Schemat blokowy 3com 3c13641

Schemat blokowy 3com 3c13641 jest szczególnie przydatny dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować sieć 3Com 3c13641 z wieloma urządzeniami. Schemat blokowy pokazuje, jak różne elementy sieci, takie jak urządzenia końcowe, punkty dostępu i serwery, powinny być połączone. Schemat blokowy 3Com 3c13641 umożliwia również wizualizację lokalnych sieci lokalnych (LAN), sieci rozległych (WAN), łączy internetowych, kontroli dostępu do środowiska sieciowego i innych szczegółów sieci. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo zidentyfikować elementy sieci, których potrzebują, aby skonfigurować sieć 3Com 3c13641 z wieloma urządzeniami.

Ostatnia aktualizacja: Schemat blokowy 3com 3c13641

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga:Zapoznaj się wcześniej ztreścią tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkółponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”.

Podstawa programowa

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) do realizacji rozwiązania problemu dobiera odpowiednią metodę lub technikę algorytmiczną i struktury danych;

2) objaśnia dobrany algorytm, uzasadnia poprawność rozwiązania na wybranych przykładach danych i ocenia jego efektywność;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. I + II. Zakres rozszerzony.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) zapisuje za pomocą listy kroków, schematu blokowego lub pseudokodu, i implementuje w wybranym języku programowania, algorytmy poznane na wcześniejszych etapach […]

Spis treści

 1. Lista kroków algorytmu iteracyjnego
 2. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego
 3. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną

1. Lista kroków algorytmu iteracyjnego

W niektórychzadaniach niezbędne jest powtórzenie tej samej operacji (ciągu operacji). Często trzeba wykonać takie same operacje (ciągi operacji)na wielu różnych danych, co jest pracochłonne i wymaga czasu. Do rozwiązaniatakich zadań można wykorzystać algorytmyiteracyjne. W pewnym kroku takiego algorytmu wracamy do jednego zwcześniejszych kroków, co powoduje, że wybrane czynności zostaną wykonane wielerazy – stosujemy tzw. pętlę.

Aby zapisać algorytm iteracyjny w postaci listy kroków, wskazujemy miejsce (krok), do którego należy przejść.

Przykład1. Zapisywanie algorytmu iteracyjnego w postaci listy kroków

Zadanie: Oblicziloczyn n liczb całkowitych.

Dane: n dowolnychliczb całkowitych, kolejno zapamiętywanych w zmiennej a.

Wynik: wartośćiloczynu: iloczyn.

Listakroków:

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź liczbę danych: n.
 3. Zmiennej iloczyn oraz zmiennej i przypisz wartośćjeden: iloczyn = 1; i = 1.
 4. Wprowadź liczbę całkowitą i zapamiętaj ją w zmiennej a.
 5. Pomnóż iloczyn przez wprowadzoną liczbę a: iloczyn= iloczyn a.
 6. Jeśli inierówna się n, zwiększ licznik o jeden (i =i + 1) i wróć do kroku 3.
 7. Wyprowadź wynik: iloczyn.
 8. Zakończ algorytm.

Uwagi:

 • Każdą z kolejno wprowadzanych liczb zapamiętujemy w zmiennej a (wten sposób nie musimy korzystać z różnych zmiennych dla kolejnych liczb).
 • Wartość iloczynu dla kolejno wprowadzanych danych zapamiętywanajest w zmiennej iloczyn, której na początku algorytmu przypisujemywartość jeden. Przypisanie iloczyn = iloczyn a oznaczaprzypisanie wartości zmiennej iloczyn poprzedniej wartości tej zmiennej,pomnożonej przez wartość kolejnej liczby a.
 • Zmienna i jest tzw. zmienną sterującą pętli –steruje liczbą wykonanych kroków iteracji.
 • Przypisanie i = i + 1 oznacza przypisanie wartościzmiennej i poprzedniej wartości tej zmiennej, powiększonej o 1 (czyli wefekcie zwiększenie i o 1). Taką operację nazywamy inkrementacją.

