Wskazówki dotyczące użytkowania D Link Covr 2200

Wskazówki dotyczące używania D-Link Covr 2200 to szereg porad, które mogą pomóc użytkownikom w osiągnięciu optymalnych wyników z ich bezprzewodowego systemu sieciowego. Na przykład, aby uzyskać maksymalną wydajność sieci, należy wybrać odpowiednią lokalizację dla punktu dostępowego Covr 2200, upewnić się, że sieć jest skonfigurowana zgodnie z zaleceniami producenta, a także sprawdzić, czy wszystkie połączenia w sieci są szyfrowane. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, użytkownicy powinni upewnić się, że ich sieć jest zabezpieczona hasłem i używać firewalla, aby chronić swoją sieć przed nieautoryzowanym dostępem. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użytkownicy powinni regularnie aktualizować oprogramowanie i sterowniki punktu dostępowego Covr 2200.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania D Link Covr 2200

1 Digital MacroView Otoskop Wskazówki dotyczące użytkowania

2 ii 2014 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niedozwolone jest kopiowanie lub powielanie tego podręcznika bądź jego części w żadnej formie bez pozwolenia firmy Welch Allyn. Przestroga: Prawo federalne dopuszcza sprzedaż tego urządzenia wyłącznie przez licencjonowanych lekarzy lub pracowników służby zdrowia przeszkolonych w korzystaniu z otoskopu lub na ich zlecenie. Firma Welch Allyn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała oraz nielegalne lub nieprawidłowe korzystanie z produktu, które mogłoby wynikać z niestosowania się do instrukcji obsługi, ostrzeżeń, przestróg lub wskazań zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Welch Allyn jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Welch Allyn, Inc. Digital Macroview jest znakiem towarowym firmy Welch Allyn, Inc. Prawa autorskie do oprogramowania w produkcie należą do firmy Welch Allyn lub jej dostawców. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz umowami międzynarodowymi obowiązującymi na całym świecie. W ramach przepisów licencjobiorca ma prawo korzystać z kopii oprogramowania stanowiącej element urządzenia zgodnie z przeznaczeniem produktu, w którym jest ono zainstalowane. Oprogramowania nie wolno kopiować, dekompilować, poddawać procesowi inżynierii wstecznej, dezasemblować ani w żaden inny sposób przetwarzać na postać zrozumiałą dla człowieka. Sprzedaż nie obejmuje oprogramowania ani żadnej jego kopii; wszelkie prawa i tytuły własności do oprogramowania należą do firmy Welch Allyn lub jej dostawców. Zmiany bądź modyfikacje niezatwierdzone jawnie przez firmę Welch Allyn mogą być przyczyną wygaśnięcia uprawnień nabywcy do korzystania z niniejszego sprzętu. W celu uzyskania informacji patentowych należy odwiedzić stronę W celu uzyskania informacji na temat dowolnych produktów firmy Welch Allyn należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Welch Allyn: DIR wersja A Niniejszy podręcznik dotyczy otoskopu, Wideview Welch Allyn, Inc State Street Road, PO Box 220 Skaneateles Falls, NY USA EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republika Irlandii

3 iii Spis treści 1 Wprowadzenie Wymagania systemowe Przeznaczenie Profil użytkownika Oznaczenia Ostrzeżenia i przestrogi Obsługa Korzystanie z głowicy otoskopu Ustawienia Korzystanie z systemu Digital MacroView Korzystanie z funkcji ustawiania ostrości Korzystanie z elementów sterowania Przeglądanie obrazów Tryb gotowości Korzystanie ze źródła światła do oświetlania gardła Konserwacja i serwis Wymiana lampy Zalecenia dotyczące czyszczenia Recykling podzespołów systemu Akcesoria Zasady dotyczące serwisu Dane techniczne Ograniczona gwarancja

4 iv

5 1 1 Wprowadzenie System Digital MacroView składa się z głowicy otoskopu cyfrowego i kabla wideo USB. Aby móc korzystać z systemu Digital MacroView, wymagane jest źródło zasilania 3, 5 V firmy Welch Allyn oraz komputer. Aktualnie dostępne wersje systemu Digital MacroView to: Digital MacroView do zastosowań medycznych Digital MacroView do zastosowań weterynaryjnych System Digital MacroView jest przeznaczony do pracy natychmiast po podłączeniu wszystkie ustawienia, w tym oświetlania i funkcji balansu bieli, zostały wstępnie skonfigurowane przez producenta. Wymagania systemowe System Digital MacroView wymaga stosowania komputera z systemem operacyjnym Windows XP i pakietem Service Pack 2 lub nowszą wersją systemu operacyjnego, monitora i portu USB 2. 0. Przeznaczenie Otoskop jest przeznaczony do badań ucha zewnętrznego, kanału ucha i błony bębenkowej w powiększeniu. Otoskop można też wykorzystać do oceny ruchomości błony bębenkowej (otoskopia pneumatyczna). Profil użytkownika System Digital MacroView jest przeznaczony do użytkowania przez licencjonowanych lekarzy i pracowników służby zdrowia przeszkolonych w korzystaniu z otoskopu.

6 2 Wprowadzenie Welch Allyn Oznaczenia Symbole bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Przestroga Patrz instrukcja obsługi/ wskazówki dotyczące użytkowania. Kopia wskazówek dotyczących stosowania jest dostępna na naszej witrynie internetowej. Drukowaną kopię wskazówek dotyczących stosowania można zamówić w firmie Welch Allyn (dostawa wciągu 7 dni kalendarzowych). Identyfikator produktu Mająca kontakt z pacjentem część typu BF USB IPX0 Brak zabezpieczenia przed wnikaniem wody Numer ponownego zamówienia Dopuszczalna temperatura Dopuszczalna wilgotność Symbole na przyciskach Produkt przeznaczony do recyklingu oddzielnie od innych materiałów jednorazowych. Patrz Recykling podzespołów systemu na stronie 18. Rejestracja obrazu Powiększenie

7 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 3 Certyfikaty urzędów CERTYFIKOWANO ZGODNIE Z NORMAMI: CAN/CSA STD C22. 2 NO SPEŁNIA NORMY: UL STD IEC Oznakowanie CE na niniejszym produkcie wskazuje, że został on poddany testom i jest zgodny z przepisami zawartymi w Dyrektywie dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/EEC. EC REP European Regulatory Manager Welch Allyn Ltd. Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland

