiaru zależy tylko od dokładności samej obróbki, a nie zależy od dokładności innych wymiarów przedmiotu. Ten sposób wymiarowania stosuje się, gdy zależy nam na uzyskaniu dokładnego położenia pewnej ilości powierzchni przedmiotu od wybranej uprzednio bazy.

        1. Wymiarowanie szeregowe
        2. Polega na wpisywaniu wymiarów równoległych jeden za drugim. Ten sposób wymiarowania stosuje się gdy zależy na dokładności wzajemnego położenia sąsiednich elementów przedmiotu.

         1. Wymiarowanie mieszane
         2. To jest połączenie wymiarowania w układzie równoległym i szeregowym i jednoczy zalety obu tych sposobów. Dzięki takiemu wymiarowaniu, wszystkie ważne wymiary przedmiotu mogą być bezpośrednio podane, a zatem i bezpośrednio sprawdzone. pl/images/wym_szereg. jpg" alt="wym szereg"/>

          Temat „Rysunek techniczny maszynowy - zasady wymiarowania” to ważny, ale wąski zakres materiału z całej dziedziny wiedzy o tworzeniu rysunków technicznych. Warto zapoznać się również z zasadami rzutowania, rysowania przekrojów, przenikań i rozwinięć powierzchni, a także złożeń części. Innym ciekawym tematem jest pokrótce poruszone w tym artykule „ Wymiarowanie od baz”.

          Każdy doświadczony technolog, ślusarz narzędziowy, monter maszyn i urządzeń doskonale wie, że podanie wymiaru to jeszcze nie wszystko. Wymiar musi być odpowiednio wybrany, po to aby był odpowiednio zmierzony przez wykonawcę detalu i w końcowym efekcie detal pasował do innych współpracujących detali.

          Kliknięcie przycisku „Akceptuj” spowoduje aktywację wszystkich kategorii plików cookie. „W ustawieniach plików cookie ” możesz edytować swoje ustawienia i odrzucać niepotrzebne pliki cookie. Więcej informacji na temat naszych plików cookie można znaleźć w informacjach dotyczących plików cookie, polityce prywatności i na stronie redakcji.
           

          Dzieki plikom cookie nasza witryna internetowa dziala zdecydowanie lepiej. Pliki cookie umozliwiaja np. dostep do nawigacji pomiedzy stronami lub do bezpiecznych sekcji naszej witryny internetowej.

          Te pliki cookie umozliwiaja nam statystyczna ocene sposobów korzystania z witryny na podstawie anonimowych i spseudonimizowanych danych w celu optymalizacji doswiadczenia uzytkownika.

          Szczegóły
          Kategoria: Samouczek ZWCAD

          Wymiary są nieodłącznym elementem rysunku technicznego. Najczęściej spotyka się je, co jest zrozumiałe, na rysunkach wykonawczych, niemniej jednak nawet na rysunkach złożeniowych „czują” się doskonale informując np. o gabarytach urządzenia. Również dokumentacja techniczna elementów wykonywanych na maszynach CNC nie jest ich pozbawiona.

          Polskie normy bogato opisują rodzaje wymiarów oraz zalecane sposoby ich umieszczania na rysunku. Celowo użyłem słowa „zalecane” gdyż tak bogaty temat jak wymiarowanie nie da się opisach na kilkunastu stronach normy, dlatego są tam ujęte tylko generalne wytyczne do stosowania, natomiast zasadą naczelną jest aby rysunek był czytelny. W swojej praktyce inżynierskiej kilka razy zdarzyło mi się postawić wymiar niezgodnie z wytycznymi w normie, ale były to zawsze sytuacje wyjątkowe, a co najważniejsze tak postawiony wymiar nie wpływał negatywnie na czytelność dokumentacji.

          4. 1. TWORZENIE WŁASNEGO STYLU WYMIAROWANIA

          W programie ZWCAD standardowo znajdują się zdefiniowane już dwa style wymiarowania, których parametry (rodzaj strzałek, ich wielkość itp. ) można oczywiście zmieniać dopasowując je do własnych potrzeb. Istnieje również możliwość stworzenia własnego stylu wymiarowego i właśnie od tego teraz zaczniemy.

          Po otwarciu okna Style wymiarowania dostępne są, o czym wspominałem powyżej, dwa style wymiarowe, które można podejrzeć dzięki okienku Podgląd – wystarczy tylko kliknąć w jeden z nich. Jak widać ISO-25 swym wyglądem bliższy jest wymaganiom polskich norm niż Standard, w związku z czym zostanie on wykorzystany jako baza przy definiowaniu własnego stylu wymiarowego. 2. WSTAWIANIE WYMIARÓW (1/2)

          Proszę zwrócić uwagę na tekst wymiarowy ∅62 który „koliduje” z osiami symetrii zmniejszając tym samym czytelność rysunku – aby temu zaradzić należy go przesunąć. W tym celu:

          Jak widać na rysunku powyżej wymiar ∅50±0. 05 przecina się z osiami symetrii oraz liniami konturowymi co negatywnie wpływa na czytelność rysunku. Aby temu zaradzić można tekst wymiarowy wyprowadzić na zewnątrz, albo poprzycinać kolidujące z wymiarem linie tak aby utworzyć przestrzeń wokół niego – rysunek poniżej.

          Proszę zwrócić uwagę, że przed wartością wymiaru pojawił się symbol średnicy ∅ - rysunek poniżej. 3. TWORZENIE SZCZEGÓŁÓW

          Szczegóły na rysunku technicznym pełnią ważną funkcję umożliwiając przedstawienie w powiększeniu tych elementów detalu, które w podziałce stosowanej na rysunku są zbyt małe aby je w sposób jednoznaczny przedstawić i zwymiarować. 4. WSTAWIANIE WYMIARÓW (2/2)

          Zanim przystąpimy do wymiarowania szczegółu A kilka słów wyjaśnień. Otóż utworzony w rozdziale 4. 1 styl wymiarowy Własny posiada skalę wymiarów 1, co oznacza, że wartości wstawianych wymiarów odpowiadają rzeczywistym wielkościom wymiarowanych obiektów. Jeżeli więc ten styl zostanie zastosowany do dwu i półkrotnie powiększonego szczegółu A wartości wymiarów będą dwu i półkrotnie zawyżone. Gdyby pokusić się o zmianę skali wymiarów z 1 na 0, 4 (1/2, 5) wówczas wartości wszystkich do tej pory wstawionych wymiarów zmniejszą się o owe 0, 4. Tak więc jedynym rozwiązaniem jest utworzenie nowego stylu wymiarowego o skali wymiarów 0, 4 – będzie to styl przeznaczony wyłącznie do wymiarowania obiektów dwu i półkrotnie powiększonych.

          Proszę zwrócić uwagę, że wartość wymiaru zapisana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy założeniu, że chcemy aby wyrażała się ona w dziesiątkach zamiast w setkach można to zmienić na dwa sposoby:

         3. w ustawieniach stylu wymiarowego własny 0. 4 pamiętając, że zmiana będzie dotyczyła wszystkich zarówno już jak i w przyszłości wstawionych wymiarów (co nie zawsze jest korzystne);
         4. zmienić dokładność tylko tego jednego wymiaru;
         5. Załóżmy, że interesuje nas zmiana dokładności tylko tego jednego wymiaru.

  Rysunek wymiarowy Frigidaire Cfef3046lsj

  Bezpośredni link do pobrania Rysunek wymiarowy Frigidaire Cfef3046lsj

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rysunek wymiarowy Frigidaire Cfef3046lsj