Ćwiczenie1. Testujemy działanie algorytmu

Przetestujdziałanie algorytmu zapisanego w postaci listy kroków w przykładzie 1. dla n= 5 i dla kolejnych wartości zmiennej a: 14, 5, 18, 3, 20. Analizęprzeprowadź tak jak w przykładzie 3. z tematu C5 w podręczniku „Teraz bajty.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Ile jestcykli iteracji dla n = 5?

Ćwiczenie 2. Zapisujemy algorytm w postacilisty kroków

Napisz specyfikację zadania i listękroków algorytmu zliczania liczb podzielnych przez 3 wśród n liczbwprowadzanych z klawiatury. Algorytm kończy się, gdy sprawdzimy wszystkie n liczb.Na koniec wyprowadź, ile było liczb podzielnych przez 3.

Wskazówka: Zmiennej, w której będziemy zapamiętywać, ile było liczb podzielnych przez 3, na początku przypisz wartość zero.

2. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego

Aby przedstawić iteracje w schemacie blokowym za pomocą pętli, „wracamy” z połączeniem w odpowiednie miejsce algorytmu (rys. 1. )

Rys. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego – na podstawie listy kroków z przykładu 1.

Ćwiczenie 3. Testujemy działanie algorytmu

Przetestuj działanie algorytmu przedstawionego wpostaci schematu blokowego na rysunku 1. dla wybranych danych n i a.

Ćwiczenie 4. Przedstawiamyalgorytm w postaci schematu blokowego

Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanego w postaci listy kroków w ćwiczeniu 2.

3. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną

Instrukcje iteracyjne for mogąbyć zagnieżdżone, czyli instrukcją powtarzaną w pętli może być kolejnainstrukcja pętli

2. Zapisywanie algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone w postaci

Zadanie: Napiszlistę kroków algorytmu, który umożliwi wyprowadzenie na ekran monitoraprostokąta o bokach n, m, narysowanego za pomocą znaków * (n– liczba znaków * w pionie, m – liczba znaków * wpoziomie, ). Wnętrze prostokąta powinno być wypełnione znakami *.

Dane: liczby naturalnedodatnie, określające ilość znaków * w prostokącie o bokach n, m.

Wynik: prostokąt o wymiarach m x n, zbudowany ze znaków *.

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź liczby danych: n i m.
 3. Zmiennej i przypisz wartość jeden: i = 1.
 4. Jeśli i jest większe od n, przejdź do kroku 4;

   w przeciwnym wypadku:

  1. zmiennej jprzypisz wartość jeden: j = 1;
  2. jeśli jjest większe od m:
  3. przejdź do nowego wiersza;
  4. zwiększ licznik i o jeden (i = i + 1);
  5. wróć do kroku 3;
  6. wyprowadź (‘*’);
  7. zwiększ licznik j o jeden (j = j + 1);
  8. wróć do kroku 3. 2;
 5. Zakończ algorytm.
 6. Uwaga: Liczba kroków tej iteracji jest określona przez iloczyn: n • m.

  Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną – przykład 2
  5. Piszemy listę kroków algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone

  Napisz specyfikacjęzadania i listę kroków oraz utwórz schemat blokowy algorytmurysowania choinki opisanego w zadaniu 10., w tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

  6. Tworzymy schemat blokowy algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone

  Utwórz schemat blokowy algorytmu rysowania choinki na podstawie listy kroków z ćwiczenia 5. pl/wp-content/uploads/2019/08/P-Zadania-C. png" alt=""/> Zadania