8 4 Wprowadzenie Welch Allyn Ostrzeżenia i przestrogi Należy zapoznać cały personel z ogólnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się w niniejszym podsumowaniu. W podręczniku zamieszczono także szczegółowe ostrzeżenia i przestrogi. Takie szczegółowe ostrzeżenia i przestrogi mogą nie wystąpić w niniejszym podsumowaniu. Ostrzeżenia Ostrzeżenia zawarte w niniejszym podręczniku określają stan lub sposób postepowania, które mogą prowadzić do zranienia, choroby lub śmierci pacjenta, o ile nie zostaną niezwłocznie skorygowane lub przerwane. OSTRZEŻENIE Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia. OSTRZEŻENIE Nie używać w atmosferze palnych środków znieczulających. OSTRZEŻENIE Niniejszy produkt nie zawiera części przeznaczonych do serwisowania/wymiany przez użytkownika za wyjątkiem lampy. Wszystkie inne czynności serwisowe należy powierzyć autoryzowanemu personelowi serwisowemu. OSTRZEŻENIE Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do badań oczu. OSTRZEŻENIE Produkt generuje i rejestruje obrazy referencyjne na podstawie danych wejściowych odebranych z systemu Digital Macroview firmy Welch Allyn. Obrazów referencyjnych nie należy stosować do celów diagnostycznych.

9 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 5 Przestrogi Przestrogi zawarte w niniejszym podręczniku określają stan lub sposób postepowania, które mogą doprowadzić do awarii sprzętu, uszkodzenia urządzenia lub utraty danych, o ile nie zostaną niezwłocznie skorygowane lub przerwane. Przestroga Aby osiągnąć optymalną wydajność urządzenia i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, należy uważnie zapoznać się z niniejszą broszurą. Przestroga System Digital MacroView jest przeznaczony do użytku wyłącznie z zatwierdzonym przez firmę Welch Allyn źródłem zasilania 3, 5 V. Dołączenie do głowicy wideo innego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie systemu. Przestroga Nie należy używać systemu Digital MacroView, jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzeń podzespołów systemu. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Przestroga Przed każdym użyciem należy skontrolować stan zewnętrznej powierzchni wziernika usznego systemu Digital MacroView, który zostanie wprowadzony do ciała PACJENTA, aby upewnić się, że nie ma na nim nierówności, ostrych krawędzi lub wystających części stanowiących potencjalne ZAGROŻENIE. Przestroga Nie należy podejmować prób odkażania systemu Digital MacroView za pomocą produktów na bazie aldehydu glutarowego, za pomocą gazowego tlenku etylenu, pary lub innych płynnych lub gazowych środków odkażających.

10 6 Wprowadzenie Welch Allyn Przestroga Złącze sygnału wyjściowego (port USB) jest przeznaczone wyłącznie do podłączania urządzeń zgodnych z normą IEC lub innymi normami IEC (np. IEC 60950) odpowiednimi dla konkretnego urządzenia. Podłączanie dodatkowych urządzeń do systemu Digital MacroView jest równoznaczne z konfigurowaniem systemu medycznego obowiązkiem osoby konfigurującej taki system jest upewnienie się, że spełnia on wymagania normy IEC Przestroga Niniejszy produkt spełnia aktualne wymagania dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych. Nie powinien zakłócać pracy innych urządzeń, a działanie innych urządzeń nie powinno wywierać niekorzystnego wpływu na niniejszy produkt. Należy jednak unikać korzystania z systemu w pobliżu innych urządzeń. Przestroga Aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury obudowy otoskopu, czas włączenia nie powinien przekraczać 2 minut, a czas wyłączenia powinien wynosić co najmniej 10 minut. Przestroga Stosować wyłącznie wzierniki firmy Welch Allyn. Przestroga Stosować wyłącznie lampy zatwierdzone przez firmę Welch Allyn. Przestroga Soczewek nie należy zwilżać alkoholem, środkami chemicznymi lub wodą. Wniknięcie płynu do zespołu optyki może spowodować uszkodzenie wewnętrznych podzespołów.

11 7 2 Obsługa Korzystanie z głowicy otoskopu Wycięcia w głowicy otoskopowej wyrównać z występami na źródle zasilania. Popchnąć delikatnie w dół i obrócić o 90 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W celu zdjęcia głowicy należy wykonać czynności w kolejności odwrotnej. Głowica otoskopowa może współpracować ze wszystkimi źródłami zasilania 3, 5 V firmy Welch Allyn. Wycięcie Występ Przestroga Stosować wyłącznie wzierniki firmy WelchAllyn. Mocowanie: Obrócić wziernik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie ustawiony w położeniu zablokowanym. Zdejmowanie: Obrócić uchwyt TipGrip lub obrócić wziernik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. TipGrip

12 8 Obsługa Welch Allyn Ustawienia Przed pierwszym użyciem systemu Digital MacroView należy zainstalować narzędzie Welch Allyn Viewer Utility postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na płycie Viewer CD. Oprogramowanie można również znaleźć na stronie internetowej firmy Welch Allyn software-downloads. html. Korzystanie z systemu Digital MacroView 1. Upewnij się, że źródło zasilania jest wyłączone i zamocuj głowicę Welch Allyn Digital MacroView na źródle zasilania (patrz strona 7). 2. Podłącz przewód USB do portu z tyłu głowicy Digital MacroView i do portu USB komputera. Komputer wygeneruje sygnał dźwiękowy informujący o podłączeniu urządzenia. Port USB

13 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 9 3. Kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Welch Allyn Viewer na pulpicie komputera. 4. Aby osiągnąć optymalną wydajność, ustaw przełącznik źródła zasilania w położeniu pełnego włączenia (FULL ON). Na ekranie komputera zostanie wyświetlony obraz. System Digital MacroView automatycznie dostosuje jasność obrazu. W celu poprawy jakości obrazu należy dostosować kolor i jasność obrazu za pomocą elementów sterowania dostępnych na monitorze komputera. Korzystanie z funkcji ustawiania ostrości Położenie domyślne: zielona linia wyrównana z zieloną kropką. Swobodna regulacja ostrości: aby regulować ostrość obrazu, należy obracać jedno z pokręteł.

14 10 Obsługa Welch Allyn Korzystanie z elementów sterowania Rejestracja: Nacisnąć i przytrzymać dowolny zprzycisków funkcji przez około 1 sekundę. Po zwolnieniu przycisku funkcji obraz zostanie zatrzymany jako miniatura na ekranie. Jeśli obraz zostanie obrócony (patrz informacja poniżej), zarejestrowany obraz również będzie obrócony. Powiększenie: Nacisnąć i przytrzymać dowolny z przycisków funkcji przez około 2 sekundy. Funkcja powiększania jest przeznaczona wyłącznie do oglądania obrazów na ekranie. Zarejestrowanie obrazu w trybie powiększenia powoduje zapisanie standardowej miniatury. Aby zmniejszyć obraz, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać dowolny z przycisków funkcji. Obracanie: Nacisnąć i przytrzymać obydwa przyciski przez około 4 sekundy. Obraz na ekranie zostanie obrócony o 180. Aby ustawić obraz w oryginalnym położeniu, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski.

15 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 11 Przeglądanie obrazów Zrzut: Kliknąć, aby zapisać zrzut ekranu przeglądarki. Obraz zostanie wyświetlony jako miniatura na ekranie. Nagrywanie klipu wideo: Kliknąć, aby rozpocząć nagrywanie (zielona ikona); kliknąć ponownie, aby zakończyć nagrywanie (niebieska ikona). Klipy wideo są widoczne jako miniatury na ekranie i oznaczone jako Video. UWAGA: Nagrywanie klipów jest możliwe wówczas, gdy na komputerze zainstalowany jest program Windows Movie Maker lub Windows Media Player. Wyświetlanie na pełnym ekranie: Kliknąć, aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie. Naciśnięcie klawisza ESC powoduje przywrócenie normalnego widoku. Ustawienia: Katalog domyślny: Kliknąć przycisk przeglądania i wybrać ścieżkę zapisu obrazu. Długość klipu wideo: Wybrać opcję Video Capture Limit (Limit zapisu wideo) i zaznaczyć opcję. Dwie minuty to maksymalny dopuszczalny czas nagranego pliku wideo. Domyślny format pliku: Wybrać domyślny typ pliku dla obiektów graficznych. Zapisz wszystkie obrazy/pliki wideo: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę iwybrać opcję Save (Zapisz). Kliknąć OK. Usuń wszystkie obrazy/pliki wideo: Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę i wybrać opcję Clear (Usuń). Wyświetl zapisane obrazy/pliki wideo: W oknie zostanie wyświetlony domyślny katalog zapisu. Wybrać plik lub wybrać inny katalog albo folder, aby zlokalizować żądany plik. Kliknąć dwukrotnie nazwę pliku, aby wyświetlić obraz.

16 12 Obsługa Welch Allyn Tryb gotowości Po upływie około 12 godzin ciągłego podłączenia systemu do przeglądania obrazów w aktywnym oknie i komputera, system Digital MacroView wyłącza aktywne okno przeglądania obrazów. Aby ponownie uruchomić system Digital MacroView: 1. Naciśnij dowolny przycisk funkcji i ponownie otwórz program Windows Explorer. Otwórz program Windows Explorer i kliknij pole My Computer (Mój komputer) w panelu po lewej stronie. Kliknij dwukrotnie ikonę USB Video Device (Urządzenie wideo USB). Lub kliknij dwukrotnie ikonę My Computer (Mój komputer) na pulpicie komputera, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę USB Video Device (Urządzenie wideo USB).

17 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 13 Korzystanie ze źródła światła do oświetlania gardła System Digital MacroView firmy Welch Allyn można przekształcić w narzędzie do oświetlania gardła. Jeśli system jest używany jako narzędzie do oświetlania gardła, na ekranie nie pojawiają się żadne obrazy. OSTRZEŻENIE Należy pamiętać o tym, że narzędzie do oświetlania gardła jest bardzo wydajnym źródłem światła. Dlatego należy unikać zbyt długiego czasu oświetlania skóry, ponieważ może dojść do poparzeń. 1. Chwyć otoskop lewą ręką. Chwyć kołnierz źródła świtała do oświetlania gardła (pod srebrnym pierścieniem). 3. Przytrzymując kołnierz źródła świtała do oświetlania gardła, obracaj otoskop przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż głowica otoskopu zostanie odłączona. Aby ponownie zamocować otoskop, należy go ustawić równo z górną częścią źródła światła do oświetlania gardła, anastępnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Źródło światła do oświetlania gardła Źródło światła do oświetlania gardła

18 14 Obsługa Welch Allyn

19 15 3 Konserwacja i serwis Wymiana lampy Przestroga W lampach halogenowych znajduje się gaz pod ciśnieniem, który zapewnia maksymalną wydajność i jasność światła. Nieprawidłowe obchodzenie się zlampą może spowodować jej zniszczenie. Należy zachować ostrożność, aby nie doszło do zadrapania i zarysowania powierzchni lampy. Podczas obchodzenia się z lampą należy stosować ochronne okulary. Lampę należy utylizować zrozwagą. Przestroga Używać wyłącznie lampy firmy Welch Allyn, nr kat U. Przestroga Lampy mogą być gorące. Przed wyjęciem lampy należy poczekać na jej ostygnięcie. Przestroga Jeśli lampa nie jest przeznaczona do wymiany, należy unikać jej wyjmowania.

20 16 Konserwacja i serwis Welch Allyn Po wymianie lampy należy ponownie skalibrować balans bieli w systemie Digital MacroView. Aby ponownie skalibrować balas bieli: Należy używać w pełni naładowanego źródła zasilania 3, 5 V. Podłącz głowicę do komputera i ustaw przełącznik zasilania w pozycji pełnego włączenia, patrz Korzystanie z systemu Digital MacroView na stronie Poświecić światłem na arkusz białego papieru z odległości około 3, 2 cm (1, 25 cala). Wyprostuj drucik standardowego spinacza do papieru i włóż go do otworu resetowania balansu bieli. Lekko naciśnij, aby aktywować przycisk resetowana balansu bieli. Obraz na ekranie komputera stanie się niebieski. Po zakończeniu kalibracji na ekranie komputera pojawi się obraz na żywo. Jeżeli ekran jest czerwony, należy powtórzyć czynności od 1 do 3. Otwór resetowania balansu bieli

21 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 17 Zalecenia dotyczące czyszczenia Przestroga Soczewek nie należy zwilżać alkoholem, środkami chemicznymi lub wodą. System Digital MacroView należy czyścić co miesiąc za pomocą suchej ściereczki.