  1. Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu zliczaniaoddzielnie liczb podzielnych przez 5 i podzielnych przez 7 wśród n liczbwprowadzanychz klawiatury. Algorytm kończy się, gdy sprawdzimy wszystkie n liczb. Nakoniec wyprowadź komunikat, których liczb było więcej. Jeśli będzie po tylesamo, wyprowadź odpowiedni komunikat.
  2. Napiszlistę kroków algorytmu opisanego w zadaniu 8. w tematu C5 z podręcznika „Terazbajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.
  3. Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanegow postaci listy kroków w zadaniu 1.
  4. Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanegow postaci listy kroków w zadaniu 2.
  5. W wybranym języku programowania napisz program na podstawie listykroków i schematu blokowego wykonanych w zadaniach 1. i 2.
  6. Otwórz plik TC3_z5_suma_n_liczb. cpp lub TC3_z5_suma_n_liczb. py.Program powinien obliczać sumę kolejnych n liczb naturalnych,począwszy od 1 do n. Uruchom program. Czy program wyświetla poprawnewyniki? Jakie błędy występują w programie? Poprawprogram i uruchom.
  7. Napiszlistę kroków algorytmu opisanego w zadaniu 9.
  8. Napiszspecyfikację zadania i listę kroków algorytmu tworzącegona ekranie tabliczkę mnożenia dla liczb od 1 do 10. W wybranym językuprogramowania utwórz program realizujący ten algorytm.
  9. Dlazainteresowanych

  10. Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczającego sumę n składników 1 + 1 + 111 + 1111 + 1… 1 (zadanie 18., temat C5 z podręcznika „Teraz bajty. ).
  11. Utwórz schemat blokowy na podstawie listy kroków zapisanej w zadaniu 9.
  12. Napisz specyfikację zadania i listę kroków oraz utwórz schemat blokowy algorytmu wyświetlenia na ekranie monitora „szachownicy” opisanego w zadaniu 10., w tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty.
  13. Opisz wymyślony samodzielnie problem iteracyjny. Ułóż zadanie, zapisz specyfikację, listę kroków i utwórz schemat blokowy. Na koniec napisz program realizujący to zadanie.
  14. Zwiększanie atrakcyjności prezentacji dzięki efektownym treściom wizualnym

   Diagramy i schematy blokowe ułatwiają zrozumienie złożonych procesów omawianych w Twojej prezentacji. Wystarczy tylko, że będziesz dodawać, łączyć i edytować kształty – nie potrzebujesz żadnego specjalnego oprogramowania do tworzenia diagramów.

   Dodawanie kształtów

   Aby utworzyć diagram lub schemat blokowy, wystarczy tylko dodawać i łączyć różne kształty.

   1. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać wykres lub schemat blokowy.
   2. Dodaj dowolną kombinację tych kształtów:

   Edytowanie kształtów

   Kliknij kształt, który chcesz edytować, i wybierz jedną z opcji:


   Wstawianie tekstu

  15. Kliknij Pole tekstowe  i narysuj pole na slajdzie.
  16. Kliknij pole i wpisz tekst.
  17. (Opcjonalnie) Aby wstawić tekst do kształtu, kliknij dwukrotnie wnętrze kształtu i wpisz tekst.
  18. Przykładowe diagramy

  19. Kliknij Wstaw Wykres i wybierz opcję:
   • Siatka
   • Hierarchia
   • Oś czasu
   • Proces
   • Relacja
   • Cykliczność
  20. Po wybraniu wykresu możesz go dostosować za pomocą opcji znajdujących się u góry okna wykresu.

  21. Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

   Czy to było pomocne?

   Jak możemy ją poprawić?

   Streszczenie

   Schemat blokowy to idealne narzędzie, które pomoże Twojemu zespołowi w wizualizacji złożonego procesu. Podczas projektowania schematu blokowego można użyć ponad 30 standardowych symboli. Mogą one reprezentować dowolny element: procesy, dokumenty lub decyzje. Z tego artykułu dowiesz się, co oznaczają różne symbole, jakie rodzaje schematów blokowych istnieją oraz kiedy wykorzystać je w pracy.

   Schemat blokowy to diagram przedstawiający graficznie kroki, sekwencje i decyzje dotyczące procesu lub przepływu pracy. Chociaż istnieje wiele typów, tradycyjny schemat blokowy przyjmuje postać mapy procesu. Jest to przydatne narzędzie, które można wykorzystać w wielu obszarach do planowania, wizualizacji, dokumentowania i doskonalenia procesów.

   Inżynierowie przemysłowi Frank i Lillian Gilbreth po raz pierwszy zaprezentowali to narzędzie Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników (ASME) w 1921 roku. Od tego czasu schematy blokowe zostały udoskonalone i ustandaryzowane w celu optymalizacji procesów w różnych branżach.

   Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o różnych typach schematów blokowych i ich symbolach, czytaj dalej. Wyjaśnimy również, jak tworzyć schematy blokowe, z kilkoma przykładami na początek.

   Przeglądaj przepływy pracy w Asanie

   Kiedy korzystać ze schematów blokowych

   Schematy blokowe mogą być przydatne w różnych sytuacjach, zwłaszcza gdy musisz:

   1. Udokumentować proces

   Schemat blokowy to doskonały sposób na zaplanowanie i udokumentowanie opartego na współpracy projektu lub procesu. 

   2. Uprościć i zwizualizować złożone pomysły lub procesy

   Nie wszyscy w Twoim zespole mogą mieć czas (lub zasoby) na zapoznanie się ze złożoną i szczegółową dokumentacją procesu. Schemat blokowy umożliwia łatwe śledzenie przepływu pracy, zrozumienie zadań oraz szybką analizę poszczególnych kroków.

   [Przeczytaj] Czym są przepływy pracy? 7 prostych kroków, które pomogą Ci rozpocząć pracę

   3. Zorganizować pracę zespołu i efektywnie przypisywać zadania

   Wizualne przedstawienie procesu może ułatwić przypisywanie zadań członkom zespołu i organizowanie pracy zespołu, aby wszystko przebiegało płynniej.

   4. Podejmować i uzasadniać decyzje

   Decyzje często wydają się mniej przytłaczające i skomplikowane, gdy są przedstawiane na schemacie blokowym. To narzędzie może również pomóc w wizualizacji wpływu Twoich decyzji. Możesz wtedy łatwiej przewidzieć kolejne kroki, które należy podjąć i uzasadnić, dlaczego są one konieczne.

   5. Wykrywać wąskie gardła i problemy oraz im zapobiegać

   Schematy blokowe pomagają wykrywać potencjalne wąskie gardła i blokady, zanim przerodzą się one w problemy. Są rodzajem wizualnego przewodnika, który pozwala zmapować cały proces, śledzić każdy krok i upewnić się, że na każde zadanie zostanie przydzielona wystarczająca ilość czasu i zasobów. com/pl/resources/resource-allocation">[Przeczytaj] Jeśli lubisz maksymalizację wpływu zespołu, na pewno polubisz przydział zasobów

   6. Ustandaryzować procesy

   Po przygotowaniu schematu blokowego możesz go ponownie wykorzystać w podobnych projektach i procesach. Zaoszczędzi to Tobie i Twojemu zespołowi dużo czasu i stresu w dłuższej perspektywie.

   7. Śledzić postępy w realizacji projektu 

   Ponieważ śledzenie postępów na różnych etapach schematu blokowego jest bardzo proste, możesz na bieżąco sprawdzać postępy pracy Twojego zespołu nad projektem lub procesem. Zapewnia to doskonały przegląd zadań, które wciąż wymagają wykonania.

   Symbole schematów blokowych

   Schematy blokowe mogą być różnorodne, od pobieżnych, ręcznie rysowanych diagramów do udokumentowania planu lub procesu, po kompleksowe schematy przepływu pracy tworzone za pomocą dedykowanego oprogramowania. Aby ułatwić zrozumienie tego narzędzia w zespołach, działach, a nawet w sektorach, American National Standards Institute (ANSI), amerykańska organizacja non-profit, która pracuje nad opracowywaniem i promowaniem standardów, ustanowiła w latach 60. oficjalne normy. W 1970 roku zostały one przyjęte przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i są stale weryfikowane i aktualizowane. Ostatni oficjalny przegląd został przeprowadzony w 2019 roku.

   Schematy blokowe należy czytać od góry do dołu i od lewej do prawej. Oto niektóre z najczęściej używanych symboli schematów blokowych i ich znaczenie.

   • Strzałka: wskazuje powiązania między blokami i ich kierunek.

   • Terminator: służy do oznaczania punktu początkowego lub końcowego w procesie schematu.

   • Proces: najczęstszy element schematu blokowego, który wskazuje etap procesu.