22 18 Konserwacja i serwis Welch Allyn Recykling podzespołów systemu Na obszarze UE Nie należy wyrzucać tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Należy przygotować go do ponownego wykorzystania lub rozdzielić jego elementy, zgodnie z Dyrektywą 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ta dyrektywa nie ma zastosowania, jeśli produkt jest skażony. Szczegółowe informacje na temat utylizacji można znaleźć na stronie lub uzyskać w biurze obsługi klienta firmy Welch Allyn. Poza obszarem UE Jeżeli okres eksploatacyjny produktu i jego podzespołów dobiegnie końca, należy je poddać recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi lub zwrócić do firmy Welch Allyn.

23 Wskazówki dotyczące użytkowania Digital MacroView 19 Akcesoria Opis Zapasowy kabel USB, długość: 3 m (10 stóp) Żarówka do MacroView Oświetlacz do gardła 3, 5 V U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 2, 5 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 3 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 4 mm U Uniwersalny wziernik wielokrotnego użytku 5 mm U Zestaw 4 uniwersalnych wzierników wielokrotnego użytku U Wziernik uszny jednorazowego użytku 2, 75 mm U Wziernik uszny jednorazowego użytku 4, 25 mm Mała końcówka uszczelniająca SofSeal jednorazowego użytku Średnia końcówka uszczelniająca SofSeal jednorazowego użytku U Lampa 23920MAN/ Wskazówki dotyczące użytkowania na płycie CD 23960MAN QSG Skrócona instrukcja obsługi

24 20 Konserwacja i serwis Welch Allyn Zasady dotyczące serwisu Wszelkie naprawy dotyczące produktów objętych gwarancją muszą być przeprowadzone lub zatwierdzone przez firmę Welch Allyn. Naprawy wykonane przez osoby nieupoważnione do tego spowodują utratę gwarancji. Ponadto wszelkie naprawy produktu, objętego gwarancją lub nieobjętego nią, powinny być przeprowadzane przez personel serwisu mający certyfikat firmy Welch Allyn. Jeżeli produkt będzie działać nieprawidłowo lub potrzebna jest pomoc, przeprowadzenie odpowiednich usług bądź potrzebne są części zamienne należy się skontaktować z firmą Welch Allyn. Przed skontaktowaniem się z firmą Welch Allyn wskazane jest ponowne wywołanie problemu oraz sprawdzenie wszystkich akcesoriów, aby upewnić się, że nie są one jego źródłem. Przed rozmową telefoniczną należy przygotować następujące informacje: Nazwę produktu, numer modelu oraz dokładny opis problemu. Nr seryjny danego produktu (jeżeli dotyczy). Pełną nazwę, adres i numer telefonu danej placówki. W przypadku napraw pogwarancyjnych oraz zamówień części zamiennych numer zamówienia (lub numer karty kredytowej). W przypadku zamówienia części numery potrzebnych części zamiennych lub części zapasowych. Jeżeli dany produkt będzie wymagać napraw gwarancyjnych, napraw objętych przedłużoną gwarancją lub nieobjętych gwarancją, należy skontaktować się z firmą Welch Allyn. Przedstawiciel firmy pomoże wrozwiązywaniu problemu, udzielając niezbędnych wskazówek i porad przez telefon, zapobiegając zbędnemu zwrotowi sprzętu do naprawy. W przypadku przekazania produktu do serwisu przedstawiciel zapisze wszystkie niezbędne informacje oraz przydzieli numer powiadomienia serwisu, a także poda odpowiedni adres, pod który sprzęt należy zwrócić. Przed dokonaniem jakiegokolwiek zwrotu należy uzyskać numer powiadomienia serwisu. W przypadku konieczności zwrotu produktów do naprawy przy pakowaniu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: Przed przystąpieniem do pakowania należy odłączyć wszystkie rury, kable, czujniki, kable zasilania i sprzęt pomocniczy (jeżeli jest stosowany), chyba że istnieje podejrzenie, iż może on być przyczyną problemu. Jeśli to możliwe, należy używać oryginalnych kartonów i opakowań do transportu. Należy dołączyć listę zapakowanych elementów oraz numer powiadamiania serwisu firmy Welch Allyn. Zaleca się ubezpieczenie wszystkich zwracanych produktów. Z roszczeniem za utratę lub uszkodzenie produktu występuje nadawca.

25 21 4 Dane techniczne Parametr Waga Wymiary (przybliżone) Parametry znamionowe Ochrona przed wnikaniem wody Warunki eksploatacji Temperatura Wilgotność względna Ciśnienie Warunki transportu i przechowywania Temperatura Wilgotność względna Cykl eksploatacji Bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna i zgodność znormami Patenty Dane techniczne Około 95 g (0, 2 funta) Wysokość: 7, 0 cm (2, 8 cala) Długość: 10, 2 cm (4, 0 cale) Szerokość: 3, 7 cm (1, 5 cala) Lampa: 3, 5 V DC, 810 ma USB: 5, 0 V DC, 150 ma IPXØ Klasyfikacja Klasa 2 Od +10 C do +40 C (od +50 F do +104 F) Od 30 do 75% bez kondensacji od 700 do 1060 hpa Od -20 C do +49 C (od -4 F do +120 F) Maks. 95% bez kondensacji czas włączenia < 2 minuty, czas wyłączenia między okresami eksploatacji > 10 minut CAN/CSA C22. 2 nr M90, z załącznikami 1 i 2 EN/IEC EN/IEC UL Złożono wnioski patentowe

26 22 Dane techniczne Welch Allyn

27 23 Ograniczona gwarancja Firma Welch Allyn gwarantuje, że produkty Digital MacroView spełniają parametry zamieszczone na etykiecie produktów i są wolne od wad materiałowych i roboczych, które mogłyby wystąpić w ciągu jednego roku od daty zakupu. Na lampę i wziernik nie udziela się żadnej innej gwarancji jawnej niż gwarancja dotycząca wad urządzenia wyjętego z opakowania. Data zakupu to: 1) data wyszczególniona w firmowych rejestrach w przypadku nabycia produktu bezpośrednio od firmy Welch Allyn, 2) data podana w karcie rejestracji gwarancji wysyłanej do firmy Welch Allyn, 3) data zakupu produktu od autoryzowanego dystrybutora firmy Welch Allyn udokumentowana dowodem sprzedaży wystawionym przez tego dystrybutora. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez: 1) niewłaściwy transport, 2) wykorzystanie lub konserwację niezgodne z pisemnymi instrukcjami, 3) modyfikacje lub naprawy przeprowadzone przez osoby niemające autoryzacji firmy Welch Allyn oraz 4) wypadki. Jeśli produkt lub dostarczane akcesoria objęte niniejszą gwarancją zostaną uznane za wadliwe wskutek wad materiałowych, elementów lub robocizny i roszczenia gwarancyjne zostaną zgłoszone w wyszczególnionym wyżej okresie, firma Welch Allyn według własnego uznania bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub akcesoria. Przed odesłaniem produktu do centrum serwisowego wyznaczonego przez firmę Welch Allyn konieczne jest uzyskanie numeru zgłoszenia usługi. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Welch Allyn.

28 24 Ograniczona gwarancja Welch Allyn Digital MacroView NINIEJSZA GWARANCJA WYKLUCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOMNIEMANE, DOTYCZĄCE, ALE NIE OGRANICZONE DO WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WELCH ALLYN W RAMACH TEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO NAPRAWY LUB WYMIANY WADLIWYCH PRODUKTÓW. FIRMA WELCH ALLYN NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE LUB NASTĘPCZE USZKODZENIA WYNIKŁE Z USZKODZENIA PRODUKTU OBJĘTEGO GWARANCJĄ.

D-Link COVR-110x to zestaw Mesh dostępny w dówch wersjach: złożony z dwóch (COVR-1102) bądź trzech jednostek (COVR-1103). Pierwszy z nich pokryje siecią radiową obszar o wielkości 325 m2, zaś drugi 465 m2. Oczywiście powierzchnia dotyczy warunków idealnych, w wielorodzinnych domach, w wielkomiejskim środowisku takie zestawy powinny skutecznie zasilić użytkowników mieszkających w dużo mniejszych mieszkaniach w internet. Wiemy, że im większa liczba rozgłaszanych w okolicy sieci, tym sygnał radiowy naszego Wi-Fi musi być mocniejszy i pokrywać równomiernie każdy zakątek mieszkania. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie sprawnie działającą sieć.

Jednostka systemu COVR-1102 to niewielkich rozmiarów (92 mm x 92 mm x 92 mm) zaokrąglony prostopadłościan białego koloru. Na wierzchu w centrum każdej jednostki, umieszczono małą diodę LED, która informuje użytkownika o statusie urządzenia. W górnej i dolnej części na obwodzie wycięto szereg otworów, które ułatwiają chłodzenie wnętrza.

Z tyłu jednostki COVR umieszczono dwa gigabitowe interfejsy sieciowe WAN oraz LAN. Pierwszy odpowiada za łączność z siecią Internet oraz pozwala na szeregowe połączenie ze sobą kostek (to rozwiązanie wybierz, gdy zależy Ci na największej wydajności – dane pomiędzy węzłami systemu zostaną przesłane przewodem, a nie drogą radiową), drugi umożliwi podłączenie dowolnego urządzenia sieciowego za pomocą przewodu. Obok nich znajduje się złącze zasilania (12V / 1 A) wraz z przyciskiem POWER.

Foto: Łukasz Guziak / Komputer Świat

Na spodzie umieszczono tabliczkę znamionową, na której zapisano informacje potrzebne do skonfigurowania zestawu oraz przycisk reset.

Oba zestawy oferują łączność bezprzewodową realizowaną w ramach standardu Wi-Fi 5 (802. 11ac). Jakość połączeń radiowych zwiększa obecność mechanizmów: MU-MIMO oraz kształtowania wiązki. Maksymalna prędkość połączeń to 300 Mb/s i 867 Mb/s ─ kolejno dla częstotliwości: 2, 4 GHz oraz 5 GHz (standard AC1200). Użyta konfiguracja MIMO to 2x2:2.

„Sercem” każdej jednostki jest układ Realtek RTL8197FS. Ten jedno gigahercowy procesor odpowiada za zarządzanie urządzeniem, a także zawiaduje połączeniami prowadzonymi w ramach częstotliwości 2, 4 GHz. Drugi, dodatkowy układ Realtek RTL8812BRH dba o połączenia w paśmie 5 GHz.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: oprogramowanie

Zestaw można konfigurować dwojako - za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej D-Link Wi-Fi jak i po zalogowaniu się do panelu urządzenia.

Nie będziemy opisywać wszystkich dostępnych ustawień, skupimy się jedynie na tych wyjątkowych.

Struktura panelu zarządzania została przedstawiona poniżej.

Interfejs jest utrzymany w białej kolorystyce, a wszystkie opcje są ułożone w logiczną, spójną całość, co sprawia, że konfiguracja urządzenia jest bardzo intuicyjna. Niestety, producent nie zadbał o spolszczenie panelu konfiguracyjnego.

Strona główna to podsumowanie wszystkich najważniejszych ustawień. Informuje ona o stanie połączenia z siecią internet oraz całego systemu Mesh, bieżących ustawieniach urządzenia czy liczbie aktywnych klientów. Wgląd w bardziej szczegółowe informacje, które są wyświetlane w dolnej części ekranu, jest dostępny po wybraniu ikony danej sekcji.

Do najważniejszych opcji należą te, które pozwalają na konfigurację ustawień rozgłaszanych sieci bezprzewodowych. Zestaw funkcji jest podstawowy - to m. in. : SSID sieci bezprzewodowej, hasło dostępu do sieci, typ zabezpieczeń (D-Link COVR-1102 wspiera najnowszy WPA3) czy szerokość kanału. Nie mamy wpływu na numer użytego kanału, system dobiera go automatyczne, jedyną opcją jest włączenie/wyłączenie puli kanałów DFS. Z poziomu karty Wireless można dodatkowo określić ustawienia sieci gościa i ustalić harmonogram działania sieci Wi-Fi.