   • Komentarz lub adnotacja: dodaje potrzebne wyjaśnienia lub komentarze.

   • Decyzja: reprezentuje decyzję, którą Ty lub Twój zespół musicie podjąć, aby przejść do następnego etapu procesu. Zwykle wskazuje pytanie, na które należy odpowiedzieć, na przykład tak/nie lub prawda/fałsz.

   • Przechowywane dane: reprezentuje plik danych lub bazę danych.

   • Symbol „lub”: wskazuje, że przepływ procesu ma trzy lub więcej rozgałęzień.

   • Blok wejścia/wyjścia: reprezentuje proces wprowadzania lub wysyłania danych zewnętrznych.

   • Wyświetlanie: wskazuje etap, na którym wyświetlane są istotne informacje o procesie.

   • Dokument: reprezentuje pojedynczy dokument.

   • Opóźnienie: wskazuje opóźnienie lub okres oczekiwania w procesie.

   • Wprowadzanie ręczne: reprezentuje dane lub informacje, które należy ręcznie wprowadzić do systemu.

   • Działanie ręczne: wskazuje krok, który należy wykonać ręcznie w procesie.

   • Łącznik międzystronicowy: służy do łączenia dwóch symboli znajdujących się na różnych stronach

   • Łącznik stronicowy: łączy dwa symbole na jednej stronie i zastępuje długie linie łączące, co zwiększa przejrzystość schematu.

   • Węzeł łączący: służy do połączenia wielu rozgałęzień z powrotem w jeden proces.

   • Proces alternatywny: linie prowadzące do tego symbolu są zwykle kropkowane. Stanowi on alternatywę dla normalnego etapu procesu, którą należy wybrać w razie potrzeby.

   • Proces predefiniowany: wskazuje proces już zdefiniowany w innym miejscu.

   • Wiele dokumentów: reprezentuje wiele dokumentów.

   • Przygotowanie lub inicjalizacja: wskazuje etap przygotowania lub inicjalizacji w procesie.

   Teraz wiesz trochę więcej o znaczeniu tych symboli. Dzięki temu możesz przeczytać lub stworzyć prawie każdy rodzaj schematu blokowego i zapewnić poprawną wizualizację swojego procesu. Jeśli tworzysz schemat blokowy, który opiera się na wielu kształtach lub symbolach, rozważ dołączenie legendy, aby Twoi współpracownicy mogli go zrozumieć.

   Typy schematów blokowych

   Ze względu na wysoką wartość informacyjną, schematy blokowe są wykorzystywane w wielu dziedzinach i branżach, takich jak edukacja, sprzedaż i marketing, biznes, inżynieria czy produkcja.

   Zalecamy korzystanie z różnych typów schematów blokowych, w zależności od procesu, który zamierzasz wizualizować. Mark A. Fryman w swojej książce z 2002 roku pt. „Quality and Process Improvement” określił pięć typów schematów blokowych do wykorzystania w środowisku biznesowym:

   • Schemat blokowy decyzji pomaga wyjaśnić kroki podejmowane w celu uzasadnienia decyzji. Ten rodzaj schematu blokowego może być pomocny w przewidywaniu konsekwencji różnych decyzji.

   • Schemat blokowy logiki służy do identyfikacji luk, wąskich gardeł lub ograniczeń w procesie, które mogą powodować zakłócenia lub problemy. 

   • Schemat blokowy systemu ilustruje przepływ danych w określonym systemie. Często jest wykorzystywany w księgowości.

   • Schemat blokowy produktu ilustruje proces tworzenia produktu i kolejność sekwencji. Ten rodzaj schematu blokowego może być pomocnym elementem dokumentacji podczas uruchamiania nowego produktu lub ulepszania procesu produkcji.

   • Schemat blokowy procesu pokazuje, w jaki sposób proces prowadzi do określonego wyniku. Jest on szczególnie przydatny do usprawnienia istniejącego procesu lub wprowadzenia nowego procesu. Jego przykładem jest schemat blokowy typu swimlane (toru pływackiego).

   Oprócz tych schematów blokowych zdefiniowanych przez Frymana do celów biznesowych, na przestrzeni lat opracowano wiele innych typów.