D-Link COVR-1102 wyposażono w mechanizm QoS. Ustalanie priorytetów ruchu sieciowego odbywa się poprzez przypisanie urządzeń do odpowiednich kategorii. Do dyspozycji są trzy grupy, a liczba urządzeń w grupie jest narzucona przez producenta sprzętu. Do grupy o najwyższym priorytecie można przypisać tylko jedno urządzenie, do grupy o priorytecie wysokim – dwa, a grupa średnia może się składać maksymalnie z ośmiu urządzeń. Nieprzypisanie komputera, tabletu czy telefonu do określonej grupy będzie skutkowało nadaniem urządzeniu najniższego priorytetu.

Dostęp do zasobów sieci lokalnej uzyskamy po uruchomieniu serwera VPN. Serwer ten w połączeniu z usługą DDNS umożliwi za pośrednictwem sieci internet połączenie na przykład z komputerem znajdującym się w domu.

Jednostki systemu mogą pracować jako oddzielne routery, razem tworząc system Mesh, ale także w trybie punktu dostępowego.

Sekcja Statistics pozwali na sprawdzenie intensywności prowadzonego ruchu sieciowego w rozbiciu na sieć przewodową i radiową (dla każdego pasma osobno). Informacja o ilości przesłanych danych przez jednostkę główną jest aktualizowana na bieżąco zaś dla satelity podawana w odstępie 15 minut.

Panel zarządzania to nie jedyny sposób na okiełznanie urządzenia, jego konfigurację przeprowadzimy również za pomocą dedykowanej aplikacji D-Link Wi-Fi. Strukturę i dostępne opcje zaprezentowano poniżej.

Główny ekran dostarcza informację o statusie połączenia z siecią internet, informuje o liczbie jednostek budujących nasz system Mesh oraz liczbie aktywnych klientów. Kliknięcie na ikonę koła zębatego pozwoli przeprowadzić konfigurację urządzenia.

Zestaw dostępnych opcji pozwoli m. określić ustawienia sieci radiowej, nawiązać połączenie z siecią internet, uruchomić sieć Wi-Fi dla gości czy nałożyć ograniczenia w ramach kontroli rodzicielskiej.

Niestety producent na polu oprogramowania nie ustrzegł się wpadki – aby z zestawu wydusić 100% jego możliwości, należy użyć obu narzędzi. Opcje dostępne w panelu zarządzania nie mają przełożenia 1 do 1 na te obecne w aplikacji i na odwrót.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: test zasięgu i mocy sygnału Wi-Fi

Pierwsze dwa testy miały zweryfikować moc rozgłaszanych sieci bezprzewodowych. Pomiar mocy sygnału został wykonany przy użyciu karty sieciowej Asus PCE-AC88. Test został przeprowadzony z 5-sekundowym przerwami, a czas całego pomiaru to 5 minut. Test objął pięć punktów pomiarowych (lokalizacja A - mieszkanie o pow. 50 m2). Przyjęta numeracja poszczególnych punktów została przedstawiona na rysunku poniżej.

W drugim teście wykorzystaliśmy narzędzie, które umożliwiło utworzenie rysunków rozkładu mocy sygnału sieci bezprzewodowej dla pojedynczej jednostki Mesh, jak i duetu. Test przeprowadzono w lokalizacji B - dom jednorodzinny o pow. 120 m2.

Uśrednione wyniki pomiaru mocy sygnału w lokalizacji A przedstawia grafika poniżej.

Poniżej osiągi zestawu w porównaniu z wynikami innych systemów Mesh: kolorem żółtym zaznaczyliśmy wynik najwyższy, czerwonym – najniższy.

Wyniki osiągnięte przez D-Link COVR-1102 uplasowały zestaw w środku stawki.

Pomiar mocy sygnału (lokalizacja B)

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, jedno urządzenie:

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, dwa urządzenia:

Przedstawione poniżej wyniki to średnia pomiarów wykonanych dla sieci Mesh zbudowanej z jednego i dwóch urządzeń. W zestawieniu dodatkowo uwzględniliśmy zestawy Mesh zbudowane w oparciu o router i repeater (Asus Blue Cave oraz D-Link DIR-1960).

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: test interfejsów LAN i WAN

Kolejny test sprawdził wydajność interfejsów przewodowych. Test LAN/WAN został przeprowadzony przy użyciu narzędzia iperf, opartego na modelu klient-serwer, które służy do testów wydajności sieci i jest dostępne w wersji zarówno dla systemów Windows, jak i Linux. Test polegał na uruchomieniu programu na komputerze po stronie interfejsu WAN w trybie serwera, którego zadaniem było zmierzenie prędkości transmisji w obu kierunkach; w próbie upload dane były przesyłane w kierunku od klienta do serwera, a w próbie download – na odwrót.

Pojedyncza jednostka COVR uzyskała bardzo wysokie wyniki (download: 935 Mb/s, upload: 932 Mb/s), które plasują urządzenie na czele stawki.

Kolejne testy to próby polegające na kopiowaniu plików pomiędzy dwoma komputerami. Test obejmował połączenia: przewodowe, mieszane oraz bezprzewodowe, przy czym test wydajności połączeń wykorzystujących tylko sygnał radiowy został rozdzielony na testy, w których karty pracowały w tym samym paśmie (np. tylko 2, 4 GHz bądź 5 GHz), i te, w których użyte zostały różne pasma (2, 4 GHz w połączeniu z 5 GHz). Wykorzystaliśmy dwa zestawy plików, oba o rozmiarze 1 GB: jeden duży plik oraz zbiór małych plików − do 4 MB (łącznie 3979). Wynik pomiarów został uśredniony.

Pierwsze dwa wykresy to prędkości kopiowania plików pomiędzy komputerami, które z jednostką/jednostkami komunikowały się za pomocą przewodu.

D-Link COVR-1102 tuż za podium na miejscu czwartym pokonany przez zestawy marki Asus, ZyXEL oraz Linksys.

Niższe wyniki w teście, w którym użyliśmy dwóch jednostek, nie powinny dziwić. Należy pamiętać, że pliki pomiędzy jednostkami „podróżowały” drogą radiową. Nasz bohater w tym teście pośrodku stawki. Bardzo wysoki rezultat zestawu Asus ZenWiFi AX to zasługa nowego standardu Wi-Fi 6 (pozostałe urządzenia to Wi-Fi 5), zaś bardzo niski wynik Tendy MW5 to efekt użycia standardu FastEthernet (jednostka główna została wyposażona w interfejsy przewodowe GigabitEthernet, ale satelity już nie). Brak w zestawieniu modelu Netgear RBK13 nie jest przypadkowy – satelity nie mają interfejsów przewodowych (wyposażona w dwa porty jest jedynie jednostka centralna).

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (jedno urządzenie)

Poniżej znajdują się wyniki testu, w którym użyliśmy wyłącznie połączeń bezprzewodowych, a do kopiowania plików wykorzystano jedno urządzenie Mesh. Test miał za zadanie sprawdzić wydajność pojedynczej jednostki Mesh, a jego wyniki stanowią odniesienie do kolejnych, w których zostały użyte dwie. Rozmieszczenie urządzeń przedstawia schemat, odległość obu komputerów od jednostki Mesh wyniosła około 4 m.

Ponownie użyliśmy dwóch zestawów plików, które w paśmie 2, 4 GHz pomiędzy komputerami zostały przesłane łączem radiowym o prędkości 150 Mb/s oraz 300 Mb/s. Przy użyciu częstotliwości 5 GHz prędkość połączeń wyniosła kolejno: 433 i 867 Mb/s. W ostatniej próbie (mieszanej) łącza wyniosły: 300 Mb/s (użyte pasmo to 2, 4 GHz) i 867 Mb/s (częstotliwość 5 GHz).

Ta sama procedura obowiązywała w przypadku dwóch jednostek.

Do nawiązania połączeń użyto trzy zestawy kart sieciowych, złożone z modeli: TP-Link T2UH, TP-Link TL-WN822N oraz Netgear A6210.

Na osiągnięty przeciętny wynik w dwóch pierwszych testach wpłynęły słabe wyniki uzyskane podczas kopiowania zestawu złożonego z małych plików. Zdradzić możemy, że jest to reguła - urządzenie w testach kopiowania małego zestawu plików wypada najsłabiej. Ogólny wynik poprawiły próby, w których użyto dwóch odrębnych częstotliwości.

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (dwa urządzenia)

Przechodzimy do omówienia wyników kolejnych testów. W próbach kopiowania uczestniczyły dwa sparowane ze sobą urządzenia. Komputery połączenie nawiązywały przy użyciu fal radiowych. Rozmieszczenie jednostek Mesh i komputerów pokazuje schemat. Zachowano około 4 m odległości między komputerami a poszczególnymi elementami systemu. Przy prezentacji wyników uwzględniliśmy również zestawy zbudowane w oparciu o router i repeater pracujące w trybie Mesh.

W paśmie 2, 4 GHz testowany zestaw uplasował się w środku stawki, wyraźnie przyśpieszając w próbach wykorzystujących częstotliwość 5 GHz.

Test kopiowania plików pod obciążeniem

Zmierzyliśmy również prędkości przesyłania plików pod obciążeniem. Do tej pory test ten obejmował użycie sześciu dodatkowych urządzeń (dwa smartfony, dwa tablety oraz dwa laptopy), których zadaniem było wygenerowanie dodatkowego ruchu sieciowego (m. streaming, pobieranie plików), przy czym testowany był system złożony z trzech urządzeń (każdą jednostkę systemu obciążały dwa urządzenia).

W przypadku tego zestawu test przebiegł odmiennie (dlatego nie uczciwie byłoby go porównywać z pozostałymi zestawami) – nadal zostaliśmy przy sześciu dodatkowych urządzeniach, ale każda jednostka komunikowała się z trzema. Uzyskane wyniki prędkości pokazuje tabela.

Sześć dodatkowych urządzeń zmniejszyło średnią prędkość połączeń, ale nie na tyle, aby korzystanie z sieci radiowej było niemożliwe lub mało komfortowe.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: temperatura urządzenia

Dodatkowo podczas testu szybkości kopiowania plików pod obciążeniem zmierzyliśmy temperaturę obudowy – zarówno na wierzchu/przodzie, jak i na spodzie/tyle. Wykonaliśmy dwa pomiary w odstępie godziny, wyniki zostały uśrednione.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: Pobór energii

Zapotrzebowanie jednostki Mesh na energię zależy od liczby interfejsów, które w danym momencie prowadzą komunikację, a także od liczby aktywnych klientów sieci bezprzewodowych. Pobór energii mierzyliśmy w trybie oczekiwania − stand-by (jednostka włączona, nawiązane połączenie z siecią internet, brak klientów) i podczas testu pod obciążeniem.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: podsumowanie

D-Link COVR-1102 jest już chwilę na rynku, w trakcie tego czasu doczekał się aktualizacji uzupełnianiach pełną funkcjonalność urządzenia. Pierwotnie brakowało możliwości pracy w trybie AP, nie było też funkcji QoS. Jednak wraz z każdą kolejną wersją firmware są nanoszone stosowne poprawki (bieżąca wersja to 1. 03). Producent idzie o krok dalej, wprowadzając np. funkcję serwera VPN. Wszystkie te zmiany cieszą i dają przekonanie, że wydane na zakup urządzenia pieniądze to dobra inwestycja.

Foto: Łukasz Guziak / D-Link

Bardzo dobra wycena urządzenia to niewątpliwie jego atut. Za około 400 zł możemy stać się posiadaczem zestawu złożonego z dwóch jednostek (zestaw trzy elementowy to wydatek około 550 zł). To wszystko sprawia, że system Mesh oferowany przez D-Linka będzie ratunkiem, gdy nasza sieć Wi-Fi nie domaga lub do pokrycia nią mamy duży obszar. Przy tej propozycji inne rozwiązania jak np. kupno routera w połączeniu z wzmacniaczem sygnału bledną i tracą sens. Wybierając D-Link COVR-1102 dostajemy rozwiązanie prostsze w konfiguracji, zarządzane centralnie, łatwe do rozbudowy i co pokazały nasze testy o dobrej wydajności.