   [Przeczytaj] Czym jest cykl PDCA?

   Inne typy schematów blokowych

   Niektóre z najpopularniejszych typów schematów blokowych zostały opracowane przez Alana B. Sterneckerta w jego książce „Critical Incident Management” z 2003 roku i obejmują:

   • Schemat przepływu dokumentów

   • Schemat przepływu danych

   • Schemat blokowy systemu 

   • Schemat blokowy programu

   W 1987 roku Andrew Veronis opublikował książkę zatytułowaną „Microprocessors: Design and Application”, w której opisał następujące trzy typy schematów blokowych:

   • Schemat blokowy systemu

   • Ogólny schemat blokowy

   • Szczegółowy schemat blokowy

   Do innych powszechnie używanych typów schematów blokowych należą:

   • Wykres PERT

   • Schemat blokowy przepływu pracy

   • Schemat blokowy typu swimlane (toru pływackiego)

   • Schemat przepływu danych

   • Schemat przebiegu procesu

   • Notacja i model procesu biznesowego (BPMN 2. 0)

   • Schemat blokowy języka specyfikacji i opisu

   • Schemat blokowy łańcucha procesów sterowanych zdarzeniami

   Przykład schematu blokowego dokumentacji procesu można znaleźć w naszym artykule na temat dokumentacji procesu. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem na temat wykresów PERT, aby dowiedzieć się więcej o tym innym powszechnie używanym schemacie blokowym.

   Jak utworzyć schemat blokowy

   Niezależnie od tego, czy masz zamiar wykonać szkic w notatniku, czy użyć szablonu do zaplanowania formalnego procesu, wykonaj te pięć kluczowych kroków, aby stworzyć odpowiedni i przydatny schemat blokowy.

   1. Zdefiniuj zakres i cele. Zanim chwycisz długopis i kartkę papieru lub uruchomisz oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych, zdefiniuj zakres projektu i cele procesu. Zadaj sobie pytanie, co chcesz osiągnąć w swoim projekcie oraz określ jego datę rozpoczęcia i zakończenia.

   2. Ułóż zadania w porządku chronologicznym. W zależności od typu tworzonego schematu blokowego możesz przejrzeć istniejącą dokumentację, zapytać współpracowników o ich wcześniejsze doświadczenia lub obserwować, jak działa istniejący proces. Pomocne może być sporządzenie listy kroków przed utworzeniem pierwszego szkicu schematu blokowego.

   3. Uporządkuj zadania według typu i symbolu schematu blokowego. Po rozpisaniu i uporządkowaniu wszystkich zadań chronologicznie przypisz je do odpowiedniego symbolu, aby przygotować się do stworzenia schematu blokowego.

   4. Narysuj swój schemat blokowy. Możesz naszkicować go ręcznie lub użyć narzędzia bądź oprogramowania do tworzenia schematów blokowych, aby łatwo udostępnić swój schemat zespołowi. 

   5. Zatwierdź i dopracuj swój schemat blokowy. Zebranie opinii kilku współpracowników na temat Twojego schematu blokowego pozwoli Ci łatwiej zidentyfikować wąskie gardła lub potencjalne problemy, ale także udoskonalić swój schemat przed rozpoczęciem procesu.

   Pobierz infografikę dotyczącą schematów blokowych

   Użyj szablonów schematów blokowych, aby zwiększyć produktywność

   Użyj programów komputerowych lub integracji z aplikacjami, np. Lucidchart, aby ułatwić tworzenie schematów blokowych. Integracja Lucidchart + Asana umożliwia płynne osadzanie diagramów, schematów blokowych i map procesów bezpośrednio w projektach w Asanie. Wybieraj spośród tysięcy szablonów i twórz wszystkie potrzebne schematy blokowe. com/pl/apps/lucid" title="Wypróbuj integrację Lucidchart + Asana">Wypróbuj integrację Lucidchart + Asana

Schemat blokowy 3com 3c13641

Bezpośredni link do pobrania Schemat blokowy 3com 3c13641

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat blokowy 3com 3c13641