Nadal kilka kwestii wymaga poprawy to m. brak spójności w ustawieniach pomiędzy aplikacją mobilną a panelem urządzenia, który sprawia, że nie można w pełni skonfigurować zestaw opierając się tylko na jednym narzędziu – należy użyć obu. Brak spolszczenia interfejsu panelu zarządzania oraz słaby system pomocy, który w prosty sposób tłumaczyłby przeznaczenie ustawień to kolejne bolączki urządzenia. Mamy nadzieję, że wszystkie opisane niedociągnięcia zostaną wkrótce poprawione wraz z kolejnymi wersjami oprogramowania.

W związku z dobrą wydajnością, funkcjonalnością połączonymi z przystępną ceną przyznajemy temu urządzeniu wyróżnienie, polecając go jako dobre rozwiązanie do użytku domowego. COVR będzie receptą na problemy z zasięgiem i stabilnością działania sieci Wi-Fi. W zależności od potrzeb wybierzmy dwu- lub trzyczęściowy zestaw.

Poniżej można sprawdzić aktualne ceny testowanych systemów Mesh:

 • D-Link COVR-1102
 • D-Link COVR-1103

Przeczytaj także: Huawei WiFi AX3 - test rutera wspierającego Wi-Fi 6 i VPN

Zobacz, ile ważą cyfrowe dane:

Wskazówki do prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego

Sprzęt ochrony układu oddechowego przeznaczony jest do pracy ciągłej, wykonywanej w możliwie najkrótszym czasie. Wynika to głównie ze znacznych uciążliwości spowodowanych: ograniczeniami w odbiorze niektórych bodźców, trudnościami w porozumiewaniu się, ograniczeniami pola widzenia.

Czas użytkowania sprzętu, ze względu na komfort użytkowania, należy ustalić w oparciu o wnikliwą analizę następujących czynników:

 • rodzaju i typu stosowanego sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • rodzaju wykonywanych czynności zawodowych,
 • predyspozycji indywidualnych użytkowników (płeć, wiek),
 • warunków klimatycznych.

Rodzaj stosowanego sprzętu ochrony układu oddechowego ma podwójne znaczenie podczas ustalania długości jego czasu użytkowania. Stosowanie niektórych rodzajów sprzętu ochron układu oddechowego nakłada limity czasowe wynikające z budowy i zasad funkcjonowania. Przykładem jest szeroko omawiany sprzęt pochłaniający lub sprzęt filtrujący, gdy stosowany jest w znacznym zapyleniu, czy autonomiczny sprzęt izolujący z uwagi na zapas powietrza do oddychania. gif" alt="" width="8" height="1"/>Drugim kryterium jest rodzaj czynności zawodowych określanych rodzajem pracy. Z tego powodu wyróżniono dwie kategorie:

 • sprzęt do wykonywania lekkiej pracy - możliwość stosowania przez 8-godzinny dzień pracy,
 • sprzęt do wykonywania ciężkiej pracy - należy stosować do 2-godzin ciągłej pracy.
 • Przed skompletowaniem sprzętu oczyszczającego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, aby upewnić się czy nie przekroczona jest data ważności określona przez producenta. Po wygaśnięciu tego terminu producent nie gwarantuje zachowania walorów ochronnych w deklarowanej klasie ochronnej. W przypadku elementów oczyszczających ma to ogromne znaczenie. Dodatkowo należy upewnić się, czy opakowania jednostkowe sprzętu jednorazowego użytku są nie naruszone oraz czy elementy wielokrotnego użytku były właściwie przechowywane. gif" alt="" width="8" height="1"/>Oprócz typowego schematu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego bywają specyficzne sytuacje, wymagające indywidualnej selekcji sprzętu. Wynikają one z:

 • deformacji twarzy użytkownika, owłosieniu (bokobrody, broda),
 • nietypowego użytkowania,
 • niewielkiego obiegu powietrza w pomieszczeniu,
 • przyjmowania przez użytkowników sprzętu lekarstw obniżających reakcje na bodźce,
 • problemów neurologicznych,
 • problemów psychologicznych (np. klaustrofobia),
 • obniżenia wydolności czynności oddechowych,
 • braku dostatecznych informacji o sposobie działania sprzętu, - ciąży.
 • Przed stosowaniem sprzętu ochrony układu oddechowego użytkownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistyczne przygotowany personel w zakresie użytkowania i wyjątkowych sytuacji, które mogą nastąpić podczas pracy w sprzęcie (np. nadmierny wzrost oporów oddychania, pojawienia się charakterystycznych zapachów). gif" alt="" width="8" height="1"/>Według zaleceń Instrukcji Krajów Wspólnoty Europejskiej, zawierającej zalecenia dotyczące doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, wymagane jest, aby użytkownicy sprzętu ochrony układu oddechowego podlegali obowiązkowym, specjalistycznym badaniom lekarskim. Zaleca się, aby badania te przeprowadzać w następujących przedziałach czasowych:

 • co trzy lata pracy dla pracowników do 35 lat,
 • co dwa lata dla pracowników w wieku od 35 do 45,
 • co roku dla pracowników powyżej 45 lat.
 • Ponadto, w celu prawidłowego funkcjonowania w przedsiębiorstwie sprzętu ochrony układu oddechowego należy prowadzić systematyczne kontrole stanu technicznego (przeglądy okresowe), sposobu przechowywania sprzętu, właściwego dopasowywania przez użytkowników. Kontrole te powinny być powtarzane regularnie. Wdrożenie systemu kontroli powinno obejmować przygotowanie przez pracodawcę dla każdego użytkownika sprzętu ochronnego "kart kontrolnych", pozwalających na szybkie sprawdzenie sposobu jego użytkowania. Karty te powinny być także przygotowane dla stref, gdzie występują szczególne zagrożenia. Przykład listy kontrolnej przedstawiono poniżej.

  KARTA UŻYTKOWNIKA SPRZĘTU

  NUMER KARTY ____________________

  IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA ____________________

  WYKONYWANE CZYNNOŚCI ____________________

  ZAGROŻENIA ____________________

  TYP SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO ____________________

  DATA WYDANIA SPRZĘTU ____________________

  DATA UTRATY WAŻNOŚCI ____________________

  ZATWIERDZONE PRZEZ: ____________________

  Wskazówki dotyczące użytkowania D Link Covr 2200

  Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania D Link Covr 2200

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania D Link Covr 2200